Aktu­al­ności

II edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

Właśnie dobiegła końca kole­jna edy­cja akademii orga­ni­zowanej przez zielonogórską firmę Per­cep­tus przy współpracy z naszym Wydzi­ałem.
W dniu 13 czer­wca 2017 r. odbył się ostatni wykład oraz ofic­jalne zakończe­nie II edy­cji akademii. W trak­cie zajęć prak­ty­cznych uczest­nicy warsz­tatów otrzy­mali cer­ty­fikaty potwierdza­jące uczest­nictwo oraz nabytą wiedzę.
Podob­nie jak w zeszłym roku, obecna edy­cja akademii obe­j­mowała cykl 7 rozbu­dowanych zajęć, prowad­zonych w trak­cie całego roku aka­demick­iego. Stu­denci oraz uczniowie szkół śred­nich zdobyli cenną wiedzę z zakresu cyber bez­pieczeństwa w trak­cie wykładów oraz prak­ty­cznych warsz­tatów. Mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu end­point pro­tec­tion oraz rozwiązań sieciowych. Dzięki zaan­gażowa­niu part­nerów akademii mogli poz­nać od kuchni rozwiąza­nia ofer­owane przez wiodą­cych dostaw­ców w branży i samodziel­nie zarządzać infra­struk­turą bezpieczeństwa.

Zaję­cia prowad­zone w ramach akademii stanowią cenne uzu­pełnie­nie wiedzy naby­wanej na stu­di­ach. Uczest­nicy mieli możli­wość zyskać atrak­cyjne umiejęt­ności, które obec­nie są poszuki­wane przez pra­co­daw­ców. Akademia umożli­wia również rozpoczę­cie kari­ery w dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się sek­torze bez­pieczeństwa IT. Wyróż­ni­a­ją­cym się uczest­nikom zaofer­owano współpracę z firmą Perceptus.

Wszys­tkim uczest­nikom grat­u­lu­jemy ukończenia akademii!

Stu­denci Biz­nesu Elek­tron­icznego na dniu otwartym firmy eobuwie​.pl

Biuro Karier Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wspól­nie z firmą eobuwie​.pl zapro­ponowało stu­den­tom kierunków: biznes elek­tron­iczny i logistyka, spotkanie w ramach Dnia Otwartego firmy (7 czer­wca br.). Pojechal­iśmy do Nowego Kisielina, gdzie mieści się siedz­iba główna przed­siębiorstwa eobuwie​.pl, obec­nie jed­nego z najwięk­szych w Polsce sklepów spec­jal­izu­ją­cych się w elek­tron­icznej sprzedaży obuwia i akce­soriów. Firma doce­niona wyróżnieni­ami takimi jak: Gazela Biz­nesu, e-​Diament Forbes & Onet, Dia­ment miesięcznika Forbes oraz przez redakcję Newsweeka w kat­e­gorii Firm rodzin­nych pokazała stu­den­tom cen­trum logisty­czne i mag­a­zynowe firmy oraz jak wygląda pro­ces elek­tron­icznej sprzedaży.

Stu­denci spotkali się z pra­cown­ikami firmy, którzy przed­staw­ili oferty pracy i prak­tyk w przed­siębiorstwie. Okazało się, że wielu z nich to absol­wenci i stu­denci UZ, reprezen­tu­jący najróżniejsze kierunki od infor­matyki zaczy­na­jąc na filologii pol­skiej kończąc. Spotkanie było tak ciekawe, tem­atyka tak rozległa, a czasu (przed sesją) tak mało, że umówiliśmy się już na następne odwiedziny w październiku.Marek Leś­niak
Biuro Karier UZ

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Cen­tralne zarządzanie bez­pieczeńst­wem

II edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy powoli zmierza ku finałowi. We wtorek, 13 czer­wca o godzinie 17 odbędą się ostat­nie zaję­cia tej edy­cji. W trak­cie wykładu porus­zone zostaną kwestie doty­czące cen­tral­nego zarządza­nia bez­pieczeńst­wem całej sieci, w tym stacji roboczych, ser­w­erów czy smart­fonów z Androi­dem, przy wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nej kon­soli. Zostaną omówione jej funkcje oraz zaprezen­towane przykład­owe zadania.

Dal­sza część zajęć poświę­cona będzie zdal­nej insta­lacja agenta i klienta – uczest­nicy będą mieli okazję samemu zapoz­nać się z nowymi możli­woś­ci­ami, jakie stwarza prezen­towane rozwiązanie.

Zaję­cia odbędą się w sali 115, w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Zapraszamy!

Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa)

Dnia 11 maja 2017 r. pod­czas uroczys­tości z okazji 20.lecia Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (ZSZ UZ-​THM) swój pod­wójny dyplom ode­brał Robert Čechovič. Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa). Dyplomy wręczyli dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorek­tor d/​s roz­woju i prof. Roma Rinke­vičiene z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa, VGTU).

Jest z pochodzenia Polakiem. Stu­dia na UZ były dla niego wyzwaniem. Od domu dzieliło go 1 000 km. Przy­jazd do Zielonej Góry potrak­tował jako wspani­ałą okazję do poz­na­nia świata i ludzi, a przede wszys­tkim posz­erzenia swo­jej wiedzy i poz­na­nia nowych metod naukowych. Na swoim macierzystym Uni­w­er­syte­cie uczył się przez 6 semes­trów, a u nas przez kole­jne 2. W Wilnie stu­diował automatykę, a w Zielonej Górze automatykę i robo­t­ykę na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Temat jego pracy inżynier­skiej brzmiał: „Układ sterowa­nia mikrosatelitą”.

W Polsce ujęli go przy­jaźnie nastaw­ieni ludzie. Cieszył się, że pod­czas zajęć mógł pra­cować w doskonale wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach i salach ćwiczeniowych, na bardzo nowoczes­nych urządzeni­ach. U nas jeszcze takich nie ma – stwierdził.

W Wilnie pracuje w spółce zaj­mu­jącej się budową urządzeń chłod­niczych. Jest pro­gramistą sterown­ików do tych urządzeń. Na dzisiejszą uroczys­tość przy­jechał więc specjalnie.

Kiedy odbierał dyplom, podz­iękował wszys­tkim za wspar­cie, jakie otrzymy­wał pod­czas pobytu w Zielonej Górze. Mimo, że od domu dzieliła mnie odległość tysiąca kilo­metrów, to dzięki życ­zli­wości wszys­t­kich, czułem się tutaj jak w domu. To dla mnie wielki zaszczyt, że jestem pier­wszym absol­wen­tem Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie — mówił wyraźnie wzrus­zony. Pani prof. Romie Rinke­vičiene podz­iękował w języku litewskim.

Robert na razie chce popra­cować, ale marzą mu się stu­dia II stopnia.

Kon­fer­encja Google I/​O Extended po raz trzeci w Zielonej Górze

Google I/​O, najwięk­sza i najważniejsza kon­fer­encja Google, co roku sku­pia setki tysięcy widzów na całym świecie. To inter­ak­ty­wne doświad­cze­nie będzie można przeżyć także w Zielonej Górze. Na trans­misję zapraszają m.in. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz firma Cink​ciarz​.pl.

Kon­fer­encja Google w tym roku odbędzie się 1719 maja w Shore­line Amphithe­atre w Moun­tain View w Kali­fornii. Aby dostać się na spotkanie na żywo, trzeba mieć dużo szczęś­cia i spory budżet. Co ciekawe, biletu nie można tak po prostu kupić. Najpierw należy wziąć udział w losowa­niu. Przy odrobinie szczęś­cia można wygrać przy­wilej zakupu wejś­ciówki, której cena sięga 900 dol.

Ist­nieje jed­nak prost­szy i tańszy sposób, by zapewnić sobie udział w wydarze­niu oraz możli­wość dzie­le­nia się wraże­ni­ami z osobami, z którymi łączą nas wspólne pasje. Setki tysięcy osób bierze udział w orga­ni­zowanych na całym świecie trans­mis­jach. Już po raz trzeci na wspólne oglą­danie bezpośred­niej relacji z kon­fer­encji można wybrać się także do Zielonej Góry, jed­nego z sied­miu miast w Polsce udostęp­ni­a­jącego taką możli­wość. Przekaz orga­nizują: Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, firma Cink​ciarz​.pl, GDG (Google Devel­oper Groups) Zielona Góra oraz Geek Club Zielona Góra.

Dlaczego warto wziąć udział w I/​O Extended 2017? — Wszyscy zain­tere­sowani będą mieli szansę wspól­nie obe­jrzeć naj­ciekawsze prezen­tacje, wymienić się doświad­czeni­ami i zin­te­grować ze społecznoś­cią sku­pi­oną wokół najnowszych tech­nologii. Chcemy scalać kreaty­wnych pasjonatów rozwiązań IT oraz wspól­nie poz­nawać najnowsze tech­nolo­gie z dziedziny Web, Mobile, VR, AI czy IoT — mówi Kamil Sahaj, dyrek­tor mar­ketingu Cink​ciarz​.pl. Spółka także w ub. r. była współor­ga­ni­za­torem wydarzenia. Wtedy udział w nim wzięło ok. 200 osób.

Pod­czas trans­misji w sali Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego dla widzów nie zabraknie napo­jów, przekąsek, konkursów z nagro­dami. Udział w wydarze­niu należy zgłosić na stronie https://​www​.meetup​.com/​p​l​-​P​L​/​G​e​e​k​-​C​l​u​b​-​Z​i​e​l​o​n​a​-​G​o​r​a​/​e​v​e​n​t​s​/​239435676​/

Szczegóły wydarzenia:

Gdzie: Uni­w­er­sytet Zielonogórski, sala H044, budynek A-​10, ul. Prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra

Kiedy: środa, 17 maja 2017, godz. 1823.

V edy­cja pro­gramu Inku­ba­tor Inżyniera Cisco

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w pro­gramie Inku­ba­tor Inżyniera Cisco.

Doty­chczas wzięło w nim udział około 300 stu­den­tów i prawie połowa rozpoczęła pracę w zespołach tech­nicznych w krakowskim odd­ziale Cisco. Pro­gram ma na celu przy­go­towanie stu­den­tów do rozpoczę­cia kari­ery zawodowej w glob­al­nej fir­mie IT. W ciągu 6 miesięcy stu­denci uczest­niczą w sem­i­nar­i­ach i webi­na­rach prowad­zonych przez naszych inżynierów, przy­go­towują się do egza­m­inów cer­ty­fika­cyjnych CCNA/​CCNP i otrzy­mują vouch­ery na egza­miny, uczest­niczą w pro­jek­tach IOT, pracują z men­torami, szli­fują ang­iel­ski w kon­wer­sac­jach z native speak­erami oraz rozwi­jają umiejęt­ności miękkie i poz­nają kul­turę pracy w Cisco. Bezpośred­nio po kwal­i­fikacji do pro­gramu otrzy­mują infor­ma­cję zwrotną, jakie obszary wyma­gają poprawy, aby jak najlepiej wyko­rzys­tać udział w pro­gramie. Na zakończe­nie wszyscy uczest­nicy są zaproszeni do kwal­i­fikacji na dostępne stanowiska dla absol­wen­tów w zespołach tech­nicznych w Cisco Kraków. Do tegorocznej edy­cji zapraszamy stu­den­tów ostat­nich lat studiów infor­maty­cznych ( inżynier­s­kich, licenc­jac­kich i mag­is­ter­s­kich) z całej Polski.

Już w maju w wybranych mias­tach odbędą się spotka­nia ze studentami.

Miejsca, ter­miny i rejes­tracja: http://​www​.cisco​.com/​c​/​m​/​p​l​_​p​l​/​t​r​a​i​n​i​n​g​-​e​v​e​n​t​s​/​2017​/​i​n​c​u​b​a​t​o​r​-​r​o​a​d​-​s​h​o​w​.​h​t​m​l​#​r​e​g​i​s​t​r​a​t​i​o​n

Finał III edy­cji Gali Laur Naukowca

Sukces Stu­denck­iego Koła Naukowego UZ​.NET dzi­ała­jącego na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki! Dzi­ałal­ność koła została dostrzeżona i nagrod­zona stat­uetką „INNOWA­CYJNY PRO­JEKT ROKU” w konkur­sie LAUR NAUKOWCA 2017.
Opieku­nami naukowymi koła są dr inż. Anna Pławiak-​Mowna oraz dr inż. Kamil Miel­carek
Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu można znaleźć na stronie https://​www​.face​book​.com/​p​a​r​l​a​m​e​n​t​s​t​u​d​e​n​c​k​i​u​z​/
Serdecznie grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Ataki targe­towane na Pol­skę i nie tylko…

Zapraszamy na wykład otwarty w ramach II edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, który odbędzie się w środę 26 kwiet­nia o godzinie 17 w sali 115 (budynek Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, A-​2).

W trak­cie wykładu zostaną omówione kwestie szyfrowa­nia danych w IT oraz przeanal­i­zowane wybrane ataki, w tym m.in spek­taku­larny atak na ambasadę na Białorusi.

Przy­pom­i­namy, że wykład jest dostępny dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych tem­atyką IT Secu­rity. Szczegóły na temat Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy zna­j­dują się na stronie WWW.

Zapraszamy!

Koło Naukowe fan­tA­SIC & Akademia ADB — Przegląd postępow w pra­cach

Serdecznie zapraszamy 25 kwiet­nia 2017 o godzinie 17:00 w A2 sala 502 na spotkanie poświę­cone przeglą­dowi postępów prac w pro­jek­tach real­i­zowanych w ramach Koła Naukowego fan­tA­SIC oraz Akademii ADB.

Przy­pom­i­namy, że firma ADB dla najlep­szych i najak­ty­wniejszych stu­den­tów przy­go­towała ofertę płat­nych prak­tyk waka­cyjnych, oraz stażu. Pamię­ta­j­cie też, że dla najlep­szego stu­denta akademii zostanie też ufun­dowane roczne stypendium.

Jeśli macie jakieś pyta­nia, przy­pom­i­namy, że może­cie się kon­tak­tować bezpośred­nio z opieku­nami grup albo przez Jirę.

Strona www Akademii ADB.

Powodzenia i do zobaczenia.