Pro­gram Eras­mus+ wspiera wymi­anę stu­den­tów i kadry dydak­ty­cznej (stu­dia i prak­tyki) w Europie w lat­ach 2014/​2020. Od 1 sty­cz­nia 2014 roku, w opar­ciu o tzw. Poli­tykę Europe­jską (Eras­mus Pol­icy State­ment) Uni­w­er­sytet Zielonogórski może real­i­zować dzi­ała­nia i pro­jekty w ramach tego pro­gramu. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki real­izuje współpracę z następu­ją­cymi uczelniami:

 • Tallinn Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy (Estonia),
 • Uni­ver­sity of Angers (Francja),
 • Uni­ver­si­dade de Vigo (Hiszpania),
 • Uni­ver­si­tat de Valèn­cia (Hiszpania),
 • Uni­ver­si­tat Politec­nica de Catalunya (Hiszpania),
 • Kau­nas Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy (Litwa),
 • Vil­nius Ged­im­i­nas Tech­ni­cal Uni­ver­sity (Litwa),
 • Hochschule Ravensburg-​Weingarten (Niemcy),
 • Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen Uni­ver­sity of Applied Sci­ences (Niemcy),
 • Uni­ver­sity of Hagen (Niemcy),
 • Uni­ver­sity of Ros­tock (Niemcy),
 • Uni­ver­si­dade do Minho (Portugalia),
 • Uni­ver­si­dade nova de Lis­boa (Portugalia),
 • Uni­ver­sity of Southamp­ton (Wielka Brytania).

Wydzi­ałowy Koor­dy­na­tor Pro­gramu Eras­mus+:
dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
e-​mai: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Stu­denci wyjeżdża­jący:
dr Marta Zub
tel. +48 68 328 3297
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Stu­denci i pra­cown­icy przy­jeżdża­jący:
mgr Natalia Wayda
tel. +48 68 328 2445
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Pra­cown­icy wyjeżdża­jący:
mgr Joanna Socha
tel. +48 68 328 3293
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Infor­ma­cje związane z real­iza­cją pro­gramu można znaleźć na stronach uczelni:
STU­DENCI
• wyjazdy na stu­dia
http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​w​y​j​a​z​d​-​n​a​-​s​t​u​d​i​a​/
• wyjazdy na prak­tyki
http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​w​y​j​a​z​d​-​n​a​-​p​r​a​k​t​y​k​e​/
PRA­COWN­ICY
• wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych
http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​e​-​a​k​a​d​e​m​i​c​c​y​/

Wyjazd na stu­dia
Wyjazd na stu­dia w ramach pro­gramu Eras­mus+ może trwać do 12 miesięcy. Adresowany jest do osób ofic­jal­nie zare­je­strowanych na kierunku studiów prowadzą­cym do otrzy­ma­nia dyplomu inżyniera, mag­is­tra lub dok­tora. Osoba ta powinna być (w momen­cie wyjazdu na stu­dia) stu­den­tem co najm­niej drugiego roku studiów pier­wszego stop­nia; w przy­padku studiów 2 i 3 stop­nia wyjazd może odbyć się już na pier­wszym roku.
Stu­dent wyjeżdża­jący na wymi­anę w ramach pro­gramu powinien posi­adać dobre wyniki w nauce i zna­jo­mość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/​instytucji przyj­mu­jącej – co najm­niej na poziomie B1.
Szczegółowe infor­ma­cje: http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​r​e​a​l​i​z​a​c​j​a​-​w​y​j​a​z​d​u​/

Wyjazd na prak­tykę
Wyjazd na prak­tykę w ramach pro­gramu Eras­mus+ może trwać od 2 do 12 miesięcy. Adresowany jest do osób ofic­jal­nie zare­je­strowanych na kierunku studiów prowadzą­cym do otrzy­ma­nia dyplomu inżyniera, mag­is­tra lub dok­tora. Wyma­gane jest, aby prak­tyka była zgodna z kierunk­iem studiów i odby­wała się w pełnym wymi­arze godzin. Stu­dent wyjeżdża­jący na wymi­anę w ramach pro­gramu powinien posi­adać dobre wyniki w nauce i zna­jo­mość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/​instytucji przyj­mu­jącej – co najm­niej na poziomie B1.
Szczegółowe infor­ma­cje: http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​w​y​j​a​z​d​-​n​a​-​p​r​a​k​t​y​k​e​/