Aktu­al­ności

Fes­ti­wal Nauki w Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym im. Bolesława Chro­brego w Szprotawie.

Dnia 21 marca 2019 r. Pra­cown­icy Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego goś­cili w Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym im. Bolesława Chro­brego w Szprotawie w ramach szkol­nego Fes­ti­walu Nauki. W ramach wiz­yty, pra­cown­icy wygłosili dwa wykłady tem­aty­czne w zakre­sie nowoczes­nych tech­nologii infor­maty­cznych i e-​biznesu. Bardzo dużym zain­tere­sowaniem cieszyła się prezen­tacja w zakre­sie oferty dydak­ty­cznej Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Zaprezen­towany został pro­fil Wydzi­ału, a także przed­staw­iono kierunki studiów dostępne na Wydziale: automatyka i robo­t­yka, infor­matyka, biznes elek­tron­iczny, elek­trotech­nika. Oprócz wykładów dla uczniów przy­go­towany został inter­ak­ty­wny pokaz pt. „Nowoczesna reklama z wyko­rzys­taniem inter­ak­ty­wnych tech­nik wiz­ual­iza­cyjnych”. Przy­go­towana została między innymi wirtu­alna prze­bier­al­nia, w której uczniowie za pomocą tech­nologii wirtu­al­nej rzeczy­wis­tości mogli kre­ować wirtu­al­nie nowy wiz­erunek w zakre­sie stro­jów. Zaprezen­towano również tech­nolo­gie rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości. Uczniowie zasi­ada­jąc do wirtu­al­nego wag­o­nika mogli prze­jechać się kole­jką górską, czy prze­jść labirynt w którym mogli napotkać bohaterów świata wirtu­al­nego. Zarówno wykłady, jak i pokaz cieszyły się bardzo dużym zain­tere­sowaniem wśród uczniów. Udział pra­cown­ików Wydzi­ału na Fes­ti­walu nauki w Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Szprotawie to jeden z ele­men­tów szer­szej współpracy, zapoc­zątkowanej pod­pisaniem współpracy ze Szkołą pod­czas Dnia Otwartego Wydzi­ału. Już niebawem zostaną zor­ga­ni­zowane dodatkowe zaję­cia oraz wykłady, przy­go­towane spec­jal­nie dla uczniów szkoły.Czwarta edy­cja ADB Brain Wars

Rusza czwarta edy­cja ADB Brain Wars — ogólnopol­skiego konkursu dla miłośników języków pro­gramowa­nia orga­ni­zowanego przez firmę ADB wspól­nie z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Jeśli potrafisz pro­gramować, lubisz wyzwa­nia i prob­lemy log­iczne zare­jestruj się już dziś! Nagroda główna 5000 PLN.
Elim­i­nacje w formie on-​line na stronie: http://​adb​-brain​-wars​.com/ będą trwały od 25 do 31 marca. Każdego dnia elim­i­nacji na plat­formie pojawi się nowe zadanie do rozwiąza­nia, o którym uczest­nicy zostaną powiadomieni mailem. Dwudzi­estu najlep­szych zawod­ników firma ADB zaprosi na finał do Lab­o­ra­to­rium ADB na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim 6 kwiet­nia.

Zapraszamy do udziału!

Rekru­tacja Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka (2019)

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Wydłużony ter­min składa­nia doku­men­tów: 13.03.2019.

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, MCSD Web Appli­ca­tions, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

Akcja ewalu­acja 2018/​19 — oceń bel­fra

Uczel­ni­ana Rada ds. Jakości Ksz­tałce­nia i Par­la­ment Stu­dencki zapraszają do udzi­ału w konkur­sie AKCJA EWALU­ACJAOCEŃ BEL­FRA. Na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim rozpoczęła się XI edy­cja ewalu­acji. Ocena prowadzą­cych zaję­cia dokony­wana jest przez stu­den­tów i dok­toran­tów po zakończe­niu zajęć. W tej edy­cji ewalu­acji anki­eta udostęp­niona jest od 21 sty­cz­nia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
Szczegółowe infor­ma­cje można oraz link do mod­ułu anki­etowego zna­j­duje się na stronie:
http://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​a​k​c​j​a​-​e​w​a​l​u​a​c​j​a​-​o​c​e​n​-​b​e​l​f​r​a
Zapraszamy do udzi­ału w ewaluacji!

Okrę­gowy etap Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim

42 uczniów z 9 szkół pon­adg­im­naz­jal­nych z 5 powiatów okręgu lubuskiego wzięło wczo­raj (8 sty­cz­nia 2019 r.) udział w II etapie 45. Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej. Jej wyniki będą znane za dwa tygod­nie i zostaną przesłane do Komitetu Głównego OWT.

Etap cen­tralny Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej odbędzie się w dn. 1416 kwiet­nia br. w Kaliszu.

Zawody okrę­gowe odbyły się na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, pod czu­jnym okiem 3 pra­cown­ików naukowych wydzi­ałów tech­nicznych UZ oraz dwóch przed­staw­icieli Lubuskiego Okrę­gowego Komitetu OWT. Uczniowie rozwiązy­wali zada­nia w dwóch gru­pach tem­aty­cznych:
- grupa mechaniczno-​budowlana – 33 uczest­ników,
- grupa elektryczno-​elektroniczna – 9 uczest­ników.

W oby­dwu gru­pach uczniowie musieli rozwiązać 2 spośród 3 zadań tem­aty­cznych (do wyboru), oraz zadanie infor­maty­czne lub opty­mal­iza­cyjne. Na wszys­tko mieli 4,5 godz. czasu.
Przed zawodami uczest­nicy tego etapu OWT, poza lab­o­ra­to­ri­ami WIEA, mieli możli­wość zwiedzenia również innych tech­nicznych wydzi­ałów uni­w­er­sytec­kich. Na Wydziale Mechan­icznym było to Lab­o­ra­to­rium Bio­ma­te­ri­ałów i Nan­otech­nologii, a na Wydziale Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska — Lab­o­ra­to­rium Insty­tutu Budown­ictwa, gdzie dla uczest­ników OWT został przeprowad­zony ekspery­ment pt. Badanie wytrzy­małości betonu na ściskanie i roz­cią­ganie (prasa wytrzy­małoś­ciowa).

Mot­tem tegorocznej edy­cji OWT jest cytat z prof. Tadeusza Kotar­bińskiego:
Kraj, któryby się tech­nicznie zanied­bał lub co gorsza pro­gramowo od tech­niki odwró­cił, dobrowol­nie skaże się na rolę służebną wobec innych nar­o­dów…

fot. K. Adam­czewski, M. Doligalski

Kalen­darz rekru­tacji na stu­dia na semestr letni 2018/​19

Infor­mu­jemy, że 1-​go lutego br. rozpoczyna się rejes­tracja elek­tron­iczna na stu­dia II stop­nia (stu­dia stacjonarne i nies­tacjonarne). Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ ofer­uje ksz­tałce­nie w try­bie stacjonarnym i nies­tacjonarnym na kierunk­ach: automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika oraz infor­matyka.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące kalen­darza rekru­tacji można znaleźć na stronie
http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​-​n​a​-​s​e​m​-​l​e​t​n​i​-​20182019​/

Infor­ma­cje na temat ksz­tałce­nia na kierunk­ach II stop­nia studiów na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zna­j­dują się na stronie
https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​o​d​u​l​e​-​p​o​s​i​t​i​o​n​s

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty!

Eras­mus+

Spotkanie infor­ma­cyjne na temat możli­wości stu­diowa­nia lub prak­tyk stu­denc­kich za granicą w ramach pro­gramu Eras­mus+ :
- dlaczego warto wyjechać?
- dokąd można wyjechać?
- jak uzyskać finan­sowanie?
- jakie obow­iązują zasady?
- jakie for­mal­ności trzeba załatwić?

Również infor­ma­cje o zagranicznych stu­di­ach zintegrowanych.

Czas: środa 09.01.2019 godz­ina 9.159.45
Miejsce: sala 115 A-​2

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (plakat_erasmus.pdf)plakat_erasmus.pdf[ ]386 kB

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11AiR-​KSA-​ND, 11E-​ND, 41EE-​SP

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11AiR-​KSA-​ND, 11E-​ND, 41EE-​SP. Szczegółowe infor­ma­cje w dziekana­cie WIEA oraz w zakładce Prace dyplo­mowe. Ter­miny dla grup 11AiR-​KSA-​ND oraz 11E-​ND: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 26.01.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej (po uprzed­nim zatwierdze­niu tem­atów) nie później niż do 17.02.2019. Ter­miny dla grupy 41EE-​SP: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 07.01.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej nie później niż do 28.01.2019.