For­mu­larz zgłasza­nia przez stu­den­tów na bieżąco uwag doty­czą­cych zajęć zdalnych:

https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​1​p​44​L​5​Q​83​n​F​4​D​j​b​A​l​P​v​F​O​w​F​K​M​Q​T​P​V​-​t​Y​F​C​M​W​B​N​0​V​4​c​U​U​/​v​i​e​w​f​o​r​m​?​e​d​i​t​_​r​e​q​u​e​s​t​e​d​=​t​r​u​e


Wykaz przed­miotów, form zal­iczenia i narzędzi:


Mate­ri­ały dydak­ty­czne do poszczegól­nych przed­miotów umieszc­zone zostały na stronach instytutów:

Lista zajęć prowad­zonych zdal­nie na WIEA obe­j­muje w chwili obec­nej ponad 400 pozy­cji.
Z kom­pletną listą można zapoz­nać się pod linkiem https://​docs​.google​.com/​s​p​r​e​a​d​s​h​e​e​t​s​/​d​/​1​S​0​x​G​J​3​m​8​S​p​-​U​7​c​s​c​83​R​c​R​X​_​T​6​C​V​7​i​v​N​J​7​m​U​n​w​u​N​x​e​l​E​/​e​d​i​t​?​u​s​p​=​s​h​a​r​i​n​g


Egza­min dyplomowy

Do czasu uchyle­nia Zarządzenia nr 68 Rek­tora Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2020r., na wniosek stu­denta po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu przez Dziekana egza­min dyplo­mowy może być przeprowad­zony z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość zgod­nie z zasadami przyję­tymi przez Wydzi­ałową Radę ds. Ksz­tałce­nia w dniu 20 maja 2020r. Komu­nikat Dziekana oraz infor­ma­cje dla stu­den­tów dostępne są w sekcji: Pliki do pobra­nia.
W odniesie­niu do egza­m­inów dyplo­mowych, które będą przeprowad­zone trady­cyjnej formie, z bezpośred­nim udzi­ałem komisji i stu­denta obow­iązują zasady wskazane w Komu­nika­cie Prorek­tor ds. Jakości Ksz­tałce­nia nr 3 z dnia 19 maja 2020r.


Zaję­cia zdalne prowad­zone są wyko­rzys­taniem narzędzi paki­etu GSuite https://​gsuite​.google​.pl/

Sys­tem jest bezpłatny dla stu­den­tów i pra­cown­ików WIEA i daje szereg możliwości:

 • Google Class­room — aplikacja która umożli­wia komunkację, oce­ni­anie, tworze­nie prezen­tacji i nowoczes­nych form nauczania.
 • Hang­outs Meet, sys­tem do wideokon­fer­encji (250 uczest­ników, 100.000 oglą­da­ją­cych, możli­wość zapisu prze­biegu spotka­nia na dysk google)
 • Gmail — poczta w dome­nie szkoły/​uczelni (bez reklam i spamu);
 • Chmura Google — bez­pieczne, nie­lim­i­towane miejsce do prze­chowywa­nia plików i danych;
 • Pakiet zin­te­growanych narzędzi, takich jak: kalen­darz, doku­menty, arkusze, czat;

Dostęp do sytemu możliwy jest z kont Google w dome­nie @g.wiea.uz.zgora.pl.

Do wszys­t­kich stu­den­tów WIEA została przesłana wiado­mość z instrukcją akty­wowa­nia konta.
Wiado­mości zostały przesłane na adresy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.. Prosimy o sprawdze­nie poczty.

Stu­denci i pra­cown­icy, którzy nie dokon­ali jeszcze aktywacji kont GSuite mogą poprosić o to w kore­spon­dencji e-​mail, wysyła­jąc prośbę na adres: N.Lukaniszyn [a t]imei.uz.zgora.pl.

Prosimy o podanie następu­ją­cych danych: nr indeksu, imię, nazwisko, nr grupy dziekańskiej.


W przy­padku wys­tępowa­nia prob­lemów z dzi­ałaniem konta dostępowego do sys­temu GSuite należy się zwró­cić o pomoc do właś­ci­wego admin­is­tra­tora sys­temu GSuite za pomocą adresu email sko­jar­zonego z danym wydzi­ałem. Poniżej zna­j­duje się lista adresów email dla poszczegól­nych wydziałów:

Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

 • Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania

Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

 • Wydział Fizyki i Astronomii

Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

 • Wydział Mechan­iczny

Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

 • Col­legium Medicum
 • Filia Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
 • Wydział Artysty­czny
 • Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Human­isty­czny
 • Wydział Matem­atyki, Infor­matyki i Ekonometrii
 • Wydział Nauk Biologicznych
 • Wydział Ped­a­gogiki, Psy­chologii i Socjologii
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Studium Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu
 • Uni­w­er­syteckie Cen­trum Ksz­tałce­nia Językowego
 • Bib­lioteka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego


Instrukcje dla stu­den­tów: Google Class­room oraz Hang­outs Meets dostępne są w sekcji: Pliki do pobrania