Aktu­al­ności

Udział UZ w Dniu Otwartych Drzwi IHP we Frank­fur­cie nad Odrą

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki już po raz drugi reprezen­tował Uni­w­er­sytet Zielonogórski pod­czas Dnia Otwartych Drzwi IHP (Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik) we Frank­fur­cie nad Odrą w dniu 9 wrześ­nia 2017 r. Zaprosze­nie do udzi­ału w Dniu Otwartych Drzwi jest m.in. kon­sek­wencją bardzo dobrze rozwi­ja­ją­cych się kon­tak­tów w ramach pod­pisanej w lutym 2016 r. umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP oraz dużego zain­tere­sowa­nia stoiskiem UZ w poprzed­niej edy­cji tego przed­sięwz­ię­cia. Na stoisku UZ prezen­towano m.in. pod­sta­wowe infor­ma­cje o uczelni, kierunk­ach studiów i kierunk­ach badań.

Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyły się pokazy przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Dr inż. Piotr Mróz zaprezen­tował pokaz pt. „Zdalne sterowanie pojaz­dami”. W ramach pokazów zostały zaprezen­towane mod­ele bezprze­wodowo sterowanych samo­chodów SCA­NIA i MAN wraz z naczepami. Pojazdy te są wyposażone w układy steru­jące opra­cow­ane i wyko­nane przez stu­den­tów naszego Wydzi­ału. Nato­mi­ast dr inż. Piotr Powroźnik przed­stawił pokaz, pod­czas którego odwiedza­jący stanowisko mogli zapoz­nać się z wybranymi aspek­tami bezprze­wodowych sieci sen­sorowych zas­tosowanych do zdal­nego sterowa­nia rob­o­t­ami mobil­nymi. Możli­wości prezen­towanego sprzętu, służącego na co dzień do celów dydak­ty­cznych, przy­czyniły się do naw­iąza­nia dyskusji z uczest­nikami pokazu o nowoś­ci­ach tech­no­log­icznych. Rozważano m.in. jak zas­tosowanie Inter­netu Rzeczy mogłoby się przy­czynić do ułatwienia wykony­wa­nia codzi­en­nych czynności.

Pokazy cieszyły się dużym zain­tere­sowaniem zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Orga­ni­za­torzy zapowiedzieli, że Dzień Otwartych Drzwi IHP zostanie zor­ga­ni­zowany również w 2018 roku, a przed­staw­iciele IMEI zostali już zaproszeni do udzi­ału w nim.

Infor­ma­cja Rek­tora

Uprze­jmie infor­muję, że z okazji uroczys­tej Inau­gu­racji Roku Aka­demick­iego 2017/​2018 ustanaw­iam czas wolny od zajęć dydak­ty­cznych 3 pażdziernika 2017r. do godz. 14.00.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Komunikat_Rektora.pdf)Komunikat_Rektora.pdf[ ]46 kB

Zakończe­nie Akademii ADB 2016/​2017

W czwartek 22 czer­wca 2017 odbyło się uroczyste zakończe­nie kole­jnej już edy­cji Akademii ADB 2016/​2017, której zaję­cia real­i­zowane były na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. W bieżącej edy­cji Akademii ADB stu­denci zbu­dowali i opro­gramowali od pod­staw dwa urządzenia: bezprze­wodową stację pogodową oraz ploter piszący. Akademię ADB ukończyło 28 osób i każdy z uczest­ników otrzy­mał dyplom jej ukończenia. Pon­adto ośmiu stu­den­tów otrzy­mało dyplom z wyróżnie­niem, są to: Karol Czer­nuszka, Patryk Kostrzewa, Prze­mysław Kraw­czel, Bar­tosz Pacyński, Rafal Starzyn­ski, Mateusz Szarata, Mateusz Włosek, Mateusz Wuj­ciów. Dla dwóch szczegól­nie wyróż­ni­a­ją­cych się uczest­ników (Patryk Kostrzewa, Prze­mysław Kraw­czel) firma ADB ufun­dowała roczne stype­n­dia. Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­jemy za akty­wny udział w Akademii ADB. Po wręcze­niu dyplomów uczest­nicy Akademii świę­towali gra­jąc w krę­gle w Bowl­ing Club.
Akademia ADB jest kierowana do wszys­t­kich stu­den­tów UZ, zaś w sposób szczególny do stu­den­tów Infor­matyki, Elek­trotech­niki oraz Automatyki i Robo­t­yki. Celem Akademii jest rozsz­erze­nie wiedzy stu­den­tów o prak­ty­czne infor­ma­cje, przy­datne w pracy zawodowej. Zachę­camy do obser­wowa­nia pro­filu Akademii ADB w medi­ach społecznoś­ciowych oraz strony WWW Akademii.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w kole­jnej edy­cji Akademii ADB.

Do zobaczenia w następ­nym roku aka­demickim.
dr inż. Andrzej Popławski

KOMU­NIKAT

W związku z obchodami Jubileuszu 50-​lecia Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaw­ieszam zaję­cia dydak­ty­czne w dniu 23 czer­wca 2017 roku.

Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

II edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

Właśnie dobiegła końca kole­jna edy­cja akademii orga­ni­zowanej przez zielonogórską firmę Per­cep­tus przy współpracy z naszym Wydzi­ałem.
W dniu 13 czer­wca 2017 r. odbył się ostatni wykład oraz ofic­jalne zakończe­nie II edy­cji akademii. W trak­cie zajęć prak­ty­cznych uczest­nicy warsz­tatów otrzy­mali cer­ty­fikaty potwierdza­jące uczest­nictwo oraz nabytą wiedzę.
Podob­nie jak w zeszłym roku, obecna edy­cja akademii obe­j­mowała cykl 7 rozbu­dowanych zajęć, prowad­zonych w trak­cie całego roku aka­demick­iego. Stu­denci oraz uczniowie szkół śred­nich zdobyli cenną wiedzę z zakresu cyber bez­pieczeństwa w trak­cie wykładów oraz prak­ty­cznych warsz­tatów. Mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu end­point pro­tec­tion oraz rozwiązań sieciowych. Dzięki zaan­gażowa­niu part­nerów akademii mogli poz­nać od kuchni rozwiąza­nia ofer­owane przez wiodą­cych dostaw­ców w branży i samodziel­nie zarządzać infra­struk­turą bezpieczeństwa.

Zaję­cia prowad­zone w ramach akademii stanowią cenne uzu­pełnie­nie wiedzy naby­wanej na stu­di­ach. Uczest­nicy mieli możli­wość zyskać atrak­cyjne umiejęt­ności, które obec­nie są poszuki­wane przez pra­co­daw­ców. Akademia umożli­wia również rozpoczę­cie kari­ery w dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się sek­torze bez­pieczeństwa IT. Wyróż­ni­a­ją­cym się uczest­nikom zaofer­owano współpracę z firmą Perceptus.

Wszys­tkim uczest­nikom grat­u­lu­jemy ukończenia akademii!

Stu­denci Biz­nesu Elek­tron­icznego na dniu otwartym firmy eobuwie​.pl

Biuro Karier Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wspól­nie z firmą eobuwie​.pl zapro­ponowało stu­den­tom kierunków: biznes elek­tron­iczny i logistyka, spotkanie w ramach Dnia Otwartego firmy (7 czer­wca br.). Pojechal­iśmy do Nowego Kisielina, gdzie mieści się siedz­iba główna przed­siębiorstwa eobuwie​.pl, obec­nie jed­nego z najwięk­szych w Polsce sklepów spec­jal­izu­ją­cych się w elek­tron­icznej sprzedaży obuwia i akce­soriów. Firma doce­niona wyróżnieni­ami takimi jak: Gazela Biz­nesu, e-​Diament Forbes & Onet, Dia­ment miesięcznika Forbes oraz przez redakcję Newsweeka w kat­e­gorii Firm rodzin­nych pokazała stu­den­tom cen­trum logisty­czne i mag­a­zynowe firmy oraz jak wygląda pro­ces elek­tron­icznej sprzedaży.

Stu­denci spotkali się z pra­cown­ikami firmy, którzy przed­staw­ili oferty pracy i prak­tyk w przed­siębiorstwie. Okazało się, że wielu z nich to absol­wenci i stu­denci UZ, reprezen­tu­jący najróżniejsze kierunki od infor­matyki zaczy­na­jąc na filologii pol­skiej kończąc. Spotkanie było tak ciekawe, tem­atyka tak rozległa, a czasu (przed sesją) tak mało, że umówiliśmy się już na następne odwiedziny w październiku.Marek Leś­niak
Biuro Karier UZ

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Cen­tralne zarządzanie bez­pieczeńst­wem

II edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy powoli zmierza ku finałowi. We wtorek, 13 czer­wca o godzinie 17 odbędą się ostat­nie zaję­cia tej edy­cji. W trak­cie wykładu porus­zone zostaną kwestie doty­czące cen­tral­nego zarządza­nia bez­pieczeńst­wem całej sieci, w tym stacji roboczych, ser­w­erów czy smart­fonów z Androi­dem, przy wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nej kon­soli. Zostaną omówione jej funkcje oraz zaprezen­towane przykład­owe zadania.

Dal­sza część zajęć poświę­cona będzie zdal­nej insta­lacja agenta i klienta – uczest­nicy będą mieli okazję samemu zapoz­nać się z nowymi możli­woś­ci­ami, jakie stwarza prezen­towane rozwiązanie.

Zaję­cia odbędą się w sali 115, w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Zapraszamy!

Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa)

Dnia 11 maja 2017 r. pod­czas uroczys­tości z okazji 20.lecia Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (ZSZ UZ-​THM) swój pod­wójny dyplom ode­brał Robert Čechovič. Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa). Dyplomy wręczyli dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorek­tor d/​s roz­woju i prof. Roma Rinke­vičiene z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa, VGTU).

Jest z pochodzenia Polakiem. Stu­dia na UZ były dla niego wyzwaniem. Od domu dzieliło go 1 000 km. Przy­jazd do Zielonej Góry potrak­tował jako wspani­ałą okazję do poz­na­nia świata i ludzi, a przede wszys­tkim posz­erzenia swo­jej wiedzy i poz­na­nia nowych metod naukowych. Na swoim macierzystym Uni­w­er­syte­cie uczył się przez 6 semes­trów, a u nas przez kole­jne 2. W Wilnie stu­diował automatykę, a w Zielonej Górze automatykę i robo­t­ykę na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Temat jego pracy inżynier­skiej brzmiał: „Układ sterowa­nia mikrosatelitą”.

W Polsce ujęli go przy­jaźnie nastaw­ieni ludzie. Cieszył się, że pod­czas zajęć mógł pra­cować w doskonale wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach i salach ćwiczeniowych, na bardzo nowoczes­nych urządzeni­ach. U nas jeszcze takich nie ma – stwierdził.

W Wilnie pracuje w spółce zaj­mu­jącej się budową urządzeń chłod­niczych. Jest pro­gramistą sterown­ików do tych urządzeń. Na dzisiejszą uroczys­tość przy­jechał więc specjalnie.

Kiedy odbierał dyplom, podz­iękował wszys­tkim za wspar­cie, jakie otrzymy­wał pod­czas pobytu w Zielonej Górze. Mimo, że od domu dzieliła mnie odległość tysiąca kilo­metrów, to dzięki życ­zli­wości wszys­t­kich, czułem się tutaj jak w domu. To dla mnie wielki zaszczyt, że jestem pier­wszym absol­wen­tem Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie — mówił wyraźnie wzrus­zony. Pani prof. Romie Rinke­vičiene podz­iękował w języku litewskim.

Robert na razie chce popra­cować, ale marzą mu się stu­dia II stopnia.

Kon­fer­encja Google I/​O Extended po raz trzeci w Zielonej Górze

Google I/​O, najwięk­sza i najważniejsza kon­fer­encja Google, co roku sku­pia setki tysięcy widzów na całym świecie. To inter­ak­ty­wne doświad­cze­nie będzie można przeżyć także w Zielonej Górze. Na trans­misję zapraszają m.in. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz firma Cink​ciarz​.pl.

Kon­fer­encja Google w tym roku odbędzie się 1719 maja w Shore­line Amphithe­atre w Moun­tain View w Kali­fornii. Aby dostać się na spotkanie na żywo, trzeba mieć dużo szczęś­cia i spory budżet. Co ciekawe, biletu nie można tak po prostu kupić. Najpierw należy wziąć udział w losowa­niu. Przy odrobinie szczęś­cia można wygrać przy­wilej zakupu wejś­ciówki, której cena sięga 900 dol.

Ist­nieje jed­nak prost­szy i tańszy sposób, by zapewnić sobie udział w wydarze­niu oraz możli­wość dzie­le­nia się wraże­ni­ami z osobami, z którymi łączą nas wspólne pasje. Setki tysięcy osób bierze udział w orga­ni­zowanych na całym świecie trans­mis­jach. Już po raz trzeci na wspólne oglą­danie bezpośred­niej relacji z kon­fer­encji można wybrać się także do Zielonej Góry, jed­nego z sied­miu miast w Polsce udostęp­ni­a­jącego taką możli­wość. Przekaz orga­nizują: Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, firma Cink​ciarz​.pl, GDG (Google Devel­oper Groups) Zielona Góra oraz Geek Club Zielona Góra.

Dlaczego warto wziąć udział w I/​O Extended 2017? — Wszyscy zain­tere­sowani będą mieli szansę wspól­nie obe­jrzeć naj­ciekawsze prezen­tacje, wymienić się doświad­czeni­ami i zin­te­grować ze społecznoś­cią sku­pi­oną wokół najnowszych tech­nologii. Chcemy scalać kreaty­wnych pasjonatów rozwiązań IT oraz wspól­nie poz­nawać najnowsze tech­nolo­gie z dziedziny Web, Mobile, VR, AI czy IoT — mówi Kamil Sahaj, dyrek­tor mar­ketingu Cink​ciarz​.pl. Spółka także w ub. r. była współor­ga­ni­za­torem wydarzenia. Wtedy udział w nim wzięło ok. 200 osób.

Pod­czas trans­misji w sali Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego dla widzów nie zabraknie napo­jów, przekąsek, konkursów z nagro­dami. Udział w wydarze­niu należy zgłosić na stronie https://​www​.meetup​.com/​p​l​-​P​L​/​G​e​e​k​-​C​l​u​b​-​Z​i​e​l​o​n​a​-​G​o​r​a​/​e​v​e​n​t​s​/​239435676​/

Szczegóły wydarzenia:

Gdzie: Uni­w­er­sytet Zielonogórski, sala H044, budynek A-​10, ul. Prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra

Kiedy: środa, 17 maja 2017, godz. 1823.