Władze

Dziekan

dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

tel.: (68) 328 2513
fax: (68) 325 4615
e-​mail: M.Mrugalskiissi​.uz​.zgora​.pl
pokój: 12 A-​2
dyżur: Czwartek 12.0013.00 (wcześniej należy się umówić na spotkanie)


dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ (ur. 1975 w Poz­na­niu) ukończył kierunek elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej w roku 1999, stopień dok­tora nauk tech­nicznych w zakre­sie elek­trotech­niki (z wyróżnie­niem) uzyskał w roku 2004 na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (UZ). Stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­matyki otrzy­mał na Wydziale Inżynierii Mechan­icznej i Infor­matyki Politech­niki Częs­to­chowskiej w roku 2014.

Aktu­al­nie w pracy naukowej zaj­muje się meto­dami anal­i­ty­cznymi oraz tech­nikami obliczeń inteligent­nych tj. sztuczne sieci neu­ronowe i logika rozmyta oraz ich zas­tosowaniem w iden­ty­fikacji sys­temów, diag­nos­tyce pro­cesów tech­nicznych oraz sterowa­niu toleru­jącemu uszkodzenia. Kole­jnym nurtem badań jest zas­tosowanie tech­nik infor­maty­cznych w szere­gowa­niu i mon­i­torowa­niu pracy pro­cesów pro­duk­cyjnych. Dorobek naukowy mieści się w dziedzinie nauk inżynieryjno-​technicznych, dyscy­plinach infor­matyka tech­niczna i teleko­mu­nikacja oraz automatyka, elek­tron­ika i elektrotechnika.

Jest autorem lub współau­torem 71 prac naukowych, w tym 1 mono­grafii, 17 artykułów w cza­sopis­mach (12 na liś­cie filadelfi­jskiej), 12 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach oraz licznych pub­likacji kon­fer­en­cyjnych między innymi indek­sowanych w prestiżowej bazie CORE.

Był głównym wykon­awcą, bądź członkiem zespołów badaw­czych w ramach 7 grantów finan­sowanych przez Unię Europe­jską, KBN, MNiSW i NCN. Real­i­zował 12 pro­jek­tów o charak­terze dydak­ty­cznym finan­sowanych ze środ­ków NCBiR, RPO — Lubuskie 2020, EFS oraz PARP, w których 10 razy pełnił funkcje kierown­icze. Był również autorem i współau­torem 8 pro­jek­tów finan­sowanych ze środ­ków NCBiR, EFS i RPO — Lubuskie 2020.

W lat­ach 20172018 był członkiem Zespołu Spec­jal­isty­cznego do spraw związanych z finan­sowaniem dzi­ałal­ności statu­towej z zakresu nauk tech­nicznych i ścisłych w Min­is­terst­wie Nauki i Szkol­nictwa Wyższego. Od 2015r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Infor­matyki PAN odd­ział w Poz­na­niu. Od 2018r. jest aka­demickim edy­torem cza­sopisma Com­plex­ity IF= 2.591.

Dzi­ałal­ność dydak­ty­czna kon­cen­truje się wokół tem­atyki poświę­conej sieciom kom­put­erowym, tele­fonii inter­ne­towej oraz sys­te­mom wideokon­fer­en­cyjnym. Jest twórcą kierunku studiów „Biznes Elek­tron­iczny” na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. Jest kierown­ikiem i instruk­torem Akademii Cisco z 20 let­nim doświad­cze­niem w prowadze­niu zajęć w ramach pro­gramu Cisco Net­work­ing Acad­emy (w Akademii ksz­tał­ciło się ponad 2500 osób).

Za swoją dzi­ałal­ność naukową i dydak­ty­czną otrzymy­wał liczne nagrody indy­wid­u­alne oraz zespołowe Rek­tora Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej oraz nagrodę Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Automatyków dla najlep­szego artykułu opub­likowanego w cza­sopiśmie: ISA Trans­ac­tions w roku 2016 pt. Neural network-​based robust actu­a­tor fault diag­no­sis for a non-​linear multi-​tank sys­tem autorstwa M. Mru­gal­ski, M. Luzar, M. Paz­era, M. Witczak, Ch. Aubrun.

Dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ (wcześniej Politech­niki Zielonogórskiej) od roku 1999. Odby­wał staż naukowy na Uni­ver­sity of Hull w Anglii. W lat­ach 20142016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Roz­woju Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W kadencji 20162020 pełni funkcję Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. Został wybrany na Sen­a­tora UZ w kadencji 20162020.

Prodziekan ds. Jakości Ksz­tałce­nia

dr inż. Anna Pławiak-​Mowna

tel.: (68) 328 2217, (68) 328 2513
fax: (68) 325 4615
e-​mail: A.Mowna@issi​.uz​.zgora​.pl
pokój: 13c A-​2

Dr inż. Anna Pławiak-​Mowna ukończyła kierunek Elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej. Stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie Elek­trotech­nika uzyskała w Insty­tu­cie Elek­trotech­niki w Warszawie.

Zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mują bezpośred­nie i pośred­nie odd­zi­ały­wanie pola elek­tro­mag­ne­ty­cznego na orga­nizmy żywe, pro­fi­lak­tykę zagrożeń elek­tro­mag­ne­ty­cznych dla użytkown­ików implan­tów medy­cznych oraz przetwarzanie obrazów bio­m­e­dy­cznych. Jest autorką lub współau­torką ponad 100 prac naukowych, w tym: jed­nej mono­grafii, ponad 20 artykułów w cza­sopis­mach, ponad 20 rozdzi­ałów w wydawnictwach zwartych. Członek komitetów naukowych i pro­gramowych kon­fer­encji między­nar­o­dowych i krajowych.

W lat­ach 20082012 była prodziekanem ds. jakości ksz­tałce­nia Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wiceprezes Pol­skiego Towarzystwa Zas­tosowań Elek­trotech­niki (od 2007 r.), członek Pol­skiego Towarzystwa Informatycznego.

Prodziekan ds. Stu­denc­kich

dr inż. Michał Doligalski

tel.: (68) 328 2513, (68) 789 441 524
fax: (68) 325 4615
e-​mail: M.Doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl
pokój: 13b A-​2, 223 A-​2


dr inż. Michał Doligal­ski (ur. 1982 w Szprotawie) ukończył kierunek Infor­matyka na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w roku 2006, stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie infor­matyka uzyskał w roku 2011 na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

W pracy naukowej zaj­muje się: pro­jek­towaniem sys­temów wbu­dowanych i sys­temów infor­maty­cznych, inżynierią opro­gramowa­nia, Inter­netem rzeczy, sys­temami GNSS, mod­e­lowaniem i wdrażaniem sys­temów wspier­a­ją­cych real­iza­cję pro­cesów biz­ne­sowych. Jest autorem lub współau­torem ponad 50 prac naukowych, w tym 4 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach, 15 artykułów w cza­sopis­mach oraz 25 artykułów kon­fer­en­cyjnych, współau­torem dwóch mono­grafii, oraz jed­nego patentu. Od roku 2006 współpracuje z otocze­niem biz­ne­sowym i prze­mysłowym w zakre­sie real­iza­cji i zarządza­nia pro­jek­tami infor­maty­cznymi oraz jako pro­jek­tant i kon­sul­tant w obszarze wdraża­nia sys­temów infor­maty­cznych (sprzę­towych i programowych).

Dr inż. Michał Doligal­ski jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego od roku 2006. W lat­ach 20152016 współpra­cował z Parkiem Naukowo — Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w zakre­sie real­iza­cji pro­jek­tów UE oraz roz­woju sys­temów infor­maty­cznych. od 20162017 roku pełnił funkcję Pełnomoc­nika Dziekana ds. Współpracy z Prze­mysłem. na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Członek zarządu Koła Zielonogórskiego Pol­skiego Towarzystwa Informatycznego.

UWAGA !!!

W związku z ogłosze­niem stanu zagroże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2

zdrowia pub­licznego o znacze­niu między­nar­o­dowym oraz z punktu widzenia zagroże­nia epidemiologicznego

infor­muję, że do dnia 25 marca br. zaw­ieszam dyżury.

W sprawach stu­denc­kich proszę o kon­takt na adres: M.Doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl. W sprawach pil­nych możliwy jest kon­takt tel. 789 441 524