Mate­ri­ały dydak­ty­czne do poszczegól­nych przed­miotów umieszc­zone zostały na stronach instytutów:

Lista zajęć prowad­zonych zdal­nie na WIEA obe­j­muje w chwili obec­nej ponad 400 pozy­cji.
Z kom­pletną listą można zapoz­nać się pod linkiem https://​docs​.google​.com/​s​p​r​e​a​d​s​h​e​e​t​s​/​d​/​1​S​0​x​G​J​3​m​8​S​p​-​U​7​c​s​c​83​R​c​R​X​_​T​6​C​V​7​i​v​N​J​7​m​U​n​w​u​N​x​e​l​E​/​e​d​i​t​?​u​s​p​=​s​h​a​r​i​n​g


Zaję­cia zdalne prowad­zone są wyko­rzys­taniem narzędzi paki­etu GSuite https://​gsuite​.google​.pl/

Sys­tem jest bezpłatny dla stu­den­tów i pra­cown­ików WIEA i daje szereg możliwości:

  • Google Class­room — aplikacja która umożli­wia komunkację, oce­ni­anie, tworze­nie prezen­tacji i nowoczes­nych form nauczania.
  • Hang­outs Meet, sys­tem do wideokon­fer­encji (250 uczest­ników, 100.000 oglą­da­ją­cych, możli­wość zapisu prze­biegu spotka­nia na dysk google)
  • Gmail — poczta w dome­nie szkoły/​uczelni (bez reklam i spamu);
  • Chmura Google — bez­pieczne, nie­lim­i­towane miejsce do prze­chowywa­nia plików i danych;
  • Pakiet zin­te­growanych narzędzi, takich jak: kalen­darz, doku­menty, arkusze, czat;

Dostęp do sytemu możliwy jest z kont Google w dome­nie @g.wiea.uz.zgora.pl.

Do wszys­t­kich stu­den­tów WIEA została przesłana wiado­mość z instrukcją akty­wowa­nia konta.
Wiado­mości zostały przesłane na adresy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.. Prosimy o sprawdze­nie poczty.

Stu­denci i pra­cown­icy, którzy nie dokon­ali jeszcze aktywacji kont GSuite mogą poprosić o to w kore­spon­dencji e-​mail, wysyła­jąc prośbę na adres: N.Lukaniszyn [a t]imei.uz.zgora.pl.

Prosimy o podanie następu­ją­cych danych: nr indeksu, imię, nazwisko, nr grupy dziekańskiej.


Instrukcje dla stu­den­tów: Google Class­room oraz Hang­outs Meets dostępne są w sekcji: Pliki do pobrania