Aktu­al­ności

Komu­nikat Rek­tora 16.V.2019r.

W związku z orga­ni­za­cją Dni Kul­tury Stu­denck­iej „Bachana­lia 2019″ ogłaszam czas wolny od zajęć dydak­ty­cznych (szczegóły w załączniku).

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Bachanalia rektorskie.pdf)Bachana­lia rektorskie.pdf[ ]242 kB

Wybór przed­miotów obier­al­nych — semestr letni 2018/​2019

Do 26-​go maja br. trwa akcja deklaracji wyboru przed­miotów obier­al­nych. Wyboru dokonują (z poziomu sys­temu StudNet) stu­denci drugiego roku studiów I stop­nia oraz stu­denci pier­wszego roku studiów II stop­nia. Szczegółowe infor­ma­cje zostały przesłane via e-​mail.
Zapraszamy do składa­nia deklaracji wyboru przedmiotów.

Gooogle I/​O Extended

Cink​ciarz​.pl oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zapraszają na trans­misję Google I/​O

Już 7 maja odbędzie się doroczna kon­fer­encja orga­ni­zowana przez Google. Wspólne oglą­danie trans­misji online odbędzie się w najwięk­szych mias­tach na świecie, także w Zielonej Górze.

Google I/​O to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży IT. Coroczna kon­fer­encja zapowiada kluc­zowe rozwiąza­nia oraz trendy, za którymi świat nowoczes­nych tech­nologii będzie w najbliższych miesią­cach podążał.

- W Zielonej Górze, jako jed­nym z kilku miast na świecie po raz kole­jny odbędzie się wspólna trans­misja wydarzenia z Shore­line Amphithe­atre w Moun­tain View. Już niemal setka entuz­jastów nowoczes­nych tech­nologii zapisała się na najbliższą trans­misję dorocznej kon­fer­encji przy­go­towywanej przez Google. Liczymy na to, że gości będzie jeszcze więcej. Rok temu wspól­nie oglą­dało trans­misję aż 140 pasjonatów — mówi Tomasz Wartal­ski, Chief Inno­va­tion Offi­cer w Cink​ciarz​.pl.

Z ramienia uczelni na trans­misję zaprasza prof. Marcin Mru­gal­ski, Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego: serdecznie zapraszamy i liczymy na udział w trans­misji wszys­t­kich zain­tere­sowanych nowinkami ze świata tech­nologii IT. To doskon­ała okazja do inte­gracji stu­den­tów i pra­cown­ików branży IT w naszym województwie.

Spotkanie rozpocznie się 7 maja br. o godz. 18 w budynku A-​2, sala 115 (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, ul. Prof. Z. Szafrana 2). W pro­gramie czas na wspólne oglą­danie streamingu, a także roz­mowy oraz prezen­tacje. Orga­ni­za­torzy zapew­ni­ają napoje, przekąski oraz trady­cyjną już prz­erwa na pizzę. Wstęp jest bezpłatny, jed­nak z uwagi na duże zain­tere­sowanie chęć uczest­nictwa w wydarze­niu należy zgłosić wcześniej: https://​www​.meetup​.com/​p​l​-​P​L​/​G​e​e​k​-​C​l​u​b​-​Z​i​e​l​o​n​a​-​G​o​r​a​/​e​v​e​n​t​s​/​259866613​/

Lau­reat XI Ogólnopol­skiego Konkursu Prac Dyplo­mowych Młodzi Innowa­cyjni 2019

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że absol­went Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEA), mgr inż. Nor­bert Kukurowski, został lau­re­atem XI Ogólnopol­skiego Konkursu Prac Dyplo­mowych Młodzi Innowa­cyjni 2019, uzysku­jąc I. nagrodę za pracę mag­is­ter­ską pt. Mapowanie niez­nanego obszaru z wyko­rzys­taniem auto­nom­icznego rob­ota moblinego, której pro­mo­torem był dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ z Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych (ISSI). Aktu­al­nie mgr inż. N. Kukurowski jest słuchaczem studiów dok­toranc­kich na WIEA oraz stype­ndystą w real­i­zowanym w ISSI pro­jek­cie badaw­czym Nar­o­dowego Cen­trum Nauki pt. Sterowanie dłu­goś­cią życia złożonych sys­temów z zas­tosowaniem strate­gii esty­macji uszkodzeń wielokrot­nych, którego kierown­ikiem jest prof. dr hab. inż. Marcin Witczak.

Konkurs Młodzi Innowa­cyjni obe­j­muje najlep­sze prace dok­torskie oraz dyplo­mowe (mag­is­ter­skie i inżynier­skie) z obszaru automatyki, robo­t­yki i pomi­arów. Jego orga­ni­za­torem jest Prze­mysłowy Insty­tut Automatyki i Pomi­arów PIAP, a patron­ami Komitet Automatyki i Robo­t­yki PAN, Komitet Metrologii PAN, Pol­skie Sto­warzysze­nie Pomi­arów, Automatyki i Robo­t­yki POLSPAR, Pol­ska Izba Gospo­dar­cza Zaawan­sowanych Tech­nologii oraz kwartal­nik naukowo-​techniczny Pomi­ary Automatyka Robo­t­yka (patronat medi­alny). Prace są oce­ni­ane przez nieza­leżną komisję złożoną z wybit­nych ekspertów z dziedzin automatyki, robo­t­yki i pomi­arów.

Wyniki konkursu zostały podane do wiado­mości pub­licznej 27 marca 2019 roku pod­czas XXIII kon­fer­encji AUTOMA­TION, która odbyła się w Prze­mysłowym Insty­tu­cie Automatyki i Pomi­arów PIAP w Warsza­wie. Autorzy wybranych prac konkur­sowych mogli zaprezen­tować je w formie prezen­tacji w trak­cie kon­fer­encji AUTOMA­TION 2019.

https://​piap​.pl/​2019​/​01​/​03​/​m​l​o​d​z​i​-​i​n​n​o​w​a​c​y​j​n​i​-​2019​/

Tekst: Agnieszka Rożewska.

Dni otwarte 2019 — pod­sumowanie

Szanowni Państwo,

W ramach Dnia Otwartego Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, w dniu 27 lutego 2019r. kory­tarze wydzi­ału zapełniły się ucz­ni­ami chcą­cymi poz­nać nowoczesne tech­nolo­gie IT.

Pod­czas wiz­yty na Wydziale uczniowie uczest­niczyli w pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na Wydziale. Mogli również zapoz­nać się z ofertą dydak­ty­czną Wydzi­ału na kierunk­ach: Automatyka i Robo­t­yka, Biznes Elek­tron­iczny, Elek­trotech­nika, Infor­matyka. W ramach dnia otwartego, prezen­towały się firmy part­ner­skie naszych kierunków studiów, które wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. W dniu otwartym uczest­niczyły firmy ADB, Per­cep­tus, Meta­pack, Cink​ciarz​.pl, Aes­cu­lap Chifa, Stream­soft , Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC oraz firma Global Logic. Nasi part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­towali obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach oraz lab­o­ra­to­ri­ach i wykładach.

Tegoroczna edy­cja dnia otwartego była reko­r­dowa pod wzglę­dem liczby uczest­ników oraz pokazów. Uczest­niczyło w niej ponad 800 uczniów z 25 szkół. Ciekawa oferta dnia otwartego zachę­ciła do przy­jazdu uczniów z ponad miejs­cowości: Zielona Góra, Kalisz, Grodzisk Wielkopol­ski, Międzyrzecz, Szprotawa, Żary, Świebodzin, Głogów, Gubin, Nowy Tomyśl, Bolesław­iec, Nowa Sól, Wol­sz­tyn. Byli to uczniowie z trzech wojew­ództw: wielkopol­skiego, dol­nośląskiego i oczy­wiś­cie lubuskiego.

Jed­nym z ele­men­tów dnia otwartego było zwiedzenia najnowszych lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych pow­stałych na Wydziale w 2015r. za kwotę przekracza­jącą 5 mln PLN. Pon­adto lab­o­ra­toriów współ­fi­na­sowanych przez Panią Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego Elż­bi­etę Annę Polak, Pana Prezy­denta Miasta Zielona Góra Janusza Kubick­iego oraz współpracu­ją­cych z Wydzi­ałem part­nerów biznesowych.

W trak­cie dnia otwartego miało miejsce pod­pisanie porozu­mienia o współpracy między Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim a Zespołem Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych im. Bolesława Chro­brego w Szprotawie. Celem porozu­mienia jest zwięk­sze­nie współpracy z ZSP w Szprotawie poprzez uczest­nictwo uczniów na wybranych zaję­ci­ach na Wydziale oraz real­iza­cja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły w klasach o pro­filu informatycznym.

Ważnym ele­mentem dnia otwartego było przekazanie sprzętu przez firmę Aes­cu­lap Chifa z nowego Tomyśla. Do lab­o­ra­to­rium IoT (Inter­netu rzeczy) przekazano nowoczesny sprzęt o wartości blisko 10.000 zł, w tym ele­menty sys­temu IoT oraz wysok­iej klasy odbiorniki sys­temu GPS.

Dr inż. Michał Doligal­ski, dr hab. inż. Marcin Mrugalski


Foto: K. Adamczewski

Fes­ti­wal Nauki w Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym im. Bolesława Chro­brego w Szprotawie.

Dnia 21 marca 2019 r. Pra­cown­icy Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego goś­cili w Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym im. Bolesława Chro­brego w Szprotawie w ramach szkol­nego Fes­ti­walu Nauki. W ramach wiz­yty, pra­cown­icy wygłosili dwa wykłady tem­aty­czne w zakre­sie nowoczes­nych tech­nologii infor­maty­cznych i e-​biznesu. Bardzo dużym zain­tere­sowaniem cieszyła się prezen­tacja w zakre­sie oferty dydak­ty­cznej Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Zaprezen­towany został pro­fil Wydzi­ału, a także przed­staw­iono kierunki studiów dostępne na Wydziale: automatyka i robo­t­yka, infor­matyka, biznes elek­tron­iczny, elek­trotech­nika. Oprócz wykładów dla uczniów przy­go­towany został inter­ak­ty­wny pokaz pt. „Nowoczesna reklama z wyko­rzys­taniem inter­ak­ty­wnych tech­nik wiz­ual­iza­cyjnych”. Przy­go­towana została między innymi wirtu­alna prze­bier­al­nia, w której uczniowie za pomocą tech­nologii wirtu­al­nej rzeczy­wis­tości mogli kre­ować wirtu­al­nie nowy wiz­erunek w zakre­sie stro­jów. Zaprezen­towano również tech­nolo­gie rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości. Uczniowie zasi­ada­jąc do wirtu­al­nego wag­o­nika mogli prze­jechać się kole­jką górską, czy prze­jść labirynt w którym mogli napotkać bohaterów świata wirtu­al­nego. Zarówno wykłady, jak i pokaz cieszyły się bardzo dużym zain­tere­sowaniem wśród uczniów. Udział pra­cown­ików Wydzi­ału na Fes­ti­walu nauki w Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Szprotawie to jeden z ele­men­tów szer­szej współpracy, zapoc­zątkowanej pod­pisaniem współpracy ze Szkołą pod­czas Dnia Otwartego Wydzi­ału. Już niebawem zostaną zor­ga­ni­zowane dodatkowe zaję­cia oraz wykłady, przy­go­towane spec­jal­nie dla uczniów szkoły.Czwarta edy­cja ADB Brain Wars

Rusza czwarta edy­cja ADB Brain Wars — ogólnopol­skiego konkursu dla miłośników języków pro­gramowa­nia orga­ni­zowanego przez firmę ADB wspól­nie z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Jeśli potrafisz pro­gramować, lubisz wyzwa­nia i prob­lemy log­iczne zare­jestruj się już dziś! Nagroda główna 5000 PLN.
Elim­i­nacje w formie on-​line na stronie: http://​adb​-brain​-wars​.com/ będą trwały od 25 do 31 marca. Każdego dnia elim­i­nacji na plat­formie pojawi się nowe zadanie do rozwiąza­nia, o którym uczest­nicy zostaną powiadomieni mailem. Dwudzi­estu najlep­szych zawod­ników firma ADB zaprosi na finał do Lab­o­ra­to­rium ADB na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim 6 kwiet­nia.

Zapraszamy do udziału!

Rekru­tacja Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka (2019)

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Wydłużony ter­min składa­nia doku­men­tów: 13.03.2019.

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, MCSD Web Appli­ca­tions, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.