Koła naukowe

Stu­denckie koła naukowe dzi­ała­jące na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki kul­ty­wują wielo­let­nią trady­cję zrzesza­nia pasjonatów najnowszych dynam­icznie rozwi­ja­ją­cych się tech­nologii. Ich pow­stanie jest inspirowane cieka­woś­cią stu­den­tów, a funkcjonowanie wspier­ane przez przed­staw­icieli prze­mysłu. Szczególne zasługi dla roz­woju kół naukowych mają ich opiekunowie, którzy czyn­nie ksz­tałcą i wychowują stu­den­tów. Koła tworzą przestrzeń do wspól­nych spotkań i twór­czej pracy między stu­den­tami, kadrą naukową oraz spec­jal­is­tami z prze­mysłu. Obszar zain­tere­sowań kół naukowych jest niezwykle sze­roki i obe­j­muje tech­nolo­gie z zakresu infor­matyki, automatyki i robo­t­yki, elek­tron­iki i cyfrowych sys­temów pomi­arowych. Akty­wność kół nie ogranicza się tylko i wyłącznie do poz­nawa­nia najnowszych tech­nologii i przy­go­towywa­nia członków do wejś­cia na rynek pracy. Stu­denci w nich zrzeszani z sukce­sami biorą udział w różnorod­nych konkur­sach, orga­nizują kon­fer­encje oraz akty­wnie uczest­niczą w pro­mocji wydzi­ału i uczelni.