Władze

dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

tel.: (68) 328 2513
fax: (68) 325 4615
e-​mail: M.Mrugalskiissi​.uz​.zgora​.pl
pokój: 12 A-​2
dyżur: Czwartek 12.0013.00 (wcześniej należy się umówić na spotkanie)


dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ (ur. 1975 w Poz­na­niu) ukończył kierunek elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej w roku 1999, stopień dok­tora nauk tech­nicznych w zakre­sie elek­trotech­niki (z wyróżnie­niem) uzyskał w roku 2004 na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­matyki otrzy­mał na Wydziale Inżynierii Mechan­icznej i Infor­matyki Politech­niki Częs­to­chowskiej w roku 2014.

W pracy naukowej zaj­muje się: mod­e­lowaniem neu­ronowym, w szczegól­ności sieci­ami GMDH, odpornymi meto­dami esty­macji para­metrów, fil­trami o niez­nanym wejś­ciu, diag­nos­tyką pro­cesów prze­mysłowych oraz sterowaniem odpornym na zakłóce­nia. Jest autorem lub współau­torem prawie 70 prac naukowych, w tym 1 mono­grafii, 11 artykułów w cza­sopis­mach (11 na liś­cie filadelfi­jskiej) oraz 10 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach. Był członkiem zespołów badaw­czych w ramach 6 grantów finan­sowanych przez Unię Europe­jską, KBN i NCN. Od 2015r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Infor­matyki PAN odd­ział w Poz­na­niu. W lat­ach 20172018 był członkiem Zespołu Spec­jal­isty­cznego do spraw związanych z finan­sowaniem dzi­ałal­ności statu­towej z zakresu nauk tech­nicznych i ścisłych w Min­is­terst­wie Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

Dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politech­niki Zielonogórskiej) od roku 1999. W lat­ach 20142016 pełnił funkcję prodziekana ds. Roz­woju Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W kadencji 20162020 pełni funkcję dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ.