Władze

dr inż. Michał Doligalski

tel.: (68) 328 2513, (68) 789 441 524
fax: (68) 325 4615
e-​mail: M.Doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl
pokój: 13b A-​2, 223 A-​2


dr inż. Michał Doligal­ski (ur. 1982 w Szprotawie) ukończył kierunek Infor­matyka na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w roku 2006, stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie infor­matyka uzyskał w roku 2011 na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

W pracy naukowej zaj­muje się: pro­jek­towaniem sys­temów wbu­dowanych i sys­temów infor­maty­cznych, inżynierią opro­gramowa­nia, Inter­netem rzeczy, sys­temami GNSS, mod­e­lowaniem i wdrażaniem sys­temów wspier­a­ją­cych real­iza­cję pro­cesów biz­ne­sowych. Jest autorem lub współau­torem ponad 50 prac naukowych, w tym 4 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach, 15 artykułów w cza­sopis­mach oraz 25 artykułów kon­fer­en­cyjnych, współau­torem dwóch mono­grafii, oraz jed­nego patentu. Od roku 2006 współpracuje z otocze­niem biz­ne­sowym i prze­mysłowym w zakre­sie real­iza­cji i zarządza­nia pro­jek­tami infor­maty­cznymi oraz jako pro­jek­tant i kon­sul­tant w obszarze wdraża­nia sys­temów infor­maty­cznych (sprzę­towych i programowych).

Dr inż. Michał Doligal­ski jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego od roku 2006. W lat­ach 20152016 współpra­cował z Parkiem Naukowo — Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w zakre­sie real­iza­cji pro­jek­tów UE oraz roz­woju sys­temów infor­maty­cznych. od 20162017 roku pełnił funkcję Pełnomoc­nika Dziekana ds. Współpracy z Prze­mysłem. na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Członek zarządu Koła Zielonogórskiego Pol­skiego Towarzystwa Informatycznego.

UWAGA !!!

W związku z ogłosze­niem stanu zagroże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2

zdrowia pub­licznego o znacze­niu między­nar­o­dowym oraz z punktu widzenia zagroże­nia epidemiologicznego

infor­muję, że do dnia 25 marca br. zaw­ieszam dyżury.

W sprawach stu­denc­kich proszę o kon­takt na adres: M.Doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl. W sprawach pil­nych możliwy jest kon­takt tel. 789 441 524