Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. W pro­gramie uczest­niczy ponad 20 pol­s­kich Uni­w­er­sytetów.
Udział w Pro­gramie jest bezpłatny i nieza­leżny od trybu studiów. MOST daje możli­wość:
- real­iza­cji pro­gramu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
- wyboru dodatkowych, związanych z zain­tere­sowaniem Studentki/​Studenta, zajęć dydak­ty­cznych;
- naw­iąza­nia kon­taktu ze spec­jal­is­tami w danej dziedzinie, pracu­ją­cymi na uczelni innej niż macierzysta;
- korzys­ta­nia z księ­gozbioru innej uczelni, wykony­wa­nia kwerend bib­liotecznych poza ośrod­kiem macierzystym;
- prowadzenia badań do pracy sem­i­naryjnej, mag­is­ter­skiej, czy dyser­tacji dok­torskiej w środowisku pow­iązanym z przed­miotem analiz;
- naw­iąza­nia kon­tak­tów ze środowiskiem naukowym innego wydzi­ału, insty­tutu, kat­edry;
- wykaza­nia się, także przed przyszłym pra­co­dawcą, umiejęt­noś­cią adap­tacji do nowych warunków, mobilnością.

Wydzi­ałowy Koor­dy­na­tor Pro­gramu MOST/​MOSTECH
dr inż. Anna Pławiak-​Mowna
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Koor­dy­na­tor Uczel­ni­any ds. pro­gramu MOST/​MOSTECH
mgr Renata Kubiak
Dział Ksz­tałce­nia, ul. Licealna 9, p. 110, Zielona Góra
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tel.: +48 68 328 30 55


Ogólne infor­ma­cje o pro­gramie:
http://​www​.dk​.uz​.zgora​.pl/​m​o​s​t​_​m​o​s​t​e​c​h​.​p​h​p
Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronie Pro­gramu Mobil­ności Stu­den­tów i Dok­toran­tów.
STU­DENCI
- rekru­tacja i kwal­i­fikacja
http://​most​.amu​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a
- doku­menty do pobra­nia
http://​most​.amu​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​/​w​y​m​a​g​a​n​e​-​d​o​k​u​m​e​n​t​y
DOK­TORANCI
- rekru­tacja
http://​most​.amu​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​o​c