Microsoft Azure

Microsoft Azure Dev Tools

Pro­gram Microsoft Azure Dev Tools for Teach­ing (znany wcześniej jako Microsoft Imag­ineX) to oparta na sub­skrypc­jach oferta przez­nac­zona dla stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Zapew­nia pro­fesjon­alne narzędzia pro­gramisty­czne i pro­jek­towe, opro­gramowanie oraz usługi od firmy Microsoft.

UWAGA ZMI­ANA SPOSOBU LOGOWA­NIA DO SYSTEMU

Obec­nie pro­gram Microsoft Imag­ine nazywa się Microsoft Azure Dev Tools for Teach­ing.
Logowanie do sys­temu: https://​azure​fore​d​u​ca​tion​.microsoft​.com/​d​e​v​t​o​o​l​s

Aby zal­o­gować się do sys­temu konieczne jest założe­nie konta Microsoft poda­jąc adres uczel­ni­any (dom­ena: *.uz​.zgora​.pl).