Prak­tyki zawodowe

Infor­ma­cji doty­czą­cych prak­tyk udziela:
dr inż. Iwona Gro­belna (228 A-​2)
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Stu­denci Wydzi­ału są zobow­iązani do prowadzenia kore­spon­dencji z pra­cown­ikami Wydzi­ału przy wyko­rzys­ta­niu adresu przy­dzielonego w dome­nie stud​.uz​.zgora​.pl
Ter­miny przyj­mowa­nia stu­den­tów w sprawie prak­tyk umieszczane są bezpośred­nio na stronie: igro​belna​.word​press​.com/​p​r​a​k​t​y​k​i​-​z​a​w​o​d​o​w​e​/