Aktu­al­ności

Open Day BBraun na WIEA

Dnia 21 listopada 2018 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbył się dzień otwarty firmy B. Braun/​Aesculap Chifa. Firma B. Braun jest jedną z wiodą­cych na świecie firm medy­cznych, pro­duku­jącej i dys­try­bu­u­jącej pro­dukty tech­niczne i wyroby medy­czne na skalę glob­alną, zatrud­ni­a­jącej ponad 56 000 pra­cown­ików w 64 kra­jach. B. Braun pomaga popraw­iać jakość zabiegów i pro­ce­dur pracy w szpi­ta­lach i gabi­ne­tach lekars­kich oraz zwięk­szać bez­pieczeństwo pac­jen­tów, lekarzy i per­son­elu pielęgniarskiego.

Firma B. Braun wys­taw­iła swoje stanowisko, na którym prezen­towała swoje pro­dukty. Stoisko cieszyło się dużym zain­tere­sowaniem wśród naszych stu­den­tów. Jed­nakże kluc­zowym ele­mentem dnia otwartego B. Braun był wykład zaprezen­towany przez Pana Gerda Niehage CIO firmy B. Braun w sali wykład­owej Wydzi­ału WIEA. Wykład doty­czył trans­for­ma­cji cyfrowych w prze­myśle i tech­nice, które miały miejsce na przełomie XX i XXI w. Wykład cieszył się bardzo dużym powodze­niem wśród stu­den­tów naszego Wydzi­ału, sala wykład­owa była wypełniona po brzegi. Pod­czas wykładu Pan Niehage naw­iązał inter­akcję ze stu­den­tami, którzy bardzo chęt­nie udzielali się pod­czas trwa­nia wykładu, a także zadali bardzo dużo pytań na jego koniec.

Można śmi­ało stwierdzić, że dzień otwarty B. Braun na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego był bardzo udany.

Wyzwa­nia IT: Dig­i­tal Trans­for­ma­tion

Zapraszamy na wykład otwarty z firmą BBraun/​AES­CU­LAP CHIFA

w dniu 21 listopada 2018 r o godzinie 13.30

w sali wykład­owej nr 115

ul. Prof. Z. Szafrana 2, 65246 Zielona Góra

Pub­liczna obrona rozprawy dok­torskiej

Dziekan i Rada WIEA UZ zaw­iadami­ają o pub­licznej obronie rozprawy dok­torskiej mgra inż. Mar­iusza Buci­akowskiego, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku o godzinie 11:30 w budynku A-​2, sala 6A.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Rozprawa_MBuciakowski.pdf)Rozprawa_MBuciakowski.pdf[ ]55 kB

Wiz­yta Meta­Pack na WIEA

Dnia 9 listopada 2018 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie z glob­al­nymi przed­staw­icielami firmy Meta­Pack w składzie: John Clem (CEO), Stephen Homan (CIO), Thomas Forbes oraz Marcin Wój­ci­cki (założy­ciel Meta­Pack Pol­ska). Firma Meta­Pack już od wielu lat współpracuje z naszym Wydzi­ałem. Naszym goś­ciom przed­staw­iony został pro­fil Wydzi­ału, metody ksz­tałce­nia oraz możli­wości roz­woju Wydzi­ału. Po krótkiej prezen­tacji pro­filu Wydzi­ału wygłos­zonej przez Pro­fe­sora dra hab. inż. Dar­iusza Ucińskiego naszym goś­ciom pokazane zostały wybrane lab­o­ra­to­ria Wydzi­ału, w tym Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Infor­matyki Biz­ne­sowej pod patronatem Meta­Pack Pol­ska. Nasi goś­cie byli pod wielkim wraże­niem sposobu w jakim ksz­tałcimy naszych stu­den­tów. Bardzo cieszył ich fakt, że na Wydziale sto­su­jemy najnowocześniejszy sprzęt, a także wyko­rzys­tu­jemy świa­towe tech­niki i metody prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości na UZ

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości (Global Entre­pre­neur­ship Week) to ogól­noświa­towa inic­jatywa pro­mu­jąca przed­siębior­c­zość, w Polsce orga­ni­zowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz ósmy orga­ni­za­torem wszys­t­kich imprez będzie Biuro Karier. Od 13 listopada zapraszamy stu­den­tów i absol­wen­tów UZ na cykl spotkań, wykładów i kon­sul­tacji z zakresu zakłada­nia i prowadzenia włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej.
Szczegółowy pro­gram dostępny jest na www​.bk​.uz​.zgora​.pl

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (STP info.pdf)STP info.pdf[ ]280 kB

Rekru­tacja Uzu­peł­ni­a­jąca Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka (2019)

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Ter­min składa­nia doku­men­tów: 13.11.2018 godz­ina 13:00.

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, Microsoft SQL Server, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

Doku­men­towanie prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej

Infor­mu­jemy, że wdrażanie doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej na UZ zostało dopre­cy­zowane w Zarządze­niu nr 68 Rek­tora Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Zale­camy zapoz­nanie się z mate­ri­ałem.

Link do ser­wisu aktów prawnych UZ:
http://​oas​.uz​.zgora​.pl:7777/​s​k​e​d​u​z​/​d​o​c​s​/​F​-​68587436​.​p​d​f

Zielone stype­n­dia dla stu­den­tów UZ

Z inic­jatywy Klubu Rad­nych Zielona Razem Uni­w­er­sytet Zielonogórski ogłosił konkurs na stype­n­dia dla stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zamel­dowanych na pobyt stały w Zielonej Górze ksz­tałcą­cych się na kierunkach:

- biznes elek­tron­iczny (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki)

Gorąco zachę­camy stu­den­tów biz­nesu elek­tron­icznego na WIEA do aplikowa­nia w konkur­sie stype­n­di­al­nym. Klub Rad­nych Zielona Razem od wielu lat wspiera stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, w tym stu­den­tów naszego Wydziału.

Oraz na kierunk­ach
- architek­tura lub budown­ictwo (Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska),
- architek­tura wnętrz lub edukacja artysty­czna w zakre­sie sztuk plas­ty­cznych lub edukacja artysty­czna w zakre­sie sztuki muzy­cznej lub grafika lub jazz i muzyka estrad­owa lub malarstwo (Wydział Artysty­czny),
- ekono­mia (Wydział Ekonomii i Zarządza­nia),
- pielęg­niarstwo (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu).

Kom­pletny wniosek o przyz­nanie stype­ndium w papierowej formie należy złożyć w dziekana­cie wydzi­ału właś­ci­wym dla danego kierunku, w ter­minie do 16 listopada br.
Reg­u­lamin przyz­nawa­nia w/​w stype­ndium, zasady punk­tacji oraz wzór wniosku zostały wprowad­zone Zarządze­niem Rek­tora nr 78 z dnia 02.11.2018 r.
Więcej infor­ma­cji na stronie: http://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​z​i​e​l​o​n​e​-​s​t​y​p​e​n​d​i​a​-​d​l​a​-​s​t​u​d​e​n​t​o​w​-​u​z​-​1