Prak­tyki zawodowe

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich

Infor­ma­cji doty­czą­cych prak­tyk udziela:
mgr Aneta Grze­lak (pokój 105a A-​2)
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tele­fon: 683287352

Stu­denci Wydzi­ału są zobow­iązani do prowadzenia kore­spon­dencji mailowej wyłącznie przy wyko­rzys­ta­niu adresu przy­dzielonego w dome­nie stud​.uz​.zgora​.pl
Na listy przysyłane z pry­wat­nych kont stu­den­tów nie będą udzielane odpowiedzi.

Składanie doku­men­tów

Wszys­tkie doku­menty związane z prak­tyką zawodową należy składać oso­biś­cie (pokój 105a A-​2).
Doku­menty przyj­muje pani mgr Aneta Grze­lak od wtorku do piątku w godz­i­nach 9:0013:00.
Infor­ma­cja o ter­mi­nach przyj­mowa­nia doku­men­tów od stu­den­tów studiów nies­tacjonarnych zostanie podana w późniejszym ter­minie.
W wyjątkowych sytu­ac­jach, po wcześniejszym uzgod­nie­niu tele­fon­icznym lub mailowym, można je wysłać lis­townie na adres:

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Budynek Dydak­ty­czny /​A-​2,
ul. prof. Z. Szafrana 2,
65516 Zielona Góra

Lista doku­men­tów do pobra­nia

Uwagi:

  1. Skierowanie oraz porozu­mie­nie należy dostar­czyć w 2 egzem­plarzach.
  2. Proszę zwracać uwagę na to, aby wszys­tkie wyma­gane miejsca (wykrop­kowane) były wypełnione. Doku­menty, nawet w min­i­mal­nym stop­niu niekom­pletne, nie będą przyjmowane.
  3. Proszę zwracać uwagę na to, aby doku­menty dostar­czane w 2 egzem­plarzach były tożsame, co do wpisanych tam treści.
  4. Nie będą przyj­mowane doku­menty kserowane. Wyjątkiem są tutaj wszelkie inne składane doku­menty, niewymienionych niżej, jak np. kopie umów o pracę, umów zlece­nie itp.