Rekru­tacja do Pro­gramu MOST na semestr letni rok aka­demick­iego 2019/​2020

15-​go kwiet­nia 2019 r. rusza akcja rekru­tacji na semestr zimowy i cały rok aka­demicki 2019/​2020 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.

Rekru­tacja trwa do 15 maja br.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:

Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (PLAKAT.png)PLAKAT.png[ ]5051 kB

Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów i Dok­toran­tów MOST/​MOSTECH

Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. W pro­gramie uczest­niczy ponad 20 pol­s­kich Uni­w­er­sytetów.
Udział w Pro­gramie jest bezpłatny i nieza­leżny od trybu studiów. MOST daje możli­wość:
- real­iza­cji pro­gramu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
- wyboru dodatkowych, związanych z zain­tere­sowaniem Studentki/​Studenta, zajęć dydak­ty­cznych;
- naw­iąza­nia kon­taktu ze spec­jal­is­tami w danej dziedzinie, pracu­ją­cymi na uczelni innej niż macierzysta;
- korzys­ta­nia z księ­gozbioru innej uczelni, wykony­wa­nia kwerend bib­liotecznych poza ośrod­kiem macierzystym;
- prowadzenia badań do pracy sem­i­naryjnej, mag­is­ter­skiej, czy dyser­tacji dok­torskiej w środowisku pow­iązanym z przed­miotem analiz;
- naw­iąza­nia kon­tak­tów ze środowiskiem naukowym innego wydzi­ału, insty­tutu, kat­edry;
- wykaza­nia się, także przed przyszłym pra­co­dawcą, umiejęt­noś­cią adap­tacji do nowych warunków, mobilnością.

Wydzi­ałowy Koor­dy­na­tor Pro­gramu MOST/​MOSTECH
dr inż. Anna Pławiak-​Mowna
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Koor­dy­na­tor Uczel­ni­any ds. pro­gramu MOST/​MOSTECH
mgr Renata Kubiak
Dział Ksz­tałce­nia, ul. Licealna 9, p. 110, Zielona Góra
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tel.: +48 68 328 30 55


Ogólne infor­ma­cje o pro­gramie:
http://​www​.dk​.uz​.zgora​.pl/​m​o​s​t​_​m​o​s​t​e​c​h​.​p​h​p
Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronie Pro­gramu Mobil­ności Stu­den­tów i Dok­toran­tów.
STU­DENCI
- rekru­tacja i kwal­i­fikacja
http://​most​.amu​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a
- doku­menty do pobra­nia
http://​most​.amu​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​/​w​y​m​a​g​a​n​e​-​d​o​k​u​m​e​n​t​y
DOK­TORANCI
- rekru­tacja
http://​most​.amu​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​o​c

Rekru­tacja do Pro­gramu MOST na semestr letni rok aka­demick­iego 2018/​2019

31-​go października 2018 r. rusza akcja rekru­tacji na semestr letni roku aka­demick­iego 2018/​19 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.
Rekru­tacja trwa do 30 listopada 2018 r.
Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:
- http://​www​.dk​.uz​.zgora​.pl/​m​o​s​t​_​m​o​s​t​e​c​h​.​p​h​p
- http://​most​.amu​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​r​o​n​a​-​g​l​o​w​n​a
- https://​most​.uka​.uw​.edu​.pl/
Ze względu na liczbę uczest­niczą­cych w Pro­gramie ośrod­ków aka­demic­kich, w ofer­cie pro­gramu zna­j­duje się łącznie ponad 1000 ofert na stu­di­ach I i II stop­nia oraz niemal 200 na stu­di­ach dok­toranc­kich.
Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (PLAKAT_rekrutacja_lato_2018,19-1_standard.jpg)PLAKAT_​MOST_​rekrutacja[ ]571 kB