Aktu­al­ności

Akademia ADB — warsz­taty: Opty­mal­iza­cja kodu

Uwaga zmi­ana terminu!

Dnia 08.03.2017 o godzinie 17:00 w sali A2-​502 odbędą się warsz­taty w ramach Akademii ADB. Prowadzą­cym będzie Pan Tomasz Powchowicz.

Na warsz­tat­ach będzie można przećwiczyć tech­niki mające na celu poprawę wyda­jności pro­gramu kom­put­erowego. Zaczniemy od sposobów wyko­rzys­tu­ją­cych lokalność danych, a zakończymy na równoległym przetwarza­niu. Sprawdz­imy, jak w prak­tyce mierzyć czas wyko­na­nia funkcji, co jest niezbędne do oceny jakości opty­mal­iza­cji. Omówione sposoby umożli­wią uzyskanie korzyści związanych między innymi z niższym poborem energii elek­trycznej, a także krót­szym cza­sem wykony­wa­nia pro­gramu, co ma komer­cyjne uza­sad­nie­nie przy tworze­niu aplikacji osad­zonych, mobil­nych oraz uruchami­anych w chmurze obliczeniowej.

Szczegóły na temat Akademii ADB.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie ze starostami i członkami grup dziekańs­kich

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­niu 25 sty­cz­nia br. godz. 11:15 sala 115 A-​2

W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:

  • Reg­u­laminem Studiów i obow­iązkami związanymi z sesją egzaminacyjną,
  • wymogami związanymi ze składaniem prac dyplomowych,
  • rekru­tacją na II stopień studiów.

Spotkanie jest otwarte dla członków grup dziekańs­kich. Spotkanie poprowadzi kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska.

Otwarte wykłady firmy Volvo

Zapraszamy serdecznie na wykłady otwarte, real­i­zowane we współpracy z firmą Volvo. Wykład odbędzie się w sali 115, bud. A-​2 o godzinie 11:30 w dniu 26.01.2017 (czwartek). Tem­aty wykładów: „Anal­iza biz­ne­sowa” oraz „Testowanie aplikacji – nuda czy nie?”. Wykłady będą prowad­zone przez doświad­c­zonych spec­jal­istów z firmy Volvo. Tem­atyka i forma wykładów może być szczegól­nie intere­su­jąca zarówno dla stu­den­tów Infor­matyki jak i Biz­nesu Elektronicznego.

Serdecznie zapraszamy!

„Dni Eras­mus+” 25 sty­cz­nia 2017

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Dni­ach Eras­mus+, które odbędą się w dniu 25 sty­cz­nia 2017 w budynku Wydzi­ału Mechan­icznego.
W ramach wydarzenia będzie można między innymi uzyskać infor­ma­cje na temat pro­gramu od pra­cown­ików Dzi­ału Współpracy z Zagranicą oraz wymienić uwagi z byłymi stype­ndys­tami pro­gramu i obcokra­jow­cami prze­by­wa­ją­cymi aktu­al­nie na UZ.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia zna­j­duje się na stronie http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​d​n​i​-​e​r​a​s​m​u​s​-​2526-​stycznia-​2017/​

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Bez­pieczna sieć dzięki fire­wal­lom nowej gen­er­acji

Zapraszamy na ostatni w tym semes­trze wykład otwarty w ramach II edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. Wykład odbędzie się w sali 115 A-​2 o godzinie 17:00 w dniu 18.01.2017

Temat wykładu: Bez­pieczna sieć dzięki fire­wal­lom nowej generacji.

W trak­cie wykładu odpowiemy na pytanie: jaką sieć możemy nazwać bez­pieczną? Przeanal­izu­jemy ele­menty składa­jące się na jej bez­pieczeństwo. Następ­nie poruszymy kwestię użyteczności w kon­tekś­cie bezpieczeństwa.

Zapraszamy!

Prak­tyki w IHP Solu­tions dla stu­den­tów infor­matyki i elek­trotech­niki.

Jeżeli kończysz 2 rok studiów, jesteś na 3 roku, albo studi­u­jesz na drugim stop­niu – zgłoś się do nas! Prak­tyki są objęte dofi­nan­sowaniem Eras­mus+ i można na nie wyjechać nawet będąc absol­wen­tem. Możli­wość real­iza­cji prak­tyk dobrowol­nych jak i obow­iązkowych w IHP Solu­tions w Frank­fur­cie nad Odrą. Firma może przyjąć maksy­mal­nie 12 studentów/​absolwentów. Chęt­nych prosimy o kon­takt z prof. Ryszar­dem Ryb­skim (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).

Akademia ADB — wykład: Pro­gramowanie w C++ w prak­tyce

Dnia 11.01.2017 o godzinie 17:00 w sali A2-​115 odbędą się wykład w ramach Akademii ADB pod tytułem „Pro­gramowanie w C++ w prak­tyce”. Prowadzą­cym będzie Pan Adam Stolcenburg.

Wykład stanowi przegląd najczęś­ciej wyko­rzysty­wanych klas stan­dar­d­owej bib­lioteki C++. Omówione zostaną klasy wchodzące w skład klasy­cznego C++, jak również klasy dodane do stan­dar­d­owej bib­lioteki nowoczes­nego C++ oraz ich odpowied­niki z bib­liotek Boost. W cza­sie wykładu wyko­rzysty­wane będą rozsz­erzenia języka C++ wprowad­zone wraz ze stan­dar­dem C++11.

Szczegóły na temat Akademii ADB.

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs otwarty na stanowisko asys­tenta (infor­matyka)

Konkurs otwarty na stanowisko asys­tenta (infor­matyka) w Insty­tu­cie Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Więcej infor­ma­cji dostęp­nych tutaj.

Wdrażanie pro­jek­tów e-​Commerce End-​2-​End

W dniu 11.01.2017 o godzinie 12:00 w sali 115 A-​2 odbędą się warsz­taty i spotkanie z firmą DIVANTE.

Zas­tanaw­iasz się, jak marki takie jak Reserved, Smyk, CDP​.pl, Solar, ING Bankujesz-​Zyskujesz stworzyły swoje wielomil­ionowe biz­nesy inter­ne­towe w opar­ciu o e-​commerce? Dwójka doświad­c­zonych Project Man­agerów, pracu­ją­cych dla Divante — lid­era wdrożeń e-​commerce na pol­skim rynku — opowie Wam, jak poprowadzić wdroże­nie od momentu pod­pisa­nia umowy z Klien­tem do szczęśli­wego uru­chomienia pro­duk­cyjnego w dniu startu sklepu. Wiedza i przykłady prosto od prak­tyków — nie może Was tam zabraknąć!

Rejes­tracja i szczegóły: https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​i​v​a​n​t​e

Serdecznie zapraszamy!