Koła naukowe

Stu­denckie Koło Naukowe Krótko­falow­ców SP3 PGX

Stu­denckie Koło Naukowe Krótko­falow­ców dzi­ała od 11 kwiet­nia 2011 roku przy Insty­tu­cie Inżynierii Elek­trycznej na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji. Członkami koła są stu­denci uczelni kierunku elek­trotech­nika. W ramach koła naukowego ist­nieje Aka­demicki Klub Krótko­falarski SP3PGX mający na celu posz­erzanie wiedzy o krótko­falarst­wie oraz na szkole­niu przyszłych krótko-​falowców.

W październiku 2014 roku przeprowad­zono zawody „Łowy na lisa” w cza­sie Ogólnopol­s­kich dni Młodego Elek­tryka w Gdańsku. Uczest­nikami zawodów byli stu­denci z kierunków elek­trycznych z całej Polski.

Od grud­nia 2014 trwały prace mod­ern­iza­cyjne nad dzi­ałaniem odbiornika radiowego Web­SDR (http://​web​sdr​.sp3pgx​.uz​.zgora​.pl:8901) co zaowocow­ało uru­chomie­niem drugiego ser­w­era dostęp­nego pod adresem http://​web​sdr​.sp3pgx​.uz​.zgora​.pl:8902, na którym aktu­al­nie pracuje odbiornik radiowy w zakre­sie fal dwumetrowych. W trak­cie wakacji 2015 roku został nam przekazany nowy kom­puter (włas­ność dr inż. Sła­womira Pio­ntka), który obec­nie obsługuje już 5 odbiorników fizy­cznych na jed­nej maszynie.

Od lipca 2015 roku w Klu­bie Funkcjonuje sys­tem Echolink o nazwie SP3PGX-​L, który jest dostępny pod Node:410044, lub na częs­totli­wości lokalnej w paśmie 70cm 430.150MHz. Na ten pro­jekt urządzenia zostały przekazane nam przez Krzysztofa Florka (SP3 DFR).

Dzięki aplikacji napisanej przez Jarosława Suskiego (SP3SUS), znak wywoław­czy stacji klubowej SP3PGX jest dostępny na mapie sys­temu APRS, za pośred­nictwem sys­temu APRS-​IS.

Opiekunem Koła jest dr inż. Sła­womir Pio­netk (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)