Prak­tyki zawodowe

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich

W związku z zawieszeniem realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów,
zawieszona jest także realizacja obowiązkowych studenckich praktyk
zawodowych określonych w programach studiów.

W momen­cie kiedy prak­tyka jest zal­ic­zona w por­talu StudNet w zakładce indeks, zakładka prak­tyki, (nie zakładka oceny bo zal. wpisy­wane jest na koniec semes­tru przez Koor­dy­na­tora prak­tyk), pokażą się dane firmy, gdzie stu­dent odby­wał praktykę

Infor­ma­cji doty­czą­cych prak­tyk udziela:
mgr Aneta Grze­lak (pokój 105a A-​2)
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tele­fon: 683287352

Koor­dy­na­tor prak­tyk na kierunku Infor­matyka oraz Biznes elek­tron­iczny:
dr inż. Iwona Gro­belna

Koor­dy­na­tor prak­tyk na kierunku Automatyka i robo­t­yka oraz Elek­trotech­nika:
dr inż. Adam Markowski

Składanie doku­men­tów

Wszys­tkie doku­menty związane z prak­tyką zawodową należy składać oso­biś­cie (pokój 105a A-​2).

  • stu­denci studiów stacjonarnych, od wtorku do piątku w godz­i­nach 9:0013:00, doku­menty przyj­muje pani mgr Aneta Grzelak
  • stu­denci studiów nies­tacjonarnych składają doku­menty w soboty „zjaz­dowe” w Dziekana­cie WIEA, w godz­i­nach otwar­cia Dziekanatu.


W wyjątkowych sytu­ac­jach, po wcześniejszym uzgod­nie­niu tele­fon­icznym lub mailowym, można je wysłać lis­townie na adres:

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Budynek Dydak­ty­czny /​A-​2,
ul. prof. Z. Szafrana 2,
65516 Zielona Góra

Lista doku­men­tów do pobra­nia

Uwagi:

  1. Skierowanie oraz porozu­mie­nie należy dostar­czyć w 2 egzem­plarzach.
  2. Proszę zwracać uwagę na to, aby wszys­tkie wyma­gane miejsca (wykrop­kowane) były wypełnione. Doku­menty, nawet w min­i­mal­nym stop­niu niekom­pletne, nie będą przyjmowane.
  3. Proszę zwracać uwagę na to, aby doku­menty dostar­czane w 2 egzem­plarzach były tożsame, co do wpisanych tam treści.
  4. Nie będą przyj­mowane doku­menty kserowane. Wyjątkiem są tutaj wszelkie inne składane doku­menty, niewymienionych niżej, jak np. kopie umów o pracę, umów zlece­nie itp.
Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Umowa_powierzenia_2020.pdf)Umowa_powierzenia_2020.pdf[doty­czy prak­tyki zawodowej na którą kieruje Wydział]263 kB
Pobieranie pliku (zawodowe praktyki studenckie 2019.pdf)zawodowe prak­tyki stu­denckie 2019 porozumienie.pdf[doty­czy prak­tyki zawodowej na którą kieruje Wydział]384 kB
Pobieranie pliku (Ramowy Program Praktyki.pdf)Ramowy Pro­gram Praktyki.pdf[doty­czy prak­tyki zawodowej na którą kieruje Wydział]53 kB
Pobieranie pliku (sprawozdanie_z_wykonanej_pracy.pdf)Spra­woz­danie z wyko­nanej pracy[doty­czy zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie zatrudnienia]26 kB
Pobieranie pliku (dziennik_praktyk.pdf)Dzi­en­nik praktyk[doty­czy prak­tyki zawodowej na którą kieruje Wydział]39 kB
Pobieranie pliku (podanie_o_przesuniecie.pdf)Podanie o prze­sunię­cie praktyki[inne]16 kB
Pobieranie pliku (oswiadczenie_o_zatrudnieniu.pdf)Oświad­cze­nie o zatrud­nie­niu studenta[doty­czy zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie zatrudnienia]16 kB
Pobieranie pliku (podanie_o_zaliczenie_praca.pdf)Podanie o zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie wykony­wanej pracy zawodowej[doty­czy zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie zatrudnienia]24 kB
Pobieranie pliku (oswiadczenie_NW.pdf)Oświad­cze­nie stu­denta o ubez­piecze­niu oso­bistym od NW[doty­czy prak­tyki zawodowej na którą kieruje Wydział]22 kB
Pobieranie pliku (skierowanie.pdf)Skierowanie na praktykę[doty­czy prak­tyki zawodowej na którą kieruje Wydział]24 kB

Wykaz Firm

Zgod­nie z reg­u­laminem studiów Stu­dent sam decy­duje o tym, w jakim okre­sie oraz w jakim zakładzie pracy chci­ałby odby­wać prak­tykę. Dla osób, które nie są w stanie samodziel­nie znaleźć zakładu pracy Wydział może zapro­ponować miejsce real­iza­cji prak­tyk. Poniżej zamieszc­zono wykaz firm, w których doty­chczas stu­denci real­i­zowali prak­tyki zawodowe.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Wykaz_firm.pdf)Wykaz_firm.pdf[ ]136 kB