Władze

dr inż. Anna Pławiak-​Mowna

tel.: (68) 328 2217, (68) 328 2513
fax: (68) 325 4615
e-​mail: A.Mowna@issi​.uz​.zgora​.pl
pokój: 13c A-​2

Dr inż. Anna Pławiak-​Mowna ukończyła kierunek Elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej. Stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie Elek­trotech­nika uzyskała w Insty­tu­cie Elek­trotech­niki w Warszawie.

Zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mują bezpośred­nie i pośred­nie odd­zi­ały­wanie pola elek­tro­mag­ne­ty­cznego na orga­nizmy żywe, pro­fi­lak­tykę zagrożeń elek­tro­mag­ne­ty­cznych dla użytkown­ików implan­tów medy­cznych oraz przetwarzanie obrazów bio­m­e­dy­cznych. Jest autorką lub współau­torką ponad 100 prac naukowych, w tym: jed­nej mono­grafii, ponad 20 artykułów w cza­sopis­mach, ponad 20 rozdzi­ałów w wydawnictwach zwartych. Członek komitetów naukowych i pro­gramowych kon­fer­encji między­nar­o­dowych i krajowych.

W lat­ach 20082012 była prodziekanem ds. jakości ksz­tałce­nia Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wiceprezes Pol­skiego Towarzystwa Zas­tosowań Elek­trotech­niki (od 2007 r.), członek Pol­skiego Towarzystwa Informatycznego.