Aktu­al­ności

Wyjazdy na stu­dia w ramach pro­gramu Eras­mus+

Zapraszamy do zgłasza­nia się, w ramach pro­gramu Eras­mus+, na wyjazdy na stu­dia w roku aka­demickim 2017/​18 oraz prak­tyki. Rekru­tacja wyjazdów na stu­dia trwa do 31 marca 2017r.
Więcej szczegółów na stronach: http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​/ oraz https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​u​d​e​n​c​i​/​e​r​a​s​m​u​s

Zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Rekru­tacja Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Ter­min składa­nia doku­men­tów: 12.04.2017.

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, Microsoft Win­dows Server, Microsoft Web Appli­ca­tions — Solu­tions Devel­oper, Microsoft SQL Server, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

Relacja z Dnia Otwartego WIEA

W dniu 23 sty­cz­nia 2017 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odbył się Dzień Otwarty. Wydział odwiedz­iło około 400 osób z 15 szkół. Pod­czas wiz­yty na Wydziale uczniowie uczest­niczyli w 21 ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz w 9 spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na Wydziale. Młodzież mogła zapoz­nać się z warunk­ami stu­diowa­nia, poz­nać kierunki prowad­zonych na Wydziale studiów oraz dowiedzieć się jak może wyglą­dać ich przyszła ścieżka kari­ery zawodowej, kiedy zde­cy­dują się na stu­diowanie na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. Dodatkową, atrakcją była możli­wość zwiedzenia Cen­trum Kom­put­erowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, gdzie prezen­towane było Cen­trum Przetwarza­nia Danych UZ.

W ramach Dnia Otwartego prezen­towały się także firmy part­ner­skie dla kierunków studiów prowad­zonych na Wydziale: ADB Pol­ska Sp. z o.o., Cink​ciarz​.pl, Den­ley, Lumel S.A., Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Syg­nity Busi­ness Solu­tions S.A.. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zone na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. Part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­towali obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach, lab­o­ra­to­ri­ach i wykładach.

Serdecznie dzięku­jemy uczniom za przy­by­cie i zapraszamy do stu­diowa­nia na WEIT!

KONKURSIX edy­cja ewalu­acji pro­cesu ksz­tałce­nia

Szanowni Państwo, zapraszamy do udzi­ału w IX edy­cji ewalu­acji pro­cesu ksz­tałce­nia. Od 30 sty­cz­nia do 15 marca 2017 roku stu­den­tom i dok­toran­tom udostęp­niona będzie anki­eta prowadzą­cych zaję­cia (anki​ety​.uz​.zgora​.pl/​p​r​a​c​o​w​n​i​k). Losowy token niezbędny do logowa­nia można pobrać w dziekana­cie. Biorąc udział w ewalu­acji bierze się udział w konkur­sie. Konkurs odbywa się w kat­e­gorii wydzi­ałowej i indy­wid­u­al­nej. Do wygra­nia jeden z 3 tabletów lub Dzień Rek­torski dla swo­jego Wydzi­ału! Szczegóły w załączniku.

Zachę­camy do udzi­ału w ankietach!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Konkurs_IX_edycja_zaproszenie.pdf)Konkurs_IX_edycja_zaproszenie.pdf[ ]820 kB
Pobieranie pliku (Konkurs_IX_edycja_plakat.pdf)Konkurs_IX_edycja_plakat.pdf[ ]884 kB

Akademia ADB — warsz­taty: Opty­mal­iza­cja kodu

Uwaga zmi­ana terminu!

Dnia 08.03.2017 o godzinie 17:00 w sali A2-​502 odbędą się warsz­taty w ramach Akademii ADB. Prowadzą­cym będzie Pan Tomasz Powchowicz.

Na warsz­tat­ach będzie można przećwiczyć tech­niki mające na celu poprawę wyda­jności pro­gramu kom­put­erowego. Zaczniemy od sposobów wyko­rzys­tu­ją­cych lokalność danych, a zakończymy na równoległym przetwarza­niu. Sprawdz­imy, jak w prak­tyce mierzyć czas wyko­na­nia funkcji, co jest niezbędne do oceny jakości opty­mal­iza­cji. Omówione sposoby umożli­wią uzyskanie korzyści związanych między innymi z niższym poborem energii elek­trycznej, a także krót­szym cza­sem wykony­wa­nia pro­gramu, co ma komer­cyjne uza­sad­nie­nie przy tworze­niu aplikacji osad­zonych, mobil­nych oraz uruchami­anych w chmurze obliczeniowej.

Szczegóły na temat Akademii ADB.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie ze starostami i członkami grup dziekańs­kich

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­niu 25 sty­cz­nia br. godz. 11:15 sala 115 A-​2

W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:

  • Reg­u­laminem Studiów i obow­iązkami związanymi z sesją egzaminacyjną,
  • wymogami związanymi ze składaniem prac dyplomowych,
  • rekru­tacją na II stopień studiów.

Spotkanie jest otwarte dla członków grup dziekańs­kich. Spotkanie poprowadzi kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska.

Otwarte wykłady firmy Volvo

Zapraszamy serdecznie na wykłady otwarte, real­i­zowane we współpracy z firmą Volvo. Wykład odbędzie się w sali 115, bud. A-​2 o godzinie 11:30 w dniu 26.01.2017 (czwartek). Tem­aty wykładów: „Anal­iza biz­ne­sowa” oraz „Testowanie aplikacji – nuda czy nie?”. Wykłady będą prowad­zone przez doświad­c­zonych spec­jal­istów z firmy Volvo. Tem­atyka i forma wykładów może być szczegól­nie intere­su­jąca zarówno dla stu­den­tów Infor­matyki jak i Biz­nesu Elektronicznego.

Serdecznie zapraszamy!

„Dni Eras­mus+” 25 sty­cz­nia 2017

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Dni­ach Eras­mus+, które odbędą się w dniu 25 sty­cz­nia 2017 w budynku Wydzi­ału Mechan­icznego.
W ramach wydarzenia będzie można między innymi uzyskać infor­ma­cje na temat pro­gramu od pra­cown­ików Dzi­ału Współpracy z Zagranicą oraz wymienić uwagi z byłymi stype­ndys­tami pro­gramu i obcokra­jow­cami prze­by­wa­ją­cymi aktu­al­nie na UZ.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia zna­j­duje się na stronie http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​d​n​i​-​e​r​a​s​m​u​s​-​2526-​stycznia-​2017/​

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Bez­pieczna sieć dzięki fire­wal­lom nowej gen­er­acji

Zapraszamy na ostatni w tym semes­trze wykład otwarty w ramach II edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. Wykład odbędzie się w sali 115 A-​2 o godzinie 17:00 w dniu 18.01.2017

Temat wykładu: Bez­pieczna sieć dzięki fire­wal­lom nowej generacji.

W trak­cie wykładu odpowiemy na pytanie: jaką sieć możemy nazwać bez­pieczną? Przeanal­izu­jemy ele­menty składa­jące się na jej bez­pieczeństwo. Następ­nie poruszymy kwestię użyteczności w kon­tekś­cie bezpieczeństwa.

Zapraszamy!