Aktu­al­ności

V edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

Już 23 października o godzinie 9:30 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w sali 115 odbędzie się ofic­jalne rozpoczę­cie V edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy!
Na uczest­ników czeka wiele atrakcji, nagród…a dla tych, którzy wykażą się najwięk­szą wiedzą kon­tynu­acja w formie wyjątkowych warsz­tatów prowad­zonych przez najlep­szych spec­jal­istów w Polsce.
Nie może Was zabraknąć — zapraszamy 23 października!

Inau­gu­racja 2019/​2020

Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ma zaszczyt zaprosić Pra­cown­ików oraz Stu­den­tów na Uroczystą Inau­gu­rację Roku Aka­demick­iego 2019/​2020. Uroczys­tość zaplanowano na dzień 8 października 2019 r. o godz. 9:00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej 50.

Poniżej przed­staw­iam pro­gram Inau­gu­racji:
1. Pow­i­tanie Gości
2. Wys­tąpi­e­nie Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki dr hab. inż. Marcina Mru­gal­skiego, prof. UZ
3. Imma­tryku­lacja
4. Wręcze­nie wyróżnień i dyplomów
5. Wys­tąpi­e­nie gości
6. Wykład inau­gu­ra­cyjny: dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof​.UZ pt.: „Metrolo­gia kwan­towa. Czy dokład­ność pomi­aru ma wpływ na nasze życie ?”

W związku z Inau­gu­racją od godziny 9:00 do 11:00 udzielone zostały godziny dziekańskie w celu umożli­wienia udzi­ału Pra­cown­ików i Stu­den­tów w Uroczystości.

Stype­n­dia Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego dla stu­den­tów studiów stacjonarnych

Sejmik Wojew­ództwa Lubuskiego na mocy uch­wały nr XLIV/​670/​18 z dnia 23 kwiet­nia 2018 r. od roku aka­demick­iego 2018/​2019 ustanowił stype­n­dia Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego dla stu­den­tów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu wojew­ództwa lubuskiego. Stu­denci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Reg­u­laminie” będą mogli ubie­gać się o stype­n­dia moty­wu­jące. Nato­mi­ast stu­denci I roku studiów stacjonarnych II stop­nia, będą mogli ubie­gać się o stype­n­dia na rozpoczę­cie jed­noosobowej lub innej formy prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej - stype­n­dia przedsiębiorcze.
Celem pomocy stype­n­di­al­nej jest wspar­cie, wyrówny­wanie szans eduka­cyjnych oraz inspiracja do pod­ję­cia studiów na uczel­ni­ach naszego województwa.
Od roku aka­demick­iego 2019/​2020 rusza druga edy­cja stype­ndiów dla stu­den­tów. Ter­min składa­nia wniosków wraz z wyma­ganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku aka­demick­iego, na który składany jest wniosek.
Ter­min składa­nia wniosków wraz w wyma­ganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku aka­demick­iego, na który składany jest wniosek.
Więcej infor­ma­cji na temat stype­ndiów można znaleźć na stronie:
Szczegółowych infor­ma­cji udziela również Wydział Edukacji w Depar­ta­men­cie Infra­struk­tury Społecznej, pod numerem tele­fonu: 68 /​45 65 588.

Uczel­ni­any GPS

Rozpoczę­cie studiów to nowy etap w życiu młodego człowieka.

Jeśli jesteś stu­den­tem pier­wszego roku i dręczą Cię pyta­nia: kto jest kim na uczelni, gdzie załatwić stype­ndium, a gdzie prak­tyki, co to jest urlop dziekański a co to warunek? Czym zaj­muje się Dział Spraw Stu­denc­kich a czym Biuro Karier? Jak zapisać się do koła stu­denck­iego i gdzie się ubez­pieczyć?
Zapraszamy na spotkanie infor­ma­cyjne dla stu­den­tów pier­wszych lat: UCZEL­NI­ANY GPS
Tuż przed rozpoczę­ciem roku aka­demick­iego, pod­powiemy Ci, jak przetr­wać pier­wszy rok studiów i nie zwar­i­ować.
Prowadzący: spec­jal­iści BK UZ

ter­min: 30 wrześ­nia 2019 (poniedzi­ałek)
godz­ina: 11.0012.30
miejsce: Aula B, bud. A-​16, Kam­pus B, al. Wojska Pol­skiego 69

Zapisy: www​.bk​.uz​.zgora​.pl zakładka „warsztaty”

Uni­w­er­sytet Zielonogórski i IHP otwier­ają Joint Lab

Prorek­tor ds. stu­denc­kich prof. Woj­ciech Strzyżewski oraz dyrek­tor naukowo-​techniczny IHP – Insty­tutu Leib­niza dla Innowa­cyjnej Mikroelek­tron­iki prof. dr Bernd Tillack pod­pisali dzisiaj aneks do umowy doty­czący otwar­cia wspól­nego lab­o­ra­to­rium. Joint Lab nosi nazwę Dis­trib­uted Mea­sure­ment Sys­tems and Wire­less Sen­sor Net­works. To spotkanie pol­s­kich i niemiec­kich naukow­ców zain­au­gurowało wspól­nie real­i­zowany od 1 lipca 2019 r. pro­jekt naukowo-​badawczy Smar­tRiver: Intel­li­gentes Oderge­biet /​Smar­tRiver: Inteligentne Nado­drze.

Pro­jekt o wartości 1 146 000 EUR jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego (EFRR) w ramach Pro­gramu Współpracy INTER­REG VA Pol­ska — Bran­den­bur­gia 20142020. Koor­dy­na­torem pro­jektu jest IHP, a Uni­w­er­sytet Zielonogórski reprezen­towany przez Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ) oraz Insty­tut Inżynierii Środowiska (Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska UZ) jest part­nerem w projekcie.

podpisanie aneksu do umowy wł..jpgMoment pod­pisa­nia umowy. Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Celem pro­jektu Smar­tRiver jest wspar­cie ochrony prze­ci­w­powodziowej mieszkańców w nado­drza­ńskim rejonie Słu­bic i Frank­furtu nad Odrą oraz opra­cow­anie trans­granicznego, inteligent­nego niein­wazyjnego sys­temu mon­i­toringu wałów prze­ci­w­powodziowych oraz terenów nadrzecznych, po obu stronach granicy w tym obszarze.

Położe­nie w dolinie Odry sprawia, że obszary Słu­bic i Frank­furtu są często narażone na powodzie i pod­topi­enia. Pro­ponowany sys­tem wczes­nego ostrze­ga­nia przed zagroże­ni­ami ze strony rzeki, z jed­nej strony będzie służył mieszkań­com, a z drugiej strony pomoże w ochronie środowiska. Obszary, na których ingerencja człowieka jest ogranic­zona nielin­earnoś­cią zachowa­nia środowiska, powinny być mon­i­torowane. Zachowanie przy­rody w stanie zbliżonym do nat­u­ral­nego oznacza swo­bodę dla rzeki, a w kon­sek­wencji jej nieprzewidy­wal­ność. Oznacza to konieczność budowy niein­wazyjnych sys­temów wczes­nego ostrze­ga­nia przed zbliża­ją­cymi się zagroże­ni­ami. Z jed­nej strony pozwalają one na mon­i­tor­ing bez narusza­nia struk­tury wałów, z drugiej strony prowadzą do znacznych oszczęd­noś­ci­ach oraz skróce­nia czasu interwencji.

podczas spotkania.jpgPod­czas spotka­nia. Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Bada­nia będą także skon­cen­trowane na rozpros­zonych sys­temach pomi­arowych oraz bezprze­wodowych sieci­ach czu­jników, które stanowią ele­ment kluc­zowy dla rozwiąza­nia najwięk­szych prob­lemów naszej przyszłości. Przykładami są inteligentne sieci dys­try­bucji gazu lub elek­tryczności, sieci komu­nika­cyjne, pomi­arowe oraz wielosen­sorowe sys­temy w trans­porcie, jak i rozpros­zone sys­temy pomi­arowe w tech­nologii bez­pieczeństwa.

Współpraca pomiędzy UZ i IHP ist­nieje od wielu lat, a w lutym 2016 r. została przy­p­ieczę­towana umową o koop­er­acji. Ta współpraca jest real­i­zowana poprzez wspólne wykłady oraz spec­jal­isty­czne pro­jekty, a obec­nie dodatkowo zostanie rozsz­er­zona o dal­sze wspólne obszary badaw­cze.

Joint Lab będzie koor­dynowany przez pra­cown­ika naukowego IHP — dr Krzysztofa Piotrowskiego, który zaj­muje się prowadze­niem badań w grupie Sen­sor­nets and Mid­dle­ware Plat­form, zaj­mu­jącej się sieci­ami sen­sorów oraz plat­for­mami Mid­dle­ware. Po stronie UZ Joint Lab kierowany będzie przez dr hab. inż. Ryszarda Ryb­skiego, prof. UZ dyrek­tora Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. „Od wielu lat IHP z dużym powodze­niem współpracuje z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ przy pro­jek­tach i w pro­ce­sie ksz­tałce­nia stu­den­tów. Nasz Joint Lab umożliwi efek­ty­wne wyko­rzys­tanie zasobów uni­w­er­sytec­kich oraz naszej poza­u­ni­w­er­syteck­iej placówki naukowej. W ten sposób możliwe będzie tworze­nie innowa­cyjnych rozwiązań dla obec­nych prob­lemów w obszarze naszych badań naukowych”, mówi dr K. Piotrowski. Obec­nie obie insty­tucje naukowe współpracują przy dwóch pro­jek­tach: Smart­Grid Plat­tform, nad kon­cepcją innowa­cyjnego ser­wisu, który ma za zadanie imple­men­tację bez­piecznego i zori­en­towanego na przyszłość sys­temu dys­try­bucji energii. Poza tym niedawno rozpoczęto również pro­jekt Smar­tRiver, w ramach którego w dwu­mieś­cie Frank­furt (Oder)/Słubice, po obu stronach Odry, zostanie stwor­zona bazu­jąca na sen­so­rach plat­forma. Jej zadaniem będzie gro­madze­nie infor­ma­cji, w celu real­iza­cji bardziej inter­ak­ty­wnej, skutecznej oraz wszech­stron­nej orga­ni­za­cji infra­struk­tury miast oraz jej kom­po­nen­tów. „Utworze­nie Joint Labu jest następ­nym krok­iem w naszej wielo­let­niej współpracy. Połącze­nie naszej wiedzy i zasobów stworzy wartość dodaną, co obrazują dwa bieżące pro­jekty”, mówi z zad­owole­niem prof. R. Ryb­ski.

Lab­o­ra­to­ria Joint Lab tworzą pomost pomiędzy bada­ni­ami prowad­zonymi w IHP oraz ksz­tałce­niem i bada­ni­ami prowad­zonymi na uni­w­er­syte­tach oraz szkołach wyższych. „W ten sposób, poprzez ścisłą współpracę, łączy się potenc­jał region­al­nych placówek aka­demic­kich oraz wybranych part­nerów między­nar­o­dowych. Każdy Joint Lab pracuje nad specy­ficznym, zori­en­towanym na przyszłość tem­atem badaw­czym”, pod­kreśla dyr. prof. B. Tillack. Taki kon­cept jest z powodze­niem rozwi­jany od 2000 r. Obec­nie ist­nieje sześć region­al­nych Joint Labów: z Bran­den­burskim Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym Cottbus-​Senftenberg, Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym w Wildau, Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym w Berlinie oraz Uni­w­er­sytetem Pocz­damskim. W 2014 r. rozpoczęły dzi­ałal­ność między­nar­o­dowe Joint Laby: z Politech­niką Poz­nańską oraz Uni­w­er­sytetem Sabancı w Stambule

Joint Lab jest wspólną jed­nos­tką Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz IHP we Frank­fur­cie nad Odrą. W jego ramach naukowcy wraz ze stu­den­tami będą prowadzić wspólne bada­nia oraz będą real­i­zować prace dyplo­mowe i dok­toranckie. W każdym semes­trze są prowad­zone zazwyczaj jedne wspólne zaję­cia eduka­cyjne ze stu­den­tami Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W ramach współpracy IHP prowadzi zwykle 4 spotka­nia wykład/​ćwiczenia doty­czące sieci sen­sorów bezprze­wodowych.

W lat­ach 20182019 dzięki współpracy z IHP pow­stało 10 prac inżynier­s­kich oraz 3 mag­is­ter­skie (planuje się 5 kole­jnych w 2020 roku).

Wspólne pro­jekty badaw­cze to: Smart­Grid Plat­tform Pro­jekt (INTER­REG), czas trwa­nia: 06.201805.2019, budżet: 135.139 €; Smar­tRiver Pro­jekt (INTER­REG), czas trwa­nia: 07.201906.2022, budżet: 1 146 000

IHP jest insty­tutem należą­cym do Wspól­noty Leib­niza i prowadzi bada­nia nad sys­temami krze­mowymi, układami i tech­nolo­giami wyso­kich częs­totli­wości oraz nowymi mate­ri­ałami. Opra­cowywane są tam również innowa­cyjne rozwiąza­nia dla bezprze­wodowej i sze­rokopas­mowej komu­nikacji, lot­nictwa, lotów kos­micznych, biotech­nologii, medy­cyny, prze­mysłu samo­chodowego, bez­pieczeństwa oraz automatyki prze­mysłowej. W IHP zatrud­nionych jest blisko 300 osób. IHP dys­ponuje linią pilotażową dla opra­cowywa­nia i wyko­na­nia bardzo szy­b­kich układów w tech­nologii 0,13/0,25 µm-​BiCMOS. Linia ta zna­j­duje się w Clean­roomie klasy 1 o powierzchni 1 000 m². Szczegółowe infor­ma­cje o tej jed­nos­tce na: http://​www​.ihp​-micro​elec​tron​ics​.com

Rekru­tacja UZ2019 — Stu­denci gotowi na przyszłość

Kończąc szkołę śred­nią każdy zadaje sobie pyta­nia: „jaki kierunek studiów wybrać”, „jak będzie wyglą­dala moja przyszłość”, „gdzie najlepiej sie zara­bia”, „jaka praca da mi stabilność”.

Nie zawsze jest jed­nak łatwo znaleźć odpowiedź na te pyta­nia, choć są sposoby, które mogą ułatwić pod­ję­cie tej bardzo ważnej decyzji.

Myśl prze­wod­nia tegorocznej rekru­tacji to: ” stu­denci gotowi na przyszłość”. Jest szczegól­nie trafna w obszarze takich kierunków jak: Automatyka i Robo­t­yka, Infor­matyka, Biznez Elek­tron­iczny, Elektrotechnika.

Jak bardzo? To pokazuja nieza­leżne opra­cow­a­nia. Przykła­dem jest rank­ing „Top 6 zawodów” zre­al­i­zowany przez Perspektywy.

https://​www​.per​spek​tywy​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​a​m​p​;​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​a​m​p​;​i​d​=​3363​:​t​o​p​-​6​-​z​a​w​o​d​o​w​-​p​r​z​y​s​z​l​o​s​c​i​-​p​r​o​g​n​o​z​a​-​n​a​-​n​a​j​b​l​i​z​s​z​e​-​12​-​m​i​e​s​i​e​c​y​&​a​m​p​;​c​a​t​i​d​=​21​&​a​m​p​;​I​t​e​m​i​d​=​119

Na pięć z sześ­ciu wymienionych w rankingu zawodów, pracę można znaleźć po ukończe­niu studiów zna­j­du­ją­cych się w ofer­cie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Dlaczego warto stu­diować Automatykę i Robo­t­ykę, Infor­matyke, Biznez Elek­tron­iczny czy Elek­trotech­nikę? To proste, po tych kierunk­ach jest i będzie praca dla absol­wen­tów uczelni.
Duże zapotrze­bowanie na spec­jal­istów, takich którzy ksz­tałcą się na naszym Wydziale, gwaran­tuje że po stu­di­ach (a może i w trak­cie) można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę.

Co to znaczy ciekawą? Taką, która będzie spraw­iała satys­fakcje. Dajacą możli­wość roz­woju, pracy w zespołach między­nar­o­dowych, doskonale­nia swoich możli­wosci. Pracy, której warunki dyk­tuje nie pra­co­dawca lecz kandy­dat do pracy.
Praca zdalna, atrak­cyjne ben­e­fity, praca w eli­tarnych zespołach pro­jek­towych, najnowocześniejsze tech­nolo­gie to wszys­tko jest na wyciąg­nię­cie ręki dla absol­wen­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

Co sprawia że absowenci WIEA nie mają prob­lemu ze znalezie­niem pracy? To cały pro­ces naucza­nia, składa­jący się na przed­mioty dopa­sowane do potrzeb rynku, wkład­owcy o wyso­kich kwal­i­fikac­jach i otocze­nie w postaci firm tech­no­log­icznych które ściśle współpracują z Wydziałem.

Co trzeba zro­bić zeby dyk­tować warunki pra­co­dawcy? Zap­pisać się na kierunek studiów na wydziale, który ma bogatą, ponad 50-​cio let­nią his­torię. Na wydiziale który nie żyje przesłoś­cią, na wydziale który daje możli­wości roz­woju takich jak pro­gram ponoszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku infor­matyka, płat­nych staży, akademii orga­ni­zowanych we współpracy z parn­terami z prze­mysłu. Na wydziale, na którym nie tylko zdobędzie się wiedze, ale także pogłębi umiejętności.

Jak studi­uje się na Wydziale? To można zobaczyć pod­czas dni otwartych wydzi­ału. Z każdym rok­iem odwieda nas coraz więcej uczniów, zain­tere­sowanych stu­di­ami. Nasi pra­cown­icy rpzy­go­towują nowe pokazy i warsz­taty obe­j­mu­jące najnowsze i naj­ciekawsze zagad­nienia których uczą się nasi studenci.

Nie mogłeś być na dniu otwartym, nic nie szkodzi. Na ser­wisie Youtube zna­jdziesz wiele aktu­al­nych filmów o Wydziale https://​www​.youtube​.com/.

Mamy także nasz pro­fil Face­book gdzie pub­liku­jemy aktu­alnosci, zachę­camy do pol­u­bi­enia i obserowa­nia : https://​www​.face​book​.com/​W​I​E​A​.​U​Z​/

Szczegóły rekru­tacji (ter­miny) można odnaleść w kalen­darzu rekru­tacji – sprawdź kalen­darz rekrutacji

Szczegóły dostępne na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/

Zapraszamy!!!

Recen­zje prac dyplo­mowych w sys­temie StudNet

Infor­mu­jemy, że od czer­wca br. wdrożona została funkcjon­al­ność sys­temu StudNet/​PracNet, która wspiera udostęp­ni­anie wyko­nanych recen­zji prac dyplo­mowych. Bieżące recen­zje prac dyplo­mowych, które spełniły warunki dopuszczenia do oceny, będą dostępne dla dyplo­man­tów z poziomu sys­temu StudNet.