Aktu­al­ności

ADB Brain Wars 2018 — rozstrzyg­nię­cie

W dniu 17 marca 2018 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odbył się finał ogólnopol­skiego konkursu pro­gramisty­cznego ADB Brain Wars 2018. Wśród dwudzi­estu dwóch final­istów wyło­nionych z 140 uczest­ników pier­wszego etapu, było dwóch stu­den­tów naszego Wydzi­ału. Uczest­nicy przy­jechali do nas z całej Pol­ski i reprezen­towali uczel­nie i licea z całej Pol­ski. Do ostat­nich minut trwała ostra rywal­iza­cja i na 45 sekund przed końcem finału nastąpiła zmi­ana lid­era.
Konkurs wygrał Jakub – liceal­ista z Byd­goszczy, drugie miejsce zajął Marcin z liceum z Byd­goszczy, trze­cie miejsce – Jakub z Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego.
Finał zakończył się turniejem bilar­dowym, który również miał swoich zwycięzców.

Serdecznie grat­u­lu­jemy wszys­tkim final­is­tom i zapraszamy do następ­nej edycji!

link do wideo z wydarzenia: https://​vimeo​.com/​260610886


Call of Code — konkurs pro­gramisty­czny dla stu­den­tów

Wzorem poprzed­nich lat firma Glob­al­Logic wraz z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego orgaznizuje konkurs pro­gramisty­czny dla studentów.
Dlat­ego również w tym roku chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do udzi­ału w tym wyjątkowym konkursie.
Zaproś zna­jomych, wybierz temat pro­jektu lub zapro­ponuj własny i wygraj atrak­cyjne nagrody:
- Płatne staże
- Nagrody rzec­zowe (m.in. bezprze­wodowe zestawy klaw­iatury i myszki, słuchawki bluetooth)
- Vouch­ery do księ­garni internetowej
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz wydarze­nie na facebook:
a jeżeli chcesz od razu zgosić swój udział możesz to zro­bić przez formularz:
Pode­jmiesz wyzwanie?

Spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich

Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich (przed­staw­icielami grup).
Stu­dia stacjonarne:
27 marca 2018 godz. 11:15 sala 6a A-​2
Stu­dia nies­tacjonarne:
25 marca 2018 godz. 09:15 sala 6a A-​2
Pod­czas spotka­nia omówioną omówione m.in.:
(1) bieżące sprawy orga­ni­za­cji roku aka­demick­iego 2017/​18,
(2) podział na spec­jal­ności,
(3) prace dyplo­mowe,
(4) grupy spraw związane z jakoś­cią ksz­tałce­nia,
(5) stype­n­dia,
(6) pro­gram MOST/​MOSTECH oraz Eras­mus+.

Spotkanie poprowadzi prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia. Pon­adto w spotka­niu weźmie udział kierownik dziekanatu.

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

PODZIAŁ NA SPEC­JAL­NOŚCI w semes­trze let­nim roku aka­demick­iego 2017/​18


Od 19-​go marca br. do 13-​go kwiet­nia w Dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy deklaracji wyboru spec­jal­ności dla stu­den­tów drugiego roku studiów I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Elek­trotech­nika, Infor­matyka oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Infor­matyka — STU­DIA STACJONARNE.

Od 24-​go marca br. do 21-​go kwiet­nia w Dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy deklaracji wyboru spec­jal­ności dla stu­den­tów drugiego roku studiów I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Elek­trotech­nika, Infor­matyka oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia kierunków: Elek­trotech­nika, Infor­matyka — STU­DIA NIES­TACJONARNE.


Zapraszamy do składa­nia deklaracji wyboru spec­jal­ności.
Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku, Dziekana­cie Wydzi­ału oraz w cza­sie spotkań zaplanowanych ze studentami.

Trze­cia edy­cja ADB Brain Wars

Rusza trze­cia edy­cja ADB Brain Wars — ogólnopol­skiego konkursu dla miłośników języków pro­gramowa­nia orga­ni­zowanego przez firmę ADB wspól­nie z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Jeśli potrafisz pro­gramować, lubisz wyzwa­nia i prob­lemy log­iczne zare­jestruj się już dziś! Nagroda główna 5000 PLN.
Elim­i­nacje w formie on-​line na stronie: http://​adb​-brain​-wars​.com/ będą trwały od 27 lutego do 10 marca.
Każdego dnia elim­i­nacji na plat­formie pojawi się nowe zadanie do rozwiąza­nia, o którym uczest­nicy zostaną powiadomieni mailem.
Dwudzi­estu najlep­szych zawod­ników firma ADB zaprosi na finał do Lab­o­ra­to­rium ADB na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim 17 marca.

Zapraszamy do udziału!

Wykład Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

W najbliższą środę (21.02.2018) zapraszamy na wykład pn. „Ser­w­ery stosowne w nowoczes­nym biz­ne­sie o wyso­kich wyma­gani­ach w zakre­sie bez­pieczeństwa i wyda­jności”. W trak­cie zajęć prowadzący zaprezen­tują, jak zain­stalować sys­tem oper­a­cyjny na maszynie odd­alonej o setki kilo­metrów, jak zdal­nie uru­chomić ser­wer z poziomu przeglą­darki i jak stworzyć wirtu­alne dyski twarde RAID. Przy­bliżą wirtu­alny KVM oraz zdalne niskopoziomowe zarządzanie w prak­tyce.
Prowadzący poruszą kwestię podglądu sta­tusów ser­w­era (tem­per­atury, napię­cia, komu­nikaty o awarii) w zarządza­niu cyber-​bezpieczeństwem zasobów i ich anal­i­tyce, oraz zależność: wyda­jność ener­gety­czna i pobór energii vs. pro­dukowane ciepło
Wykład rozpocznie się o godz. 17 w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ [budynek A-​2].

Serdecznie zapraszamy!

Kore­spon­dencja z wyko­rzys­taniem stu­denck­iej poczty elek­tron­icznej

Stu­denci Wydzi­ału są zobow­iąza­niu do prowadzenia kore­spon­dencji z pra­cown­ikami Wydzi­ału przy wyko­rzys­ta­niu adresu przy­dzielonego w dome­nie stud​.uz​.zgora​.pl

Szczegółowe infor­ma­cje o pocz­cie elek­tron­icznej dla stu­den­tów UZ
http://​www​.ck​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​o​c​z​t​a​-​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​z​n​a​-​d​l​a​-​s​t​u​d​e​n​t​o​w​-​u​z

Wybory uzu­peł­ni­a­jące UZ

Stu­dencka Komisja Wybor­cza UZ ogłasza wybory uzu­peł­ni­a­jące między innymi do: Par­la­mentu Stu­denck­iego, Rady Wydzi­ału, Rad Insty­tutów oraz Sen­atu UZ. Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć w medi­ach społecznoś­ciowych Par­la­mentu UZ.Zachęcamy do zgłasza­nia kandy­datur stu­den­tów naszego Wydzi­ału i czyn­nego udzi­ału w wyborach!

X Ogólnopol­ski Konkurs na najlep­sze prace inżynier­skie, mag­is­ter­skie i dok­toranckie w dziedz­i­nach Automatyka Robo­t­yka Pomi­ary

Prze­mysłowy Insty­tut Automatyki i Pomi­arów PIAP ogłosił konkurs na najlep­szą pracę inżynier­ską, mag­is­terką, dok­torancką w dziedz­i­nach automatyki, robo­t­yki i pomi­arów. W X edy­cji ogólnopol­skiego konkursu zgłoszenia należy przesyłać do 23 lutego 2018 roku. Szczegółowe infor­ma­cje w załączeniu.Zachęcamy do udzi­ału w konkursie!