Władze

Dziekan

dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

tel.: (68) 328 2513
fax: (68) 325 4615
e-​mail: M.Mrugalskiissi​.uz​.zgora​.pl
pokój: 12 A-​2
dyżur: Czwartek 12.0013.00 (wcześniej należy się umówić na spotkanie)


dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ (ur. 1975 w Poz­na­niu) ukończył kierunek elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej w roku 1999, stopień dok­tora nauk tech­nicznych w zakre­sie elek­trotech­niki (z wyróżnie­niem) uzyskał w roku 2004 na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­matyki otrzy­mał na Wydziale Inżynierii Mechan­icznej i Infor­matyki Politech­niki Częs­to­chowskiej w roku 2014.

W pracy naukowej zaj­muje się: mod­e­lowaniem neu­ronowym, w szczegól­ności sieci­ami GMDH, odpornymi meto­dami esty­macji para­metrów, fil­trami o niez­nanym wejś­ciu, diag­nos­tyką pro­cesów prze­mysłowych oraz sterowaniem odpornym na zakłóce­nia. Jest autorem lub współau­torem prawie 70 prac naukowych, w tym 1 mono­grafii, 11 artykułów w cza­sopis­mach (11 na liś­cie filadelfi­jskiej) oraz 10 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach. Był członkiem zespołów badaw­czych w ramach 6 grantów finan­sowanych przez Unię Europe­jską, KBN i NCN. Od 2015r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Infor­matyki PAN odd­ział w Poz­na­niu. W lat­ach 20172018 był członkiem Zespołu Spec­jal­isty­cznego do spraw związanych z finan­sowaniem dzi­ałal­ności statu­towej z zakresu nauk tech­nicznych i ścisłych w Min­is­terst­wie Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

Dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politech­niki Zielonogórskiej) od roku 1999. W lat­ach 20142016 pełnił funkcję prodziekana ds. Roz­woju Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W kadencji 20162020 pełni funkcję dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ.

Prodziekan ds. Jakości Ksz­tałce­nia

dr inż. Anna Pławiak-​Mowna

tel.: (68) 328 2217, (68) 328 2513
fax: (68) 325 4615
e-​mail: A.Mowna@issi​.uz​.zgora​.pl
pokój: 13c A-​2

Dr inż. Anna Pławiak-​Mowna ukończyła kierunek Elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej. Stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie Elek­trotech­nika uzyskała w Insty­tu­cie Elek­trotech­niki w Warszawie.

Zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mują bezpośred­nie i pośred­nie odd­zi­ały­wanie pola elek­tro­mag­ne­ty­cznego na orga­nizmy żywe, pro­fi­lak­tykę zagrożeń elek­tro­mag­ne­ty­cznych dla użytkown­ików implan­tów medy­cznych oraz przetwarzanie obrazów bio­m­e­dy­cznych. Jest autorką lub współau­torką ponad 100 prac naukowych, w tym: jed­nej mono­grafii, ponad 20 artykułów w cza­sopis­mach, ponad 20 rozdzi­ałów w wydawnictwach zwartych. Członek komitetów naukowych i pro­gramowych kon­fer­encji między­nar­o­dowych i krajowych.

W lat­ach 20082012 była prodziekanem ds. jakości ksz­tałce­nia Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wiceprezes Pol­skiego Towarzystwa Zas­tosowań Elek­trotech­niki (od 2007 r.), członek Pol­skiego Towarzystwa Informatycznego.

Prodziekan ds. Stu­denc­kich

dr inż. Michał Doligalski

tel.: (68) 328 2513, (68) 789 441 524
fax: (68) 325 4615
e-​mail: M.Doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl
pokój: 13b A-​2, 223 A-​2


dr inż. Michał Doligal­ski (ur. 1982 w Szprotawie) ukończył kierunek Infor­matyka na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w roku 2006, stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie infor­matyka uzyskał w roku 2011 na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

W pracy naukowej zaj­muje się: pro­jek­towaniem sys­temów wbu­dowanych i sys­temów infor­maty­cznych, inżynierią opro­gramowa­nia, Inter­netem rzeczy, sys­temami GNSS, mod­e­lowaniem i wdrażaniem sys­temów wspier­a­ją­cych real­iza­cję pro­cesów biz­ne­sowych. Jest autorem lub współau­torem ponad 50 prac naukowych, w tym 4 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach, 15 artykułów w cza­sopis­mach oraz 25 artykułów kon­fer­en­cyjnych, współau­torem dwóch mono­grafii, oraz jed­nego patentu. Od roku 2006 współpracuje z otocze­niem biz­ne­sowym i prze­mysłowym w zakre­sie real­iza­cji i zarządza­nia pro­jek­tami infor­maty­cznymi oraz jako pro­jek­tant i kon­sul­tant w obszarze wdraża­nia sys­temów infor­maty­cznych (sprzę­towych i programowych).

Dr inż. Michał Doligal­ski jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego od roku 2006. W lat­ach 20152016 współpra­cował z Parkiem Naukowo — Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w zakre­sie real­iza­cji pro­jek­tów UE oraz roz­woju sys­temów infor­maty­cznych. od 20162017 roku pełnił funkcję Pełnomoc­nika Dziekana ds. Współpracy z Prze­mysłem. na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Członek zarządu Koła Zielonogórskiego Pol­skiego Towarzystwa Informatycznego.

UWAGA !!!

W związku z ogłosze­niem stanu zagroże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2

zdrowia pub­licznego o znacze­niu między­nar­o­dowym oraz z punktu widzenia zagroże­nia epidemiologicznego

infor­muję, że do dnia 25 marca br. zaw­ieszam dyżury.

W sprawach stu­denc­kich proszę o kon­takt na adres: M.Doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl. W sprawach pil­nych możliwy jest kon­takt tel. 789 441 524