Konkursy

Infor­mu­jemy o otwar­ciu trzech konkursów na stanowisko doktoranta-​stypendysty w pro­jek­cie Nar­o­dowego Cen­trum Nauki pt. Sterowanie dłu­goś­cią życia złożonych sys­temów z zas­tosowaniem strate­gii esty­macji uszkodzeń wielokrot­nych doty­czą­cych zagad­nień diag­nos­tyki tech­nicznej i sterowa­nia toleru­jącego uszkodzenia.
Konkurs 1 , Konkurs 2 , Konkurs 3.