Koła naukowe

Dzi­ałal­ność koła ma na celu pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczes­nych tech­nologii infor­maty­cznych zori­en­towanych na pro­gramowanie obiek­towe. Członkowie zaj­mują się pro­jek­towaniem i imple­men­tacją wielowarst­wowych sys­temów infor­maty­cznych, real­iza­cją sys­temów rozpros­zonych, wyt­warzaniem opro­gramowa­nia dla urządzeń mobil­nych oraz pro­jek­towaniem sys­temów skład­owa­nia i przetwarza­nia danych w sys­temach chmurowych. Przed­staw­iciele koła ściśle współpracują z fir­mami branży IT real­izu­jąc pro­jekty pro­gramisty­czne oraz reprezen­tują wydział pod­czas różnego rodzaju dzi­ałań pro­mo­cyjnych. Przy współpracy z fir­mami przy­go­towują otwarte wykłady dla stu­den­tów, a także współor­ga­nizują kole­jne edy­cje konkursów pro­gramisty­cznych.

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują dr inż. Tomasz Gratkowski (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Jacek Tkacz (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)