ECTS

Europe­jski Sys­tem Trans­feru i Aku­mu­lacji Punk­tów — ECTS

Europe­jski Sys­tem Trans­feru i Aku­mu­lacji Punk­tów (ECTS) to zori­en­towany na stu­denta sys­tem trans­feru i aku­mu­lacji punk­tów zal­iczeniowych oparty na prze­jrzys­tości pro­cesu i efek­tów ksz­tałce­nia. Jego celem jest ułatwianie planowa­nia, zdoby­wa­nia, oce­ni­a­nia, uznawa­nia i wal­i­dacji kwal­i­fikacji, a także mobil­ności stu­den­tów.
Liczba punk­tów ECTS przyp­isanych przed­miotowi odzwier­ciedla nakład pracy stu­denta związany z uzyskaniem założonych dla tego przed­miotu efek­tów ksz­tałce­nia i — w wyniku wery­fikacji, że efekty te zostały osiąg­nięte — zal­icze­niem przed­miotu.
Jeden punkt ECTS odpowiada efek­tom ksz­tałce­nia, których uzyskanie wymaga od stu­denta śred­nio 2530 godzin pracy. Dla prezen­towanych kat­a­logów ECTS przyjęto nakład pracy 1 ECTS jako 25 godz. pracy studenta.


Szczegółowe infor­ma­cje:
Strona WWW Uczel­ni­anego Koor­dy­na­tora ECTS
http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​k​o​o​r​d​y​n​a​t​o​r​E​C​T​S​.​p​h​p

Paki­ety infor­ma­cyjne
https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​o​g​r​a​m​y​-​s​t​u​d​i​o​w

Uczel­ni­any koor­dy­na­tor ECTS:
dr Alina Szelecka
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Wydzi­ałowy Koor­dy­na­tor ECTS:
dr inż. Anna Pławiak-​Mowna
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.