Koła naukowe

Członkowie koła to pasjonaci pro­gramowa­nia zarówno aplikacji, jak i sprzętu. Rozwi­jają także swoje umiejęt­ności w zakre­sie pro­jek­towa­nia i wykony­wa­nia urządzeń elek­tron­icznych. Obszar zain­tere­sowa­nia obe­j­muje zarówno pro­jek­towanie układów cyfrowych, jak i sys­temów wbu­dowanych. Wyko­rzys­tują różne tech­nolo­gie w zakre­sie sprzętu: FPGA, Rasp­berry PI oraz Arduino, a także pro­gramów pro­gramowa­nia: PHP, G#, Java, Python, VHDL i VER­ILOG. Obec­nie w pra­cach koła domin­ują tech­nolo­gie z zakresu Inter­netu rzeczy, kom­put­erów jed­noukład­owych SBC, czy tech­nologii GNSS. Członkowie real­izują ciekawe pro­jekty prak­ty­czne, jak np. inteligentny dom, ploter graficzny, aplikacje na smart­watch i inteligentny licznik rowerowy. Pro­jekty koła były prezen­towane na wielu imprezach, gdzie spotkały się z bardzo dużym zain­tere­sowaniem i uznaniem publiczności.

Opiekunem Koła jest dr inż. Michał Doligal­ski (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)