Konkursy

Konkurs w pro­jek­cie Nar­o­dowego Cen­trum Nauki

Infor­mu­jemy o otwar­ciu trzech konkursów na stanowisko doktoranta-​stypendysty w pro­jek­cie Nar­o­dowego Cen­trum Nauki pt. Sterowanie dłu­goś­cią życia złożonych sys­temów z zas­tosowaniem strate­gii esty­macji uszkodzeń wielokrot­nych doty­czą­cych zagad­nień diag­nos­tyki tech­nicznej i sterowa­nia toleru­jącego uszkodzenia.
Konkurs 1 , Konkurs 2 , Konkurs 3.

Konkurs otwarty

Konkurs otwarty na asys­tenta w Insty­tu­cie Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Konkurs_Automatyka i Robotyka.pdf)Konkurs_​Automatyka i Robotyka.pdf[ ]375 kB