Koła naukowe

Koło sku­pia zain­tere­sowanych pro­jek­towaniem, budową i opro­gramowaniem urządzeń elek­tron­icznych, w których wyma­gana jest real­iza­cja pomi­arów. Członkowie real­izują pro­jekty urządzeń autors­kich oraz sprzętu wzbo­ga­ca­jącego bazę lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych, a także naby­wają umiejęt­ności w zakre­sie posługi­wa­nia się zaawan­sowaną aparaturą pomi­arową. Pon­adto, orga­nizują szkole­nia, pod­czas których zdoby­wają umiejęt­ności i uprawnienia zawodowe. Można tu wyróżnić warsz­taty prowad­zone przez spec­jal­istów z firmy Lumel S.A., będącej patronem koła, oraz zor­ga­ni­zowany w 2016 r. kurs elek­tryczny. Warsz­taty doty­czyły pro­jek­towa­nia układów elek­tron­icznych w środowisku Altium Designer oraz pro­gramowa­nia mikrokon­trol­erów ATmega. Kurs elek­tryczny ukończyło 10 stu­den­tów, uzysku­jąc uprawnienia w zakre­sie eksploat­acji urządzeń elek­trycznych do 1 kV.

Opiekunem koła jest dr inż. Leszek Fur­mankiewicz (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)