Aktu­al­ności

Rekru­tacja UZ2020 — Stu­denci Gotowi na Sukces


Kończąc szkołę śred­nią każdy zadaje sobie pyta­nia: „jaki kierunek studiów wybrać”, „jak będzie wyglą­dala moja przyszłość”, „gdzie najlepiej sie zara­bia”, „jaka praca da mi stabilność”.

Co wyróż­nia stu­dia na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotechn­niki i Automatyki;

  • Zakres zdoby­wanych umiejętności
  • Bliski kon­takt z potenc­jal­nymi pra­co­daw­cami już pod­czas studiów: Stażę (płatne), prak­tyki, dodatkowe zaję­cia orga­ni­zowane przez pracodawców
  • Nowoczesna lab­o­ra­to­ria i wyk­wal­i­fikowana kadra - pro­jekty UE wspier­a­jące dydaktykę
  • Kon­takty międzynarodowe
  • Per­spek­tywy zatrudnienia

Wydział ofer­uje ksz­tałce­nie na najbardziej porzą­danych przez pra­co­daw­ców kierunk­ach studiów:

Szczegóły doty­czące pro­cesu rekru­tacji dostępne na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/

Przykła­dem jest rank­ing „Top 6 zawodów” zre­al­i­zowany przez Perspektywy.

https://​per​spek​tywy​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​a​m​p​;​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​a​m​p​;​i​d​=​3363​:​t​o​p​-​6​-​z​a​w​o​d​o​w​-​p​r​z​y​s​z​l​o​s​c​i​-​p​r​o​g​n​o​z​a​-​n​a​-​n​a​j​b​l​i​z​s​z​e​-​12​-​m​i​e​s​i​e​c​y​&​a​m​p​;​c​a​t​i​d​=​21​&​a​m​p​;​I​t​e​m​i​d​=​119

Por­tal pracuj​.pl wymienia je jako zawody przyszłości:

https://​www​.praca​.pl/​p​o​r​a​d​n​i​k​i​/​w​a​r​t​o​-​w​i​e​d​z​i​e​c​/​z​a​w​o​d​y​-​p​r​z​y​s​z​l​o​s​c​i​-​2020​-​2030​_​p​r​-​3546​.​h​t​m​l

Na pięć z sześ­ciu wymienionych w rankingu zawodów, pracę można znaleźć po ukończe­niu studiów zna­j­du­ją­cych się w ofer­cie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Dlaczego warto stu­diować Automatykę i Robo­t­ykę, Infor­matyke, Biznez Elek­tron­iczny czy Elek­trotech­nikę? To proste, po tych kierunk­ach jest i będzie praca dla absol­wen­tów uczelni.
Duże zapotrze­bowanie na spec­jal­istów, takich którzy ksz­tałcą się na naszym Wydziale, gwaran­tuje że po stu­di­ach (a może i w trak­cie) można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę.

Co to znaczy ciekawą? Taką, która będzie spraw­iała satys­fakcje. Dajacą możli­wość roz­woju, pracy w zespołach między­nar­o­dowych, doskonale­nia swoich możli­wosci. Pracy, której warunki dyk­tuje nie pra­co­dawca lecz kandy­dat do pracy.
Praca zdalna, atrak­cyjne ben­e­fity, praca w eli­tarnych zespołach pro­jek­towych, najnowocześniejsze tech­nolo­gie to wszys­tko jest na wyciąg­nię­cie ręki dla absol­wen­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

Co sprawia że absowenci WIEA nie mają prob­lemu ze znalezie­niem pracy? To cały pro­ces naucza­nia, składa­jący się na przed­mioty dopa­sowane do potrzeb rynku, wkład­owcy o wyso­kich kwal­i­fikac­jach i otocze­nie w postaci firm tech­no­log­icznych które ściśle współpracują z Wydziałem.

Co trzeba zro­bić zeby dyk­tować warunki pra­co­dawcy? Zap­pisać się na kierunek studiów na wydziale, który ma bogatą, ponad 50-​cio let­nią his­torię. Na wydiziale który nie żyje przesłoś­cią, na wydziale który daje możli­wości roz­woju takich jak pro­gram ponoszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku infor­matyka, płat­nych staży, akademii orga­ni­zowanych we współpracy z parn­terami z prze­mysłu. Na wydziale, na którym nie tylko zdobędzie się wiedze, ale także pogłębi umiejętności.

Jak studi­uje się na Wydziale? To można zobaczyć pod­czas dni otwartych wydzi­ału. Z każdym rok­iem odwieda nas coraz więcej uczniów, zain­tere­sowanych stu­di­ami. Nasi pra­cown­icy rpzy­go­towują nowe pokazy i warsz­taty obe­j­mu­jące najnowsze i naj­ciekawsze zagad­nienia których uczą się nasi studenci.

Nie mogłeś być na dniu otwartym, nic nie szkodzi. Zobacz krótki fim „Młodzież i przyszłość” — relację z dnia otwartego na WIEA https://​youtu​.be/​d​e​f​Z​n​f​B​s​L​H​Q

Na ser­wisie Youtube zna­jdziesz wiele aktu­al­nych filmów o Wydziale https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​d​e​f​Z​n​f​B​s​L​H​Q​&​a​m​p​;​l​i​s​t​=​P​L​G​Z​h​2​R​s​o​7​O​S​Q​s​t​b​5​w​1​l​F​F​r​q​1​v​4​g​g​J​N​84​_

Mamy także nasz pro­fil Face­book gdzie pub­liku­jemy aktu­alnosci, zachę­camy do pol­u­bi­enia i obserowa­nia : https://​www​.face​book​.com/​W​I​E​A​.​U​Z​/

Szczegóły rekru­tacji (ter­miny) można odnaleść w kalen­darzu rekru­tacji – sprawdź kalen­darz rekrutacji

Szczegóły dostępne na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/

Zapraszamy!!!

Nowe tech­nolo­gie dla dziew­czyn — pro­gram stype­n­di­alny

„Nowe tech­nolo­gie dla dziew­czyn”, to pro­gram syt­pen­di­alny prowad­zony przez Fun­dację Eduka­cyjną Per­spek­tywy i firmę Intel. Do rozdys­ponowa­nia jest dwadzieś­cia pięć stype­ndiów na rok aka­demicki 2020/​2021, każde w wysokości 12.000 zł brutto.

Inic­jatywa ma na celu zachęce­nie dziew­czyn do zain­tere­sowa­nia nowymi tech­nolo­giami i wyk­sz­tałce­niem, które wiąże się z ich tworze­niem. Celem jest pomoc utal­en­towanym stu­den­tkom w planowa­niu i budowa­niu kari­ery zawodowej w branży tech­no­log­icznej, czy też w nauce.

To już szósta edy­cja pro­gramu stype­n­di­al­nego!
„Nowe tech­nolo­gie dla dziew­czyn” – to pier­wszy w Polsce pro­gram stype­n­di­alny dla młodych kobiet wiążą­cych swoją przyszłość z nowymi tech­nolo­giami. Firma Intel Tech­nol­ogy Poland we współpracy z Fun­dacją Eduka­cyjną Per­spek­tywy ponownie zaofer­uje tego rocznym maturzys­tkom i stu­den­tkom studiów inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich unika­towy pro­gram wspar­cia i roz­woju. Pro­gram obe­jmie wszys­tkie uczel­nie tech­niczne w Polsce oraz pięć najlep­szych wydzi­ałów infor­maty­cznych pol­s­kich Uniwersytetów.

Inic­jatywa ma na celu zain­tere­sowanie młodych kobiet branżą nowych tech­nologii oraz kierunk­ami studiów, które wiążą się z ich tworze­niem. Celem pro­gramu jest udzie­le­nie utal­en­towanym maturzys­tkom i stu­den­tkom wspar­cia w nauce oraz w zakre­sie planowa­nia i roz­woju kari­ery zawodowej w branży tech­no­log­icznej. Spożytkowanie wielkiego potenc­jału kobiet w kluc­zowym dla cywiliza­cji obszarze nowych tech­nologii jest bowiem warunk­iem koniecznym dla jej rozwoju.

Szczegóły wspar­cia:

Stype­ndys­tki „Nowe tech­nolo­gie dla dziew­czyn” otrzy­mają różnorodne wspar­cie mery­to­ryczne i finan­sowe. Zna­jdą się pod opieką Men­tora lub Men­torki – doświad­c­zonych pra­cown­ików firmy Intel. Otrzy­mają stype­ndium w wysokości 12 000 zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze stu­di­ami. Zostaną również zapros­zone do udzi­ału w pro­gramie stażowym w ekscy­tu­ją­cym miejscu – gdańskim cen­trum badawczo-​rozwojowym Intela (najwięk­szym ośrodku R&D Intela w Europie).

Start VI edycji

Do udzi­ału w pro­gramie zapraszamy tegoroczne maturzys­tki oraz stu­den­tki studiów inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich pol­s­kich uczelni tech­nicznych oraz (nowość!) pię­ciu najlep­szych uni­w­er­sytec­kich wydzi­ałów infor­matyki w Polsce.

Zapraszamy do aplikowania

Więcej infor­ma­cji : https://​www​.stype​n​di​ad​ladziew​czyn​.pl od 9 marca do 20 czer­wca 2020 roku

For­mu­larz aplika­cyjny: For­mu­larz

Studiuj w Lubuskiem, zdobądź stype­ndium Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego dla stu­den­tów

Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego przy­go­tował stype­n­dia dla stu­den­tów, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym regionem. Ubie­gać się o nie mogą stu­denci kierunków tech­nicznych i ścisłych.

Stype­n­dia dla stu­den­tów kierunków ścisłych oraz technicznych

Wojew­ództwo mając na uwadze wspar­cie młodych lubuszan w ramach wyrówny­wa­nia szans eduka­cyjnych, utworzyło pomoc mate­ri­alną w postaci stype­ndiów dla stu­den­tów studiów stacjonarnych zamieszku­ją­cych na tere­nie naszego wojew­ództwa, uczą­cych się i pode­j­mu­ją­cych ksz­tałce­nie na lubus­kich uczel­ni­ach. Stype­n­dia mają na celu zachęce­nie do związa­nia swo­jej kari­ery zawodowej i dal­szych losów z regionem.

Rodzaje stype­ndiów:

1) stype­n­dia moty­wu­jące dla osób pode­j­mu­ją­cych stu­dia w wojew­ództwie lubuskim, przyz­nawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalen­dar­zowego do 30 czer­wca następ­nego roku w wysokości maksy­mal­nie 1.000 zł miesięcznie;

2) stype­n­dia przed­siębior­cze - dla stu­den­tów na rozpoczę­cie jed­noosobowej lub innej formy prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, wypła­cane jed­no­ra­zowo w wysokości 5.000 zł. nie później niż do 20 grud­nia danego roku kalendarzowego

O stype­ndium mogą ubie­gać się osoby studi­u­jące w obszarze nauk tech­nicznych (automatyka i robo­t­yka, biznes elek­tron­iczny, budown­ictwo, elek­trotech­nika, infor­matyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria pro­dukcji, inżynieria bio­m­e­dy­czna, inżynieria bez­pieczeństwa, ener­getyka), nauk ścisłych (infor­matyka i ekonome­tria, inżynieria danych, matem­atyka), nauk eko­nom­icznych (ekono­mia, logistyka), nauk przy­rod­niczych (bio­mon­i­tor­ing i zarządzanie środowiskiem, biotech­nolo­gia, spec­jal­ność mikro­bioanal­i­tyka w biotech­nologii, biotech­nolo­gia żywności, biotech­nolo­gia ogólna).

oraz w obrzarze nauk ścis­lych, eko­nom­icznych, przyrodniczych

Nabór jest już ogłos­zony i trwa do 15 października

Załatwianie spraw w Dziekana­cie WIEA

W związku z ogłos­zonym stanem zagroże­nia epi­demi­o­log­icznego koron­awirusem SARS-​CoV-​2 uprze­jmie infor­mu­jemy, że wszelkie sprawy związane z ksz­tałce­niem w tym składanie podań, stu­denci mogą real­i­zować wysyła­jąc kore­spon­dencje elek­tron­iczną na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub z uży­ciem przesyłek pocz­towych. Pon­adto, od dnia 1 czer­wca 2020 r. w godz­i­nach 7:0013:00 Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ będzie otwarty dla osób, w przy­padku których niemożliwe jest załatwie­nie sprawy drogą elek­tron­iczną lub kore­spon­den­cyjną tj. odbiór dyplomu lub legitymacji.

Przed wiz­ytą w Dziekana­cie Intere­sant zobow­iązany jest umówić się na spotkanie tele­fon­icznie lub wysyła­jąc prośbę na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

  1. Mgr Izabela Jasińska — Kierownik Dziekanatu, tel. 68 328 2217
  2. Mgr Mał­gorzata Szulim — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 68 328 7353
  3. Mgr Marta Sza­ńczuk — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 68 328 7354
  4. Mgr Katarzyna Sza­jkowska — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 683287351
  5. Mgr Aneta Grze­lak — Samodzielny Ref­er­ent ds. Jakości Ksz­tałce­nia, tel. 68 328 7352

Egza­miny dyplo­mowe

Infor­mu­jemy, że zostały opub­likowane infor­ma­cje w związku z real­iza­cją egza­m­inów dyplo­mowych. Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć pod adresem
www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​u​d​e​n​c​i​/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​e​/​e​-​l​e​a​r​n​i​n​g
Prosimy o zapoz­nanie się z Zarządze­niem nr 68 Rek­tora Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2020r. w sprawie zasad przeprowadza­nia egza­m­inów i zal­iczeń oraz egza­m­inów dyplo­mowych na stu­di­ach wyższych, egza­m­inów i zal­iczeń na stu­di­ach dok­toranc­kich i w szkołach dok­tors­kich, a także zajęć na stu­di­ach pody­plo­mowych i real­iza­cji obow­iązkowych prak­tyk zawodowych w okre­sie w okre­sie cza­sowego zaw­ieszenia w związku z COVID-​19 ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Infor­mu­jemy, iż do czasu uchyle­nia wskazanego zarządzenia na wniosek stu­denta po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu przez Dziekana egza­min dyplo­mowy może być przeprowad­zony z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość zgod­nie z zasadami przyję­tymi przez Wydzi­ałową Radę ds. Ksz­tałce­nia w dniu 20 maja 2020r. stanow­ią­cymi załącznik do komu­nikatu.
W odniesie­niu do egza­m­inów dyplo­mowych, które będą przeprowad­zone trady­cyjnej formie, z bezpośred­nim udzi­ałem komisji i stu­denta obow­iązują zasady wskazane w Komu­nika­cie Prorek­tor ds. Jakości Ksz­tałce­nia nr 3 z dnia 19 maja 2020r.

Formy zal­iczeń i egza­m­inów

Infor­mu­jemy, że zostały opub­likowane infor­ma­cje w związku z for­mami zal­iczeń i egza­m­inów real­i­zowanych z try­bie zdal­nym. Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć pod adresem https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​u​d​e​n​c​i​/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​e​/​e​-​l​e​a​r​n​i​n​g
Prosimy o zapoz­nanie się z Zrządze­niem nr 68 Rek­tora UZ z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadza­nia egza­m­inów i zal­iczeń oraz egza­m­inów dyplo­mowych na stu­di­ach wyższych, egza­m­inów i zal­iczeń na stu­di­ach dok­toranc­kich i w szkołach dok­tors­kich, a także zajęć na stu­di­ach pody­plo­mowych i real­iza­cji obow­iązkowych prak­tyk zawodowych w okre­sie w okre­sie cza­sowego zaw­ieszenia w związku z COVID-​19 ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim oraz z Komu­nikatem nr 2 Prorek­tora ds. Jakości Ksz­tałce­nia wraz z załącznikami. Doku­menty zamieszc­zone są na stronie http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​k​o​m​u​n​i​k​a​t​y​.​p​h​p

Rusza kole­jna edy­cja Stype­ndiów Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego dla lubus­kich stu­den­tów

W roku aka­demickim 2020/​2021 rusza kole­jna edy­cja stype­ndiów Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego dla stu­den­tów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu wojew­ództwa lubuskiego. Powyższe stype­n­dia mają na celu, przede wszys­tkim zachęce­nie absol­wen­tów szkół pon­ad­pod­sta­wowych do związa­nia swo­jej kari­ery zawodowej i jej dal­szych losów z regionem, stałego pod­noszenia osią­ganych wyników oraz pode­j­mowanie nauki na lubus­kich uczelniach.

Stu­denci studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w Reg­u­laminie stanow­ią­cym załącznik do uch­wały Sejmiku Wojew­ództwa Lubuskiego nr XLIV/​670/​18 z dnia 23 kwiet­nia 2018 r. w sprawie udziela­nia pomocy mate­ri­al­nej dla stu­den­tów, mogą ubie­gać się o stype­n­dia moty­wu­jące oraz stype­n­dia przedsiębiorcze.

Szy­mon Matuszewski ambasadorem pro­gramu AWS Edu­cate Stu­dent

W dniu 20 kwiet­nia 2020r firma Ama­zon ogłosiła listę 250 osób z całego świata, które zak­wal­i­fikowały się do pro­gramu AWS Edu­cate Stu­dent Ambas­sador Pro­gram. Jedną z dwóch osób z Pol­ski, które uzyskały prestiżowy tytuł Ambasadora AWS jest Szy­mon Matuszewski, stu­dent kierunku Infor­matyka na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki UZ.
Ambasadorzy AES Edu­cate Stu­dent są wybierani co roku w drodze konkursu, w ramach którego prezen­towali swoje osiąg­nię­cia naukowe a także poza­lek­cyjne. Pro­gram zapew­nia stu­den­tom zdoby­cia doświad­czenia ale także obe­j­muje wspar­cie dla społeczności aka­demick­iej w celu roz­woju kom­pe­tencji w zakre­sie cloud.
Ambasadorzy otrzy­mują szereg korzyści w celu zwięk­szenia ich umiejęt­ności zawodowych, mają dostęp do ekspertów AWS pod­czas sem­i­nar­iów i spotkań. Mają także możli­wość real­nego wpływu na pro­dukty i mar­ket­ing rozwiązań AWS. W ciągu roku aka­demick­iego Ambasadorzy prowadzą dzi­ała­nia związane z AWS na tere­nie uczelni jak wygłosze­nie prezen­tacji i sem­i­nar­iów, współpraca ze star­tu­pami stu­denckimi, udział w haka­tonach.
Jak mówi o sobie Szy­mon Matuszewski: „Od paru lat intere­suję się chmu­rami pub­licznymi i kul­turą DevOps, a to wszys­tko zaczęło się w Meta­Pack, gdzie miałem okazję uczyć się dobrych prak­tyk zarządza­nia dość sporymi środowiskami. Nie lubię monot­o­nii i wykony­wa­nia man­u­al­nej pracy, którą da się zau­tomaty­zować”.
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki będzie wspierał dzi­ała­nia Pana Szy­mona Matuszewskiego, pole­ga­jące na orga­ni­zowa­niu wydarzeń, wykładów i sem­i­nar­iów tem­aty­cznych.
Serdecznie grat­u­lu­jemy prestiżowego wyróżnienia.

Marcin Mru­gal­ski, Michał Doligalski