Aktu­al­ności

Dzień Otwarty WIEA 2020 — zaprosze­nie

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze (budynek A-​2) w dniu 26 lutego 2020 r. w godz­i­nach 9.0014.00.

Pod­czas wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. W raz z nami prezen­tować się będą firmy part­ner­skie naszych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. Nasi part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­tują obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach oraz laboratoriach.

Wiz­yta będzie również okazją do zapoz­na­nia się z warunk­ami stu­diowa­nia w naszym nowoczes­nym budynku dydak­ty­cznym odd­anym do użytku w 2013 r. oraz zwiedzenia najnowszych lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych pow­stałych na Wydziale w 2015 r. za kwotę przekracza­jącą 5 mln PLN.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza rejes­tracja grup: https://forms.gle/RMNSv9SnGmtVrNfT8

Szczegóły wydarzenia i aktu­alny program:

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​d​z​i​e​n​-​o​t​w​a​r​t​y​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e

Zachę­camy do zamieszczenia infor­ma­cji o dniu otwartym na Państwa pro­filu Facebook

https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​259486008361117​/

Ori­en­ta­cyjny plan budynków UZ kam­pus A. Budynki Wydzi­ału to A-​2 i A-​9 (kolor czerwony).

Akcja Oceń Bel­fra 2020

Na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim rozpoczyna się XII edy­cja ewalu­acji. Ocena prowadzą­cych zaję­cia dokony­wana jest przez stu­den­tów i dok­toran­tów po zakończe­niu zajęć. Rek­tor i Par­la­ment Stu­dencki zapraszają do udzi­ału w konkur­sie AKCJA EWALU­ACJAOCEŃ BEL­FRA 2020.

W tej edy­cji ewalu­acji sys­tem anki­etowy udostęp­niony będzie od 27 sty­cz­nia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.

Konkurs odbywa się w dwóch kat­e­go­ri­ach wydzi­ałowej i indy­wid­u­al­nej. W konkur­sie wydzi­ałowym nagrod­zony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swo­jej grupie. Liczy się liczba stu­den­tów, którzy wezmą udział i wypełnią przy­na­jm­niej jedną anki­etę. W kat­e­gorii indy­wid­u­al­nej udział biorą wszyscy stu­denci (osoby uprawnione do wypełnienia anki­ety prowadzącego zajęcia).

Logowanie do zewnętrznego sys­temu następuje przy uży­ciu losowo wybranego tokenu. Infor­ma­cje o toke­nach zna­j­dują się Dziekana­cie Wydziału.

Link do sys­temu ankiet:

http://​anki​ety​.uz​.zgora​.pl/​p​r​a​c​o​w​n​i​k

Szczegółowe infor­ma­cje o konkursie:

https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​a​k​c​j​a​-​e​w​a​l​u​a​c​j​a​-​o​c​e​n​-​b​e​l​f​r​a​-​2020

http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​s​y​s​t​e​m​.​p​h​p​?​p​=​32

Zachę­camy do udziału!


OLIMPIADA WIEDZY TECH­NICZNEJ NA WIEA

8 sty­cz­nia 2020 r. (środa), w sali 115 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-​2) odbędzie się etap okrę­gowy 46. Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej. Weźmie w niej udział 32 uczniów z 4 szkół pon­ad­pod­sta­wowych z wojew­ództwa lubuskiego: II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Gor­zowie Wlkp., Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego nr 2 „Elek­tronik” w Zielonej Górze, Społecznego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego z Żar i Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego „Elek­tryk” w Nowej Soli.

Pro­gram:

8:509:00 — zbiórka uczest­ników 46. OWT (bud. A-​2, s. 115)

9:009:20 - pow­i­tanie — prze­wod­niczący Lubuskiego Okrę­gowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej dr hab. inż. Andrzej Pieczyński prof. UZ, Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki — dr hab inż. Marcin Mru­gal­ski, prof UZ.

9:2011:00 - zwiedzanie wydzi­ałów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego:


Na Wydziale Infor­matyki, Automatyki i Elek­trotech­niki: będzie możli­wość uczest­nictwa w pokazie zor­ga­ni­zowanym w Lab­o­ra­to­rium tech­nik audiow­iz­ual­nych. Uczest­nicy olimpiady będą mieli możli­wość zapoz­nać się z z pokazem: Pro­jekt aplikacji AR na plat­formie Android w 20 minut. W ramach zajęć z wyko­rzys­taniem sil­nika gier Unity oraz bib­lioteki Vufo­ria zaprezen­towane zostaną pro­cesy tworzenia aplikacji w rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości na plat­formie mobil­nej Android i tworzenia wirtu­al­nej sceny oraz gen­erowa­nia znaczników pozwala­ją­cych na łącze­nie świata rzeczy­wis­tego z wygen­erowana wizualizacją.

11:00 - Rejes­tracja uczest­ników XLVI OWT

Grupa mechaniczno-​budowlana (budynek A-​2, sala 115)

Grupa elektryczno-​elektroniczna (budynek A-​2, sala 115)

11:15 - Rozpoczę­cie 46. Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej — zawody okręgowe

15:15 - Zakończe­nie olimpiady

Olimpiada Wiedzy Tech­nicznej jest olimpiadą inter­dyscy­pli­narną, przez­nac­zoną dla uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych, roz­gry­waną w dwóch gru­pach tem­aty­cznych: elektryczno-​elektronicznej i mechaniczno-​budowlanej.


Cele jakie postaw­iono przed Olimpiadą od początku pozostały niezmi­enne. Są nimi:

- budze­nie i rozwi­janie wśród uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych zain­tere­sowa­nia techniką,

- rozsz­erze­nie zakresu i pod­nosze­nie poziomu wiedzy i kul­tury tech­nicznej wśród uczniów,

- lep­sze przy­go­towanie do pode­j­mowa­nia dal­szego ksz­tałce­nia w szkołach wyższych oraz do wykony­wa­nia zawodu,

- rozwi­janie i ksz­tał­towanie umiejęt­ności tech­nicznych i samodziel­nego zdoby­wa­nia wiedzy,

- wykry­wanie i sty­mu­lowanie akty­wności poz­naw­czej młodzieży uzdol­nionej, a w szczegól­ności uzdol­nionej technicznie,

- rozsz­erzanie współdzi­ała­nia nauczy­cieli aka­demic­kich z renomowanych uczelni tech­nicznych z nauczy­cielami szkół pon­adg­im­naz­jal­nych w pro­ce­sie ksz­tałce­nia i wychowa­nia młodzieży uzdolnionej,

- stwarzanie młodzieży możli­wości szla­chet­nego współza­wod­nictwa w rozwi­ja­niu swoich uzdol­nień, a nauczy­cielom — warunków twór­czej pracy z tą młodzieżą,

- pod­nosze­nie kwal­i­fikacji nauczy­cieli oraz doskonale­nie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Kandy­dat do Olimpiady, intere­su­jący się szczegól­nie określoną dziedz­iną tech­niki, musi posi­adać wiado­mości wykracza­jące poza pro­gram szkolny.

Etap cen­tralny odbędzie się 18 kwiet­nia 2020 r.

Zawody prowad­zone są według Reg­u­laminu Zawodów XLVI OWT dostar­c­zonych szkołom na etapie zawodów I stop­nia (szkol­nym). Zawod­nicy rozwiązują (do wyboru) 2 spośród 3 zadań tem­aty­cznych oraz zadanie z zas­tosowaniem infor­matyki w tech­nice lub opty­mal­iza­cyjne. Maksy­malna łączna punk­tacja to 100 punk­tów: zadanie infor­maty­czne lub opty­mal­iza­cyjne 30 punk­tów maksy­mal­nie. (czas na rozwiązanie 1,5 godz.), dwa zada­nia tem­aty­czne 35 punk­tów maksy­mal­nie za każde (czas na rozwiązanie dwóch zadań 2,5 godz.)- zawod­nicy mają do wyboru dwa z trzech zadań.

Pod­czas zawodów można korzys­tać: z tablic, kalku­la­torów i innych źródeł tem­aty­cznych, nato­mi­ast obow­iązuje zakaz korzys­ta­nia z: kom­put­erów i tele­fonów komórkowych lub innych urządzeń mul­ti­me­di­al­nych mogą­cych mieć bezpośred­nie połącze­nie z Internetem.

Wszel­kich infor­ma­cji oraz inter­pre­tacji reg­u­laminu pod­czas zawodów udzielają członkowie komisji.

Nadzór mery­to­ryczny nad prze­biegiem zawodów 8 sty­cz­nia 2020 r. pełnić będzie komisja w składzie trzech przed­staw­icieli Lubuskiego Okrę­gowego Komitetu OWT oraz dwóch przed­staw­icieli Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Inau­gu­racja Akademii ADB 2019/​2020

We wtorek 19 października 2019 roku na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbyła się Inau­gu­racja kole­jnej już – piątej edy­cji Akademii ADB 2019/​2020. Uroczys­tość otworzyli: Prorek­tor ds. Roz­woju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ; Dziekan Wydzi­ału dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ oraz Karol Buler i Marcin Gryc­zon – przed­staw­iciele firmy ADB. Pod­czas spotka­nia zwró­cono uwagę unikalną w skali kraju i bardzo sze­roką współpracę Wydzi­ału z prze­mysłem, czego dowo­dem jest wielo­let­nia współpraca z firmą ADB.

Cele i plany zajęć Akademii na bieżący rok aka­demicki przed­stawił Karol Buler, który również opowiedział o pro­jek­tach zre­al­i­zowanych w poprzed­nich edy­c­jach. Swoje wraże­nia z udzi­ału w pier­wszej edy­cji Akademii przed­stawił stu­dent naszego Wydzi­ału, a obec­nie już pra­cownik firmy ADB – Marcin Gryc­zon, który ukończył Akademię z wyróżnie­niem. Marcin zachę­cał również stu­den­tów do udzi­ału w Akademii, przed­staw­iał na swoim przykładzie zalety udzi­ału w dodatkowych zaję­ci­ach oraz wpływ uczest­nictwa w akademii na rozwój kari­ery zawodowej. Na zakończe­nie spotka­nia, rozwiąza­nia telewizji nowej gen­er­acji, rozwi­jane obec­nie w ADB zaprezen­tował Sebas­t­ian Koszela.

Akademia ADB jest kierowana do wszys­t­kich stu­den­tów UZ, zaś w sposób szczególny do stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Celem Akademii jest rozsz­erze­nie wiedzy stu­den­tów o prak­ty­czne infor­ma­cje, przy­datne w pracy zawodowej. Har­mono­gram zajęć prowad­zonych w ramach Akademii dostępny jest na stronie WWW Akademii ADB (https://​www​.adb​global​.com/​a​d​b​-​a​c​a​d​e​m​y​/), infor­ma­cje są również dostępne na pro­filu na Face­booku (https://​www​.face​book​.com/​a​k​a​d​e​m​i​a​a​d​b​/).

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Akademii ADB.

Andrzej Popławski

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grupy dziekańs­kiej 11E-​ND

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grupy dziekańs­kiej 11E-​ND (aktu­al­nie pier­wszy semestr studiów II stop­nia).
Ter­min przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 11.01.2020
Szczegółowe infor­ma­cje zostały przekazane w formie e-​mail oraz zna­j­dują się zakładce WIEA → Dziekanat → Prace dyplo­mowe → Harmonogram.

Stu­denci WIEA stworzyli aplikację stosowaną przez McAfee, amerykańskiego poten­tata cyber­se­cu­rity

Aplikacja Team­stack zwięk­sza pro­duk­ty­wność przed­siębiorstw poprzez moty­wowanie pra­cown­ików do poma­gania sobie nawzajem

Trzech stu­den­tów z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEA) Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego — Julian Markiewicz (zakończył stu­dia w 2019 r. na kierunku biznes elek­tron­iczny), Michał Przy­gocki (II rok studiów mag­is­ter­s­kich na kierunku infor­matyka) i Mateusz Szarata (II rok studiów mag­is­ter­s­kich na kierunku infor­matyka) w ramach prak­tyk i pracy w zielonogórskiej siedz­i­bie grupy spółek infor­maty­cznych Astec, stworzyli aplikację Team­stack zwięk­sza­jącą pro­duk­ty­wność przed­siębiorstw poprzez moty­wowanie pra­cown­ików do poma­gania sobie nawzajem.

Team­stack bazuje na plat­formie komu­nika­cyjnej Slack, z której korzysta ponad 85 000 przed­siębiorstw z całego świata. Jed­nym z nich jest firma McAfee, amerykański poten­tat pro­duku­jący opro­gramowanie anty­wiru­sowe. McAfee sto­suje Team­stack od ponad 3 miesięcy w jed­nym ze swoich kluc­zowych dzi­ałów w Stanach Zjed­noc­zonych, liczą­cym 1000 pracowników.

Team­stack raz w tygod­niu pyta każdego z pra­cown­ików, kto w ostat­nim cza­sie był mu najbardziej pomocny. Na tej pod­stawie twor­zony jest rank­ing, a zwycięzcy są pub­licznie ogłaszani w każdy poniedzi­ałek. Wyniki są lajkowane i komen­towane przez pra­cown­ików. Każdy lubi wygry­wać, więc zwięk­sza się motywacja do poma­gania sobie nawza­jem. Dzięki temu zada­nia są szy­b­ciej real­i­zowane, a wiedza lep­iej rozprzestrzenia się w firmie.

Pro­dukt Team­stack został stwor­zony przez zespół składa­jący się z trzech stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, którzy byli wspierani przez dwóch doświad­c­zonych inżynierów oraz menedżera pro­duktu z Astec. Zada­nia były defin­iowane przez zespół na pod­stawie feed­backu uzyskanego od firm, które były zain­tere­sowane wdroże­niem aplikacji Team­stack u siebie. Prace real­i­zowano według Scrum — najpop­u­larniejszej metodyki zwin­nej stosowanej w zarządza­niu pro­jek­tami IT. Do real­iza­cji zadań użyto nowoczes­nych tech­nologii webowych, takich jak Node.js, Angu­lar i Mon­goDB oraz najwyższej klasy komer­cyjnego środowiska pro­gramisty­cznego Jet­Brains WebStorm.

“Pomysł na stworze­nie Team­stack pojawił się z chęci wyko­rzys­ta­nia potenc­jału, który daje plat­forma Slack, stosowana w grupie Astec. Stu­denci Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wykazali się dużą kreaty­wnoś­cią, deter­mi­nacją oraz umiejęt­noś­cią porusza­nia się w nowych, nie do końca udoku­men­towanych tech­nolo­giach. Team­stack okazał się strza­łem w dziesiątkę – bardzo szy­bko zyskał zain­tere­sowanie pol­s­kich oraz zagranicznych przed­siębiorstw i został wdrożony w ponad 20 orga­ni­za­c­jach.” — mówi Michał Wendrowski, Dyrek­tor Komer­cyjny grupy Astec.

Aplikacja Team­stack jest dostępna na stronie inter­ne­towej www​.team​stack​.net oraz posi­ada sta­tus aplikacji ofic­jal­nie zatwierd­zonej przez Slack, czego wynikiem jest jej pro­mocja w Slack Marketplace.

Astec IT Ser­vices (www​.astec​.net), to dostawca usług IT, który napędza rozwój kor­po­racji poprzez tworze­nie dedykowanych rozwiązań cyfrowych, zwięk­sza­ją­cych możli­wości klien­tów i pra­cown­ików. Firma wyt­warza innowa­cyjne opro­gramowanie dla takich marek jak BMW i Deutsche Telekom.

Warsz­taty dla przyszłych innowa­torów z PFR i Google na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Bezpłatne warsz­taty w dniu 20.11.2019 dla przyszłych innowa­torów z PFR i Google na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Jak pobudzić kreaty­wne myśle­nie i stworzyć od pod­staw innowa­cyjny biznes lub pro­jekt? Jak sprawdzić czego potrze­bują przys­zli klienci? Tego można się nauczyć, pod­czas całod­niowych, bezpłat­nych warsz­tatów „Pro­jek­tanci Innowacji PFR” orga­ni­zowanych przez Google i Pol­ski Fun­dusz Rozwoju.

Warsz­taty odbędą się Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, w dniu 20.11.2019. Aby wziąć w nich udział wystar­czy wejść na stronę Pro­jek­tanci Innowacji PFR, wybrać miasto oraz ter­min i wypełnić krótki for­mu­larz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ogranic­zona, więc na warsz­taty zostaną zapros­zone osoby, które najlepiej umo­ty­wują chęć swo­jego udzi­ału. Warto próbować! Po pier­wsze, warsz­taty nic nie kosz­tują, po drugie, to szansa na udział w pro­fesjon­al­nym szkole­niu, a po trze­cie na zakończe­nie uczest­nicy otrzy­mują cer­ty­fikat, potwierdza­jący zdobyte umiejętności.

Pro­jek­tanci Innowacji PFR — dla kogo jest ten program?

Głównymi kry­te­ri­ami uczest­nictwa są chęć roz­woju, zdoby­cia nowych umiejęt­ności i pracy nad obec­nymi lub przyszłymi pomysłami. Nie ma innych wyma­gań — w wydarze­niu może wziąć udział każdy, nieza­leżnie od wieku, wyk­sz­tałce­nia i zawodu. Najbliższe warsz­taty odbęda się w Zielonej Górze. Aby wziąć w nich udział należy zgłosić chęć udzi­ału pod adresem: https://​events​.with​google​.com/​p​r​o​j​e​k​t​a​n​c​i​-​i​n​n​o​w​a​c​j​i​-​p​f​r​-​z​i​e​l​o​n​a​-​g​o​r​a​-​u​z​-​2011​/​#​c​o​n​t​e​n​t

Na warsz­tat­ach będzie można m.in. zapoz­nać się z metodą “design think­ing”. Jak tłu­maczą orga­ni­za­torzy, “design think­ing” to usys­tem­aty­zowany pro­ces, dzięki któremu każdy może rozwinąć swój pomysł od początkowej idei do stworzenia pro­to­typu, zarysu dzi­ała­nia firmy lub pro­jektu społecznego. Pod­czas warsz­tatów tren­erzy pokażą jak ziden­ty­fikować realne prob­lemy użytkown­ików, tworzyć radykalnie innowa­cyjne rozwiąza­nia i testować stwor­zone kon­cepcje pro­duk­tów i usług.

W pier­wszej edy­cji „Pro­jek­tan­tów Innowacji PFR” w warsz­tat­ach wzięło udział blisko 1300 osób w całej Polsce. Wiele z nich stworzyło pro­to­typy swoich pro­duk­tów, które w przyszłości zamierzają wprowadzić na rynek, a aż 9 proc. uczest­ników założyło swój startup. Pro­gram ma wspierać rozwój ekosys­temu innowacji w naszym kraju poprzez tworze­nie i rozwi­janie umiejęt­ności mięk­kich, np. wśród młodych osób, które jeszcze się uczą lub właśnie wchodzą na rynek pracy.


Więcej infor­ma­cji o pro­gramie i zapisy na warsz­taty: https://​events​.with​google​.com/​p​r​o​j​e​k​t​a​n​c​i​-​i​n​n​o​w​a​c​j​i​-​p​f​r​-​z​i​e​l​o​n​a​-​g​o​r​a​-​u​z​-​2011​/​#​c​o​n​t​e​n​t

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości na UZ 2019

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości (Global Entre­pre­neur­ship Week) to ogól­noświa­towa inic­jatywa pro­mu­jąca przed­siębior­c­zość, w Polsce orga­ni­zowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz ósmy orga­ni­za­torem wszys­t­kich imprez będzie Biuro Karier. Od 18 listopada zapraszamy stu­den­tów i absol­wen­tów UZ na cykl spotkań, wykładów i kon­sul­tacji z zakresu zakłada­nia i prowadzenia włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej.

szczegółowy pro­gram dostępny jest na www​.bk​.uz​.zgora​.pl

Przedłużony Ter­min — Rekru­tacja Uzu­peł­ni­a­jąca Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Ter­min składa­nia doku­men­tów: 12.11.2019 godz­ina 13:00

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.