Koła naukowe

Koła naukowe WIEA

Stu­denckie koła naukowe dzi­ała­jące na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki kul­ty­wują wielo­let­nią trady­cję zrzesza­nia pasjonatów najnowszych dynam­icznie rozwi­ja­ją­cych się tech­nologii. Ich pow­stanie jest inspirowane cieka­woś­cią stu­den­tów, a funkcjonowanie wspier­ane przez przed­staw­icieli prze­mysłu. Szczególne zasługi dla roz­woju kół naukowych mają ich opiekunowie, którzy czyn­nie ksz­tałcą i wychowują stu­den­tów. Koła tworzą przestrzeń do wspól­nych spotkań i twór­czej pracy między stu­den­tami, kadrą naukową oraz spec­jal­is­tami z prze­mysłu. Obszar zain­tere­sowań kół naukowych jest niezwykle sze­roki i obe­j­muje tech­nolo­gie z zakresu infor­matyki, automatyki i robo­t­yki, elek­tron­iki i cyfrowych sys­temów pomi­arowych. Akty­wność kół nie ogranicza się tylko i wyłącznie do poz­nawa­nia najnowszych tech­nologii i przy­go­towywa­nia członków do wejś­cia na rynek pracy. Stu­denci w nich zrzeszani z sukce­sami biorą udział w różnorod­nych konkur­sach, orga­nizują kon­fer­encje oraz akty­wnie uczest­niczą w pro­mocji wydzi­ału i uczelni.

UZ​.NET

Celem dzi­ałal­ności koła jest rozwój zain­tere­sowań i umiejęt­ności jego członków w zakre­sie pro­gramowa­nia, pro­jek­towa­nia, mod­e­lowa­nia i wdraża­nia aplikacji oraz tworzenia nowoczes­nych rozwiązań z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych narzędzi i języków firmy Microsoft.

Członkowie koła akty­wnie dzi­ałają na rzecz środowiska aka­demick­iego orga­nizu­jąc wydarzenia: Zielonogórski Dzień Tech­nologii, Code­camp, Came­camp oraz różnorodne kon­fer­encje i szkole­nia tem­aty­czne. W kalen­darz cyk­licznych wydarzeń branżowych na wydziale wpisała się kon­fer­encja Microsoft IT Aca­d­e­mic Day (ITAD). Zespoły składa­jące się z członków koła biorą czynny udział w cyk­licznych konkur­sach Microsoft Imag­ine Cup oraz mara­tonach pro­gramisty­cznych Night of The Liv­ing Devs. W 2014 r. koło zostało uhonorowane dyplomem JM Rek­tora UZ za wyróż­ni­a­jącą dzi­ałal­ność na rzecz Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Nagroda JM Rektora UZ dla koła UZ.NET

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują dr inż. Anna Pławiak-​Mowna (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Kamil Miel­carek (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Koło Naukowe SMART

Celem dzi­ałal­ności Koła SMART jest przełoże­nie pasji stu­den­tów na prak­ty­czne real­iza­cje, które wpisują się w coraz pop­u­larniejszy trend inteligent­nych rozwiązań. Dlat­ego też na co dzień pracu­jemy z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych układów, takich jak Arduino, ESP, Rasp­berry Pi czy FPGA, które łączą wiedzę teo­re­ty­czną i prak­ty­czną naszych zain­tere­sowań. Nie boimy się staw­iać swoich celów wysoko, nie straszne nam aplikacje inter­ne­towe napisane we wszys­t­kich aktu­al­nych językach pro­gramowa­nia, takich jak PHP, Java bądź C#. Nasze koło posi­ada bogatą bazę sprzę­tową, a pro­jekty real­i­zowane przy wspar­ciu Koła spotkały się z bardzo dużym zain­tere­sowaniem, czego dowo­dem są liczne pokazy (m.in. pod­czas Między­nar­o­dowego Pikniku Naukowego w Warsza­wie, Fes­ti­wali Nauki, Dni Wojew­ództwa Lubuskiego, Miasteczka Cyfrowego TVP) czy przyz­nane wyróżnienia i granty (pro­jekt „Inteligentny Dom” został uznany „Hitem Fes­ti­walu Nauki” wg Radia Index i uzyskał dofi­nan­sowanie Miasta Zielona Góra, z kolei pro­jekt „Energy Mon­i­tor” jest real­i­zowany we współpracy z niemiecką firmą CAB Ger­many Ltd).

Obszary zain­tere­sowań Koła:

  • Inteligentne rozwiąza­nia z wyko­rzys­taniem plat­form typu Arduino, ESP, Rasp­berry Pi, układów repro­gramowal­nych (głównie FPGA).
  • Nowoczesne pro­jek­towanie aplikacji inter­ne­towych oraz mobil­nych (np. Android) z zas­tosowaniem efek­ty­wnych tech­nologii (PHP, C#, Java, Python/​Django, C++).
  • Bez­pieczeństwo danych (fire­walle, anty­wirusy, back­upy, kryp­toanal­iza, hacking).
  • Wspar­cie w real­iza­cji prak­ty­cznych rozwiązań typu „Inteligentny dom”, mobilny czyt­nik RFID, inteligentny sys­tem zarządza­nia energią, pro­to­typ „łazika marsjańskiego”.

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują: dr inż. Grze­gorz Bazy­dło (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.), dr hab inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Grze­gorz Łabiak (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Koła: smart​.iee​.uz​.zgora​.pl

Stu­denckie Koło Naukowe SEP Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

Koło pow­stało w 2007 r. dzięki inic­jaty­wie Prze­wod­niczącego Koła SEP UZ dr inż. Sła­womira Pio­ntka oraz stu­den­tów Tomasza Cza­czyka i Bar­tosza Kubika. Kol. Cza­czyk za swój wkład w dzi­ałal­ność SEP otrzy­mał roczne stype­ndium z Fun­duszu Stypen­dialnego ZG SEP.

W roku 2008 koło uczest­niczyło w konkur­sie zor­ga­ni­zowanym przez Zarząd Odd­zi­ału SEP „Na najbardziej akty­wne koło naukowe” i zajęło w nim pier­wsze miejsce.
W roku 2009 koło zor­ga­ni­zowało kurs na pod­sta­wowe uprawnienia SEP kat­e­gorii E do 1 kV dla członków koła i stu­den­tów UZ, uzysku­jąc dzięki temu nowych członków.
W dni­ach 1619 kwiet­nia 2009 r. pię­ciu del­e­gatów koła uczest­niczyło w jed­nej z najwięk­szych imprez orga­ni­zowanych dla Stu­denc­kich Kół Naukowych „XI Ogólnopol­s­kich Dni­ach Młodego Elek­tryka”. Na wykładach, sem­i­nar­i­ach tema¬tycznych oraz na spotka­ni­ach z dzi­ałaczami SEP i przed­staw­icielami firm z branży elek­trycznej zdoby­wali wiedzę i inne intere­su­jące ich informacje.

W roku 2013 pojaw­iła się wspólną inic­jatywa SEP i Insty­tutu Inżynierii Elek­trycznej pole­ga­jącej na har­mo­niza­cji przed­miotów kierunku elek­trotech­nika z wyma­gani­ami na uprawnienia zawodowe elek­tryka z zakresu eksploat­acji i dozoru do 1kV. Komisja Egza­m­i­na­cyjna powołana w Insty­tu­cie we współpracy z odd­zi­ałem gor­zowskim SEP przeegza­minowała ponad 20 osób głównie stu­den­tów ostat­niego roku kierunku elektrotechniki.

Dzięki uprze­j­mości SEP odd­ział Gorzów Wlkp. i Zielona Góra oraz przy wspar­ciu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego stu­denci uczest­niczyli w ODME, które odbyło się w Gdańsku w dni­ach 2326 października 2014. Tem­atem prze­wod­nim ODME była Ener­getyka Jądrowa.

Opiekunem Koła jest dr inż. Sła­womir Pio­netk (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Koło Naukowe „fan­tA­SIC” Stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

Członkowie koła to pasjonaci pro­gramowa­nia zarówno aplikacji, jak i sprzętu. Rozwi­jają także swoje umiejęt­ności w zakre­sie pro­jek­towa­nia i wykony­wa­nia urządzeń elek­tron­icznych. Obszar zain­tere­sowa­nia obe­j­muje zarówno pro­jek­towanie układów cyfrowych, jak i sys­temów wbu­dowanych. Wyko­rzys­tują różne tech­nolo­gie w zakre­sie sprzętu: FPGA, Rasp­berry PI oraz Arduino, a także pro­gramów pro­gramowa­nia: PHP, G#, Java, Python, VHDL i VER­ILOG. Obec­nie w pra­cach koła domin­ują tech­nolo­gie z zakresu Inter­netu rzeczy, kom­put­erów jed­noukład­owych SBC, czy tech­nologii GNSS. Członkowie real­izują ciekawe pro­jekty prak­ty­czne, jak np. inteligentny dom, ploter graficzny, aplikacje na smart­watch i inteligentny licznik rowerowy. Pro­jekty koła były prezen­towane na wielu imprezach, gdzie spotkały się z bardzo dużym zain­tere­sowaniem i uznaniem publiczności.

Opiekunem Koła jest dr inż. Michał Doligal­ski (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Stu­denckie Koło Naukowe Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej

Koło sku­pia zain­tere­sowanych pro­jek­towaniem, budową i opro­gramowaniem urządzeń elek­tron­icznych, w których wyma­gana jest real­iza­cja pomi­arów. Członkowie real­izują pro­jekty urządzeń autors­kich oraz sprzętu wzbo­ga­ca­jącego bazę lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych, a także naby­wają umiejęt­ności w zakre­sie posługi­wa­nia się zaawan­sowaną aparaturą pomi­arową. Pon­adto, orga­nizują szkole­nia, pod­czas których zdoby­wają umiejęt­ności i uprawnienia zawodowe. Można tu wyróżnić warsz­taty prowad­zone przez spec­jal­istów z firmy Lumel S.A., będącej patronem koła, oraz zor­ga­ni­zowany w 2016 r. kurs elek­tryczny. Warsz­taty doty­czyły pro­jek­towa­nia układów elek­tron­icznych w środowisku Altium Designer oraz pro­gramowa­nia mikrokon­trol­erów ATmega. Kurs elek­tryczny ukończyło 10 stu­den­tów, uzysku­jąc uprawnienia w zakre­sie eksploat­acji urządzeń elek­trycznych do 1 kV.

Opiekunem koła jest dr inż. Leszek Fur­mankiewicz (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Stu­denckie Koło Naukowe O2UZ

Dzi­ałal­ność koła ma na celu pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczes­nych tech­nologii infor­maty­cznych zori­en­towanych na pro­gramowanie obiek­towe. Członkowie zaj­mują się pro­jek­towaniem i imple­men­tacją wielowarst­wowych sys­temów infor­maty­cznych, real­iza­cją sys­temów rozpros­zonych, wyt­warzaniem opro­gramowa­nia dla urządzeń mobil­nych oraz pro­jek­towaniem sys­temów skład­owa­nia i przetwarza­nia danych w sys­temach chmurowych. Przed­staw­iciele koła ściśle współpracują z fir­mami branży IT real­izu­jąc pro­jekty pro­gramisty­czne oraz reprezen­tują wydział pod­czas różnego rodzaju dzi­ałań pro­mo­cyjnych. Przy współpracy z fir­mami przy­go­towują otwarte wykłady dla stu­den­tów, a także współor­ga­nizują kole­jne edy­cje konkursów pro­gramisty­cznych.

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują dr inż. Tomasz Gratkowski (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Jacek Tkacz (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Koło Naukowe Robo­t­yki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego „RoboCraft„

Członkowie koła to pasjonaci automatyki, robo­t­yki i infor­matyki. Wśród nich zna­j­dują się osoby intere­su­jące się budową i pro­jek­towaniem włas­nych plat­form, wizją maszynową, czy też pro­gramowaniem i algo­ryt­mami sztucznej inteligencji. Założe­niem dzi­ałal­ności koła jest posz­erzanie umiejęt­ności i wiedzy z zakresu robo­t­yki prze­mysłowej i mobil­nej oraz rozwój włas­nych zain­tere­sowań poprzez pracę nad autorskimi pro­jek­tami. Pon­adto, członkowie koła wzbo­ga­cają zasoby dydaktyczno-​naukowe wydzi­ału poprzez budowę nowych i rozwi­janie ist­nieją­cych stanowisk lab­o­ra­to­ryjnych o nowe funkcjon­al­ności. Uczest­nicy biorą również udział w kon­fer­enc­jach, warsz­tat­ach, fes­ti­walach naukowych oraz konkur­sach z zakresu robotyki.

W prze­ciągu pier­wszego roku dzi­ałal­ności członkowie koła zajęli 3. miejsce w ogólnopol­s­kich zawodach robo­t­yki Krakro­bot 2016 orga­ni­zowanych przez Naukowe Koło Robo­t­yki i Sztucznej Inteligencji Uni­w­er­sytetu Jagiellońskiego.

Opiekun koła: dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ. (e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Koło Naukowe Dev&Games

Koło Naukowe Dev&Games jest społecznoś­cią pasjonatów pro­gramowa­nia i pro­jek­towa­nia gier, chcą­cych rozwi­jać swoje umiejęt­ności poprzez ich tworze­nie. Na spotka­ni­ach orga­ni­zowanych przez stu­den­tów poruszane są m.in. tem­aty związane z tworze­niem gier za pomocą środowiska Unity i języka C#. Członkowie koła pogłębi­ają swoją wiedzę oraz zdoby­wają doświad­cze­nie zawodowe poprzez udział w dużych imprezach o tem­atyce pro­gramisty­cznej. Spośród nich wyróż­nia się tech­no­log­iczny konkurs Imag­ine Cup o zasięgu między­nar­o­dowym orga­ni­zowany przez firmę Microsoft oraz Night of The Liv­ing Devs, czyli 24-​godzinny mara­ton pro­gramisty­czny. Członkowie koła akty­wnie włączają się w życie wydzi­ału, biorąc udział w uczel­ni­anym Fes­ti­walu Nauki, a także w Dni­ach Otwartych WIEA.

Opiekę nad grupą sprawuje dr inż. Marek Saw­er­wain (e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).
Kon­takt z kołem naukowym (e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).