Wykaz kierunków i lat studiów oraz wykaz zajęć, które będą real­i­zowane w formie zdal­nej (z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość) w semes­trze zimowym 2021/​2022


Wybrane zaję­cia zdalne prowad­zone są wyko­rzys­taniem narzędzi paki­etu GSuite https://​gsuite​.google​.pl/

w roku aka­demickim 2021/​2022 — pra­cown­icy i stu­denci WIEA real­izują zaję­cia z wyko­rzys­taniem kont w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl

Hasło do konta w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl. uzyskają Państwo po zal­o­gowa­niu do pan­elu pra­cown­ika (https://​pra​cownik​.uz​.zgora​.pl/) lub stu­denta (https://​stu​dent​.uz​.zgora​.pl/) , w zakładce e-​learning.

Wszelka komu­nikacja stu­den­tów z pra­cown­ikami Wydzi­ału i Dziekanatu musi odby­wać się z wyko­rzys­taniem poczty stu­denck­iej Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..

Nie należy wyko­rzysty­wać w kore­spon­dencji adresów poczty prywantej.

Sys­tem jest bezpłatny dla stu­den­tów i pra­cown­ików WIEA i daje szereg możliwości:

  • Google Class­room — aplikacja która umożli­wia komunkację, oce­ni­anie, tworze­nie prezen­tacji i nowoczes­nych form nauczania.
  • Hang­outs Meet, sys­tem do wideokon­fer­encji (250 uczest­ników, 100.000 oglą­da­ją­cych, możli­wość zapisu prze­biegu spotka­nia na dysk google)
  • Gmail — poczta w dome­nie szkoły/​uczelni (bez reklam i spamu);
  • Chmura Google — bez­pieczne, nie­lim­i­towane miejsce do prze­chowywa­nia plików i danych;
  • Pakiet zin­te­growanych narzędzi, takich jak: kalen­darz, doku­menty, arkusze, czat;

Dostęp do sytemu możliwy jest jedynie z kont Google w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl.


W przy­padku wys­tępowa­nia prob­lemów z dzi­ałaniem konta dostępowego do sys­temu GSuite należy się zwró­cić o pomoc do admin­is­tra­tora sys­temu GSuite za pomocą adresu email w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl lub @stud.uz.zgora.pl.

Pomoc tech­niczna dla stu­den­tów i pra­cown­ików Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.


Egza­min dyplomowy

Do czasu uchyle­nia Zarządzenia nr 68 Rek­tora Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2020r., na wniosek stu­denta po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu przez Dziekana egza­min dyplo­mowy może być przeprowad­zony z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość zgod­nie z zasadami przyję­tymi przez Wydzi­ałową Radę ds. Ksz­tałce­nia w dniu 20 maja 2020r. Komu­nikat Dziekana oraz infor­ma­cje dla stu­den­tów dostępne są w sekcji: Pliki do pobra­nia.
W odniesie­niu do egza­m­inów dyplo­mowych, które będą przeprowad­zone trady­cyjnej formie, z bezpośred­nim udzi­ałem komisji i stu­denta obow­iązują zasady wskazane w Komu­nika­cie Prorek­tor ds. Jakości Ksz­tałce­nia nr 3 z dnia 19 maja 2020r.


For­mu­larz zgłasza­nia przez stu­den­tów na bieżąco uwag doty­czą­cych zajęć zdalnych:

https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​d​4​o​W​B​T​J​c​9​H​v​O​L​j​e​t​64​d​p​f​5​n​J​s​u​5​E​R​k​o​G​a​m​a​D​L​i​x​y​8​U​w​r​l​f​g​g​/​v​i​e​w​f​o​r​m​?​u​s​p​=​s​f​_​l​i​n​k


Instrukcje dla stu­den­tów: Google Class­room oraz Hang­outs Meets dostępne są w sekcji: Pliki do pobrania