Aktu­al­ności

Trze­cia edy­cja ADB Brain Wars

Rusza trze­cia edy­cja ADB Brain Wars — ogólnopol­skiego konkursu dla miłośników języków pro­gramowa­nia orga­ni­zowanego przez firmę ADB wspól­nie z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Jeśli potrafisz pro­gramować, lubisz wyzwa­nia i prob­lemy log­iczne zare­jestruj się już dziś! Nagroda główna 5000 PLN.
Elim­i­nacje w formie on-​line na stronie: http://​adb​-brain​-wars​.com/ będą trwały od 27 lutego do 10 marca.
Każdego dnia elim­i­nacji na plat­formie pojawi się nowe zadanie do rozwiąza­nia, o którym uczest­nicy zostaną powiadomieni mailem.
Dwudzi­estu najlep­szych zawod­ników firma ADB zaprosi na finał do Lab­o­ra­to­rium ADB na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim 17 marca.

Zapraszamy do udziału!

Wykład Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

W najbliższą środę (21.02.2018) zapraszamy na wykład pn. „Ser­w­ery stosowne w nowoczes­nym biz­ne­sie o wyso­kich wyma­gani­ach w zakre­sie bez­pieczeństwa i wyda­jności”. W trak­cie zajęć prowadzący zaprezen­tują, jak zain­stalować sys­tem oper­a­cyjny na maszynie odd­alonej o setki kilo­metrów, jak zdal­nie uru­chomić ser­wer z poziomu przeglą­darki i jak stworzyć wirtu­alne dyski twarde RAID. Przy­bliżą wirtu­alny KVM oraz zdalne niskopoziomowe zarządzanie w prak­tyce.
Prowadzący poruszą kwestię podglądu sta­tusów ser­w­era (tem­per­atury, napię­cia, komu­nikaty o awarii) w zarządza­niu cyber-​bezpieczeństwem zasobów i ich anal­i­tyce, oraz zależność: wyda­jność ener­gety­czna i pobór energii vs. pro­dukowane ciepło
Wykład rozpocznie się o godz. 17 w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ [budynek A-​2].

Serdecznie zapraszamy!

Kore­spon­dencja z wyko­rzys­taniem stu­denck­iej poczty elek­tron­icznej

Stu­denci Wydzi­ału są zobow­iąza­niu do prowadzenia kore­spon­dencji z pra­cown­ikami Wydzi­ału przy wyko­rzys­ta­niu adresu przy­dzielonego w dome­nie stud​.uz​.zgora​.pl

Szczegółowe infor­ma­cje o pocz­cie elek­tron­icznej dla stu­den­tów UZ
http://​www​.ck​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​o​c​z​t​a​-​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​z​n​a​-​d​l​a​-​s​t​u​d​e​n​t​o​w​-​u​z

Wybory uzu­peł­ni­a­jące UZ

Stu­dencka Komisja Wybor­cza UZ ogłasza wybory uzu­peł­ni­a­jące między innymi do: Par­la­mentu Stu­denck­iego, Rady Wydzi­ału, Rad Insty­tutów oraz Sen­atu UZ. Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć w medi­ach społecznoś­ciowych Par­la­mentu UZ.Zachęcamy do zgłasza­nia kandy­datur stu­den­tów naszego Wydzi­ału i czyn­nego udzi­ału w wyborach!

X Ogólnopol­ski Konkurs na najlep­sze prace inżynier­skie, mag­is­ter­skie i dok­toranckie w dziedz­i­nach Automatyka Robo­t­yka Pomi­ary

Prze­mysłowy Insty­tut Automatyki i Pomi­arów PIAP ogłosił konkurs na najlep­szą pracę inżynier­ską, mag­is­terką, dok­torancką w dziedz­i­nach automatyki, robo­t­yki i pomi­arów. W X edy­cji ogólnopol­skiego konkursu zgłoszenia należy przesyłać do 23 lutego 2018 roku. Szczegółowe infor­ma­cje w załączeniu.Zachęcamy do udzi­ału w konkursie!

Kalen­darz rekru­tacji na stu­dia II stop­nia

Infor­mu­jemy, że 22-​go sty­cz­nia rozpoczyna się inter­ne­towa rejes­tracja na stu­dia II stop­nia (stu­dia stacjonarne i nies­tacjonarne). Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki ofer­uje możli­wość ksz­tałce­nia w try­bie stacjonarnym i nies­tacjonarnym na kierunk­ach: automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika, infor­matyka.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące kalen­darza rekru­tacji można znaleźć na stronie
http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​k​a​l​e​n​d​a​r​z​-​s​z​c​z​e​g​o​l​o​w​y​-​r​e​k​r​u​t​a​c​j​i​/

Szczegółowe infor­ma­cje na temat ksz­tałce­nia na II stop­niu studiów real­i­zowanych na Wydziale przed­staw­iono na stronie https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​o​d​u​l​e​-​p​o​s​i​t​i​o​n​s

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty!

Podział stu­den­tów na spec­jal­ności – semestr zimowy 2017/​18

Od 16-​go grud­nia br. w dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru specjalności.

Zapraszamy stu­den­tów pier­wszego roku studiów II stop­nia nies­tacjonarnych do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności na ww. lis­tach (w dziekanacie).

Deklaracje wyboru spec­jal­ności należy składać do dnia 13-​go sty­cz­nia 2018 roku (włącznie).

Po doko­na­niu pro­cesu podzi­ału na spec­jal­ności zostanie przeprowad­zona akcja związana z wyborem przed­miotów obier­al­nych wg pro­gramów studiów dla mod­ułów specjalności

Wykład – bez­pieczeństwo kore­spon­dencji

Czy chcesz dowiedzieć się jak skutecznie szyfrować swoją kore­spon­dencje? Czy chcesz usprawnić zarządzanie pocztą? Czy jesteś ciekawy jak prze­b­iega pro­ces iden­ty­fikacji cer­ty­fikatów elek­tron­icznych? Czy często myślisz o bez­pieczeńst­wie swoich zasobów w chmurze?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałaś/​odpowiedziałeś tak, to nie może Cię zabraknąć na kole­jnych zaję­ci­ach orga­ni­zowanych w ramach Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. 29 listopada (środa) opowiemy o wyko­rzys­ta­niu HSM w środowisku Thun­der­bird dla zapewnienia szyfrowa­nia kore­spon­dencji. Wykład rozpocznie się o godzinie 17:00 w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.
Do zobaczenia!

Wykład wprowadzeniowy do HSM

Zapraszamy na wykład otwarty w ramach III edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, który odbędzie się w dniu 15 listopada (tj. w najbliższą środę) o godzinie 17 w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki (budynek A-​2).
W trak­cie zajęć przy­bliżone zostaną zagad­nienia doty­czące sprzę­towych mod­ułów bez­pieczeństwa (Hard­ware Secu­rity Mod­ule), zasadach ich dzi­ała­nia oraz o korzyści, jakie można uzyskać dzięki zas­tosowa­niu ich w infra­struk­turze ceber­se­cu­rity.
Wszys­tkie wykłady Akademii Per­cep­tus mają charak­ter otwarty – oznacza to, że mogą w nich uczest­niczyć wszyscy zain­tere­sowani pod­nosze­niem swo­jej wiedzy z zakresu cyber­bez­pieczeństwa.
Stu­den­tów zak­wal­i­fikowanych na zaję­cia prak­ty­czne zapraszamy na warsz­taty chwilę po zakończe­niu wykładu.

Do zobaczenia na zajęciach!