Aktu­al­ności

Deklaracja wyboru języka — stu­denci WIEA I rok studiów I stop­nia

Deklaracja wyboru języka — stu­denci WIEA I rok studiów I stop­nia

Doty­czy stu­den­tów pier­wszego roku studiów I stop­nia, kierunków:
1) Automatyka i robo­t­yka,
2) Biznes elek­tron­iczny,
3) Elek­trotech­nika,
4) Infor­matyka.

Wybór przed­miotów Język ang­iel­ski I-​IV/​Język niemiecki I-​IV
Prosimy o składanie deklaracji wyboru (zapisy na listy w dziekana­cie) do 18 maja (stu­dia stacjonarne) oraz 26 maja (stu­dia nies­tacjonarne).
Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku oraz w dziekana­cie Wydziału.

Deklaracja wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności

Deklaracja wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności

Od 23-​go kwiet­nia br.(dla studiów stacjonarnych drugiego roku I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Biznes Elek­tron­iczny, Infor­matyka; I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Infor­matyka ) oraz od 12 go maja br. (dla studiów nies­tacjonarnych drugiego roku I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Elek­trotech­nika, Infor­matyka; I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Elek­trotech­nika) w dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności.

Ter­min składa­nia deklaracji mija 11-​go maja br. (stu­dia stacjonarne) oraz 26-​go maja br. (stu­dia nies­tacjonarne).

Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku oraz w dziekana­cie Wydzi­ału.
Zapraszamy do deklarowa­nia wyboru przedmiotów.

Rekru­tacja Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Wydłużony ter­min składa­nia doku­men­tów: 24.04.2018.

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, Microsoft Win­dows Server, Microsoft Web Appli­ca­tions — Solu­tions Devel­oper, Microsoft SQL Server, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

Zapraszamy na kon­fer­encję Green­field

Zapraszamy na kon­fer­encję Green­field — pier­wszą tak dużą kon­fer­encję dla pro­gramis­tek i pro­gramistów w woj. lubuskim!

Kon­fer­encja odbędzie się 19 maja 2018 i przy­go­towana jest dla 300 pro­gramistów, będzie miała 2 ścieżki tem­aty­czne, 1416 tem­atów i planowana jest na cały dzień.

Na sce­nie między innymi tacy prele­genci jak Maciej Anis­erow­icz, Jarek Rata­jski, Jarek Pałka, Mar­iusz Gil, Vladimir Alek­se­ichenko, Wojtek Kutyła i wielu innych.

Pojawią się tem­aty zarówno bezpośred­nio związane z pro­gramowaniem, jak i z umiejęt­noś­ci­ami “miękkimi”. Staramy się być jak najbardziej agnos­ty­czni tech­no­log­icznie, więc nie ma znaczenia czy wolisz .NET, Jave, PHP czy Python.

Poruszane tem­aty to między innymi: Machine Learn­ing, DDD, Blockchain, UX, Sagach, Even­tach.
Agenda rozwija się z każdym dniem, zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia.

Szyku­jemy na kon­fer­encji dobrą kawę oraz dwa posiłki, abyś­cie mogli skupić się na prelekc­jach i wspól­nie spęd­zonym dniu.

Oprócz samej kon­fer­encji planowane jest pre-​party oraz after-​party, więc będzie wspani­ała okazja poz­nać prele­gen­tów oraz wymienić doświad­cze­nie w trak­cie tego całod­niowego
dev-​święta.

Nasze wydarze­nie wspier­ają zielonogórskie firmy IT. Part­nerami Dia­men­towymikon­fer­encji są: Glob­al­Logic, Meta­pack, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC.

Patronat Hon­orowy nad wydarze­niem objęli: Janusz Kubicki — Prezy­dent Miasta Zielona Góra,oraz Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego.

Kon­fer­encja w 100% non-​profit dla dev-​community orga­ni­zowana przez trzy mee­tupy z Zielonej Góry: DEV@ZG, JUG Zielona Góra oraz UX Zielona Góra. Part­nerem kon­fer­encji jest Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wpływy z biletów będą przez­nac­zone na cele chary­taty­wne, a Ty możesz wskazać orga­ni­za­cję, na którą chcesz przez­naczyć środki z Two­jego biletu.

Warto się pospieszyć, bo została tylko jedna trze­cia biletów!

Mamy dla Was kod raba­towy 50% na zakup biletu na kon­fer­encję – wymaga on jed­nak okaza­nia legi­t­y­macji przy rejes­tracji w dniu kon­fer­encji:
GreenfieldConf-​UZ-​Student-​Legitymacja-​Z8Mm

Serdecznie zapraszamy po bilety oraz więcej szczegółów na: http://​green​field​conf​.pl

Do zobaczenia na konferencji!

Orga­ni­za­torzy Green­field 2018

Dzień Otwarty WIEA 2018 — Pod­sumowanie

Pod­sumowanie Dnia Otwartego WIEA 2018

W dniu 7 marca 2018 roku Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEA) Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odwiedzili uczniowie szkół śred­nich, zaproszeni na uczel­nię w ramach Dnia Otwartego Wydzi­ału. Zaprosze­nie zostało skierowane nie tylko do maturzys­tów, ale również do uczniów młod­szych klas. Odwiedza­jący reprezen­towali szkoły śred­nie zarówno z Zielonej Góry, jak i z Gor­zowa Wlkp., Międzyrzecza, Gubina, Świebodz­ina, Wschowy oraz innych szkół woj. lubuskiego. Na uwagę zasługuje również fakt, iż Dzień Otwarty WIEA 2018 odwiedzili również uczniowie z wojew­ództw: dol­nośląskiego (uczniowie z Gło­gowa oraz Polkowic) oraz wielkopol­skiego (uczniowie z Nowego Tomyśla).

Pra­cown­icy i stu­denci Wydzi­ału przy­go­towali dla naszych Gości bardzo atrak­cyjną
i uroz­maiconą ofertę wykładów i pokazów, na które można było się zapisać, rejestru­jąc się na stronie inter­ne­towej Wydzi­ału WIEA. Przy­go­towano prawie 30 pokazów, które miały na celu przed­staw­ie­nie oferty dydak­ty­cznej na kierunk­ach prowad­zonych na Wydziale.

Czy­taj więcej…

Nowa siedz­iba Insty­tutu Inżynierii Elek­trycznej Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ

W marcu 2018 po wielo­let­nich stara­ni­ach Dyrek­tora Insty­tutu Inżynierii Elek­trycznej (IIE) prof. G. Benyska oraz władz Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zapadła decyzja o finan­sowa­niu budowy nowej siedz­imy IIE. Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego przyz­nało na ten cel dofi­nan­sowanie w kwocie 5 928 062 PLN. Przy­go­towany pro­jekt zakłada dos­tosowanie budynku starej stołówki UZ do potrzeb dydaktyczno-​badawczych. Po prze­bu­dowie budynku na obu kondy­gnac­jach zna­jdzie się 15 lab­o­ra­toriów. Na parterze będą to: lab­o­ra­to­rium prze­mysłowych sys­temów automatyki i napędu elek­trycznego, lab­o­ra­to­rium tech­nik wyso­kich napięć oraz lab­o­ra­to­rium elek­troen­er­gety­cznej automatyki zabez­pieczeniowej. Nato­mi­ast na I piętrze zna­jdą się: lab­o­ra­to­rium przesyłu i rozdzi­ału energii elek­trycznej, lab­o­ra­to­rium ener­goelek­tron­iki, lab­o­ra­to­rium cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów, lab­o­ra­to­rium alter­naty­wnych źródeł energii, lab­o­ra­to­rium elek­troakustyki, lab­o­ra­to­rium elek­troakustyki komora, lab­o­ra­to­rium inżynierii mate­ri­ałowej, lab­o­ra­to­rium kom­put­erowe, lab­o­ra­to­rium inżynierii elek­trycznej i inżynierii bio­m­e­dy­cznej oraz pod­staw elek­troen­er­getyki, lab­o­ra­to­rium środowiskowe kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej, lab­o­ra­to­rium naukowo-​badawcze oraz lab­o­ra­to­rium nad­prze­wod­nictwa. Docelowo z budynku będzie korzys­tać blisko 130 stu­den­tów i 30 pra­cown­ików naukowo-​dydaktycznych i admin­is­tra­cyjnych uczelni.

Szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej oraz pro­gramy stażowe dla stu­den­tów WIEA

W lat­ach 20182022 na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim w tym również na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ real­i­zowany będzie pro­jekt „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim” finan­sowany z NCBiR w kwocie 8,4 mln PLN. W ramach pro­jektu za kwotę prawie 2 mln PLN na WIEA real­i­zowane będą szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej oraz wysok­iej jakości pro­gramy stażowe dla stu­den­tów WIEA. W ramach tego pro­gramu stu­denci będą mogli uzyskać wyna­grodze­nie stażowe w wysokości 3108 PLN. W zależności od kierunku studiów przewiduje się staże trwa­jące 1 lub 1,5 lub 3 miesiące. Pozyskane środki poz­wolą na real­iza­cję ww. staży przez około 3040% stu­den­tów studiów stacjonarnych lub nies­tacjonarnych danego rocznika. Infor­ma­cja o zasadach rekru­tacji zostanie udostęp­niona w najbliższym czasie.

ADB Brain Wars 2018 — rozstrzyg­nię­cie

W dniu 17 marca 2018 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odbył się finał ogólnopol­skiego konkursu pro­gramisty­cznego ADB Brain Wars 2018. Wśród dwudzi­estu dwóch final­istów wyło­nionych z 140 uczest­ników pier­wszego etapu, było dwóch stu­den­tów naszego Wydzi­ału. Uczest­nicy przy­jechali do nas z całej Pol­ski i reprezen­towali uczel­nie i licea z całej Pol­ski. Do ostat­nich minut trwała ostra rywal­iza­cja i na 45 sekund przed końcem finału nastąpiła zmi­ana lid­era.
Konkurs wygrał Jakub – liceal­ista z Byd­goszczy, drugie miejsce zajął Marcin z liceum z Byd­goszczy, trze­cie miejsce – Jakub z Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego.
Finał zakończył się turniejem bilar­dowym, który również miał swoich zwycięzców.

Serdecznie grat­u­lu­jemy wszys­tkim final­is­tom i zapraszamy do następ­nej edycji!

link do wideo z wydarzenia: https://​vimeo​.com/​260610886


Call of Code — konkurs pro­gramisty­czny dla stu­den­tów

Wzorem poprzed­nich lat firma Glob­al­Logic wraz z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego orgaznizuje konkurs pro­gramisty­czny dla studentów.
Dlat­ego również w tym roku chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do udzi­ału w tym wyjątkowym konkursie.
Zaproś zna­jomych, wybierz temat pro­jektu lub zapro­ponuj własny i wygraj atrak­cyjne nagrody:
- Płatne staże
- Nagrody rzec­zowe (m.in. bezprze­wodowe zestawy klaw­iatury i myszki, słuchawki bluetooth)
- Vouch­ery do księ­garni internetowej
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz wydarze­nie na facebook:
a jeżeli chcesz od razu zgosić swój udział możesz to zro­bić przez formularz:
Pode­jmiesz wyzwanie?