Aktu­al­ności

Zapraszamy na kon­fer­encję Green­field 2019

Zapraszamy na kon­fer­encję Green­field — pier­wszą tak dużą kon­fer­encję dla pro­gramis­tek i pro­gramistów w woj. lubuskim!

Kon­fer­encja odbędzie się 8 czer­wca 2019 i przy­go­towana jest dla 300 pro­gramistów, będzie miała 3 ścieżki tem­aty­czne, 20 tem­atów i planowana jest na cały dzień.

Pojawią się tem­aty zarówno bezpośred­nio związane z pro­gramowaniem, jak i z umiejęt­noś­ci­ami “miękkimi”. Staramy się być jak najbardziej agnos­ty­czni tech­no­log­icznie, więc nie ma znaczenia czy wolisz .NET, Jave, PHP czy Python.

Poruszane tem­aty to między innymi: Machine Learn­ing, DDD, Blockchain, UX, Sagach, Even­tach.
Agenda rozwija się z każdym dniem, zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia.

Szyku­jemy na kon­fer­encji dobrą kawę oraz obiad, abyś­cie mogli skupić się na prelekc­jach i wspól­nie spęd­zonym dniu.

Oprócz samej kon­fer­encji planowane jest pre-​party oraz after-​party, więc będzie wspani­ała okazja poz­nać prele­gen­tów oraz wymienić doświad­cze­nie w trak­cie tego całod­niowego
dev-​święta.

Nasze wydarze­nie wspier­ają zielonogórskie firmy IT. Part­nerami Dia­men­towymikon­fer­encji są: Glob­al­Logic, Meta­pack, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC.

Patronat Hon­orowy nad wydarze­niem objęli: Janusz Kubicki — Prezy­dent Miasta Zielona Góra,oraz Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego.

Kon­fer­encja w 100% non-​profit dla dev-​community orga­ni­zowana przez trzy mee­tupy z Zielonej Góry: DEV@ZG, JUG Zielona Góra oraz UX Zielona Góra. Part­nerem kon­fer­encji jest Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wpływy z biletów będą przez­nac­zone na cele chary­taty­wne, a Ty możesz wskazać orga­ni­za­cję, na którą chcesz przez­naczyć środki z Two­jego biletu.

Serdecznie zapraszamy po bilety oraz więcej szczegółów na: http://​green​field​conf​.pl

Do zobaczenia na konferencji!

Orga­ni­za­torzy Green­field 2018

Rekru­tacja Uzu­peł­ni­a­jąca Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Ter­min składa­nia doku­men­tów: 28.05.2019 godz­ina 13:00

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, Microsoft SQL Server, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

Sem­i­nar­ium PTETiS

Plat­forma do badań nad rozwiąza­ni­ami Smart­Grid oraz testowa­nia algo­ryt­mów zarządza­nia i bal­an­sowa­nia energią.

Serdecznie zapraszamy na sem­i­nar­ium PTETiS, odd­zi­ału w Zielonej Górze, poświę­cone prezen­tacji wyników pro­jektu real­i­zowanego przez Insty­tut Metrologii Elek­trotech­niki i Infor­matyki (IMEI) Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz Insty­tut badaw­czy IHP — Inno­va­tions for High Per­for­mance Micro­elec­tron­ics (IHP) we Frank­fur­cie nad Odrą, w ramach Pro­gramu Współpracy INTER­REG VA Bran­den­bur­gia — Pol­ska 20142020. Sem­i­nar­ium odbędzie się w poniedzi­ałek 27 maja 2019, w sali 111 (A-​2), o godz. 11:30 (ul. Prof. Z. Szafrana 2, Zielona Góra)

Zakończe­nie IV edy­cji Akademii Per­cep­tus połąc­zone z wykła­dem Niebez​piecznik​.pl

Wyjątkową niespodziankę dla stu­den­tów i uczniów przy­go­towała firma Per­cep­tus oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Pod­czas ofic­jal­nego zakończenia IV edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, które odbędzie się w piątek, 31 maja o godzinie 10:00 w sali 115 budynku A-​2 (I piętro), zostanie wygłos­zony wykład jedynego w swoim rodzaju por­talu o cyber­bez­pieczeńst­wie w Polsce– Niebez​piecznik​.pl. Zaproszeni prele­genci opowiedzą oraz… zademon­strują jak „ukraść” 13 mil­ionów pol­skim fir­mom! Oczy­wiś­cie, wykład ten posłuży jako prze­stroga przed atakami socjotech­nicznymi, które aktu­al­nie są jed­nym z najwięk­szych zagrożeń w sieci.

Kluc­zowym prob­le­mem są dziś ataki socjotech­niczne oraz ataki sieciowe, ponieważ pozwalają na prze­ję­cie naszych danych logowa­nia. Prze­ję­cie takich infor­ma­cji np. danych do Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej (CEIDG), pozwali ataku­jącemu na wysłanie do urzędu fałszy­wego zgłoszenia konta do zwrotu podatku VAT, co spowoduje prze­ję­cie naszych pieniędzy. Obec­nie dużo mówi się o ochronie danych osobowych, ale nie każdy oby­wa­tel jeszcze zdaje sobie sprawę z wagi takich infor­ma­cji. Świado­mość tego, że wysyłanie skanu jakiegokol­wiek doku­mentu tożsamości (ostat­nio nasil­iły się ataki, które „wycią­gają” od nas tego typu doku­men­tację), da możli­wość ataku­jącemu na zaciąg­nię­cie poży­czki na nas w bardzo prosty sposób. Inne zagroże­nia to wirusy szyfru­jące, które żądają okupu za odszyfrowanie naszych danych. Najważniejsza jest świado­mość tego, iż ataki tego typu ist­nieją i należy się przed nimi odpowied­nio bronić – mówi Prze­mysław Sobczyk, IT Man­ager firmy Per­cep­tus.

Słowa te potwierdza dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ, ubiegłoroczny zwycięzca prestiżowego ogólnopol­skiego konkursu kryp­tograficznego Łamacze Szyfrów, koor­dy­na­tor Akademii Per­cep­tus: – Ist­nieje wiele algo­ryt­mów kryp­tograficznych, które pozwalają w dość skuteczny sposób zabez­pieczyć dane elek­tron­iczne. Jed­nakże zawsze najsłab­szym „ogni­wem” jest człowiek, a cyber­przestępcy wyko­rzys­tują najróżniejsze sposoby i pod­stępy, w tym ataki socjotech­niczne, aby zdobyć newral­giczne dane. Dlat­ego tak istotne jest ksz­tał­towanie świado­mości doty­czącej bez­pieczeństwa danych kom­put­erowych. Wykład markowego por­talu Niebez​piecznik​.pl jest świetną okazją do rozpropagowa­nia tego typu infor­ma­cji pośród stu­den­tów naszego Wydziału.

Wykład jest zupełnie dar­mowy, nato­mi­ast obow­iązuje rejes­tracja za pomocą for­mu­la­rza:
https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​c​i​1​Y​W​872​B​2​y​g​C​g​5​M​B​X​R​V​x​E​S​A​m​p​o​f​I​X​39​G​Y​N​O​S​4​y​Y​79​Q​-​A​q​e​Q​/​v​i​e​w​f​o​r​m

To jed­nak nie koniec atrakcji związanej z zakończe­niem IV edy­cji Akademii. Jak co roku, uczest­nicy Akademii otrzy­mają imi­enne cer­ty­fikaty oraz cenne nagrody.

Takiego wydarzenia jeszcze nie było! Zapraszamy serdecznie wszys­t­kich zainteresowanych!

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy to efekt współpracy pomiędzy Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, a firmą Per­cep­tus z siedz­ibą w Zielonej Górze. Akademia Per­cep­tus to pomysł mający na celu pod­niesie­nie wiedzy i uksz­tał­towanie świado­mości pośród stu­den­tów i uczniów z dziedziny sze­roko rozu­mi­anego bez­pieczeństwa sys­temów informatycznych.

Komu­nikat Rek­tora 16.V.2019r.

W związku z orga­ni­za­cją Dni Kul­tury Stu­denck­iej „Bachana­lia 2019″ ogłaszam czas wolny od zajęć dydak­ty­cznych (szczegóły w załączniku).

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Bachanalia rektorskie.pdf)Bachana­lia rektorskie.pdf[ ]242 kB

Wybór przed­miotów obier­al­nych — semestr letni 2018/​2019

Do 26-​go maja br. trwa akcja deklaracji wyboru przed­miotów obier­al­nych. Wyboru dokonują (z poziomu sys­temu StudNet) stu­denci drugiego roku studiów I stop­nia oraz stu­denci pier­wszego roku studiów II stop­nia. Szczegółowe infor­ma­cje zostały przesłane via e-​mail.
Zapraszamy do składa­nia deklaracji wyboru przedmiotów.

Gooogle I/​O Extended

Cink​ciarz​.pl oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zapraszają na trans­misję Google I/​O

Już 7 maja odbędzie się doroczna kon­fer­encja orga­ni­zowana przez Google. Wspólne oglą­danie trans­misji online odbędzie się w najwięk­szych mias­tach na świecie, także w Zielonej Górze.

Google I/​O to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży IT. Coroczna kon­fer­encja zapowiada kluc­zowe rozwiąza­nia oraz trendy, za którymi świat nowoczes­nych tech­nologii będzie w najbliższych miesią­cach podążał.

- W Zielonej Górze, jako jed­nym z kilku miast na świecie po raz kole­jny odbędzie się wspólna trans­misja wydarzenia z Shore­line Amphithe­atre w Moun­tain View. Już niemal setka entuz­jastów nowoczes­nych tech­nologii zapisała się na najbliższą trans­misję dorocznej kon­fer­encji przy­go­towywanej przez Google. Liczymy na to, że gości będzie jeszcze więcej. Rok temu wspól­nie oglą­dało trans­misję aż 140 pasjonatów — mówi Tomasz Wartal­ski, Chief Inno­va­tion Offi­cer w Cink​ciarz​.pl.

Z ramienia uczelni na trans­misję zaprasza prof. Marcin Mru­gal­ski, Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego: serdecznie zapraszamy i liczymy na udział w trans­misji wszys­t­kich zain­tere­sowanych nowinkami ze świata tech­nologii IT. To doskon­ała okazja do inte­gracji stu­den­tów i pra­cown­ików branży IT w naszym województwie.

Spotkanie rozpocznie się 7 maja br. o godz. 18 w budynku A-​2, sala 115 (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, ul. Prof. Z. Szafrana 2). W pro­gramie czas na wspólne oglą­danie streamingu, a także roz­mowy oraz prezen­tacje. Orga­ni­za­torzy zapew­ni­ają napoje, przekąski oraz trady­cyjną już prz­erwa na pizzę. Wstęp jest bezpłatny, jed­nak z uwagi na duże zain­tere­sowanie chęć uczest­nictwa w wydarze­niu należy zgłosić wcześniej: https://​www​.meetup​.com/​p​l​-​P​L​/​G​e​e​k​-​C​l​u​b​-​Z​i​e​l​o​n​a​-​G​o​r​a​/​e​v​e​n​t​s​/​259866613​/

Lau­reat XI Ogólnopol­skiego Konkursu Prac Dyplo­mowych Młodzi Innowa­cyjni 2019

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że absol­went Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEA), mgr inż. Nor­bert Kukurowski, został lau­re­atem XI Ogólnopol­skiego Konkursu Prac Dyplo­mowych Młodzi Innowa­cyjni 2019, uzysku­jąc I. nagrodę za pracę mag­is­ter­ską pt. Mapowanie niez­nanego obszaru z wyko­rzys­taniem auto­nom­icznego rob­ota moblinego, której pro­mo­torem był dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ z Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych (ISSI). Aktu­al­nie mgr inż. N. Kukurowski jest słuchaczem studiów dok­toranc­kich na WIEA oraz stype­ndystą w real­i­zowanym w ISSI pro­jek­cie badaw­czym Nar­o­dowego Cen­trum Nauki pt. Sterowanie dłu­goś­cią życia złożonych sys­temów z zas­tosowaniem strate­gii esty­macji uszkodzeń wielokrot­nych, którego kierown­ikiem jest prof. dr hab. inż. Marcin Witczak.

Konkurs Młodzi Innowa­cyjni obe­j­muje najlep­sze prace dok­torskie oraz dyplo­mowe (mag­is­ter­skie i inżynier­skie) z obszaru automatyki, robo­t­yki i pomi­arów. Jego orga­ni­za­torem jest Prze­mysłowy Insty­tut Automatyki i Pomi­arów PIAP, a patron­ami Komitet Automatyki i Robo­t­yki PAN, Komitet Metrologii PAN, Pol­skie Sto­warzysze­nie Pomi­arów, Automatyki i Robo­t­yki POLSPAR, Pol­ska Izba Gospo­dar­cza Zaawan­sowanych Tech­nologii oraz kwartal­nik naukowo-​techniczny Pomi­ary Automatyka Robo­t­yka (patronat medi­alny). Prace są oce­ni­ane przez nieza­leżną komisję złożoną z wybit­nych ekspertów z dziedzin automatyki, robo­t­yki i pomi­arów.

Wyniki konkursu zostały podane do wiado­mości pub­licznej 27 marca 2019 roku pod­czas XXIII kon­fer­encji AUTOMA­TION, która odbyła się w Prze­mysłowym Insty­tu­cie Automatyki i Pomi­arów PIAP w Warsza­wie. Autorzy wybranych prac konkur­sowych mogli zaprezen­tować je w formie prezen­tacji w trak­cie kon­fer­encji AUTOMA­TION 2019.

https://​piap​.pl/​2019​/​01​/​03​/​m​l​o​d​z​i​-​i​n​n​o​w​a​c​y​j​n​i​-​2019​/

Tekst: Agnieszka Rożewska.

Dni otwarte 2019 — pod­sumowanie

Szanowni Państwo,

W ramach Dnia Otwartego Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, w dniu 27 lutego 2019r. kory­tarze wydzi­ału zapełniły się ucz­ni­ami chcą­cymi poz­nać nowoczesne tech­nolo­gie IT.

Pod­czas wiz­yty na Wydziale uczniowie uczest­niczyli w pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na Wydziale. Mogli również zapoz­nać się z ofertą dydak­ty­czną Wydzi­ału na kierunk­ach: Automatyka i Robo­t­yka, Biznes Elek­tron­iczny, Elek­trotech­nika, Infor­matyka. W ramach dnia otwartego, prezen­towały się firmy part­ner­skie naszych kierunków studiów, które wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. W dniu otwartym uczest­niczyły firmy ADB, Per­cep­tus, Meta­pack, Cink​ciarz​.pl, Aes­cu­lap Chifa, Stream­soft , Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC oraz firma Global Logic. Nasi part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­towali obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach oraz lab­o­ra­to­ri­ach i wykładach.

Tegoroczna edy­cja dnia otwartego była reko­r­dowa pod wzglę­dem liczby uczest­ników oraz pokazów. Uczest­niczyło w niej ponad 800 uczniów z 25 szkół. Ciekawa oferta dnia otwartego zachę­ciła do przy­jazdu uczniów z ponad miejs­cowości: Zielona Góra, Kalisz, Grodzisk Wielkopol­ski, Międzyrzecz, Szprotawa, Żary, Świebodzin, Głogów, Gubin, Nowy Tomyśl, Bolesław­iec, Nowa Sól, Wol­sz­tyn. Byli to uczniowie z trzech wojew­ództw: wielkopol­skiego, dol­nośląskiego i oczy­wiś­cie lubuskiego.

Jed­nym z ele­men­tów dnia otwartego było zwiedzenia najnowszych lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych pow­stałych na Wydziale w 2015r. za kwotę przekracza­jącą 5 mln PLN. Pon­adto lab­o­ra­toriów współ­fi­na­sowanych przez Panią Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego Elż­bi­etę Annę Polak, Pana Prezy­denta Miasta Zielona Góra Janusza Kubick­iego oraz współpracu­ją­cych z Wydzi­ałem part­nerów biznesowych.

W trak­cie dnia otwartego miało miejsce pod­pisanie porozu­mienia o współpracy między Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim a Zespołem Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych im. Bolesława Chro­brego w Szprotawie. Celem porozu­mienia jest zwięk­sze­nie współpracy z ZSP w Szprotawie poprzez uczest­nictwo uczniów na wybranych zaję­ci­ach na Wydziale oraz real­iza­cja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły w klasach o pro­filu informatycznym.

Ważnym ele­mentem dnia otwartego było przekazanie sprzętu przez firmę Aes­cu­lap Chifa z nowego Tomyśla. Do lab­o­ra­to­rium IoT (Inter­netu rzeczy) przekazano nowoczesny sprzęt o wartości blisko 10.000 zł, w tym ele­menty sys­temu IoT oraz wysok­iej klasy odbiorniki sys­temu GPS.

Dr inż. Michał Doligal­ski, dr hab. inż. Marcin Mrugalski


Foto: K. Adamczewski