Aktu­al­ności

Dzień tech­nologii prze­mysłowych

Firma SIEMENS oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego serdecznie zapraszają Dzień Tech­nologii Prze­mysłowych.
Kon­fer­encja odbędzie się w dniu 30.11.2016 (środa). Szczegóły wydarzenia w agendzie.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Dzień Technologii Przemysłowych 4_0 Agenda(v2).pdf)Dzień Tech­nologii Prze­mysłowych — Prze­mysł 4.0 (agenda)[Dzień Tech­nologii Prze­mysłowych — Prze­mysł 4.0 (agenda)]391 kB

Kalen­darz wydzi­ałowy

Serdecznie zapraszamy no korzys­ta­nia z kalen­darza wydzi­ałowego. Dzięki niemu nie prze­gapią Państwo wydarzeń, które odby­wają się na naszym Wydziale. W celu doda­nia wydzi­ałowego kalen­darza do włas­nych kalen­darzy google, należy na stronie WWW wybrać ikonę

Kalen­darz jest również dostępny z poziomu menu Wydział → Kalen­darz.

Wybieram sieci — warsz­taty IT z Atos

Firma Atos oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego serdecznie zapraszają na cykl bezpłat­nych warsz­tatów sieciowych dla stu­den­tów UZ. Zaję­cia odbędą się w grud­niu i prowad­zone będą przez najlep­szych inżynierów Atos. Na najlep­szych uczest­ników czekają płatne staże oraz atrak­cyjne nagrody rzec­zowe. Zobacz plakat.

Ter­miny warsztatów:

I. 6 grud­nia 2016 - DCLAN | (Vir­tual) DataCenter

II. 7 grud­nia 2016 - WAN | Mul­ti­pro­to­col Label Switching

Nie czekaj i zgłoś się już dziśfor­mu­larz zgłoszeniowy prześlij na adres mailowy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.. Zapisy przyj­mu­jemy do dnia 27.11.2016.

Akademia ADB — Wykład: Wprowadze­nie do jądra sys­temu Linux

Serdecznie zapraszamy na kole­jny wykład w ramach Akademii ADB, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 o godzinie 17:00 w sali 115 w budynku A2.

W ramach wykładu porus­zona zostanie tem­atyka niezbędną dla każdego, kto zamierza rozpocząć przy­godę z sercem sys­temu Linux, jakim jest Ker­nel. Serdecznie zapraszamy zapalonych użytkown­ików Lin­uxa, jak również tych, którzy w życiu o nim nie słyszeli. Każdy zna­jdzie coś dla siebie.

Poziom trud­ności: dla początku­ją­cych.

Więcej szczegółów na temat akademii jak i planu najbliższego wykładu zna­j­duje się na stronie WWW.

Akademia ADB — Wykład: Sys­temy kon­troli wer­sji (GIT)

Serdecznie zapraszamy na kole­jny wykład w ramach Akademii ADB, który odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 o godzinie 17:00 w sali 115 w budynku A2.

Tem­atem wykładu będzie zas­tosowanie sys­temu kon­troli wer­sji w pracy nad wyt­warzaniem opro­gramowa­nia. Rozpoczniemy od wprowadzenia w fun­da­men­talne kwestie: czym jest sys­tem kon­troli wer­sji i dlaczego powinien być stosowany? Następ­nie prze­jdziemy do pod­sta­wowych pojęć i oper­acji związanych z zas­tosowaniem najpop­u­larniejszego obec­nie sys­temu tego typu — GIT. Omówimy również bardziej zaawan­sowane tem­aty, takie jak praca z gałęzi­ami i rozwiązy­wanie konfliktów.

Więcej szczegółów na temat akademii zna­j­duje się na stronie WWW.

Ogólnopol­ski konkurs ADB Brain Wars

Jeśli potrafisz pro­gramować i lubisz wyzwa­nia weź udział w ogólnopol­skim konkur­sie ADB Brain Wars!

W listopadzie ADB wspól­nie z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego orga­nizuje konkurs dla miłośników języków pro­gramowa­nia.
Etap pier­wszy w formie on-​line http://​adb​-brain​-wars​.com/ będzie trwał od 7 do 20 listopada.

Na finał, ADB zaprosi najlep­szych na Uni­w­er­sytet Zielonogórski 26 listopada.

ADB Brain Wars odbędzie się już drugi raz w tym roku. We współpracy WIEA Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przeprowadzil­iśmy wiosenną edy­cję konkursu, która cieszyła się bardzo dużym zain­tere­sowaniem.

Zapraszamy do udzi­ału!
Na zwycięzców czekają bardzo atrak­cyjne nagrody :-)

Otwarty wykład Pana Pro­fe­sora Domańskiego — „Telewizja swo­bod­nego punktu widzenia i wirtu­alna naw­igacja„

Serdecznie zapraszam do udzi­ału w otwartym wykładzie Pana Pro­fe­sora Domańskiego orga­ni­zowanego na naszym Wydziale 9 listopada br. od godz. 12:00, w sali 115 (budynek A-​2) pod tytułem „Telewizja swo­bod­nego punktu widzenia i wirtu­alna naw­igacja”. Przewidy­wany czas wykładu 1,5h.
Telewizja swo­bod­nego puntu widzenia będzie inter­ak­ty­wną usługą inter­ne­tową dającą wid­zom możli­wość oglą­da­nia sceny ze swo­bod­nie zmieni­anych punk­tów widzenia i w swo­bod­nie wybier­anych kierunk­ach patrzenia. Nami­astkę obrazu swo­bod­nego punktu widzenia pokazuje frag­ment filmu Matrix, w którym jedna z postaci została zatrzy­mana w trak­cie skoku, a następ­nie była wirtu­al­nie obra­cana wraz z całą sceną. Szczegółowy opis tem­atyki wykładu oraz syl­wetki prele­genta zna­j­dują się poniżej w plikach PDF.

Rekru­tacja do Pro­gramu MOST na semestr letni roku aka­demick­iego 2016/​2017

Ruszyła akcja rekru­tacji na semestr letni roku aka­demick­iego 2016/​17 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.

Rekru­tacja trwa do 30 listopada br.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:

(1) http://​www​.dk​.uz​.zgora​.pl/​m​o​s​t​_​m​o​s​t​e​c​h​.​p​h​p

(2) http://​most​.amu​.edu​.pl

Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji.

II edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

Już 19 października rozpocznie się 2 edy­cja akademii poświę­conej cyber­bez­pieczeństwu. Akademia orga­ni­zowana jest przez Zielonogórską firmę infor­maty­czną Per­cep­tus we współpracy z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Cykl szkoleń kierowany jest w głównej mierze do stu­den­tów Uczelni. Eksperci z branży bez­pieczeństwa IT ponownie poruszą kwestie związane z cyber-​zagrożeniami, czy­ha­ją­cymi na każdego użytkown­ika sieci. Opowiedzą jak skutecznie można się przed nimi chronić i im zapo­b­ie­gać. W nowej edy­cji, podob­nie jak wcześniej, cykl zajęć obe­j­mować będzie otwarte wykłady oraz warsz­taty, prowad­zone raz w miesiącu. Przeprowadzą je najlepsi spec­jal­iści z firmy Per­cep­tus i jej part­nerów technologicznych.

Uroczysta inau­gu­racja rozpocznie się 19 października 2016 o godz. 13.00 w bud. A-​2 w sali 115.

W ramach akademii słuchacze otrzy­mają możli­wość zdoby­cia cen­nego doświad­czenia oraz prak­ty­cznej wiedzy w tema­cie IT Secu­rity — zarówno w zakre­sie sprzętu, jak i opro­gramowa­nia. Aspek­tem wyróż­ni­a­ją­cym zaję­cia jest nacisk kładziony na naukę prak­ty­cznych umiejęt­ności w zakre­sie opty­mal­iza­cji, tworzenia i zarządza­nia bez­pieczeńst­wem w infra­struk­turze IT, kon­fig­u­racją aplikacji a także rozwiązy­waniem real­nych prob­lemów pojaw­ia­ją­cych się na etapie imple­men­tacji i wdrożeń gotowych produktów.

Zapraszamy do udzi­ału w Akademii!

Rejes­tracja: http://​akademia​.per​cep​tus​.pl