Aktu­al­ności

Aktu­al­ności Biura Karier UZ — zapraszamy stu­den­tów pier­wszego roku!

Warsz­tat pt.: Zarządzanie sobą w cza­sie
ter­min: 28 wrześ­nia 2018 (piątek)
godz­ina: 10.0013.00
Miejsce: s.103R, bud. A-​16, Kam­pus B

Spotkanie infor­ma­cyjne pt.: Uczel­ni­any GPS
ter­min: 28 wrześ­nia 2018 (piątek)
godz­ina: 13.1514.15
Miejsce: s.103R, bud. A-​16, Kam­pus B

Warsz­tat pt.: Nabierz wia­tru w żagle
ter­min: 2 października 2018 (wtorek)
godz­ina: 11.0014.30
Miejsce: s.103R, bud. A-​16, Kam­pus B

Szczegóły i zapisy: www​.bk​.uz​.zgora​.pl zakładka „warsz­taty”.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Informacje.pdf)Szczegółowe infor­ma­cje[ ]216 kB

Park Naukowo-​Technologiczny UZ zaprasza na I Lubuskie Forum Tech­nologii Prze­mysłowych

Lubuskie Forum.jpg

Zapraszamy do uczest­nictwa w I Lubuskim Forum Tech­nologii Prze­mysłowych orga­ni­zowanym przez Park Naukowo-​Technologiczny Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., które odbędzie się w dni­ach 2223 padździernika br. w siedz­i­bie PNT (Cen­trum Budown­ictwa Zrównoważonego i Energii Nowy Kisielin — ul. Antoniego Wysock­iego 2 66002 Zielona Góra)

Dla kogo i dlaczego warto?
PNTUZ jest Innowa­cyjnym Cen­trum Regionu łączą­cym naukę z biz­ne­sem oraz biznes z biz­ne­sem. Pon­adto, Park prowadzi dzi­ała­nia wspier­a­jące rozwój gospo­darki woj. lubuskiego, jak również na tere­nie kraju. I LFTP to nowe wydarze­nie w zachod­niej Polsce kierowane do przed­siębiorstw innowa­cyjnych i rozwi­ja­ją­cych się, a także do świata nauki, a w tym studentów.

Uczest­nictwo w Forum umożli­wia udział w sem­i­nar­i­ach oraz pokazach prezen­tu­ją­cych najnowsze tech­nolo­gie branżowe.

Kto wys­tąpi?
Pod­czas I Forum zaprezen­tują się przedstawiciele:

SIEMENS POL­SKA (sterowa­nia prze­mysłowe),
SAND­VIK POL­SKA (narzędzia skrawa­jące),
DMG MORI POL­SKA (maszyny CNC),
KUKA POL­SKA (roboty prze­mysłowe),
EROWA TECH­NOL­OGY (sys­temy mocowań),
OBERON 3D (pomi­ary),
OPTO­TOM (sprzęt laboratoryjny).

Pon­adto, będzie można odwiedzić stoiska:

AUDIT (doradztwo per­son­alne),
MPLAB (automatyka i robo­t­yka),
UZ (Uni­w­er­sytet Zielonogórski),
CPTT UZ (Cen­trum Przed­siębior­c­zości i Trans­feru Tech­nologii UZ),
PNT UZ (Park Naukowo-​Technologiczny UZ).

Patronat: Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Cen­trum Przed­siębior­c­zości i Trans­feru Tech­nologii Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego, Kostrzyńsko-​Słubicka Spec­jalna Strefa Eko­nom­iczna, Lubuski Park Przemysłowo-​Technologiczny, Wojskowa Akademia Tech­niczna.
Patronat Medi­alny TV UZ, Radio Index, Gazeta Lubuska.

Chcesz wziąć udział? Zapisz się na dowolny dzień.
WSTĘP WOLNY!

Ilość miejsc ograniczona.

Rejes­tracja: www​.lftp​.eve​nea​.pl

Dla uczest­ników orga­ni­za­torzy przewidzieli imi­enne CER­TY­FIKATY oraz ATRAK­CYJNĄ LOTERIĘ.
Kon­takt do orga­ni­za­tora:
Kamil Leksy­cki — Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

PRO­GRAM:
08.3009.00 Rejes­tracja gości, poczęs­tunek i kawa, zwiedze­nie stoisk
09.0009.10 Ofic­jalne otwar­cie kon­fer­encji — Prezes Zarządu PNTUZ Sp. z o.o. — dr inż. Roman Kielec — Rek­tor UZ — prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Część I — Innowacje w urządzeni­ach prze­mysłowych
09.1009.40DMG MORI – glob­alne tech­nolo­gie, FAMOT — lokalny pro­du­cent.” - Maciej Bur­siak – DMG MORI Pol­ska
09.4010.10 „Robo­t­yza­cja pro­cesu obróbki skrawaniem”. — Adrian Sobkowiak – KUKA POL­SKA

Część II — Innowacje w sterowa­niu i oprzyrzą­dowa­niu prze­mysłowym
10.1010.40 „Rodz­ina sterowań CNC SINU­MERIK pro­dukcji firmy Siemens — oferta dla prze­mysłu i edukacji.” — Bog­dan Kiet­z­man – SIEMENS POL­SKA
10.4011:00 Prz­erwa kawowa, zwiedze­nie stoisk, roz­mowy biz­ne­sowe
11:0011.30 „Plat­forma Coro­Plus® — 4.0 z per­spek­tywy obróbki.” — Michał Niemiec – SAND­VIK POL­SKA
11.3012.00 „Pale­tyza­cja detalu. Automatyza­cja obróbki skrawaniem.” — Piotr Zaniewski – EROWA TECHNOLOGY

Część III — Innowacje w tech­nolo­giach pomi­arowych
12.0012.30 „Automatyza­cja pro­cesu kon­troli geom­e­trycznej wyrobów, na przykładzie maszyn CMM i trak­erów opty­cznych”. — Arka­diusz Markowski – OBERON 3D
12.3012.55 „Opty­czne metody anal­izy powierzchni i struk­tury mate­ri­ałów – mikroskopy i profilom­e­try opty­czne.” — Mar­iusz Wło­dawski – OPTO­TOM
12.5513.25 Prz­erwa obi­ad­owa, zwiedze­nie stoisk, roz­mowy biz­ne­sowe
13.2513.30 Prze­jś­cie do budynku Cen­trum Tech­nologii Informatycznych

Część IV — Zin­te­growane sys­temy tech­nologii prze­mysłowych
13.3014.00 Pokazy innowa­cyjnych tech­nologii prze­mysłowych
14:0014.30 Sem­i­nar­ium I
14.3015.00 Sem­i­nar­ium II
15.0015.15 Przeprowadze­nie LOTERII, wręcze­nie CERTYFIKATÓW

Hory­zont 2020

Od dnia 1 wrześ­nia 2018 roku w Insty­tu­cie Inżynierii Elek­trycznej, w ramach europe­jskiego pro­gramu badaw­czego HORY­ZONT 2020: 1.3 — Doskon­ała baza naukowa (Excel­lent science)/Działania Marii Skłodowskiej-​Curie (MSCA), real­i­zowany jest pro­jekt naukowo-​badawczy „Smart Cities EMC Net­work for Train­ing (SCENT)”, którego budżet wynosi 2.388.813 EUR. Głównym celem pro­jektu SCENT jest stworze­nie sieci ofer­u­jącej szkole­nia dla dok­toran­tów w zakre­sie specy­ficznych zagad­nień doty­czą­cych kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej (EMC) inteligent­nych miast. Pro­gram szkole­nia jest ukierunk­owany na opra­cow­anie innowa­cyjnych rozwiązań i bazuje na prowad­zonych w jed­nos­tkach bada­ni­ach kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej. Real­izu­jące pro­jekt uczel­nie, Uni­ver­sity of Twente, Uni­ver­sity of Not­ting­ham oraz Uni­w­er­sytet Zielonogórski, deklarują możli­wość nada­nia uczest­nikom pro­jektu SCENT stop­nia dok­tora trzech uniwersytetów.

Studiuj w Lubuskiem, zdobądź stype­ndium Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego

Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego przy­go­tował stype­n­dia dla stu­den­tów, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym regionem. Ubie­gać się o nie mogą stu­denci kierunków tech­nicznych i ścisłych oraz kierunku lekarskiego.

Stype­n­dia dla stu­den­tów kierunków ścisłych oraz technicznych

Wojew­ództwo mając na uwadze wspar­cie młodych lubuszan w ramach wyrówny­wa­nia szans eduka­cyjnych, utworzyło pomoc mate­ri­alną w postaci stype­ndiów dla stu­den­tów studiów stacjonarnych zamieszku­ją­cych na tere­nie naszego wojew­ództwa, uczą­cych się i pode­j­mu­ją­cych ksz­tałce­nie na lubus­kich uczel­ni­ach. Stype­n­dia mają na celu zachęce­nie do związa­nia swo­jej kari­ery zawodowej i dal­szych losów z regionem.

Rodzaje stype­ndiów:

1) stype­n­dia moty­wu­jące dla osób pode­j­mu­ją­cych stu­dia naszym wojew­ództwie przyz­nawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalen­dar­zowego do 30 czer­wca następ­nego roku w wysokości maksy­mal­nie 1.000 zł miesięcznie;

2) stype­n­dia przed­siębior­cze - dla stu­den­tów na rozpoczę­cie jed­noosobowej lub innej formy prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, wypła­cane jed­no­ra­zowo w wysokości 5.000 zł.

W tym roku na te stype­n­dia zostanie przez­nac­zone 100 000 złotych.

O stype­ndium mogą ubie­gać się osoby studi­u­jące w obszarze nauk tech­nicznych (automatyka i robo­t­yka, biznes elek­tron­iczny, budown­ictwo, elek­trotech­nika, infor­matyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria pro­dukcji, inżynieria bio­m­e­dy­czna, inżynieria bez­pieczeństwa, ener­getyka), nauk ścisłych (infor­matyka i ekonome­tria, inżynieria danych, matem­atyka), nauk eko­nom­icznych (ekono­mia, logistyka), nauk przy­rod­niczych (bio­mon­i­tor­ing i zarządzanie środowiskiem, biotech­nolo­gia, spec­jal­ność mikro­bioanal­i­tyka w biotech­nologii, biotech­nolo­gia żywności, biotech­nolo­gia ogólna).

Nabór jest już ogłos­zony i trwa do 15 października 2018 r.

Szczegóły doty­czące przyz­nawa­nia stype­ndiów zna­j­dują się na stronie::

Stype­n­dia dla stu­den­tów kierunku lekarskiego

W Lub­skiem brakuje lekarzy, stad pomysł na pozyskanie ich poprzez stype­ndium. Warunk­iem otrzy­ma­nia wspar­cia jest deklaracja pod­ję­cia pracy w jed­nym z lubus­kich szpi­tali przez okres równy cza­sowi pobiera­nia stype­ndium. Propozy­cja pomocy mate­ri­al­nej doty­czy stu­den­tów kierunków medy­cznych z całej Pol­ski. Stype­ndium wynosi 2 000 zł miesięcznie. W tym roku na ten cel zostanie przez­nac­zony mil­ion zło­tych. Pomoc mate­ri­alna jest przyz­nawana na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalen­dar­zowego do 30 czer­wca następ­nego roku kalendarzowego.

Nabór rozpocznie się 1 wrześ­nia br. i potrwa do 31 października br.

Szczegóły doty­czące przyz­nawa­nia stype­ndiów zna­j­dują się na stronie::

Fes­ti­wal Nauki 2018 dobiegł końca!

Wczo­raj na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim pojaw­ili się być może przys­zli stu­denci naszej uczelni. A to za sprawą drugiego dnia Fes­ti­walu Nauki pod hasłem Nauka – biletem do przyszłości.

Najmłod­szych i nieco starszych zaprosiły do siebie uni­w­er­syteckie wydzi­ały w Zielonej Górze i Sule­chowie. Już od rana czekano na pasjonatów spotkań z nauką. W tym roku przy­go­towano 93 pokazy, 28 wykładów i 10 wystaw.

Więcej…

Kon­cert chary­taty­wny

15 czer­wca o godz. 18.00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej odbędzie się kon­cert chary­taty­wny dla dr. Sła­womira Maciejew­skiego Z Wydzi­ału Prawa i Administracji.

Dr Maciejew­ski jest w uni­w­er­syteck­iej bazie „Poma­ga­jmy sobie”: http://​www​.dzieciom​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​b​a​z​a​_​o​s​o​b​_​o​c​z​e​k​u​j​a​c​y​c​h​_​n​a​_​w​s​p​a​r​c​i​e

JUŻ W SOBOTĘ, GREEEN­FIELD CON­FER­ENCE NA UZ!

W najbliższą sobotę, to jest 19 maja 2018 r. w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-​2) odbędzie się pier­wsza tak duża kon­fer­encja dla pro­gramistów w Lubuskiem!


Kon­fer­encja orga­ni­zowana przez trzy mee­tupy z Zielonej Góry: DEV@ZG, JUG Zielona Góra oraz UX Zielona Góra. Part­nerem kon­fer­encji jest Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Patronat hon­orowy nad wydarze­niem objęli: Elż­bi­eta Anna Polak — Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego oraz Janusz Kubicki — Prezy­dent Miasta Zielona Góra.


Pod­czas kon­fer­encji wys­tąpią między innymi tacy prele­genci jak: Maciej Anis­erow­icz, Jarek Rata­jski, Jarek Pałka, Mar­iusz Gil, Vladimir Alek­se­ichenko, Wojtek Kutyła i wielu innych. Pojawią się tem­aty zarówno bezpośred­nio związane z pro­gramowaniem, jak i z umiejęt­noś­ci­ami “miękkimi”. Będzie m.in. o Machine Learn­ing, DDD, Blockchain, UX, Sagach, Even­tach i nie tylko. Pro­gram jest tak bogaty, że wykłady będą się odby­wały równole­gle (uczest­nicy kon­fer­encji mają do wyboru dwie ścieżki).


Oprócz samej kon­fer­encji planowane jest pre-​party oraz after-​party, stwarza­jące doskon­ałą okazję, aby poz­nać prele­gen­tów oraz wymienić doświad­cze­nie w trak­cie tego całod­niowego dev-​święta. Wydarze­nie wspier­ają zielonogórskie firmy IT.


Dia­men­towymi part­nerami kon­fer­encji są: Glob­al­Logic, Meta­pack, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC oraz Cink​ciarz​.pl.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: http://​green​field​conf​.pl

Spotkanie z przed­staw­icielem firmy Tran­si­tion Tech­nolo­gies

W imie­niu Koła Naukowego SMART zapraszamy wszys­t­kich na spotkanie z przed­staw­icielem firmy Tran­si­tion Tech­nolo­gies w poniedzi­ałek 14 maja 2018 na godz. 17:00 do sali 224 (budynek A-​2). Na spotka­niu zostanie zaprezen­towana tech­nolo­gia Rzeczy­wis­tości Rozsz­er­zonej (AR) oraz oku­lary Microsoft HoloLens.

Link do filmiku pokazu­jącego możli­wości zas­tosowa­nia tech­nologii AR i oku­larów HoloLens przez firmę TT: https://​youtu​.be/​2​p​Z​f​z​c​z​r​G​_​A

Wydarze­nie na FB: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​252978628604130​/

Infor­ma­cja na stronie Koła: http://​smart​.iee​.uz​.zgora​.pl/

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (tt_14_maja.jpg)tt_14_maja.jpg[ ]73 kB