Prak­tyki zawodowe

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich

W dni­ach od 28 grud­nia 2020 do 08 sty­cz­nia 2021 nie będzie udzielana infor­ma­cja pod numerem tele­fonu 683287352 doku­menty należy przesyłać na adres wydzi­ału pocztą trady­cyjną z dopiskiem „praktyka”.

W związku z zamknię­ciem budynku dla osób niebędą­cych pra­cown­ikami proszę doku­menty doty­czące prak­tyk wysyłać pocztą trady­cyjna na adres wydzi­ału z dopiskiem „praktyki”.

Infor­ma­cje doty­czące prak­tyk zawodowych

W związku z pan­demią COVID-​19 oraz aktu­al­nymi rekomen­dac­jami Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​n​a​u​k​a​/​r​e​k​o​m​e​n​d​a​c​j​e​-​d​o​t​y​c​z​a​c​e​-​r​e​a​l​i​z​a​c​j​i​-​p​r​a​k​t​y​k​-​n​a​-​s​t​u​d​i​a​c​h​-​p​i​e​r​w​s​z​e​g​o​-​i​-​d​r​u​g​i​e​g​o​-​s​t​o​p​n​i​a​-​o​r​a​z​-​j​e​d​n​o​l​i​t​y​c​h​-​s​t​u​d​i​a​c​h​-​m​a​g​i​s​t​e​r​s​k​i​c​h) prak­tyki zawodowe w bieżą­cym roku aka­demickim mogą się odby­wać w formie zdal­nej. Kom­plet doku­men­tów należy wtedy dostar­czyć oso­biś­cie lub drogą pocz­tową do Biura ds. Prak­tyk Stu­denc­kich, pokój 105a A-​2 (możliwa jest wcześniejsza for­malna wery­fikacja doku­men­tów wysłanych drogą mailową na adres Biura ds. Prak­tyk Stu­denc­kich Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. ). W przy­padku braku możli­wości real­iza­cji prak­tyki w formie zdal­nej, stu­dent może (oso­biś­cie lub drogą pocz­tową) złożyć wniosek o prze­niesie­nie prak­tyki zawodowej (real­i­zowanej po IV semes­trze) na kole­jną prz­erwę waka­cyjną (po VI semestrze).

Stu­denci wykonu­jący pracę zarobkową w zawodzie mogą także uzyskać zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie pracy zarobkowej (szczegóły w reg­u­laminie poniżej). W takiej sytu­acji proszę najpierw wysłać kom­plet doku­men­tów drogą mailową do Biura ds. Prak­tyk Stu­denc­kich, następ­nie po for­mal­nej wery­fikacji doku­men­tów oraz sprawdze­niu mery­to­rycznym stu­denci będą proszeni o dostar­cze­nie doku­men­tów w formie papierowej lub wysłanie pocztą na adres Biura ds. Prak­tyk Studenckich.

Obow­iązu­jące ter­miny nie ule­gają zmi­anie, w związku z czym ter­min składa­nia doku­men­tów (prak­tyka zdalna /​prze­niesie­nie /​praca zawodowa) upływa dnia 30 czer­wca. Ter­min na rozlicze­nie się z prak­tyk odby­tych w trak­cie miesięcy let­nich upływa 20 października. Pozostałe zapisy w reg­u­laminie prak­tyk również nie ule­gają zmi­anie, poza real­iza­cją prak­tyki w formie zdal­nej. Szczegółowy har­mono­gram jest zamieszc­zony w pdoku­men­cie „Reg­u­lamin prak­tyk zawodowych” (poniżej).

Pełen zestaw doku­men­tów zna­j­duje się w sekcji „Lista doku­men­tów do pobrania”

Wszel­kich infor­ma­cji doty­czą­cych prak­tyk zawodowych (w tym kwestii for­mal­nych oraz orga­ni­za­cyjnych) udziela:

mgr Aneta Grze­lak (pokój 105a A-​2)
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tele­fon: 683287352

Kwestie mery­to­ryczne roz­pa­try­wane są przez koor­dy­na­tora praktyk.

Koor­dy­na­tor prak­tyk w roku aka­demickim 2020/​21: dr inż. Andrzej Popławski Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Uwagi koń­cowe doty­czące zal­iczenia prak­tyki zawodowej:
W momen­cie zal­ic­zenia prak­tyki w por­talu StudNet – w zakładce indeks – prak­tyki, pokażą się dane firmy, gdzie stu­dent odby­wał prak­tykę. W zakładce oceny, zal­icze­nie prak­tyk zawodowych wpisy­wane jest dopiero na koniec odpowied­niego semes­tru przez Koor­dy­na­tora Praktyk.

Składanie doku­men­tów

Wszys­tkie doku­menty związane z prak­tyką zawodową należy składać oso­biś­cie (pokój 105a A-​2).

 • stu­denci studiów stacjonarnych, od wtorku do piątku w godz­i­nach 9:0013:00, doku­menty przyj­muje pani mgr Aneta Grzelak
 • stu­denci studiów nies­tacjonarnych składają doku­menty w soboty „zjaz­dowe” w Dziekana­cie WIEA, w godz­i­nach otwar­cia Dziekanatu.Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Budynek Dydak­ty­czny /​A-​2,
ul. prof. Z. Szafrana 2,
65516 Zielona Góra

Lista doku­men­tów do pobra­nia

Uwagi:

 1. Doku­menty należy dostar­czyć w 2 egzem­plarzach.
 2. Proszę zwracać uwagę na to, aby wszys­tkie wyma­gane miejsca (wykrop­kowane) były wypełnione. Doku­menty, nawet w min­i­mal­nym stop­niu niekom­pletne, nie będą przyjmowane.
 3. Proszę zwracać uwagę na to, aby doku­menty dostar­czane w 2 egzem­plarzach były tożsame, co do wpisanych tam treści.
 4. Nie będą przyj­mowane doku­menty kserowane. Wyjątkiem są tutaj wszelkie inne składane doku­menty, niewymienionych niżej, jak np. kopie umów o pracę, umów zlece­nie itp.

  Doku­menty doty­czące prak­tyki zawodowej na pod­stawie skierowa­nia Uczelni:

  Skierowanie na prak­tykę od dnia 1.12.2020
  Porozu­mie­nie — obow­iązuje od dnia 1.09.2020
  Porozu­mie­nie — obow­iązuje od dnia 1.10.2020
  Porozu­mie­nie — obow­iązuje od dnia 1.12.2020
  Ramowy pro­gram prak­tyki
  Oświad­cze­nie ubez­piecze­nie
  Dzi­en­nik praktyk

  Doku­menty doty­czące zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie zatrudnienia:

  Podanie o zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie wykony­wanej pracy zawodowej
  Oświad­cze­nie o zatrud­nie­niu stu­denta
  Spra­woz­danie z wyko­nanej pracy

  Inne doku­menty:

  Podanie o prze­sunię­cie praktyki

Wykaz Firm

Zgod­nie z reg­u­laminem studiów Stu­dent sam decy­duje o tym, w jakim okre­sie oraz w jakim zakładzie pracy chci­ałby odby­wać prak­tykę. Dla osób, które nie są w stanie samodziel­nie znaleźć zakładu pracy Wydział może zapro­ponować miejsce real­iza­cji prak­tyk. Poniżej zamieszc­zono wykaz firm, w których doty­chczas stu­denci real­i­zowali prak­tyki zawodowe.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Wykaz_firm.pdf)Wykaz_firm.pdf[ ]136 kB