Prak­tyki zawodowe

Uwagi:

 1. Doku­menty należy dostar­czyć w 2 egzem­plarzach.
 2. Proszę zwracać uwagę na to, aby wszys­tkie wyma­gane miejsca (wykrop­kowane) były wypełnione. Doku­menty, nawet w min­i­mal­nym stop­niu niekom­pletne, nie będą przyjmowane.
 3. Proszę zwracać uwagę na to, aby doku­menty dostar­czane w 2 egzem­plarzach były tożsame, co do wpisanych tam treści.
 4. Nie będą przyj­mowane doku­menty kserowane. Wyjątkiem są tutaj wszelkie inne składane doku­menty, niewymienionych niżej, jak np. kopie umów o pracę, umów zlece­nie itp.

  Doku­menty doty­czące prak­tyki zawodowej na którą kieruje Wydział:

  Skierowanie na prak­tykę od dnia 1.12.2020
  Porozu­mie­nie — obow­iązuje od dnia 1.09.2020
  Porozu­mie­nie — obow­iązuje od dnia 1.10.2020
  Ramowy pro­gram prak­tyki
  Oświad­cze­nie ubez­piecze­nie
  Dzi­en­nik praktyk

  Doku­menty doty­czące zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie zatrudnienia:

  Podanie o zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie wykony­wanej pracy zawodowej
  Oświad­cze­nie o zatrud­nie­niu stu­denta
  Spra­woz­danie z wyko­nanej pracy

  Inne doku­menty:

  Podanie o prze­sunię­cie praktyki