Aktu­al­ności

Hory­zont 2020

Od dnia 1 wrześ­nia 2018 roku w Insty­tu­cie Inżynierii Elek­trycznej, w ramach europe­jskiego pro­gramu badaw­czego HORY­ZONT 2020: 1.3 — Doskon­ała baza naukowa (Excel­lent science)/Działania Marii Skłodowskiej-​Curie (MSCA), real­i­zowany jest pro­jekt naukowo-​badawczy „Smart Cities EMC Net­work for Train­ing (SCENT)”, którego budżet wynosi 2.388.813 EUR. Głównym celem pro­jektu SCENT jest stworze­nie sieci ofer­u­jącej szkole­nia dla dok­toran­tów w zakre­sie specy­ficznych zagad­nień doty­czą­cych kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej (EMC) inteligent­nych miast. Pro­gram szkole­nia jest ukierunk­owany na opra­cow­anie innowa­cyjnych rozwiązań i bazuje na prowad­zonych w jed­nos­tkach bada­ni­ach kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej. Real­izu­jące pro­jekt uczel­nie, Uni­ver­sity of Twente, Uni­ver­sity of Not­ting­ham oraz Uni­w­er­sytet Zielonogórski, deklarują możli­wość nada­nia uczest­nikom pro­jektu SCENT stop­nia dok­tora trzech uniwersytetów.

Studiuj w Lubuskiem, zdobądź stype­ndium Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego

Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego przy­go­tował stype­n­dia dla stu­den­tów, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym regionem. Ubie­gać się o nie mogą stu­denci kierunków tech­nicznych i ścisłych oraz kierunku lekarskiego.

Stype­n­dia dla stu­den­tów kierunków ścisłych oraz technicznych

Wojew­ództwo mając na uwadze wspar­cie młodych lubuszan w ramach wyrówny­wa­nia szans eduka­cyjnych, utworzyło pomoc mate­ri­alną w postaci stype­ndiów dla stu­den­tów studiów stacjonarnych zamieszku­ją­cych na tere­nie naszego wojew­ództwa, uczą­cych się i pode­j­mu­ją­cych ksz­tałce­nie na lubus­kich uczel­ni­ach. Stype­n­dia mają na celu zachęce­nie do związa­nia swo­jej kari­ery zawodowej i dal­szych losów z regionem.

Rodzaje stype­ndiów:

1) stype­n­dia moty­wu­jące dla osób pode­j­mu­ją­cych stu­dia naszym wojew­ództwie przyz­nawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalen­dar­zowego do 30 czer­wca następ­nego roku w wysokości maksy­mal­nie 1.000 zł miesięcznie;

2) stype­n­dia przed­siębior­cze - dla stu­den­tów na rozpoczę­cie jed­noosobowej lub innej formy prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, wypła­cane jed­no­ra­zowo w wysokości 5.000 zł.

W tym roku na te stype­n­dia zostanie przez­nac­zone 100 000 złotych.

O stype­ndium mogą ubie­gać się osoby studi­u­jące w obszarze nauk tech­nicznych (automatyka i robo­t­yka, biznes elek­tron­iczny, budown­ictwo, elek­trotech­nika, infor­matyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria pro­dukcji, inżynieria bio­m­e­dy­czna, inżynieria bez­pieczeństwa, ener­getyka), nauk ścisłych (infor­matyka i ekonome­tria, inżynieria danych, matem­atyka), nauk eko­nom­icznych (ekono­mia, logistyka), nauk przy­rod­niczych (bio­mon­i­tor­ing i zarządzanie środowiskiem, biotech­nolo­gia, spec­jal­ność mikro­bioanal­i­tyka w biotech­nologii, biotech­nolo­gia żywności, biotech­nolo­gia ogólna).

Nabór jest już ogłos­zony i trwa do 15 października 2018 r.

Szczegóły doty­czące przyz­nawa­nia stype­ndiów zna­j­dują się na stronie::

Stype­n­dia dla stu­den­tów kierunku lekarskiego

W Lub­skiem brakuje lekarzy, stad pomysł na pozyskanie ich poprzez stype­ndium. Warunk­iem otrzy­ma­nia wspar­cia jest deklaracja pod­ję­cia pracy w jed­nym z lubus­kich szpi­tali przez okres równy cza­sowi pobiera­nia stype­ndium. Propozy­cja pomocy mate­ri­al­nej doty­czy stu­den­tów kierunków medy­cznych z całej Pol­ski. Stype­ndium wynosi 2 000 zł miesięcznie. W tym roku na ten cel zostanie przez­nac­zony mil­ion zło­tych. Pomoc mate­ri­alna jest przyz­nawana na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalen­dar­zowego do 30 czer­wca następ­nego roku kalendarzowego.

Nabór rozpocznie się 1 wrześ­nia br. i potrwa do 31 października br.

Szczegóły doty­czące przyz­nawa­nia stype­ndiów zna­j­dują się na stronie::

Fes­ti­wal Nauki 2018 dobiegł końca!

Wczo­raj na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim pojaw­ili się być może przys­zli stu­denci naszej uczelni. A to za sprawą drugiego dnia Fes­ti­walu Nauki pod hasłem Nauka – biletem do przyszłości.

Najmłod­szych i nieco starszych zaprosiły do siebie uni­w­er­syteckie wydzi­ały w Zielonej Górze i Sule­chowie. Już od rana czekano na pasjonatów spotkań z nauką. W tym roku przy­go­towano 93 pokazy, 28 wykładów i 10 wystaw.

Więcej…

Kon­cert chary­taty­wny

15 czer­wca o godz. 18.00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej odbędzie się kon­cert chary­taty­wny dla dr. Sła­womira Maciejew­skiego Z Wydzi­ału Prawa i Administracji.

Dr Maciejew­ski jest w uni­w­er­syteck­iej bazie „Poma­ga­jmy sobie”: http://​www​.dzieciom​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​b​a​z​a​_​o​s​o​b​_​o​c​z​e​k​u​j​a​c​y​c​h​_​n​a​_​w​s​p​a​r​c​i​e

JUŻ W SOBOTĘ, GREEEN­FIELD CON­FER­ENCE NA UZ!

W najbliższą sobotę, to jest 19 maja 2018 r. w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-​2) odbędzie się pier­wsza tak duża kon­fer­encja dla pro­gramistów w Lubuskiem!


Kon­fer­encja orga­ni­zowana przez trzy mee­tupy z Zielonej Góry: DEV@ZG, JUG Zielona Góra oraz UX Zielona Góra. Part­nerem kon­fer­encji jest Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Patronat hon­orowy nad wydarze­niem objęli: Elż­bi­eta Anna Polak — Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego oraz Janusz Kubicki — Prezy­dent Miasta Zielona Góra.


Pod­czas kon­fer­encji wys­tąpią między innymi tacy prele­genci jak: Maciej Anis­erow­icz, Jarek Rata­jski, Jarek Pałka, Mar­iusz Gil, Vladimir Alek­se­ichenko, Wojtek Kutyła i wielu innych. Pojawią się tem­aty zarówno bezpośred­nio związane z pro­gramowaniem, jak i z umiejęt­noś­ci­ami “miękkimi”. Będzie m.in. o Machine Learn­ing, DDD, Blockchain, UX, Sagach, Even­tach i nie tylko. Pro­gram jest tak bogaty, że wykłady będą się odby­wały równole­gle (uczest­nicy kon­fer­encji mają do wyboru dwie ścieżki).


Oprócz samej kon­fer­encji planowane jest pre-​party oraz after-​party, stwarza­jące doskon­ałą okazję, aby poz­nać prele­gen­tów oraz wymienić doświad­cze­nie w trak­cie tego całod­niowego dev-​święta. Wydarze­nie wspier­ają zielonogórskie firmy IT.


Dia­men­towymi part­nerami kon­fer­encji są: Glob­al­Logic, Meta­pack, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC oraz Cink​ciarz​.pl.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: http://​green​field​conf​.pl

Spotkanie z przed­staw­icielem firmy Tran­si­tion Tech­nolo­gies

W imie­niu Koła Naukowego SMART zapraszamy wszys­t­kich na spotkanie z przed­staw­icielem firmy Tran­si­tion Tech­nolo­gies w poniedzi­ałek 14 maja 2018 na godz. 17:00 do sali 224 (budynek A-​2). Na spotka­niu zostanie zaprezen­towana tech­nolo­gia Rzeczy­wis­tości Rozsz­er­zonej (AR) oraz oku­lary Microsoft HoloLens.

Link do filmiku pokazu­jącego możli­wości zas­tosowa­nia tech­nologii AR i oku­larów HoloLens przez firmę TT: https://​youtu​.be/​2​p​Z​f​z​c​z​r​G​_​A

Wydarze­nie na FB: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​252978628604130​/

Infor­ma­cja na stronie Koła: http://​smart​.iee​.uz​.zgora​.pl/

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (tt_14_maja.jpg)tt_14_maja.jpg[ ]73 kB

Nowoczesne architek­tury sieci kom­put­erowych

Zapraszamy na następne zaję­cia w ramach Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, które odbędą się w czwartek 17 maja 2018r. W trak­cie zajęć zostaną zaprezen­towane nowoczesne architek­tury sieci kom­put­erowych Cam­pus oraz Data Cen­ter.

Prowadzący omówią zarówno klasy­czne rozwiąza­nia jak i rozwiąza­nia Open Net­work­ing oraz SDN (Soft­ware Defined Net­work­ing).

Serdecznie zapraszamy o godzinie 17.30 do sali 102 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ulicy Szafrana 2 (budynek A-​2)

Call of Code — rozstrzyg­nię­cie

W dniu 27 kwiet­nia 2018 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbył się finał konkursu pro­gramisty­cznego Call of Code: <Pierwsza_​Linia/​> orga­ni­zowanego przez Wydział wraz z firmą Glob­al­Logic. Wśród dwudzi­estu jeden zapisanych teamów do finałowej rundy przeszło dwanaś­cie teamów. Byli to głównie stu­denci naszego Wydzi­ału, choć w konkur­sie wzięli udział również uczniowie tech­ników, czy liceów. Zawod­nicy pod­jęli wyzwanie, przy­go­towali bardzo ciekawe i innowa­cyjne pro­jekty. Zaprezen­towane pro­gramy zdobyły uznanie w oczach orga­ni­za­torów, którzy z dumą przyz­nali, że z roku na rok poziom konkursu jest coraz więk­szy.

Lista zwycięzców przed­stawia się następu­jąco:
I miejsce: Grze­gorz Kasper­ski oraz Paweł Zielas
II miejsce: Patryk Kostrzewa oraz Mateusz Włosek
III miejsce: Łukasz Straszewski

Firma Glob­al­Logic ufun­dowała nagrody rzec­zowe dla zwycięzców. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców była możli­wość odby­cia płat­nego stażu w fir­mie Glob­al­Logic.

Serdecznie grat­u­lu­jemy wszys­tkim final­is­tom i zapraszamy do następ­nej edycji!