Koła naukowe

Koło pow­stało w 2007 r. dzięki inic­jaty­wie Prze­wod­niczącego Koła SEP UZ dr inż. Sła­womira Pio­ntka oraz stu­den­tów Tomasza Cza­czyka i Bar­tosza Kubika. Kol. Cza­czyk za swój wkład w dzi­ałal­ność SEP otrzy­mał roczne stype­ndium z Fun­duszu Stypen­dialnego ZG SEP.

W roku 2008 koło uczest­niczyło w konkur­sie zor­ga­ni­zowanym przez Zarząd Odd­zi­ału SEP „Na najbardziej akty­wne koło naukowe” i zajęło w nim pier­wsze miejsce.
W roku 2009 koło zor­ga­ni­zowało kurs na pod­sta­wowe uprawnienia SEP kat­e­gorii E do 1 kV dla członków koła i stu­den­tów UZ, uzysku­jąc dzięki temu nowych członków.
W dni­ach 1619 kwiet­nia 2009 r. pię­ciu del­e­gatów koła uczest­niczyło w jed­nej z najwięk­szych imprez orga­ni­zowanych dla Stu­denc­kich Kół Naukowych „XI Ogólnopol­s­kich Dni­ach Młodego Elek­tryka”. Na wykładach, sem­i­nar­i­ach tema¬tycznych oraz na spotka­ni­ach z dzi­ałaczami SEP i przed­staw­icielami firm z branży elek­trycznej zdoby­wali wiedzę i inne intere­su­jące ich informacje.

W roku 2013 pojaw­iła się wspólną inic­jatywa SEP i Insty­tutu Inżynierii Elek­trycznej pole­ga­jącej na har­mo­niza­cji przed­miotów kierunku elek­trotech­nika z wyma­gani­ami na uprawnienia zawodowe elek­tryka z zakresu eksploat­acji i dozoru do 1kV. Komisja Egza­m­i­na­cyjna powołana w Insty­tu­cie we współpracy z odd­zi­ałem gor­zowskim SEP przeegza­minowała ponad 20 osób głównie stu­den­tów ostat­niego roku kierunku elektrotechniki.

Dzięki uprze­j­mości SEP odd­ział Gorzów Wlkp. i Zielona Góra oraz przy wspar­ciu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego stu­denci uczest­niczyli w ODME, które odbyło się w Gdańsku w dni­ach 2326 października 2014. Tem­atem prze­wod­nim ODME była Ener­getyka Jądrowa.

Opiekunem Koła jest dr inż. Sła­womir Pio­netk (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)