Aktu­al­ności

Rek­tu­racja na płatne staże dla stu­den­tów WIEA!

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki orga­nizuje płatne staże dla stu­den­tów wszys­t­kich kierunków (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) w ramach pro­jektu uni­jnego. Rekru­tacja do tego pro­jektu zostaje otwarta w dniu 4 maja i potrwa do 11 maja. W związku z tym odbędzie się zdalne spotkanie, na którym zostaną przed­staw­ione szczegóły.
Spotka­nia odbędą się w czwartek 30.04.2020 z wyko­rzys­taniem plat­formy google meets.
Dla stu­den­tów Infor­matyki o godz: 17:00. Link do spotkania:
Dla stu­den­tów AiR, Elek­trotech­niki i Biz­nesu Elek­tron­icznego o godz: 18:00. Link do spotkania:
Proszę dołączać do spotka­nia wyko­rzys­tu­jąc konto z domeny g.wiea.uz.zgora.pl
Aby wstęp­nie uznać, czy Państwo się kwal­i­fikują na staż, oto kilka najważniejszych punk­tów regulaminu:
1. O stu­dencki staż zawodowy może ubie­gać się stu­dent, który zal­iczył przy­na­jm­niej III semestr i pozostało do zakończenia nie więcej niż 4 semes­try studiów z następu­ją­cych kierunków: Infor­matyka, Automatyka i Robo­t­yka, Elek­trotech­nika, Biznes Elek­tron­iczny, Efek­ty­wność Energetyczna.
2. Staż nie może być zal­ic­zony jako oblig­a­to­ryjna prak­tyka studencka.
3. Stu­dent ubie­ga­jący się o staż w danej fir­mie nie może być jej pra­cown­ikiem oraz nie może być zatrud­niony gdziekol­wiek indziej na pod­stawie umowy o pracę i innych umów cywilno-​prawnych w trak­cie odby­wa­nia stażu.

Komu­nikat — stu­dia nies­tacjonarne

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządze­niem Rek­tora UZ nr 50 z dnia 12 marca 2020 w sprawie orga­ni­za­cji zajęć z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość w okre­sie cza­sowego zaw­ieszenia w związku z COVID-​19 ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim od 12 marca do 25 marca, Zarządze­niem Rek­tora UZ nr 53 z dnia 23 marca 2020 zmieni­a­jącego Zarządze­nie nr 50, w opar­ciu o Reg­u­lamin Studiów para­graf 10 ust. 3 wprowadzam zmi­anę w rozkładzie zajęć dla studiów nies­tacjonarnych kierunków Automatyka i robo­t­yka, Biznes Elek­tron­icznych, Elek­trotech­nika, Infor­matyka pole­ga­jącą na prze­sunię­ciu zajęć z dni 1415 marca 2020 roku na dni 1314 czer­wca 2020r.

Z poważaniem
Marcin Mru­gal­ski

Komu­ni­akt z dnia 02.04.2020

Wykaz pra­cown­ików Sekre­tariatu Dziekana i Dziekanatu WIEA wykonu­ją­cych pracę zdalną

Wykaz pra­cown­ików Sekre­tariatu Dziekana i Dziekanatu Wydzi­ału Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki wykonu­ją­cych pracę zdalną:

1. Lic. Monika Głowacka — Sekre­tariat Dziekana (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) tel. 68 328 2633
2. Mgr Aneta Grze­lak — Samodzielny Ref­er­ent ds. Jakości Ksz­tałce­nia (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) tel. 68 328 7352
3. Mgr Izabela Jasińska — Kierownik Dziekanatu (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) tel. 68 328 2217
4. Mgr Mał­gorzata Szulim — Pra­cownik Dziekanatu (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) tel. 68 328 7353
5. Mgr Marta Sza­ńczuk — Pra­cownik Dziekanatu (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) tel. 68 328 7354
6. Mgr Katarzyna Sza­jkowska — Pra­cownik Dziekanatu (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) tel. 68 328 7351

E-​learning na WIEA

UWAGA !

W związku z ogłosze­niem stanu zagroże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2

zdrowia pub­licznego o znacze­niu między­nar­o­dowym oraz z punktu widzenia zagroże­nia epidemiologicznego

W celu umożli­wienia naucza­nia zdal­nego na WIEA udostęp­nione zostały nauczy­cielom i stu­den­tom konta GSuite. Konta te umożli­wiają nauczanie poprzez sys­tem elearningowy Google Class­room oraz sys­tem wideokon­fer­en­cyjny Google Hangoouts/​Meets.

Narzędzia te umożli­wią utworze­nie prostych klas wykład­owych, ćwiczeniowych, pro­jek­towych i lab­o­ra­to­ryjnych (nie wyma­ga­ją­cych dostępu do sprzętu) w ramach których możliwe jest udostęp­ni­anie mate­ri­ałów dydak­ty­cznych, zadań, oce­ni­anie postępów prac stu­den­tów, prowadze­nie wykładów i kon­sul­tacji w formie wideokon­fer­encji, prowadze­nie obron dyplomów, itd.

Wszelkie instrukcje (zarówno dla stu­den­tów jak i pra­cown­ików) oraz komu­nikaty dot. sys­temu e-​learning będą umieszczane na stronie

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​u​d​e​n​c​i​/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​e​/​e​-​l​e​a​r​n​i​n​g

Stu­denci którzy nie dokon­ali jeszcze aktywacji kont GSuite mogą poprosić o to kore­spon­dencją emailową wysyła­jąc prośbę na adres: N.Lukaniszyn[a t] imei​.uz​.zgora​.pl

Mate­ri­ały dydak­ty­czne w formie elek­tron­icznej www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​u​d​e​n​c​i​/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​e​/​

KOMU­NIKATPRACA DZIEKANATU WIEA

UWAGA !

W związku z ogłosze­niem stanu zagroże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2

zdrowia pub­licznego o znacze­niu między­nar­o­dowym oraz z punktu widzenia zagroże­nia epidemiologicznego

infor­mu­jemy, że do dnia 25 marca br. wszelkie poda­nia wraz z załącznikami stu­denci muszą składać drogą elektroniczną

na adres dziekanat@wiea​.uz​.zgora​.pl

Należy korzys­tać jedynie z poczty stu­denck­iej w dome­nie UZ.

Ory­gi­nały podań przesłanych pocztą elek­tron­iczną należy przesłać przesyłką pocz­tową list reje­strowany (pole­cony) na adres:

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Dziekanat

  1. Prof. Z. Szafrana 2

65516 Zielona Góra

Infor­ma­cje o roz­pa­tr­zonych poda­ni­ach będą przekazy­wane drogą elektroniczną.

Pozostałe sprawy należy załatwiać tele­fon­icznie pod numerami telefonów:

(68) 328 2217, (68) 328 7353

Na wniosek Par­la­mentu Stu­den­tów Rzeczy­pospo­litej Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego przedłużyło ważność legi­t­y­macji stu­denc­kich do 31 maja 2020 r.

KOMU­NIKAT W SPRAWIE ZAGROŻE­NIA EPI­DEMI­O­LOG­ICZNEGO KORON­AWIRUSEM SARS-​COV-​2

W związku z rozprzestrzeni­an­iem się koron­awirusa SARS-​CoV-​2 infor­mu­jemy, że w trosce o bez­pieczeństwo całej wspól­noty aka­demick­iej, zgod­nie z rekomen­dacją Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński zde­cy­dował, że:

1. Wstrzy­muje się zgody na wyjazdy stu­den­tów, dok­toran­tów oraz nauczy­cieli aka­demic­kich i pozostałych pra­cown­ików w rejony zagrożone wys­tępowaniem koron­awirusa SARS-​CoV-​2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Taj­lan­dia, Wiet­nam, Sin­ga­pur i północne Włochy, a w szczegól­ności regiony: Lom­bar­dia, Wenecja Eugane­jska, Piemont, Emilia Roma­nia i Lacjum).

2. Zaleca się rezy­gnację z pry­wat­nych wyjazdów stu­den­tów, dok­toran­tów oraz nauczy­cieli aka­demic­kich i pozostałych pra­cown­ików w rejony zagrożone wys­tępowaniem koron­awirusa SARS-​CoV-​2.

3. Zobow­iązuje się kierown­ików jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych do pod­ję­cia dzi­ałań infor­ma­cyjnych i orga­ni­za­cyjnych mogą­cych efek­ty­wnie wpłynąć na ogranicze­nie rozprzestrzeni­a­nia się COVID-​19 oraz pod­nieść bez­pieczeństwo Pra­cown­ików, Stu­den­tów i Dok­toran­tów naszej Uczelni.

4. Zobow­iązuje się stu­den­tów, dok­toran­tów i pra­cown­ików do infor­mowa­nia swoich przełożonych o planowanych wyjaz­dach do państw o pod­wyżs­zonym ryzyku zaraże­nia wirusem SARS-​CoV-​2 i o ter­mi­nach powrotów z już zre­al­i­zowanych podróży.


Kierown­icy jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych zostali poin­for­mowani, że w przy­padku takich pra­cown­ików należy sko­rzys­tać z możli­wości polece­nia pra­cown­ikowi świad­czenia przez 14 dni pracy zdal­nej. W takim przy­padku pra­cownik powinien wykony­wać pracę w domu, pozostawać w kon­tak­cie z pra­co­dawcą i być do jego dys­pozy­cji. Pra­cown­ikom, u których wys­tępują objawy w postaci gorączki, kas­zlu, duszności i prob­lemów z odd­y­chaniem, należy nie dop­uś­cić do pracy i pole­cić kon­takt ze stacją sanitarno-​epidemiologiczną albo odd­zi­ałem zakaźnym szpi­tala. W odniesie­niu do nauczy­cieli aka­demic­kich zaw­ies­zoną real­iza­cję zajęć dydak­ty­cznych należy zaplanować do odro­bi­enia w ter­minie późniejszym.
W przy­padku stu­den­tów i dok­toran­tów, którzy wró­cili z podróży do państw o pod­wyżs­zonym ryzyku zaraże­nia wirusem SARS-​CoV-​2 lub u których stwierd­zono przy­toc­zone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoter­mi­nowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożli­wić zal­icze­nie opuszc­zonych zajęć w innym terminie.

Władze Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zale­cają bieżący mon­i­tor­ing komunikatów:

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia uru­chomił całodobową infolinię: ( https://​gis​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​c​a​l​o​d​o​b​o​w​a​-​i​n​f​o​l​i​n​i​a​-​n​f​z​-​o​-​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​s​i​e​/ ) o postępowa­niu w sytu­acji pode­jrzenia zakaże­nia koronawirusem.

Numer infolinii:

800190-​590

Rekomen­dacja Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w związku z rozprzestrzeni­an­iem się koron­awirusa SARS-​CoV-​2

Pełna treść komunikatu:

https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​k​o​m​u​n​i​k​a​t​-​w​-​s​p​r​a​w​i​e​-​s​a​r​s​c​o​v​-​2

Konkurs o Nagrodę Siemensa

Szanowni Państwo,

rozpoczyna się kole­jna edy­cja Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukow­ców, zespołów badaw­czych oraz absol­wen­tów studiów I i II stop­nia w zakre­sie automatyki i robo­t­yki, a także elek­trotech­niki. Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Konkurs-Siemens.pdf)Konkurs-Siemens.pdf[ ]64 kB

Ponad 800 uczniów wzięło udział w Dniu Otwartym Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ

Ponad ośmiuset uczniów z prawie 30 szkół odwiedz­iło wczo­raj Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego pod­czas Dnia Otwartego. Przy­jechali z Zielonej Góry, Wol­sz­tyna, Bolesławca, Gło­gowa, Zgorzelca, Żagania, Międzyrzecza, Żar, Nowej Soli, Nowego Tomyśla, Szprotawy, Przemkowa i Krosna Odrzańskiego.

Uczniowie uczest­niczyli w pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na Wydziale: automatyka i robo­t­yka, biznes elek­tron­iczny, elek­trotech­nika, informatyka.

Czy­taj więcej…