Rada Wydzi­ału

Skład Rady Wydzi­ału

Dziekan

dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

Pro­fe­sorowie i dok­torzy habil­i­towani

prof. dr hab. inż. Olek­sandr Barkalov
prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
prof. dr hab. Roman Giel­erak
prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz
prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
prof. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz
prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko
prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński
prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
dr hab. inż. Zbig­niew Fedy­czak, prof. UZ
dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ
dr hab. inż. Marcin Jar­nut, prof. UZ
dr hab. inż. Adam Kemp­ski, prof. UZ
dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ
dr hab. inż. Woj­ciech Paszke, prof. UZ
dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ
dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ
dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski. prof. UZ
dr hab. inż. Krzysztof Soza­ński
dr hab. inż. Paweł Szcześ­niak
dr hab. inż. Artur Gramacki

Przed­staw­iciele pozostałych nauczy­cieli akademickich

doc dr inż. Emil Michta
dr inż. Andrzej Cza­jkowski
dr inż. Anna Pławiak-​Mowna
dr inż. Michał Doligal­ski
dr inż. Piotr Leżyński
dr inż. Robert Szulim
mgr inż. Szy­mon Wermiński

Przed­staw­iciele pra­cown­ików nie będą­cych nauczy­cielami akademickimi

mgr Izabela Jasińska

Przed­staw­iciel doktorantów

.….….….…


Przed­staw­iciele studentów


inż. Kon­rad Czech