Microsoft Imag­ineX

Pro­gram Microsoft Imag­ineX Pre­mium

UWAGA ZMI­ANA SPOSOBU LOGOWA­NIA DO SYSTEMU

Obec­nie pro­gram Microsoft Imag­ine nazywa się Microsoft Azure Dev Tools for Teach­ing.
Logowanie do sys­temu: https://​azure​fore​d​u​ca​tion​.microsoft​.com/​d​e​v​t​o​o​l​s

Aby zal­o­gować się do sys­temu konieczne jest założe­nie konta Microsoft poda­jąc adres uczel­ni­any (dom­ena: *.uz​.zgora​.pl).W ramach pro­gramu Microsoft Imag­ineX Pre­mium stu­denci Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki mają zapewniony bezpłatny dostęp do pro­fesjon­al­nego opro­gramowa­nia firmy Microsoft.

W celu otrzy­ma­nia oso­bis­tego loginu do konta, hasła oraz linku do strony Microsoft Imag­ineX Pre­mium umożli­wia­ją­cych pobranie opro­gramowa­nia prosimy starostę grupy dziekańskiej o sporządze­nie pliku w for­ma­cie tek­stowym zaw­ier­a­jącego adresy mailowe stu­den­tów danej grupy stu­denck­iej w formie Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.. Plik o nazwie zaw­ier­a­jącej numer grupy dziekańskiej z rozsz­erze­niem .txt należy przesłać na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.. Następ­nie na każdy adres zostanie wysłany email potwierdza­jący aktywację konta w sys­temie Microsoft Imag­ineX Pre­mium wraz z danymi niezbęd­nymi do logowa­nia umożli­wia­ją­cymi pobranie oprogramowania.

UWAGA!!!

Konta w sys­temie Microsoft Imag­ineX Pre­mium ważne są zawsze do końca bieżącego roku aka­demick­iego, a w nowym roku pro­ce­durę zakłada­nia konta należy powtórzyć. Akcep­towane są tylko e-​maile uczel­ni­ane w for­ma­cie: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Pro­ce­dura odzyska­nia hasła do poczty studenckiej!!!

Na stronie StudNet ist­nieje pro­ce­dura odzyska­nia hasła (Rese­tuj hasło). W celu skutecznego zre­se­towa­nia hasła, należy ode­brać pocztę z alter­naty­wnego e-​maila, który powinien być wpisany w sys­temie dziekanat. Jeżeli taki e-​mail nie został podany, przed rozpoczę­ciem pro­ce­dury odzyski­wa­nia hasła, należy udać się do dziekanatu Wydzi­ału w celu uzu­pełnienia jej infor­ma­cji (lub uzyska­nia infor­ma­cji jaki alter­naty­wny e-​mail został do Państwa przypisany).