Dziekan

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

tel.: (68) 328 2513
fax: (68) 325 4615
e-​mail: dziekanwiea​.uz​.zgora​.pl
pokój: 12 A-​2

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz (ur. 1963 w Zielonej Górze) ukończył kierunek fizyki stosowanej na Wydziale Pod­sta­wowych Prob­lemów Tech­niki Politech­niki Wrocławskiej w roku 1987, stopień dok-​tora fizyki uzyskał w roku 1992 w Insty­tu­cie Fizyki Politech­niki Wrocławskiej, stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w zakre­sie automatyki i robo­t­yki — opty­mal­iza­cja glob­alna i diag­nos­tyka tech­niczna — otrzy­mał na Wydziale Elek­tron­iki Politech­niki Wrocławskiej w roku 2004. W roku 2015 Prezy­dent RP nadał dr hab. inż. Andrze­jowi Obu­chow­ic­zowi tytuł pro­fe­sora nauk technicznych.


Bada­nia naukowe kon­cen­trują się wokół meta­heurysty­cznych metod przeszuki­wań przestrzeni rozwiązań, zagad­nień opty­mal­iza­cji glob­al­nej i adap­tacji, obliczeń ewolucyjnych, sztucznych sieci neu­ronowych, tech­nik rozpoz­nawa­nia obrazów oraz ich zas­tosowań w diag­nos­tyce medy­cznej i tech­nicznej. Jest autorem lub współau­torem blisko 130 prac naukowych, w tym 4 mono­grafii i ponad 30 artykułów w cza­sopis­mach. Był wykon­awcą lub kierował licznymi pra­cami w ramach grantów finan­sowanych przez Unię Europe­jską, NCN i KBN. Jest członkiem kilkudziesię­ciu komitetów naukowych kon­fer­encji między­nar­o­dowych i krajowych.


Prof. Obu­chow­icz od roku 1994 jest sekre­tarzem naukowym Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Jest członkiem IEEE Soci­ety (od 2008) (Com­puter Sci­ence, Com­pu­ta­tional Intel­li­gence, Engi­neer­ing in Med­i­cine and Biol­ogy Soci­eties), Pol­skiego Towarzystwa Sieci Neu­ronowych (od 1999), Komitetu Infor­matyki i Automatyki PAN odd­ział w Poz­na­niu (od 2007). W roku 2020 został wybrany do Rady Kura­torów Wydzi­ału IV PAN.


Prof. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz jest związany z aktu­al­nym Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego od roku 1992. Pełnił funkcje kierown­ika Zakładu Anal­izy Sys­te­mowej i Obliczeń Inteligent­nych (19992008), prodziekana ds. roz­woju (20052008), kierown­ika Studiów Dok­toranc­kich w dyscy­plinach Infor­matyka, Elek­trotech­nika oraz Automatyka i Robo­t­yka (20052012), dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ (20122016), kierown­ika zakładu Infor­matyki tech­nicznej (2018-​), prze­wod­niczącego komisji ds. prze­wodów dok­tors­kich w dyscy­plinie infor­matyka (20082019) i infor­matyka tech­niczna (2020-).


Dydak­ty­cznie prof. Obu­chow­icz jest zaan­gażowany szczegól­nie na kierunku Infor­matyka, którego opiekunem mery­to­rycznym, a później prze­wod­niczą­cym rady pro­gramowej, jest od roku 2005. W roku 2011 decyzją Prezy­dium Pol­skiej Komisji Akredy­ta­cyjnej kierunek ten uzyskał akredy­tację z wyróżnie­niem. W lat­ach 20052008 i od 2017 do dziś prof. Andrzej Obu­chow­icz jest członkiem Komisji Akredy­ta­cyjnej Uczelni Tech­nicznych. Został odz­nac­zony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prodziekan ds. Stu­denc­kich

dr inż. Michał Doligalski

tel.: (68) 328 2513, (68) 789 441 524
fax: (68) 325 4615
e-​mail: M.Doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl
pokój: 13a A-​2, 223 A-​2


dr inż. Michał Doligal­ski (ur. 1982 w Szprotawie) ukończył kierunek Infor­matyka na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w roku 2006, stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie infor­matyka uzyskał w roku 2011 na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

W pracy naukowej zaj­muje się: pro­jek­towaniem sys­temów wbu­dowanych i sys­temów infor­maty­cznych, inżynierią opro­gramowa­nia, Inter­netem rzeczy, sys­temami GNSS, mod­e­lowaniem i wdrażaniem sys­temów wspier­a­ją­cych real­iza­cję pro­cesów biz­ne­sowych. Jest autorem lub współau­torem ponad 50 prac naukowych, w tym 4 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach, 15 artykułów w cza­sopis­mach oraz 25 artykułów kon­fer­en­cyjnych, współau­torem dwóch mono­grafii, oraz jed­nego patentu. Od roku 2006 współpracuje z otocze­niem biz­ne­sowym i prze­mysłowym w zakre­sie real­iza­cji i zarządza­nia pro­jek­tami infor­maty­cznymi oraz jako pro­jek­tant i kon­sul­tant w obszarze wdraża­nia sys­temów infor­maty­cznych (sprzę­towych i programowych).

Dr inż. Michał Doligal­ski jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego od roku 2006. W lat­ach 20152016 współpra­cował z Parkiem Naukowo — Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w zakre­sie real­iza­cji pro­jek­tów UE oraz roz­woju sys­temów infor­maty­cznych. od 20162017 roku pełnił funkcję Pełnomoc­nika Dziekana ds. Współpracy z Prze­mysłem. na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Członek zarządu Koła Zielonogórskiego Pol­skiego Towarzystwa Informatycznego.

UWAGA !!!

W związku z ogłosze­niem stanu zagroże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2

zdrowia pub­licznego o znacze­niu między­nar­o­dowym oraz z punktu widzenia zagroże­nia epidemiologicznego

infor­muję, że do dnia 25 marca br. zaw­ieszam dyżury.

W sprawach stu­denc­kich proszę o kon­takt na adres: M.Doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl. W sprawach pil­nych możliwy jest kon­takt tel. 789 441 524