Aktu­al­ności

IV edy­cja pro­jektu „Legia Aka­demicka”

Uni­w­er­sytet Zielonogórski został zak­wal­i­fikowany do real­iza­cji IV edy­cji pro­jektu „Legia Aka­demicka„
Pro­gram real­i­zowany jest wg poniższego harmonogramu:

  • do 5 lutego 2021 r. – przesyłanie przez uczel­nie zgłoszeń do udzi­ału w projekcie,
  • do 28 lutego 2021 r. – wyłonie­nie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
  • marzec 2021 r. – uzgad­ni­anie treści i pod­pisanie umów,
  • do 30 maja 2021 r. – ter­min zre­al­i­zowa­nia części teo­re­ty­cznej szkole­nia i przesyła­nia do szefa wojew­ódzkiego sztabu wojskowego, właś­ci­wego ze względu na siedz­ibę uczelni wniosków stu­den­tów, którzy ukończyli z wynikiem pozy­ty­wnym zaję­cia z zakresu części teo­re­ty­cznej pro­gramu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
  • do 30 czer­wca 2021 r. – złoże­nie raportu koń­cowego z real­iza­cji zada­nia oraz rozlicze­nie kosztów realizacji.

Link do biule­tynu infor­ma­cyjnego nr 1 na temat Legii Aka­demick­iej dostępny na plat­formie SWAY:
https://​cutt​.ly/​B​i​u​l​e​t​y​n​1
Od 5.03.2021 r. rozpoczęła się rekru­tacja, na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​-​d​o​-​l​e​g​i​i​-​a​k​a​d​e​m​i​c​k​i​e​j​/ dostępny jest wniosek OCHOT­NIKA w sprawie przyję­cia na zaję­cia w części teo­re­ty­cznej pro­gramu ochot­niczego szkole­nia wojskowego stu­den­tów „Legia Aka­demicka” wraz z oświad­cze­niem RODO.

Kole­jne miejsca w ofer­cie pra­co­daw­ców – staże stu­denckie WIEA!

Miło nam poin­for­mować, że baza miejsc stażowych została uzu­pełniona o nowe stanowiska.
Aktu­alne infor­ma­cje w zakre­sie ofert pra­co­daw­ców oraz odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pyta­nia zna­j­dują się w medi­ach infor­ma­cyjnych, które wskaza­l­iśmy na sty­czniowych i mar­cowych spotka­ni­ach z Państwem.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z ofer­tami!
Przy­pom­i­namy, że doku­menty rekru­ta­cyjne można znaleźć pod adresem (sekcja staże dla studentów)

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​p​r​o​j​e​k​t​y​-​e​f​s​/​p​r​o​j​e​k​t​-​p​o​w​e​r​-​35

Tytuł projektu
„Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”

Numer umowy
POWR.03.05.00-00-Z007/17-00

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych

Beneficjent
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Licealna 9

Pro­gramisto — dowiedz się dlaczego warto pojechać na staż do Dubaju!

Wyko­rzys­taj zdalny tryb nauki na równole­gle zre­al­i­zowanie stażu w Zjed­noc­zonych Emi­rat­ach Arab­s­kich w FastCast4U.
Pracuj, mieszkaj i zwiedzaj Dubaj przez 3 miesięczny okres próbny a może i dłużej jeśli zde­cy­du­jesz się kon­tyn­uować z nami współpracę.
Zapraszamy na webi­nar infor­ma­cyjny.

Ter­min spotka­nia: 5.03.2021
Godz­ina 12:00
Zapisy: przez stronę http://​www​.bk​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​w​a​r​s​z​t​a​t​y

Ruszył nabór wniosków do pro­jektu dla najwybit­niejszych stu­den­tów „Najlepsi z najlep­szych! 4.0.”

Min­is­terstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składa­nia wniosków w ramach pro­jektu wspar­cia kreaty­wności, innowa­cyjności oraz roz­woju naukowego wybit­nych stu­den­tów „Najlepsi z najlep­szych! 4.0”.
Pro­gram jest przez­nac­zony dla stu­den­tów studiów I/​II stop­nia, którzy znają co najm­niej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzy­mali pozy­ty­wną opinię na temat doty­chcza­sowej akty­wności naukowej.
Uczest­nicy pro­gramu otrzy­mają dofi­nan­sowanie udzi­ału w między­nar­o­dowych konkur­sach, zawodach czy kon­fer­enc­jach. Przyz­nane środki będą mogli przez­naczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstęp­nych lub zakup mate­ri­ałów i aparatury niezbęd­nej do przy­go­towa­nia pro­jek­tów.
Zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w pro­jek­cie. Zgłoszenia na obow­iązu­ją­cym for­mu­la­rzu (załącznik nr 1) wraz z kosz­to­ry­sem (załącznik nr 2), CV (załącznik nr 3) i oświad­cze­niem uczest­nika pro­jektu (załącznik nr 4) można składać do Sekre­tariatu Prorek­tora ds. Stu­denc­kich do 10 marca drogą mailową na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Ostate­czną decyzję o przyz­na­niu dofi­nan­sowa­nia pode­j­muje Min­is­ter Edukacji i Nauki.
Szczegółowe infor­ma­cje oraz wzory niezbęd­nych doku­men­tów dostępne są na stronie inter­ne­towej Min­is­terstwa Edukacji i Nauki:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+19+lutego+2021+r

Akcja ewalu­acja – Oceń bel­fra (XIII edy­cja)

Na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim rozpoczyna się XIII edy­cja ewalu­acji. Ocena prowadzą­cych zaję­cia dokony­wana jest przez stu­den­tów i dok­toran­tów po zakończe­niu zajęć. Anki­eta zostanie udostęp­niona stu­den­tom i dok­toran­tom w dni­ach 114 marca 2021 r.

Biorąc udział w oce­nie, jed­nocześnie bierze­cie udział konkur­sie. Może­cie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunk­owych o wartości 500 zł lub Dzień Rek­torski dla swo­jego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kat­e­go­ri­ach wydzi­ałowej i indywidualnej.

Czy­taj więcej…

9 lutego — Dzień Bez­piecznego Inter­netu z Cisco NetA­cad

Dzień Bez­piecznego Inter­netu ma na celu propagowanie dzi­ałań na rzecz bez­piecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów inter­ne­towych, zaz­na­jomie­nie rodz­iców, nauczy­cieli i wychowaw­ców z prob­lematyką bez­pieczeństwa online oraz pro­mocję pozy­ty­wnego wyko­rzysty­wa­nia inter­netu.

Cisco NetA­cad zaprasza na wirtu­alne spotkanie adresowane do uczniów szkół śred­nich i nauczy­cieli.

Już 9 lutego w godz­i­nach 11:0012:30, Bar­bara Hal­ska, Instruk­torka Cisco Net­work­ing Acad­emy, nauczy­ciel przed­miotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 6 w Jas­trzębiu Zdroju, wyróżniona tytułem Nauczy­ciel Roku 2014 opowie o bez­pieczeńst­wie cyfrowym z per­spek­tywy ucz­nia i nauczy­ciela.

Wszyscy uczest­nicy otrzy­mają też dostęp do bezpłat­nego 15 godzin­nego kursu e-​learningowego w zakre­sie pod­staw cyber­bez­pieczeństwa. Poz­nają typowe ataki i sposoby ochrony.
Po ukończe­niu kursu Wprowadze­nie do Cyber­bez­pieczeństwa uczest­nik otrzy­muje dyplom potwierdza­jący ukończe­nie kursu oraz cyfrową odz­nakę.

Weź udział w spotka­niu wraz ze swoimi ucz­ni­ami — zare­jestruj się i zaproś uczniów do rejes­tracji!
Wy też może­cie zostać CYBER­BO­HAT­ERAMI! REJES­TRACJA

Wirtu­alny Dzień Otwarty WIEA 2021 — zaprosze­nie

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół śred­nich oraz ich nauczy­cieli na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w w tym roku w formie wydarzenia on-​line live w dniu 03 marca 2021 r. w godz­i­nach 9.0015.00.

Pod­czas wirtu­al­nej wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. W raz z nami prezen­tować się będą firmy part­ner­skie naszych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe.

.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza rejes­tracja indy­wid­u­alna uczest­ników : https://​wiea​.click​meet​ing​.com/​w​i​r​t​u​a​l​n​y​-​d​z​i​e​n​-​o​t​w​a​r​t​y​-​w​i​e​a​/​r​e​g​i​s​t​e​r

Szczegóły wydarzenia i aktu­alny program:

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​d​z​i​e​n​-​o​t​w​a​r​t​y​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e