Aktu­al­ności

V edy­cja pro­gramu Inku­ba­tor Inżyniera Cisco

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w pro­gramie Inku­ba­tor Inżyniera Cisco.

Doty­chczas wzięło w nim udział około 300 stu­den­tów i prawie połowa rozpoczęła pracę w zespołach tech­nicznych w krakowskim odd­ziale Cisco. Pro­gram ma na celu przy­go­towanie stu­den­tów do rozpoczę­cia kari­ery zawodowej w glob­al­nej fir­mie IT. W ciągu 6 miesięcy stu­denci uczest­niczą w sem­i­nar­i­ach i webi­na­rach prowad­zonych przez naszych inżynierów, przy­go­towują się do egza­m­inów cer­ty­fika­cyjnych CCNA/​CCNP i otrzy­mują vouch­ery na egza­miny, uczest­niczą w pro­jek­tach IOT, pracują z men­torami, szli­fują ang­iel­ski w kon­wer­sac­jach z native speak­erami oraz rozwi­jają umiejęt­ności miękkie i poz­nają kul­turę pracy w Cisco. Bezpośred­nio po kwal­i­fikacji do pro­gramu otrzy­mują infor­ma­cję zwrotną, jakie obszary wyma­gają poprawy, aby jak najlepiej wyko­rzys­tać udział w pro­gramie. Na zakończe­nie wszyscy uczest­nicy są zaproszeni do kwal­i­fikacji na dostępne stanowiska dla absol­wen­tów w zespołach tech­nicznych w Cisco Kraków. Do tegorocznej edy­cji zapraszamy stu­den­tów ostat­nich lat studiów infor­maty­cznych ( inżynier­s­kich, licenc­jac­kich i mag­is­ter­s­kich) z całej Polski.

Już w maju w wybranych mias­tach odbędą się spotka­nia ze studentami.

Miejsca, ter­miny i rejes­tracja: http://​www​.cisco​.com/​c​/​m​/​p​l​_​p​l​/​t​r​a​i​n​i​n​g​-​e​v​e​n​t​s​/​2017​/​i​n​c​u​b​a​t​o​r​-​r​o​a​d​-​s​h​o​w​.​h​t​m​l​#​r​e​g​i​s​t​r​a​t​i​o​n

Finał III edy­cji Gali Laur Naukowca

Sukces Stu­denck­iego Koła Naukowego UZ​.NET dzi­ała­jącego na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki! Dzi­ałal­ność koła została dostrzeżona i nagrod­zona stat­uetką „INNOWA­CYJNY PRO­JEKT ROKU” w konkur­sie LAUR NAUKOWCA 2017.
Opieku­nami naukowymi koła są dr inż. Anna Pławiak-​Mowna oraz dr inż. Kamil Miel­carek
Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu można znaleźć na stronie https://​www​.face​book​.com/​p​a​r​l​a​m​e​n​t​s​t​u​d​e​n​c​k​i​u​z​/
Serdecznie grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Ataki targe­towane na Pol­skę i nie tylko…

Zapraszamy na wykład otwarty w ramach II edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, który odbędzie się w środę 26 kwiet­nia o godzinie 17 w sali 115 (budynek Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, A-​2).

W trak­cie wykładu zostaną omówione kwestie szyfrowa­nia danych w IT oraz przeanal­i­zowane wybrane ataki, w tym m.in spek­taku­larny atak na ambasadę na Białorusi.

Przy­pom­i­namy, że wykład jest dostępny dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych tem­atyką IT Secu­rity. Szczegóły na temat Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy zna­j­dują się na stronie WWW.

Zapraszamy!

Koło Naukowe fan­tA­SIC & Akademia ADB — Przegląd postępow w pra­cach

Serdecznie zapraszamy 25 kwiet­nia 2017 o godzinie 17:00 w A2 sala 502 na spotkanie poświę­cone przeglą­dowi postępów prac w pro­jek­tach real­i­zowanych w ramach Koła Naukowego fan­tA­SIC oraz Akademii ADB.

Przy­pom­i­namy, że firma ADB dla najlep­szych i najak­ty­wniejszych stu­den­tów przy­go­towała ofertę płat­nych prak­tyk waka­cyjnych, oraz stażu. Pamię­ta­j­cie też, że dla najlep­szego stu­denta akademii zostanie też ufun­dowane roczne stypendium.

Jeśli macie jakieś pyta­nia, przy­pom­i­namy, że może­cie się kon­tak­tować bezpośred­nio z opieku­nami grup albo przez Jirę.

Strona www Akademii ADB.

Powodzenia i do zobaczenia.

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Mech­a­nizmy autoochrony i sys­temy zapo­b­ie­ga­nia wła­man­iom

Zapraszamy na pier­wszy z trzech w tym semes­trze wykład oraz warsz­taty poświę­cone tem­atyce „Mech­a­nizmy autoochrony i sys­temy zapo­b­ie­ga­nia wła­man­iom”. Wykład odbędzie się w sali 115 A-​2 o godzinie 17:00 w dniu 22.03.2017.

W trak­cie spotka­nia przed­staw­iciele firmy Per­cep­tus opowiedzą Wam o mech­a­niz­mach autoochrony i sys­temach zapo­b­ie­ga­nia wła­man­iom oraz pokażemy jak dzięki regułom HIPS można chronić aplikacje przed przed przy­pad­kowym lub celowym wyłącze­niem ochrony lub zmi­aną konfiguracji

Serdecznie zapraszamy!

Wyjazdy na stu­dia w ramach pro­gramu Eras­mus+

Zapraszamy do zgłasza­nia się, w ramach pro­gramu Eras­mus+, na wyjazdy na stu­dia w roku aka­demickim 2017/​18 oraz prak­tyki. Rekru­tacja wyjazdów na stu­dia trwa do 31 marca 2017r.
Więcej szczegółów na stronach: http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​/ oraz https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​u​d​e​n​c​i​/​e​r​a​s​m​u​s

Zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Rekru­tacja Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Ter­min składa­nia doku­men­tów: 12.04.2017.

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, Microsoft Win­dows Server, Microsoft Web Appli­ca­tions — Solu­tions Devel­oper, Microsoft SQL Server, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

Relacja z Dnia Otwartego WIEA

W dniu 23 sty­cz­nia 2017 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odbył się Dzień Otwarty. Wydział odwiedz­iło około 400 osób z 15 szkół. Pod­czas wiz­yty na Wydziale uczniowie uczest­niczyli w 21 ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz w 9 spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na Wydziale. Młodzież mogła zapoz­nać się z warunk­ami stu­diowa­nia, poz­nać kierunki prowad­zonych na Wydziale studiów oraz dowiedzieć się jak może wyglą­dać ich przyszła ścieżka kari­ery zawodowej, kiedy zde­cy­dują się na stu­diowanie na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. Dodatkową, atrakcją była możli­wość zwiedzenia Cen­trum Kom­put­erowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, gdzie prezen­towane było Cen­trum Przetwarza­nia Danych UZ.

W ramach Dnia Otwartego prezen­towały się także firmy part­ner­skie dla kierunków studiów prowad­zonych na Wydziale: ADB Pol­ska Sp. z o.o., Cink​ciarz​.pl, Den­ley, Lumel S.A., Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Syg­nity Busi­ness Solu­tions S.A.. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zone na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. Part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­towali obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach, lab­o­ra­to­ri­ach i wykładach.

Serdecznie dzięku­jemy uczniom za przy­by­cie i zapraszamy do stu­diowa­nia na WEIT!

KONKURSIX edy­cja ewalu­acji pro­cesu ksz­tałce­nia

Szanowni Państwo, zapraszamy do udzi­ału w IX edy­cji ewalu­acji pro­cesu ksz­tałce­nia. Od 30 sty­cz­nia do 15 marca 2017 roku stu­den­tom i dok­toran­tom udostęp­niona będzie anki­eta prowadzą­cych zaję­cia (anki​ety​.uz​.zgora​.pl/​p​r​a​c​o​w​n​i​k). Losowy token niezbędny do logowa­nia można pobrać w dziekana­cie. Biorąc udział w ewalu­acji bierze się udział w konkur­sie. Konkurs odbywa się w kat­e­gorii wydzi­ałowej i indy­wid­u­al­nej. Do wygra­nia jeden z 3 tabletów lub Dzień Rek­torski dla swo­jego Wydzi­ału! Szczegóły w załączniku.

Zachę­camy do udzi­ału w ankietach!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Konkurs_IX_edycja_zaproszenie.pdf)Konkurs_IX_edycja_zaproszenie.pdf[ ]820 kB
Pobieranie pliku (Konkurs_IX_edycja_plakat.pdf)Konkurs_IX_edycja_plakat.pdf[ ]884 kB