Prak­tyki zawodowe

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich

W związku z zamknię­ciem budynku dla osób niebędą­cych pra­cown­ikami proszę doku­menty doty­czące prak­tyk wysyłać pocztą trady­cyjna na adres wydzi­ału z dopiskiem „prak­tyki”.

Infor­ma­cje doty­czące prak­tyk zawodowych

W związku z pan­demią COVID-​19 oraz aktu­al­nymi rekomen­dac­jami Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (link) prak­tyki zawodowe w bieżą­cym roku aka­demickim mogą się odby­wać w formie zdal­nej. Kom­plet doku­men­tów należy wtedy dostar­czyć oso­biś­cie lub drogą pocz­tową do Biura ds. Prak­tyk Stu­denc­kich, pokój 105a A-​2 (możliwa jest wcześniejsza for­malna wery­fikacja doku­men­tów wysłanych drogą mailową na adres Biura ds. Prak­tyk Stu­denc­kich Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.). W przy­padku braku możli­wości real­iza­cji prak­tyki w formie zdal­nej, stu­dent może (oso­biś­cie lub drogą pocz­tową) złożyć wniosek o prze­niesie­nie prak­tyki zawodowej (real­i­zowanej po IV semes­trze) na kole­jną prz­erwę waka­cyjną (po VI semestrze).

Stu­denci wykonu­jący pracę zarobkową w zawodzie mogą także uzyskać zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie pracy zarobkowej jedynie gdy prak­tyka zakończy się do dnia 30.09.2021 (szczegóły w reg­u­laminie poniżej). W takiej sytu­acji proszę najpierw wysłać kom­plet doku­men­tów drogą mailową do Biura ds. Prak­tyk Stu­denc­kich, następ­nie po for­mal­nej wery­fikacji doku­men­tów oraz sprawdze­niu mery­to­rycznym stu­denci będą proszeni o dostar­cze­nie doku­men­tów w formie papierowej lub wysłanie pocztą na adres Biura ds. Prak­tyk Studenckich.

Obow­iązu­jące ter­miny nie ule­gają zmi­anie, w związku z czym ter­min składa­nia doku­men­tów (prak­tyka zdalna /​prze­niesie­nie) upływa dnia 30 czer­wca. Ter­min na rozlicze­nie się z prak­tyk odby­tych w trak­cie miesięcy let­nich upływa 20 października. Pozostałe zapisy w reg­u­laminie prak­tyk również nie ule­gają zmi­anie, poza real­iza­cją prak­tyki w formie zdal­nej. Szczegółowy har­mono­gram jest zamieszc­zony w doku­men­cie „Reg­u­lamin prak­tyk zawodowych” (poniżej).

Pełen zestaw doku­men­tów zna­j­duje się w sekcji „Lista doku­men­tów do pobrania”

Wszel­kich infor­ma­cji doty­czą­cych prak­tyk zawodowych (w tym kwestii for­mal­nych oraz orga­ni­za­cyjnych) udziela:
mgr Aneta Grza­lak (pokój 105a A-​2)
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tele­fon: (68) 328 7352

Kwestie mery­to­ryczne roz­pa­try­wane są przez koor­dy­na­tora prak­tyk:
• Koor­dy­na­tor prak­tyk dla kierunku Infor­matyka oraz Biznes Elek­tron­iczny: dr inż. Andrzej Popławski, e-​mail: A.Poplawskiimei​.uz​.zgora​.pl
• Koor­dy­na­tor prak­tyk dla kierunku Automatyka i Robo­t­yka oraz Elek­trotech­nika: dr inż. Piotr Witczak, e-​mail: P.Witczakissi​.uz​.zgora​.pl

Uwagi koń­cowe doty­czące zal­iczenia prak­tyki zawodowej:
W momen­cie zal­iczenia prak­tyki w por­talu StudNet – w zakładce indeks – prak­tyki, pokażą się dane firmy, gdzie stu­dent odby­wał prak­tykę. W zakładce oceny, zal­icze­nie prak­tyk zawodowych wpisy­wane jest dopiero na koniec odpowied­niego semes­tru przez Koor­dy­na­tora Praktyk.

Składanie doku­men­tów

Wszys­tkie doku­menty związane z prak­tyką zawodową należy składać oso­biś­cie (pokój 105a A-​2).

  • stu­denci studiów stacjonarnych, od wtorku do piątku w godz­i­nach 9:0013:00
  • stu­denci studiów nies­tacjonarnych składają doku­menty w soboty „zjaz­dowe” w Dziekana­cie WIEA, w godz­i­nach otwar­cia Dziekanatu.Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Budynek Dydak­ty­czny /​A-​2,
ul. prof. Z. Szafrana 2,
65516 Zielona Góra

Lista doku­men­tów do pobra­nia

Uwagi:

  1. Doku­menty należy dostar­czyć w 2 egzem­plarzach.
  2. Proszę zwracać uwagę na to, aby wszys­tkie wyma­gane miejsca (wykrop­kowane) były wypełnione. Doku­menty, nawet w min­i­mal­nym stop­niu niekom­pletne, nie będą przyjmowane.
  3. Proszę zwracać uwagę na to, aby doku­menty dostar­czane w 2 egzem­plarzach były tożsame, co do wpisanych tam treści.
  4. Nie będą przyj­mowane doku­menty kserowane. Wyjątkiem są tutaj wszelkie inne składane doku­menty, niewymienionych niżej, jak np. kopie umów o pracę, umów zlece­nie itp.
  5. Wszelkie doku­menty należy wypeł­niać czytel­nie. W miarę możli­wości, zaleca się wypeł­niać doku­menty kom­put­erowo.

Doku­menty doty­czące prak­tyki zawodowej na pod­stawie skierowa­nia Uczelni:
Skierowanie na prak­tykę — obow­iązuje od dnia 01.12.2020 (doku­menty z datą wsteczną nie będą pod­pisy­wane)
Porozu­mie­nie — obow­iązuje od dnia 01.12.2020(WZÓR wypełnionego porozu­mienia z komen­tarzami)
Ramowy pro­gram prak­tyki — obow­iązuje od dnia 13.04.2021
Oświad­cze­nie ubez­piecze­nie NW [doc] /​ [pdf]
Dzi­en­nik prak­tyk [doc] /​ [pdf]

Doku­menty doty­czące zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie zatrud­nienia (zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie zatrud­nienia możliwe jest tylko do końca bieżącego roku aka­demick­iego 2020/​2021. Oznacza to, że wszys­tkie doku­menty muszą być wypełnione do dnia 30.09.2021 i dostar­c­zone do Biura ds. Prak­tyk Stu­denc­kich do dnia 20.10.2021):
Podanie o zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie wykony­wanej pracy zawodowej [doc] /​ [pdf]
Oświad­cze­nie o zatrud­nie­niu stu­denta [doc] /​ [pdf]
Spra­woz­danie z wyko­nanej pracy [doc] /​ [pdf]

Inne doku­menty:
Podanie o prze­sunię­cie prak­tyki [doc] /​ [pdf]

Zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie stażu
Możliwe jest zal­icze­nie obow­iązkowych prak­tyk zawodowych na pod­stawie stażu z pro­jektu (w szczegól­ności pro­jektu „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”, POWR.03.05.0000-​Z007/​1700) — tylko dla staży zakońc­zonych przed dniem 28.04.2021r.

Zgod­nie z reg­u­laminem prak­tyk zawodowych WIEA, należy spełnić poniższe kry­te­ria:
• staż powinien odby­wać się w ter­minie niekolidu­ją­cym z rozkła­dem zajęć dydak­ty­cznych,
• staż powinien zakończyć się nie później niż z początkiem semes­tru zimowego (w uza­sad­nionych przy­pad­kach Dziekan może wyrazić zgodę na odby­wanie stażu w zapro­ponowanym przez stu­denta ter­minie),
• staż powinien być real­i­zowany po IV semes­trze studiów (czyli nie może się rozpocząć jeszcze w trak­cie trwa­nia zajęć IV semes­tru studiów) – dla kierunków: Infor­matyka, Automatyka i robo­t­yka, Elek­trotech­nika,
• staż powinien być real­i­zowany w trak­cie VII semes­tru studiów – dla kierunku Biznes elek­tron­iczny,
• charak­ter stażu powinien być zgodny z kierunk­iem odby­wanych studiów,
• liczba godzin stażu nie może być mniejsza niż ta wykazana w sylabusie prak­tyk zawodowych,
• stu­dent zobow­iązany jest zamieś­cić szczegółowe spra­woz­danie z odbytego stażu doku­men­tu­jące wszys­tkie ważniejsze czyn­ności i wykony­wane prace w odniesie­niu do efek­tów uczenia się zamieszc­zonych w sylabusie prak­tyki zawodowej.

Doku­menty wyma­gane do zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie stażu
W celu zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie stażu, który zakończył się przed 28.04.2021r., stu­dent wypeł­nia podanie:
Podanie o zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie stażu [doc] /​ [pdf]

W poda­niu należy zawrzeć: nazwę i numer pro­jektu, ter­min, miejsce odby­wa­nia stażu, np. Staż real­i­zowany w ramach pro­jektu: „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”, POWR.03.05.0000-​Z007/​1700, w ter­minie 1.07.202030.07.2020, w fir­mie X.

Do poda­nia należy dołączyć kopię doku­men­tów potwierdza­ją­cych real­iza­cję stażu:
• dzi­en­nik stażu,
• zaświad­cze­nie o ukończe­niu stażu,
• raport końcowy.

Na pod­stawie złożonego poda­nia i doku­men­tów, koor­dy­na­tor prak­tyk pode­j­muje decyzję o zal­icze­niu praktyki.

Doku­menty archiwalne:

Czy­taj więcej…

Wykaz Firm

Zgod­nie z reg­u­laminem studiów Stu­dent sam decy­duje o tym, w jakim okre­sie oraz w jakim zakładzie pracy chci­ałby odby­wać prak­tykę. Dla osób, które nie są w stanie samodziel­nie znaleźć zakładu pracy Wydział może zapro­ponować miejsce real­iza­cji prak­tyk. Poniżej zamieszc­zono wykaz firm, w których doty­chczas stu­denci real­i­zowali prak­tyki zawodowe.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Wykaz_firm.pdf)Wykaz_firm.pdf[ ]136 kB