31-​go października 2018 r. rusza akcja rekru­tacji na semestr letni roku aka­demick­iego 2018/​19 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.
Rekru­tacja trwa do 30 listopada 2018 r.
Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:
- http://​www​.dk​.uz​.zgora​.pl/​m​o​s​t​_​m​o​s​t​e​c​h​.​p​h​p
- http://​most​.amu​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​r​o​n​a​-​g​l​o​w​n​a
- https://​most​.uka​.uw​.edu​.pl/
Ze względu na liczbę uczest­niczą­cych w Pro­gramie ośrod­ków aka­demic­kich, w ofer­cie pro­gramu zna­j­duje się łącznie ponad 1000 ofert na stu­di­ach I i II stop­nia oraz niemal 200 na stu­di­ach dok­toranc­kich.
Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (PLAKAT_rekrutacja_lato_2018,19-1_standard.jpg)PLAKAT_​MOST_​rekrutacja[ ]571 kB