Koła naukowe

Członkowie koła to pasjonaci automatyki, robo­t­yki i infor­matyki. Wśród nich zna­j­dują się osoby intere­su­jące się budową i pro­jek­towaniem włas­nych plat­form, wizją maszynową, czy też pro­gramowaniem i algo­ryt­mami sztucznej inteligencji. Założe­niem dzi­ałal­ności koła jest posz­erzanie umiejęt­ności i wiedzy z zakresu robo­t­yki prze­mysłowej i mobil­nej oraz rozwój włas­nych zain­tere­sowań poprzez pracę nad autorskimi pro­jek­tami. Pon­adto, członkowie koła wzbo­ga­cają zasoby dydaktyczno-​naukowe wydzi­ału poprzez budowę nowych i rozwi­janie ist­nieją­cych stanowisk lab­o­ra­to­ryjnych o nowe funkcjon­al­ności. Uczest­nicy biorą również udział w kon­fer­enc­jach, warsz­tat­ach, fes­ti­walach naukowych oraz konkur­sach z zakresu robotyki.

W prze­ciągu pier­wszego roku dzi­ałal­ności członkowie koła zajęli 3. miejsce w ogólnopol­s­kich zawodach robo­t­yki Krakro­bot 2016 orga­ni­zowanych przez Naukowe Koło Robo­t­yki i Sztucznej Inteligencji Uni­w­er­sytetu Jagiellońskiego.

Opiekun koła: dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ. (e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)