15-​go kwiet­nia 2019 r. rusza akcja rekru­tacji na semestr zimowy i cały rok aka­demicki 2019/​2020 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.

Rekru­tacja trwa do 15 maja br.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:

Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (PLAKAT.png)PLAKAT.png[ ]5051 kB