Koła naukowe

Celem dzi­ałal­ności Koła SMART jest przełoże­nie pasji stu­den­tów na prak­ty­czne real­iza­cje, które wpisują się w coraz pop­u­larniejszy trend inteligent­nych rozwiązań. Dlat­ego też na co dzień pracu­jemy z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych układów, takich jak Arduino, ESP, Rasp­berry Pi czy FPGA, które łączą wiedzę teo­re­ty­czną i prak­ty­czną naszych zain­tere­sowań. Nie boimy się staw­iać swoich celów wysoko, nie straszne nam aplikacje inter­ne­towe napisane we wszys­t­kich aktu­al­nych językach pro­gramowa­nia, takich jak PHP, Java bądź C#. Nasze koło posi­ada bogatą bazę sprzę­tową, a pro­jekty real­i­zowane przy wspar­ciu Koła spotkały się z bardzo dużym zain­tere­sowaniem, czego dowo­dem są liczne pokazy (m.in. pod­czas Między­nar­o­dowego Pikniku Naukowego w Warsza­wie, Fes­ti­wali Nauki, Dni Wojew­ództwa Lubuskiego, Miasteczka Cyfrowego TVP) czy przyz­nane wyróżnienia i granty (pro­jekt „Inteligentny Dom” został uznany „Hitem Fes­ti­walu Nauki” wg Radia Index i uzyskał dofi­nan­sowanie Miasta Zielona Góra, z kolei pro­jekt „Energy Mon­i­tor” jest real­i­zowany we współpracy z niemiecką firmą CAB Ger­many Ltd).

Obszary zain­tere­sowań Koła:

  • Inteligentne rozwiąza­nia z wyko­rzys­taniem plat­form typu Arduino, ESP, Rasp­berry Pi, układów repro­gramowal­nych (głównie FPGA).
  • Nowoczesne pro­jek­towanie aplikacji inter­ne­towych oraz mobil­nych (np. Android) z zas­tosowaniem efek­ty­wnych tech­nologii (PHP, C#, Java, Python/​Django, C++).
  • Bez­pieczeństwo danych (fire­walle, anty­wirusy, back­upy, kryp­toanal­iza, hacking).
  • Wspar­cie w real­iza­cji prak­ty­cznych rozwiązań typu „Inteligentny dom”, mobilny czyt­nik RFID, inteligentny sys­tem zarządza­nia energią, pro­to­typ „łazika marsjańskiego”.

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują: dr inż. Grze­gorz Bazy­dło (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.), dr hab inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Grze­gorz Łabiak (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Koła: smart​.iee​.uz​.zgora​.pl