Prak­tyki zawodowe

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich

Infor­ma­cje doty­czące prak­tyk zawodowych

W związku z pan­demią COVID-​19 oraz aktu­al­nymi rekomen­dac­jami Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (link) prak­tyki zawodowe w bieżą­cym roku aka­demickim mogą się odby­wać w formie zdal­nej. Kom­plet wyma­ganych doku­men­tów należy dostar­czyć bezpośred­nio do odpowied­niego koor­dy­na­tora praktyk.

Obow­iązu­jące ter­miny nie ule­gają zmi­anie, w związku z czym ter­min składa­nia doku­men­tów związanych z real­iza­cją prak­tyki zawodowej upływa dnia 30 czer­wca. Ter­min na rozlicze­nie się z prak­tyk odby­tych w trak­cie miesięcy let­nich upływa 20 października. Pozostałe zapisy w reg­u­laminie prak­tyk również nie ule­gają zmi­anie, poza real­iza­cją prak­tyki w formie zdal­nej. Szczegółowy har­mono­gram jest zamieszc­zony w doku­men­cie „Reg­u­lamin prak­tyk zawodowych” (poniżej).

Pełen zestaw doku­men­tów zna­j­duje się w sekcji „Lista doku­men­tów do pobrania”

Koor­dy­na­torzy prak­tyk:
• Koor­dy­na­tor prak­tyk dla kierunku Infor­matyka oraz Biznes Elek­tron­iczny: dr inż. Andrzej Popławski, e-​mail: A.Poplawskiimei​.uz​.zgora​.pl
• Koor­dy­na­tor prak­tyk dla kierunku Automatyka i Robo­t­yka oraz Elek­trotech­nika: dr inż. Kamil Miel­carek, e-​mail: K.Mielcarekimei​.uz​.zgora​.pl

Uwagi koń­cowe doty­czące zal­iczenia prak­tyki zawodowej:
W momen­cie zal­iczenia prak­tyki w por­talu StudNet – w zakładce indeks – prak­tyki, pokażą się dane firmy, gdzie stu­dent odby­wał prak­tykę. W zakładce oceny, zal­icze­nie prak­tyk zawodowych w e-​indeksie wpisy­wane jest dopiero na koniec odpowied­niego semes­tru przez koor­dy­na­tora praktyk.

Składanie doku­men­tów

Wszys­tkie doku­menty związane z prak­tyką zawodową należy składać bezpośred­nio do koor­dy­na­torów prak­tyk, zgod­nie z kierunk­iem studiów.

Godziny otwar­cia Biura ds. Prak­tyk Stu­denc­kich dla studentów:

 • Stu­denci kierunków Infor­matyka oraz Biznes elek­tron­iczny (pokój 206 lub 105a):
  • wtorek: godz­ina 14:2014:50
 • Stu­denci kierunków Automatyka i Robo­t­yka oraz Elek­trotech­nika (pokój 210b lub 105a):
  • środa: godz­ina 11:0011:30

W dni wolne od zajęć dydak­ty­cznych oraz w okre­sie prz­erwy waka­cyjnej Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich jest nieczynne.

Lista doku­men­tów do pobra­nia

Uwagi:

 1. Doku­menty należy dostar­czyć w 2 egzem­plarzach.
 2. Proszę zwracać uwagę na to, aby wszys­tkie wyma­gane miejsca (wykrop­kowane) były wypełnione. Doku­menty, nawet w min­i­mal­nym stop­niu niekom­pletne, nie będą przyjmowane.
 3. Proszę zwracać uwagę na to, aby doku­menty dostar­czane w 2 egzem­plarzach były tożsame, co do wpisanych tam treści.
 4. Doku­menty należy dostar­czyć w ory­gi­nale, nie będą przyj­mowane doku­menty kserowane.
 5. Wszelkie doku­menty należy wypeł­niać czytel­nie. W miarę możli­wości, zaleca się wypeł­niać doku­menty kom­put­erowo.

Doku­menty doty­czące prak­tyki zawodowej na pod­stawie skierowa­nia Uczelni (dostar­czamy do 30 czer­wca, ale min­i­mum 2 tygod­nie przed rozpoczę­ciem prak­tyki):
Skierowanie na prak­tykę — obow­iązuje od dnia 01.12.2020
Porozu­mie­nie — obow­iązuje od dnia 01.12.2020(WZÓR wypełnionego porozu­mienia z komen­tarzami)
Ramowy pro­gram prak­tyki — obow­iązuje od dnia 13.04.2021
Oświad­cze­nie ubez­piecze­nie NW [doc] /​ [pdf]
Dzi­en­nik prak­tyk [doc] /​ [pdf] (dostar­czamy po zakońc­zonej prak­tyce, 1 egzem­plarz)

Inne doku­menty:
Podanie o prze­sunię­cie prak­tyki [doc] /​ [pdf]

Prezen­tacja — spotkanie infor­ma­cyjne: Infor­matyka, Biznes Elek­tron­iczny (marzec 2022)
Prezen­tacja — spotkanie infor­ma­cyjne: Automatyka i Robo­t­yka, Elek­trotech­nika (kwiecień 2022)

Wykaz Firm

Zgod­nie z reg­u­laminem studiów Stu­dent sam decy­duje o tym, w jakim okre­sie oraz w jakim zakładzie pracy chci­ałby odby­wać prak­tykę. Dla osób, które nie są w stanie samodziel­nie znaleźć zakładu pracy Wydział może zapro­ponować miejsce real­iza­cji prak­tyk. Poniżej zamieszc­zono wykaz firm, w których doty­chczas stu­denci real­i­zowali prak­tyki zawodowe.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Wykaz_firm.pdf)Wykaz_firm.pdf[ ]136 kB