Aktu­al­ności

Fes­ti­wal Nauki 2018 dobiegł końca!

Wczo­raj na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim pojaw­ili się być może przys­zli stu­denci naszej uczelni. A to za sprawą drugiego dnia Fes­ti­walu Nauki pod hasłem Nauka – biletem do przyszłości.

Najmłod­szych i nieco starszych zaprosiły do siebie uni­w­er­syteckie wydzi­ały w Zielonej Górze i Sule­chowie. Już od rana czekano na pasjonatów spotkań z nauką. W tym roku przy­go­towano 93 pokazy, 28 wykładów i 10 wystaw.

Więcej…

Kon­cert chary­taty­wny

15 czer­wca o godz. 18.00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej odbędzie się kon­cert chary­taty­wny dla dr. Sła­womira Maciejew­skiego Z Wydzi­ału Prawa i Administracji.

Dr Maciejew­ski jest w uni­w­er­syteck­iej bazie „Poma­ga­jmy sobie”: http://​www​.dzieciom​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​b​a​z​a​_​o​s​o​b​_​o​c​z​e​k​u​j​a​c​y​c​h​_​n​a​_​w​s​p​a​r​c​i​e

JUŻ W SOBOTĘ, GREEEN­FIELD CON­FER­ENCE NA UZ!

W najbliższą sobotę, to jest 19 maja 2018 r. w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-​2) odbędzie się pier­wsza tak duża kon­fer­encja dla pro­gramistów w Lubuskiem!


Kon­fer­encja orga­ni­zowana przez trzy mee­tupy z Zielonej Góry: DEV@ZG, JUG Zielona Góra oraz UX Zielona Góra. Part­nerem kon­fer­encji jest Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Patronat hon­orowy nad wydarze­niem objęli: Elż­bi­eta Anna Polak — Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego oraz Janusz Kubicki — Prezy­dent Miasta Zielona Góra.


Pod­czas kon­fer­encji wys­tąpią między innymi tacy prele­genci jak: Maciej Anis­erow­icz, Jarek Rata­jski, Jarek Pałka, Mar­iusz Gil, Vladimir Alek­se­ichenko, Wojtek Kutyła i wielu innych. Pojawią się tem­aty zarówno bezpośred­nio związane z pro­gramowaniem, jak i z umiejęt­noś­ci­ami “miękkimi”. Będzie m.in. o Machine Learn­ing, DDD, Blockchain, UX, Sagach, Even­tach i nie tylko. Pro­gram jest tak bogaty, że wykłady będą się odby­wały równole­gle (uczest­nicy kon­fer­encji mają do wyboru dwie ścieżki).


Oprócz samej kon­fer­encji planowane jest pre-​party oraz after-​party, stwarza­jące doskon­ałą okazję, aby poz­nać prele­gen­tów oraz wymienić doświad­cze­nie w trak­cie tego całod­niowego dev-​święta. Wydarze­nie wspier­ają zielonogórskie firmy IT.


Dia­men­towymi part­nerami kon­fer­encji są: Glob­al­Logic, Meta­pack, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC oraz Cink​ciarz​.pl.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: http://​green​field​conf​.pl

Spotkanie z przed­staw­icielem firmy Tran­si­tion Tech­nolo­gies

W imie­niu Koła Naukowego SMART zapraszamy wszys­t­kich na spotkanie z przed­staw­icielem firmy Tran­si­tion Tech­nolo­gies w poniedzi­ałek 14 maja 2018 na godz. 17:00 do sali 224 (budynek A-​2). Na spotka­niu zostanie zaprezen­towana tech­nolo­gia Rzeczy­wis­tości Rozsz­er­zonej (AR) oraz oku­lary Microsoft HoloLens.

Link do filmiku pokazu­jącego możli­wości zas­tosowa­nia tech­nologii AR i oku­larów HoloLens przez firmę TT: https://​youtu​.be/​2​p​Z​f​z​c​z​r​G​_​A

Wydarze­nie na FB: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​252978628604130​/

Infor­ma­cja na stronie Koła: http://​smart​.iee​.uz​.zgora​.pl/

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (tt_14_maja.jpg)tt_14_maja.jpg[ ]73 kB

Nowoczesne architek­tury sieci kom­put­erowych

Zapraszamy na następne zaję­cia w ramach Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, które odbędą się w czwartek 17 maja 2018r. W trak­cie zajęć zostaną zaprezen­towane nowoczesne architek­tury sieci kom­put­erowych Cam­pus oraz Data Cen­ter.

Prowadzący omówią zarówno klasy­czne rozwiąza­nia jak i rozwiąza­nia Open Net­work­ing oraz SDN (Soft­ware Defined Net­work­ing).

Serdecznie zapraszamy o godzinie 17.30 do sali 102 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ulicy Szafrana 2 (budynek A-​2)

Call of Code — rozstrzyg­nię­cie

W dniu 27 kwiet­nia 2018 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbył się finał konkursu pro­gramisty­cznego Call of Code: <Pierwsza_​Linia/​> orga­ni­zowanego przez Wydział wraz z firmą Glob­al­Logic. Wśród dwudzi­estu jeden zapisanych teamów do finałowej rundy przeszło dwanaś­cie teamów. Byli to głównie stu­denci naszego Wydzi­ału, choć w konkur­sie wzięli udział również uczniowie tech­ników, czy liceów. Zawod­nicy pod­jęli wyzwanie, przy­go­towali bardzo ciekawe i innowa­cyjne pro­jekty. Zaprezen­towane pro­gramy zdobyły uznanie w oczach orga­ni­za­torów, którzy z dumą przyz­nali, że z roku na rok poziom konkursu jest coraz więk­szy.

Lista zwycięzców przed­stawia się następu­jąco:
I miejsce: Grze­gorz Kasper­ski oraz Paweł Zielas
II miejsce: Patryk Kostrzewa oraz Mateusz Włosek
III miejsce: Łukasz Straszewski

Firma Glob­al­Logic ufun­dowała nagrody rzec­zowe dla zwycięzców. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców była możli­wość odby­cia płat­nego stażu w fir­mie Glob­al­Logic.

Serdecznie grat­u­lu­jemy wszys­tkim final­is­tom i zapraszamy do następ­nej edycji!


Deklaracja wyboru języka — stu­denci WIEA I rok studiów I stop­nia

Deklaracja wyboru języka — stu­denci WIEA I rok studiów I stop­nia

Doty­czy stu­den­tów pier­wszego roku studiów I stop­nia, kierunków:
1) Automatyka i robo­t­yka,
2) Biznes elek­tron­iczny,
3) Elek­trotech­nika,
4) Infor­matyka.

Wybór przed­miotów Język ang­iel­ski I-​IV/​Język niemiecki I-​IV
Prosimy o składanie deklaracji wyboru (zapisy na listy w dziekana­cie) do 18 maja (stu­dia stacjonarne) oraz 26 maja (stu­dia nies­tacjonarne).
Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku oraz w dziekana­cie Wydziału.

Deklaracja wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności

Deklaracja wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności

Od 23-​go kwiet­nia br.(dla studiów stacjonarnych drugiego roku I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Biznes Elek­tron­iczny, Infor­matyka; I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Infor­matyka ) oraz od 12 go maja br. (dla studiów nies­tacjonarnych drugiego roku I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Elek­trotech­nika, Infor­matyka; I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Elek­trotech­nika) w dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności.

Ter­min składa­nia deklaracji mija 11-​go maja br. (stu­dia stacjonarne) oraz 26-​go maja br. (stu­dia nies­tacjonarne).

Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku oraz w dziekana­cie Wydzi­ału.
Zapraszamy do deklarowa­nia wyboru przedmiotów.