Aktu­al­ności

Infor­ma­cje o sys­temie e-​learning na WIEA 2020/​2021

Zaję­cia zdalne prowad­zone są wyko­rzys­taniem narzędzi paki­etu GSuite https://​gsuite​.google​.pl/

w roku aka­demickim 2020/​2021 — pra­cown­icy i stu­denci WIEA real­izują zaję­cia z wyko­rzys­taniem kont w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl

Konta wyko­rzysty­wane w roku aka­demickim 2019/​2020 (@g.wiea.uz.zgora.pl) pozostają akty­wne ale nie można ich wyko­rzysty­wać do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Hasło do konta w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl. uzyskają Państwo po zal­o­gowa­niu do pan­elu pra­cown­ika (https://​pra​cownik​.uz​.zgora​.pl/) lub stu­denta (https://​stu​dent​.uz​.zgora​.pl/) , w zakładce e-​learning.

Wszelka komu­nikacja stu­den­tów z pra­cown­ikami Wydzi­ału i Dziekanatu musi odby­wać się z wyko­rzys­taniem poczty stu­denck­iej Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..

Nie należy wyko­rzysty­wać w kore­spon­dencji adresów poczty prywantej.

Sys­tem jest bezpłatny dla stu­den­tów i pra­cown­ików WIEA i daje szereg możliwości:

 • Google Class­room - aplikacja która umożli­wia komunkację, oce­ni­anie, tworze­nie prezen­tacji i nowoczes­nych form nauczania.
 • Hang­outs Meet, sys­tem do wideokon­fer­encji (250 uczest­ników, 100.000 oglą­da­ją­cych, możli­wość zapisu prze­biegu spotka­nia na dysk google)
 • Gmail — poczta w dome­nie szkoły/​uczelni (bez reklam i spamu);
 • Chmura Google — bez­pieczne, nie­lim­i­towane miejsce do prze­chowywa­nia plików i danych;
 • Pakiet zin­te­growanych narzędzi, takich jak: kalen­darz, doku­menty, arkusze, czat;

Dostęp do sytemu możliwy jest jedynie z kont Google w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl.

Infor­ma­cja dla stu­den­tów pier­wszego roku:

 1. Każdy stu­dent otrzy­muje dostęp do pan­elu stu­denta: stu​dent​.uz​.zgora​.pl

Pro­ce­dura pier­wszego logowa­nia (z wyko­rzys­taniem numeru indeksu) jest opisana w instrukcji:

https://​stu​dent​.uz​.zgora​.pl/​s​t​u​d​n​e​t​_​i​n​s​t​r​u​k​c​j​a​.​p​d​f

W instrukcji opisano również pro­ce­durę rese­towa­nia hasła. Jest ona istotna pod­czas pier­wszego logowa­nia do systemu

 1. Każdy stu­dent otrzy­muje również konto poczty stu­denck­iej: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

To konto należy uży­wać do komu­nikacji z prowadzą­cymi zaję­cia oraz innymi pra­cown­ikami UZ (np. Dziekanatu). Dostęp do poczty (ustawienie/​reset hasła) jest możliwy z Pan­elu Stu­denta https://​stu​dent​.uz​.zgora​.pl. Logowanie do poczty : https://​poczta​.stud​.uz​.zgora​.pl/

 1. Do real­iza­cji zajęż w formie on-​line wyko­rzysty­wana jest plat­forma G-​SUITE.
  Dane do logowa­nia na plat­formę mogą Państwo uzyskać z poziomu Pan­elu Stu­denta (https://​stu​dent​.uz​.zgora​.pl) zakładka e-​learning.

Należy wybrać opcję „załóż nowe konto”

Po utworze­niu konta powinien pokazać się taki komu­nikat. Są to dane do logowa­nia do plat­formy G-​Suite.

Plat­forma G-​Suite jest bezpłatny dla stu­den­tów i pra­cown­ików WIEA i daje szereg możliwości:

 • Google Class­room— aplikacja która umożli­wia komunkację, oce­ni­anie, tworze­nie prezen­tacji i nowoczes­nych form nauczania.
 • Hang­outs Meet, sys­tem do wideokon­fer­encji (250 uczest­ników, 100.000 oglą­da­ją­cych, możli­wość zapisu prze­biegu spotka­nia na dysk google)
 • Gmail — poczta w dome­nie szkoły/​uczelni (bez reklam i spamu);
 • Chmura Google — bez­pieczne, nie­lim­i­towane miejscedo prze­chowywa­nia plików i danych;
 • Pakiet zin­te­growanych narzędzi, takich jak: kalen­darz, doku­menty, arkusze, czat;

Dostęp do sytemu możliwy jest jedynie z kont Google w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl.

Zaję­cia, które będą real­i­zowane w formie zdal­nej, na planie zajęć oznac­zone są ikoną „kom­put­era” (fot. Poniżej). Linki do poszczegól­nych klas w Class­room Google umieszc­zone są przy nazwie przed­miotu (zielona ikona tablicy).

Spotkanie orga­ni­za­cyjne dla stu­den­tów pier­wszego roku.

Szanowni Państwo!

W imie­niu Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ, prof. dr hab. inż. Andrzeja Obuchowicza

zapraszam na spotkanie orga­ni­za­cyjne dla stu­den­tów pier­wszego roku studiów.

Spotkanie odbędzie się w formie on-​line w dniu 01.10.2020 o godzinie 10:00.

Link do spotka­nia - został przesłany na adresy @stud.uz.zgora.pl i @g.elearn.uz.zgora.pl

Na spotka­niu zostaną porus­zone ważne kwestie związane z zaję­ci­ami dydaktycznymi.

Obec­ność na spotka­niu jest obowiązkowa.

Real­iza­cja zajęć w semes­trze zimowym 2020/​2021

JM Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ogłosił sposób orga­ni­za­cji dzi­ałal­ności dydak­ty­cznej w semes­trze zimowym 2020/​2021. Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaję­cia będą się odby­wały z wyko­rzys­taniem metod i środ­ków ksz­tałce­nia na odległość, cześć zajęć będzie real­i­zowana w siedz­i­bie uczelni.
Wykaz zajęć prowad­zonych w formie stacjonarnej (na tere­nie uczelni) w semes­trze zimowym 2020/​2021 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zamieszc­zono w sekcji pliki do pobrania.

Stu­denci real­izują płatne staże w fir­mach ramach pro­jektu uni­jnego POWER 3.5

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki ofer­uje płatne staże dla stu­den­tów wszys­t­kich kierunków (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) w ramach pro­jektu uni­jnego. Celem pro­j­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji stu­den­tów, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W roku 2019 w okre­sie waka­cyjnym w stażach wzięło udział 30 stu­den­tów, w tym roku staże rozpoczęło 25 stu­den­tów (a chęt­nych jest ponad 60) — Jest jeszcze jed­nak możli­wość udzi­ału w projekcie.

Stażys­tom swoje miejsca, w tym i ubiegłym roku, zaofer­owały firmy takie jak:
ASP Pol­ska Sp. z o.o.,
• Astec IT Ser­vices Sp. z o.o.,
• Automatyka-​Miedź Sp. z o.o.,
• Cal­met Sp. z o.o.,
• Cink​ciarz​.pl,
• Crehler Sp. z o.o.,
• Crys­tal­comp Sp. z o.o.,
• Elek­tro­ciepłow­nia Zielona Góra S.A.,
• Erum Sp. z o.o.,
• Eobuwie S.A.,
• FastCast4u,
• Fides Sp. z o.o.,
• Glob­al­Logic Poland,
• Heavy Kine­matic Machines Sp. z o.o.,
• Hertz Sys­tems LTD Sp. z o.o.,
IKEA Indus­try Poland Sp. z o.o.,
• Infar Sp. z o.o.,
• Infotech,
JKB Group ‚
• Lamo Sp.J.,
• Lumel S.A.,
• Mazel S.A.,
MB Elek­tro,
• Narzędziownia-​Przylep,
• Novita S.A.,
• Per­cep­tus Sp. z o.o.,
• Poli-​Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.,
• Seco/​Warwick S.A.
• Syg­nity Buis­ness Solu­tions S.A.,
TFP Sp. z o.o.,
• Tra­sition Tech­nolo­gies S.A.

Wielu stu­den­tów kon­tynu­uje współpracę z fir­mami, w których odbyli staż, już jako eta­towi pra­cown­icy. Dlat­ego zachę­camy stu­den­tów do wzię­cia udzi­ału w stażach, które mogą być doskon­ałym początkiem drogi zawodowej i dzięku­jemy fir­mom za oferty dla naszych stu­den­tów.
Stu­denci i firmy chcące wziąć udział w pro­jek­cie pros­zone są o kon­takt z Koor­dy­na­torem Wydzi­ałowym Pro­jektu – Marcelem Luzarem.

E-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Możli­wości złoże­nia wniosku o prze­sunię­cie ter­minu złoże­nia pracy dyplo­mowej

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliża­ją­cym się ter­minem składa­nia prac dyplo­mowych, przy­pom­i­nam o możli­wości złoże­nia wniosku o prze­sunię­cie ter­minu złoże­nia pracy dyplo­mowej zgod­nie z para­grafem 51 Reg­u­laminu Studiów w brzmieniu:

Dziekan na wniosek pro­mo­tora lub na wniosek stu­denta może prze­sunąć ter­min złoże­nia pracy dyplo­mowej nie dłużej niż do 30 kwiet­nia, jeśli ostatni semestr studiów przy­pada na semestr zimowy i nie dłużej niż do 14 wrześ­nia, jeśli ostatni semestr studiów przy­pada na semestr letni, w razie:
1) dłu­gotr­wałej choroby stu­denta, potwierd­zonej zaświad­czeni­ami lekarskimi,
2) niemożli­wości złoże­nia pracy dyplo­mowej w obow­iązu­ją­cym ter­minie z uza­sad­nionych przy­czyn nieza­leżnych od studenta”

For­mu­larz poda­nia zna­j­duje się na stronie inter­ne­towej WIEA:

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​a​t​t​a​c​h​m​e​n​t​s​/​a​r​t​i​c​l​e​/​123​/​d​r​u​k​_​o​_​p​r​z​e​s​u​n​i​e​c​i​e​_​t​e​r​m​i​n​u​_​z​l​o​z​e​n​i​a​_​p​r​a​c​y​.​p​d​f

Podanie powinno zaw­ierać szczegółowe uza­sad­nie­nie wraz z załąc­zonymi doku­men­tami potwierdza­ją­cymi zaist­ni­ałą sytu­ację (np. zaświad­cze­nie lekarskie) oraz opinię Promotora.

Pro­mo­tor w opinii załąc­zonej do wniosku powinien w szczegól­ności odnieść się do uza­sad­nienia stu­denta jeśli wnioskuje on o prze­sunię­cie ter­minu złoże­nia pracy dyplo­mowej z powodu przy­czyny określonej w para­grafie 51 pkt 2 Reg­u­laminu Studiów. Pon­adto, powinien określić pro­cent zaawan­sowa­nia pracy oraz sza­cunkowy czas potrzebny do złoże­nia pracy. Pon­adto powinien zawrzeć jed­noz­naczną infor­ma­cję „popieram/​nie popieram wniosek o prze­sunię­cie ter­minu złoże­nia pracy dyplomowej”.

Podanie wraz z załącznikami i opinią pro­mo­tora muszą być złożone w formie papierowej w Dziekana­cie WIEA. W wyjątkowych przy­pad­kach (tj. choroba, pobyt w szpi­talu, kwaran­tanna) pod­pisane i zeskanowane doku­menty mogą zostać przesłane pocztą elek­tron­iczną na adres: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript., wraz z podaniem powodu przesła­nia doku­men­tów w formie elek­tron­icznej. W takim przy­padku, ory­gi­nały doku­men­tów muszą być dostar­c­zone do Dziekanatu WIEA oso­biś­cie lub przesyłką pocz­tową niezwłocznie po usta­niu sytu­acji uniemożli­wia­jącej ich dostar­cze­nie w wer­sji papierowej.


dr hab inż. Marcin Mru­gal­ski, Prof. UZ

Dziekan Wydzi­ału

Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Rekru­tacja UZ2020 — Stu­denci Gotowi na Sukces


Kończąc szkołę śred­nią każdy zadaje sobie pyta­nia: „jaki kierunek studiów wybrać”, „jak będzie wyglą­dala moja przyszłość”, „gdzie najlepiej sie zara­bia”, „jaka praca da mi stabilność”.

Co wyróż­nia stu­dia na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotechn­niki i Automatyki;

 • Zakres zdoby­wanych umiejętności
 • Bliski kon­takt z potenc­jal­nymi pra­co­daw­cami już pod­czas studiów: Stażę (płatne), prak­tyki, dodatkowe zaję­cia orga­ni­zowane przez pracodawców
 • Nowoczesna lab­o­ra­to­ria i wyk­wal­i­fikowana kadra - pro­jekty UE wspier­a­jące dydaktykę
 • Kon­takty międzynarodowe
 • Per­spek­tywy zatrudnienia

Wydział ofer­uje ksz­tałce­nie na najbardziej porzą­danych przez pra­co­daw­ców kierunk­ach studiów:

Szczegóły doty­czące pro­cesu rekru­tacji dostępne na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/

Przykła­dem jest rank­ing „Top 6 zawodów” zre­al­i­zowany przez Perspektywy.

https://​per​spek​tywy​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​a​m​p​;​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​a​m​p​;​i​d​=​3363​:​t​o​p​-​6​-​z​a​w​o​d​o​w​-​p​r​z​y​s​z​l​o​s​c​i​-​p​r​o​g​n​o​z​a​-​n​a​-​n​a​j​b​l​i​z​s​z​e​-​12​-​m​i​e​s​i​e​c​y​&​a​m​p​;​c​a​t​i​d​=​21​&​a​m​p​;​I​t​e​m​i​d​=​119

Por­tal pracuj​.pl wymienia je jako zawody przyszłości:

https://​www​.praca​.pl/​p​o​r​a​d​n​i​k​i​/​w​a​r​t​o​-​w​i​e​d​z​i​e​c​/​z​a​w​o​d​y​-​p​r​z​y​s​z​l​o​s​c​i​-​2020​-​2030​_​p​r​-​3546​.​h​t​m​l

Na pięć z sześ­ciu wymienionych w rankingu zawodów, pracę można znaleźć po ukończe­niu studiów zna­j­du­ją­cych się w ofer­cie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Dlaczego warto stu­diować Automatykę i Robo­t­ykę, Infor­matyke, Biznez Elek­tron­iczny czy Elek­trotech­nikę? To proste, po tych kierunk­ach jest i będzie praca dla absol­wen­tów uczelni.
Duże zapotrze­bowanie na spec­jal­istów, takich którzy ksz­tałcą się na naszym Wydziale, gwaran­tuje że po stu­di­ach (a może i w trak­cie) można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę.

Co to znaczy ciekawą? Taką, która będzie spraw­iała satys­fakcje. Dajacą możli­wość roz­woju, pracy w zespołach między­nar­o­dowych, doskonale­nia swoich możli­wosci. Pracy, której warunki dyk­tuje nie pra­co­dawca lecz kandy­dat do pracy.
Praca zdalna, atrak­cyjne ben­e­fity, praca w eli­tarnych zespołach pro­jek­towych, najnowocześniejsze tech­nolo­gie to wszys­tko jest na wyciąg­nię­cie ręki dla absol­wen­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

Co sprawia że absowenci WIEA nie mają prob­lemu ze znalezie­niem pracy? To cały pro­ces naucza­nia, składa­jący się na przed­mioty dopa­sowane do potrzeb rynku, wkład­owcy o wyso­kich kwal­i­fikac­jach i otocze­nie w postaci firm tech­no­log­icznych które ściśle współpracują z Wydziałem.

Co trzeba zro­bić zeby dyk­tować warunki pra­co­dawcy? Zap­pisać się na kierunek studiów na wydziale, który ma bogatą, ponad 50-​cio let­nią his­torię. Na wydiziale który nie żyje przesłoś­cią, na wydziale który daje możli­wości roz­woju takich jak pro­gram ponoszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku infor­matyka, płat­nych staży, akademii orga­ni­zowanych we współpracy z parn­terami z prze­mysłu. Na wydziale, na którym nie tylko zdobędzie się wiedze, ale także pogłębi umiejętności.

Jak studi­uje się na Wydziale? To można zobaczyć pod­czas dni otwartych wydzi­ału. Z każdym rok­iem odwieda nas coraz więcej uczniów, zain­tere­sowanych stu­di­ami. Nasi pra­cown­icy rpzy­go­towują nowe pokazy i warsz­taty obe­j­mu­jące najnowsze i naj­ciekawsze zagad­nienia których uczą się nasi studenci.

Nie mogłeś być na dniu otwartym, nic nie szkodzi. Zobacz krótki fim „Młodzież i przyszłość” — relację z dnia otwartego na WIEA https://​youtu​.be/​d​e​f​Z​n​f​B​s​L​H​Q

Na ser­wisie Youtube zna­jdziesz wiele aktu­al­nych filmów o Wydziale https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​d​e​f​Z​n​f​B​s​L​H​Q​&​a​m​p​;​l​i​s​t​=​P​L​G​Z​h​2​R​s​o​7​O​S​Q​s​t​b​5​w​1​l​F​F​r​q​1​v​4​g​g​J​N​84​_

Mamy także nasz pro­fil Face­book gdzie pub­liku­jemy aktu­alnosci, zachę­camy do pol­u­bi­enia i obserowa­nia : https://​www​.face​book​.com/​W​I​E​A​.​U​Z​/

Szczegóły rekru­tacji (ter­miny) można odnaleść w kalen­darzu rekru­tacji – sprawdź kalen­darz rekrutacji

Szczegóły dostępne na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/

Zapraszamy!!!

Nowe tech­nolo­gie dla dziew­czyn — pro­gram stype­n­di­alny

„Nowe tech­nolo­gie dla dziew­czyn”, to pro­gram syt­pen­di­alny prowad­zony przez Fun­dację Eduka­cyjną Per­spek­tywy i firmę Intel. Do rozdys­ponowa­nia jest dwadzieś­cia pięć stype­ndiów na rok aka­demicki 2020/​2021, każde w wysokości 12.000 zł brutto.

Inic­jatywa ma na celu zachęce­nie dziew­czyn do zain­tere­sowa­nia nowymi tech­nolo­giami i wyk­sz­tałce­niem, które wiąże się z ich tworze­niem. Celem jest pomoc utal­en­towanym stu­den­tkom w planowa­niu i budowa­niu kari­ery zawodowej w branży tech­no­log­icznej, czy też w nauce.

To już szósta edy­cja pro­gramu stype­n­di­al­nego!
„Nowe tech­nolo­gie dla dziew­czyn” – to pier­wszy w Polsce pro­gram stype­n­di­alny dla młodych kobiet wiążą­cych swoją przyszłość z nowymi tech­nolo­giami. Firma Intel Tech­nol­ogy Poland we współpracy z Fun­dacją Eduka­cyjną Per­spek­tywy ponownie zaofer­uje tego rocznym maturzys­tkom i stu­den­tkom studiów inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich unika­towy pro­gram wspar­cia i roz­woju. Pro­gram obe­jmie wszys­tkie uczel­nie tech­niczne w Polsce oraz pięć najlep­szych wydzi­ałów infor­maty­cznych pol­s­kich Uniwersytetów.

Inic­jatywa ma na celu zain­tere­sowanie młodych kobiet branżą nowych tech­nologii oraz kierunk­ami studiów, które wiążą się z ich tworze­niem. Celem pro­gramu jest udzie­le­nie utal­en­towanym maturzys­tkom i stu­den­tkom wspar­cia w nauce oraz w zakre­sie planowa­nia i roz­woju kari­ery zawodowej w branży tech­no­log­icznej. Spożytkowanie wielkiego potenc­jału kobiet w kluc­zowym dla cywiliza­cji obszarze nowych tech­nologii jest bowiem warunk­iem koniecznym dla jej rozwoju.

Szczegóły wspar­cia:

Stype­ndys­tki „Nowe tech­nolo­gie dla dziew­czyn” otrzy­mają różnorodne wspar­cie mery­to­ryczne i finan­sowe. Zna­jdą się pod opieką Men­tora lub Men­torki – doświad­c­zonych pra­cown­ików firmy Intel. Otrzy­mają stype­ndium w wysokości 12 000 zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze stu­di­ami. Zostaną również zapros­zone do udzi­ału w pro­gramie stażowym w ekscy­tu­ją­cym miejscu – gdańskim cen­trum badawczo-​rozwojowym Intela (najwięk­szym ośrodku R&D Intela w Europie).

Start VI edycji

Do udzi­ału w pro­gramie zapraszamy tegoroczne maturzys­tki oraz stu­den­tki studiów inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich pol­s­kich uczelni tech­nicznych oraz (nowość!) pię­ciu najlep­szych uni­w­er­sytec­kich wydzi­ałów infor­matyki w Polsce.

Zapraszamy do aplikowania

Więcej infor­ma­cji : https://​www​.stype​n​di​ad​ladziew​czyn​.pl od 9 marca do 20 czer­wca 2020 roku

For­mu­larz aplika­cyjny: For­mu­larz

Studiuj w Lubuskiem, zdobądź stype­ndium Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego dla stu­den­tów

Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego przy­go­tował stype­n­dia dla stu­den­tów, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym regionem. Ubie­gać się o nie mogą stu­denci kierunków tech­nicznych i ścisłych.

Stype­n­dia dla stu­den­tów kierunków ścisłych oraz technicznych

Wojew­ództwo mając na uwadze wspar­cie młodych lubuszan w ramach wyrówny­wa­nia szans eduka­cyjnych, utworzyło pomoc mate­ri­alną w postaci stype­ndiów dla stu­den­tów studiów stacjonarnych zamieszku­ją­cych na tere­nie naszego wojew­ództwa, uczą­cych się i pode­j­mu­ją­cych ksz­tałce­nie na lubus­kich uczel­ni­ach. Stype­n­dia mają na celu zachęce­nie do związa­nia swo­jej kari­ery zawodowej i dal­szych losów z regionem.

Rodzaje stype­ndiów:

1) stype­n­dia moty­wu­jące dla osób pode­j­mu­ją­cych stu­dia w wojew­ództwie lubuskim, przyz­nawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalen­dar­zowego do 30 czer­wca następ­nego roku w wysokości maksy­mal­nie 1.000 zł miesięcznie;

2) stype­n­dia przed­siębior­cze - dla stu­den­tów na rozpoczę­cie jed­noosobowej lub innej formy prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, wypła­cane jed­no­ra­zowo w wysokości 5.000 zł. nie później niż do 20 grud­nia danego roku kalendarzowego

O stype­ndium mogą ubie­gać się osoby studi­u­jące w obszarze nauk tech­nicznych (automatyka i robo­t­yka, biznes elek­tron­iczny, budown­ictwo, elek­trotech­nika, infor­matyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria pro­dukcji, inżynieria bio­m­e­dy­czna, inżynieria bez­pieczeństwa, ener­getyka), nauk ścisłych (infor­matyka i ekonome­tria, inżynieria danych, matem­atyka), nauk eko­nom­icznych (ekono­mia, logistyka), nauk przy­rod­niczych (bio­mon­i­tor­ing i zarządzanie środowiskiem, biotech­nolo­gia, spec­jal­ność mikro­bioanal­i­tyka w biotech­nologii, biotech­nolo­gia żywności, biotech­nolo­gia ogólna).

oraz w obrzarze nauk ścis­lych, eko­nom­icznych, przyrodniczych

Nabór jest już ogłos­zony i trwa do 15 października

Załatwianie spraw w Dziekana­cie WIEA

W związku z ogłos­zonym stanem zagroże­nia epi­demi­o­log­icznego koron­awirusem SARS-​CoV-​2 uprze­jmie infor­mu­jemy, że wszelkie sprawy związane z ksz­tałce­niem w tym składanie podań, stu­denci mogą real­i­zować wysyła­jąc kore­spon­dencje elek­tron­iczną na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub z uży­ciem przesyłek pocz­towych. Pon­adto, od dnia 1 czer­wca 2020 r. w godz­i­nach 7:0013:00 Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ będzie otwarty dla osób, w przy­padku których niemożliwe jest załatwie­nie sprawy drogą elek­tron­iczną lub kore­spon­den­cyjną tj. odbiór dyplomu lub legitymacji.

Przed wiz­ytą w Dziekana­cie Intere­sant zobow­iązany jest umówić się na spotkanie tele­fon­icznie lub wysyła­jąc prośbę na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

 1. Mgr Izabela Jasińska — Kierownik Dziekanatu, tel. 68 328 2217
 2. Mgr Mał­gorzata Szulim — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 68 328 7353
 3. Mgr Marta Sza­ńczuk — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 68 328 7354
 4. Mgr Katarzyna Sza­jkowska — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 683287351
 5. Mgr Aneta Grze­lak — Samodzielny Ref­er­ent ds. Jakości Ksz­tałce­nia, tel. 68 328 7352