Koła naukowe

Celem dzi­ałal­ności koła jest rozwój zain­tere­sowań i umiejęt­ności jego członków w zakre­sie pro­gramowa­nia, pro­jek­towa­nia, mod­e­lowa­nia i wdraża­nia aplikacji oraz tworzenia nowoczes­nych rozwiązań z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych narzędzi i języków firmy Microsoft.

Członkowie koła akty­wnie dzi­ałają na rzecz środowiska aka­demick­iego orga­nizu­jąc wydarzenia: Zielonogórski Dzień Tech­nologii, Code­camp, Came­camp oraz różnorodne kon­fer­encje i szkole­nia tem­aty­czne. W kalen­darz cyk­licznych wydarzeń branżowych na wydziale wpisała się kon­fer­encja Microsoft IT Aca­d­e­mic Day (ITAD). Zespoły składa­jące się z członków koła biorą czynny udział w cyk­licznych konkur­sach Microsoft Imag­ine Cup oraz mara­tonach pro­gramisty­cznych Night of The Liv­ing Devs. W 2014 r. koło zostało uhonorowane dyplomem JM Rek­tora UZ za wyróż­ni­a­jącą dzi­ałal­ność na rzecz Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Nagroda JM Rektora UZ dla koła UZ.NET

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują dr inż. Anna Pławiak-​Mowna (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Kamil Miel­carek (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)