Aktu­al­ności

VI edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

Drodzy Stu­denci!
Firma Per­cep­tus wraz z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, zaprasza WAS na VI edy­cję Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. Inic­jatywa ma na celu przekazanie wiedzy i umiejęt­ności stu­den­tom naszego wydzi­ału. Ana­log­icznie do poprzed­nich edy­cji, w tym semes­trze spec­jal­iści naszej firmy z wielo­let­nim doświad­cze­niem będą szkolić z zakresu cyber­bez­pieczeństwa. Uczest­nictwo w pro­jek­cie jest dar­mowe i daje możli­wości roz­wo­jowe w postaci naw­iąza­nia współpracy biz­ne­sowej z firmą Per­cep­tus.
Przy­go­towal­iśmy intere­su­jące zada­nia łączące prak­ty­czną wiedzę wraz z moty­wami rywal­iza­cji. Dla najlep­szych mamy do zaofer­owa­nia nagrody rzec­zowe oraz staże i prak­tyki.
Inau­gu­racja wydarzenia będzie miała miejsce 28 października o godzinie 15:00. Ze względu na sytu­ację epi­demiczną przyjmie formę relacji LIVE na:
• Face­bookowym kon­cie Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy https://​www​.face​book​.com/​I​T​.​s​e​c​.​a​c​a​d​e​m​y
• głównym kon­cie przed­siębiorstwa https://​www​.face​book​.com/​P​e​r​c​e​p​t​u​s​P​L
• kanale YouTube firmy https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​G​V​w​f​A​G​D​t​W​_​c​D​P​w​P​d​p​c​k​-​Q​A

Drodzy stu­denci! Pamię­ta­j­cie, że nadal można reje­strować się na warsz­taty real­i­zowane w ramach akademii, link do rejes­tracji: https://​per​cep​tus​.pl/​r​e​j​e​s​t​r​a​c​j​a​-​a​k​a​d​e​m​i​a​/
👉Najbliższy wykład połąc­zony z warsz­tatami, odbędzie się w for­mule online, dnia 4 listopada o godzinie 15:00 i będzie trans­mi­towany na naszym kanele na YouTube.

Inau­gu­racja: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​g​M​W​G​f​4​j​W​C​w​w
Serdecznie wszys­t­kich zapraszamy.

Stype­n­dia sejmiku wojew­ództwa lubuskiego dla stu­den­tów pier­wszego roku

Od nowego roku aka­demick­iego 2020/​2021 ruszy kole­jna edy­cja pro­gramu stype­n­di­al­nego dla żaków. Celem pomocy stype­n­di­al­nej jest wspar­cie, wyrówny­wanie szans eduka­cyjnych oraz inspiracja do pod­ję­cia studiów na uczel­ni­ach w wojew­ództwa lubuskiego. Stu­denci mogą otrzy­mać pieniądze w formie stype­ndiów moty­wu­ją­cych lub na założe­nie firmy. Może to być maksy­mal­nie jeden tysiąc zło­tych miesięcznie (stype­n­dia moty­wu­jące) lub jed­no­ra­zowe wspar­cie w kwocie pię­ciu tysięcy zło­tych na stype­n­dia na założe­nie firmy.

 • Stu­denci I roku studiów stacjonarnych I stop­nia mogą aplikować o stype­n­dia motywujące.
 • Stu­denci I roku studiów stacjonarnych II stop­nia mogą ubie­gać się o stype­n­dia na założe­nie firmy (stype­n­dia przedsiębiorcze).

Reg­u­lamin konkursu oraz wzory wniosków zna­j­dują się do pobra­nia na stronie inter­ne­towej Urzędu Marsza­łkowskiego Wojew­ództwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
https://​www​.lubuskie​.pl/​c​m​s​/​226​/​k​o​n​t​a​k​t​_​s​t​y​p​e​n​d​i​a​_​n​a​u​k​o​w​e​_​t​w​o​r​c​z​e​_​i​_​a​r​t​y​s​t​y​c​z​n​e
w zakład­kach: Dla mieszkańcaStype­n­dia Marsza­łkaStype­n­dia dla stu­den­tów studiów stacjonarnych wyższych uczelni/​– Doku­menty do pobra­nia: https://​www​.lubuskie​.pl/​c​m​s​/​223​/​d​o​k​u​m​e​n​t​y​_​d​o​_​p​o​b​r​a​n​i​a).
Szczegółowych infor­ma­cji udziela również Wydział Edukacji w Depar­ta­men­cie Infra­struk­tury Społecznej Urzędu Marsza­łkowskiego Wojew­ództwa Lubuskiego pod numerem tele­fonu: 68 45 65 588.
Decyzję o kole­jnej edy­cji stype­ndiów moty­wu­ją­cych i przed­siębior­czych dla lubus­kich stu­den­tów sejmik wojew­ództwa pod­jął na początku wrześ­nia 2020 roku. Teraz nad­chodzi pora na składanie wniosków – doku­menty wraz z niezbęd­nymi załącznikami należy dostar­czyć do 20 października 2020 roku.

KOMU­NIKATCOVIDPRACA DZIEKANATU

Szanowni Państwo!

W związku z zaist­ni­ałą sytu­acją epi­demi­o­log­iczną informuję:

Przy­pom­i­nam, że wiz­yty oso­biste stu­den­tów w Dziekana­cie WIEA, zgod­nie z zasadami wprowad­zonymi na UZ w związku z pan­demią COVID-​19 powinny być ogranic­zone do bezwzględ­nego min­i­mum. Intere­sanci będą przyj­mować jedynie w uza­sad­nionych przy­pad­kach, po uprzed­nim umówie­niu się. Prośby o wiz­ytę należy zgłaszać drogą e-​mail, pod adresem Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.. Należy określić cel wiz­yty, dane osobowe (imię nazwisko) grupę dziekańską. Osoby nie umówione na wiz­ytę, nie zostaną obsłużone!!! Na tere­nie budynku obow­iązuje bezwzględny nakaz zakry­wa­nia twarzy (usta i nos) oraz dezyn­fekcji rąk przed wejś­ciem do budynku.

Zaw­iesza się obsługę stu­den­tów pod­czas zjazdów (stu­dia niestacjonarne).

Sprawy należy załatwiać elek­tron­icznie (zdal­nie) drogą email na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, ul prof. Z. Szafrana 2. Zielona Góra, 65516 Zielona Góra

Zgod­nie z komu­nikatem nr 29 z dnia 2020-​07-​07 infor­mu­jemy, że Dziekan Wydzi­ału może pod­jąć decyzję o cza­sowym zaw­iesze­niu real­iza­cji zajęć w try­bie trady­cyjnym i prze­jś­cie wyłącznie na real­iza­cję ksz­tałce­nia z zas­tosowaniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość. Takie infor­ma­cje będą Państwu przekazy­wane poprzez pocztę (@stud.uz.zgora.pl i/​lub @g.elearn.uz.zgora.pl), stronę www Wydzi­ału (www​.wiea​.uz​.zgora​.pl) lub pro­fil na Face­booku. Zaleca się sprawdzanie tych kanałów komu­nika­cyjnych oraz infor­ma­cji zamieszczanych na planie zajęć.

W związku z licznymi pyta­ni­ami, przekazuję kilka dodatkowych infor­ma­cji mają­cych na celu usprawnie­nie załatwienia spraw studenckich:

 1. Stype­n­di­ami dla stu­den­tów zaj­muje się Dział Spraw Stu­denc­kich, zale­camy bezpośredni kon­takt z dzi­ałem: http://​www​.dss​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​k​o​n​t​a​k​t​-​d​s​s
 2. Prośby o zaświad­czenia należy kierować na adres: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript., z podaniem imienia, nazwiska, grupy stu­denck­iej oraz CELU wys­taw­ia­nia zaświad­czenia (ZUS, PFRON, Komornik, Fun­dusz ali­men­ta­cyjny, zakład pracy itp.)
 3. Prace dyplo­mowe należy przed­kładać według zasad określonych w komu­nika­cie nr 27/​2020 Zespołu Antykryzysowego https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​d​o​w​n​l​o​a​d​.​p​h​p​?​f​=​0892​e​605901​a​2​a​37​a​6​f​36​d​46754​f​0​a​9​b​&​a​m​p​;​t​a​r​g​e​t​=​0
 4. W kon­tak­tach e-​mail z Dziekanatem i pra­cown­ikami WIEA należy posługi­wać się adresem z domeny @stud.uz.zgora.pl
 5. Stu­denci pier­wszego roku otrzy­mają legi­t­y­macje jedynie po doko­na­niu wpłaty. Osoby, które nie uiś­ciły opłaty pros­zone są o jej niezwłoczne uiszczenie.
 6. Opłaty z tyt. studiów zna­jdą Państwo po zal­o­gowa­niu do sys­temu studnet (stu​dent​.uz​.zgora​.pl).
 7. Prob­lemy tech­niczne związane z funkcjonowaniem Sys­temu G-​Suite (@g.elearn.uz.zgora.pl należy zgłaszać do cen­trum kom­put­erowego UZ: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript., Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
 8. Osoby, które z przy­czyn losowych nie dostały zaproszenia od prowadzą­cych na zaję­cia zdalne powinny kon­tak­tować się bezpośred­nio (drogą e-​mail) z prowadzą­cymi zajęcia.

Ze względu na tym­cza­sowe ograniczenia w zasobach kadrowych oraz sytu­ację epi­demi­o­log­iczną, infor­muję że czas załatwienia spraw w Dziekana­cie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki może się wydłużyć. Prosimy o wyrozumiałość.

KOMU­NIKATY ZESPOŁU ANTYKRYZYSOWEGO UNI­W­ER­SYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO:

https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​k​o​m​u​n​i​k​a​t​-​w​-​s​p​r​a​w​i​e​-​s​a​r​s​c​o​v​-​2

Michał Doligal­ski

Prodziekan ds. Studenckich

Infor­ma­cje o sys­temie e-​learning na WIEA 2020/​2021

Zaję­cia zdalne prowad­zone są wyko­rzys­taniem narzędzi paki­etu GSuite https://​gsuite​.google​.pl/

w roku aka­demickim 2020/​2021 — pra­cown­icy i stu­denci WIEA real­izują zaję­cia z wyko­rzys­taniem kont w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl

Konta wyko­rzysty­wane w roku aka­demickim 2019/​2020 (@g.wiea.uz.zgora.pl) pozostają akty­wne ale nie można ich wyko­rzysty­wać do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Hasło do konta w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl. uzyskają Państwo po zal­o­gowa­niu do pan­elu pra­cown­ika (https://​pra​cownik​.uz​.zgora​.pl/) lub stu­denta (https://​stu​dent​.uz​.zgora​.pl/) , w zakładce e-​learning.

Wszelka komu­nikacja stu­den­tów z pra­cown­ikami Wydzi­ału i Dziekanatu musi odby­wać się z wyko­rzys­taniem poczty stu­denck­iej Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..

Nie należy wyko­rzysty­wać w kore­spon­dencji adresów poczty prywantej.

Sys­tem jest bezpłatny dla stu­den­tów i pra­cown­ików WIEA i daje szereg możliwości:

 • Google Class­room - aplikacja która umożli­wia komunkację, oce­ni­anie, tworze­nie prezen­tacji i nowoczes­nych form nauczania.
 • Hang­outs Meet, sys­tem do wideokon­fer­encji (250 uczest­ników, 100.000 oglą­da­ją­cych, możli­wość zapisu prze­biegu spotka­nia na dysk google)
 • Gmail — poczta w dome­nie szkoły/​uczelni (bez reklam i spamu);
 • Chmura Google — bez­pieczne, nie­lim­i­towane miejsce do prze­chowywa­nia plików i danych;
 • Pakiet zin­te­growanych narzędzi, takich jak: kalen­darz, doku­menty, arkusze, czat;

Dostęp do sytemu możliwy jest jedynie z kont Google w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl.

Infor­ma­cja dla stu­den­tów pier­wszego roku:

 1. Każdy stu­dent otrzy­muje dostęp do pan­elu stu­denta: stu​dent​.uz​.zgora​.pl

Pro­ce­dura pier­wszego logowa­nia (z wyko­rzys­taniem numeru indeksu) jest opisana w instrukcji:

https://​stu​dent​.uz​.zgora​.pl/​s​t​u​d​n​e​t​_​i​n​s​t​r​u​k​c​j​a​.​p​d​f

W instrukcji opisano również pro­ce­durę rese­towa­nia hasła. Jest ona istotna pod­czas pier­wszego logowa­nia do systemu

 1. Każdy stu­dent otrzy­muje również konto poczty stu­denck­iej: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

To konto należy uży­wać do komu­nikacji z prowadzą­cymi zaję­cia oraz innymi pra­cown­ikami UZ (np. Dziekanatu). Dostęp do poczty (ustawienie/​reset hasła) jest możliwy z Pan­elu Stu­denta https://​stu​dent​.uz​.zgora​.pl. Logowanie do poczty : https://​poczta​.stud​.uz​.zgora​.pl/

 1. Do real­iza­cji zajęż w formie on-​line wyko­rzysty­wana jest plat­forma G-​SUITE.
  Dane do logowa­nia na plat­formę mogą Państwo uzyskać z poziomu Pan­elu Stu­denta (https://​stu​dent​.uz​.zgora​.pl) zakładka e-​learning.

Należy wybrać opcję „załóż nowe konto”

Po utworze­niu konta powinien pokazać się taki komu­nikat. Są to dane do logowa­nia do plat­formy G-​Suite.

Plat­forma G-​Suite jest bezpłatny dla stu­den­tów i pra­cown­ików WIEA i daje szereg możliwości:

 • Google Class­room— aplikacja która umożli­wia komunkację, oce­ni­anie, tworze­nie prezen­tacji i nowoczes­nych form nauczania.
 • Hang­outs Meet, sys­tem do wideokon­fer­encji (250 uczest­ników, 100.000 oglą­da­ją­cych, możli­wość zapisu prze­biegu spotka­nia na dysk google)
 • Gmail — poczta w dome­nie szkoły/​uczelni (bez reklam i spamu);
 • Chmura Google — bez­pieczne, nie­lim­i­towane miejscedo prze­chowywa­nia plików i danych;
 • Pakiet zin­te­growanych narzędzi, takich jak: kalen­darz, doku­menty, arkusze, czat;

Dostęp do sytemu możliwy jest jedynie z kont Google w dome­nie @g.elearn.uz.zgora.pl.

Zaję­cia, które będą real­i­zowane w formie zdal­nej, na planie zajęć oznac­zone są ikoną „kom­put­era” (fot. Poniżej). Linki do poszczegól­nych klas w Class­room Google umieszc­zone są przy nazwie przed­miotu (zielona ikona tablicy).

Spotkanie orga­ni­za­cyjne dla stu­den­tów pier­wszego roku.

Szanowni Państwo!

W imie­niu Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ, prof. dr hab. inż. Andrzeja Obuchowicza

zapraszam na spotkanie orga­ni­za­cyjne dla stu­den­tów pier­wszego roku studiów.

Spotkanie odbędzie się w formie on-​line w dniu 01.10.2020 o godzinie 10:00.

Link do spotka­nia - został przesłany na adresy @stud.uz.zgora.pl i @g.elearn.uz.zgora.pl

Na spotka­niu zostaną porus­zone ważne kwestie związane z zaję­ci­ami dydaktycznymi.

Obec­ność na spotka­niu jest obowiązkowa.

Real­iza­cja zajęć w semes­trze zimowym 2020/​2021

JM Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ogłosił sposób orga­ni­za­cji dzi­ałal­ności dydak­ty­cznej w semes­trze zimowym 2020/​2021. Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaję­cia będą się odby­wały z wyko­rzys­taniem metod i środ­ków ksz­tałce­nia na odległość, cześć zajęć będzie real­i­zowana w siedz­i­bie uczelni.
Wykaz zajęć prowad­zonych w formie stacjonarnej (na tere­nie uczelni) w semes­trze zimowym 2020/​2021 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zamieszc­zono w sekcji pliki do pobrania.

Stu­denci real­izują płatne staże w fir­mach ramach pro­jektu uni­jnego POWER 3.5

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki ofer­uje płatne staże dla stu­den­tów wszys­t­kich kierunków (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) w ramach pro­jektu uni­jnego. Celem pro­j­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji stu­den­tów, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W roku 2019 w okre­sie waka­cyjnym w stażach wzięło udział 30 stu­den­tów, w tym roku staże rozpoczęło 25 stu­den­tów (a chęt­nych jest ponad 60) — Jest jeszcze jed­nak możli­wość udzi­ału w projekcie.

Stażys­tom swoje miejsca, w tym i ubiegłym roku, zaofer­owały firmy takie jak:
ASP Pol­ska Sp. z o.o.,
• Astec IT Ser­vices Sp. z o.o.,
• Automatyka-​Miedź Sp. z o.o.,
• Cal­met Sp. z o.o.,
• Cink​ciarz​.pl,
• Crehler Sp. z o.o.,
• Crys­tal­comp Sp. z o.o.,
• Elek­tro­ciepłow­nia Zielona Góra S.A.,
• Erum Sp. z o.o.,
• Eobuwie S.A.,
• FastCast4u,
• Fides Sp. z o.o.,
• Glob­al­Logic Poland,
• Heavy Kine­matic Machines Sp. z o.o.,
• Hertz Sys­tems LTD Sp. z o.o.,
IKEA Indus­try Poland Sp. z o.o.,
• Infar Sp. z o.o.,
• Infotech,
JKB Group ‚
• Lamo Sp.J.,
• Lumel S.A.,
• Mazel S.A.,
MB Elek­tro,
• Narzędziownia-​Przylep,
• Novita S.A.,
• Per­cep­tus Sp. z o.o.,
• Poli-​Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.,
• Seco/​Warwick S.A.
• Syg­nity Buis­ness Solu­tions S.A.,
TFP Sp. z o.o.,
• Tra­sition Tech­nolo­gies S.A.

Wielu stu­den­tów kon­tynu­uje współpracę z fir­mami, w których odbyli staż, już jako eta­towi pra­cown­icy. Dlat­ego zachę­camy stu­den­tów do wzię­cia udzi­ału w stażach, które mogą być doskon­ałym początkiem drogi zawodowej i dzięku­jemy fir­mom za oferty dla naszych stu­den­tów.
Stu­denci i firmy chcące wziąć udział w pro­jek­cie pros­zone są o kon­takt z Koor­dy­na­torem Wydzi­ałowym Pro­jektu – Marcelem Luzarem.

E-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Możli­wości złoże­nia wniosku o prze­sunię­cie ter­minu złoże­nia pracy dyplo­mowej

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliża­ją­cym się ter­minem składa­nia prac dyplo­mowych, przy­pom­i­nam o możli­wości złoże­nia wniosku o prze­sunię­cie ter­minu złoże­nia pracy dyplo­mowej zgod­nie z para­grafem 51 Reg­u­laminu Studiów w brzmieniu:

Dziekan na wniosek pro­mo­tora lub na wniosek stu­denta może prze­sunąć ter­min złoże­nia pracy dyplo­mowej nie dłużej niż do 30 kwiet­nia, jeśli ostatni semestr studiów przy­pada na semestr zimowy i nie dłużej niż do 14 wrześ­nia, jeśli ostatni semestr studiów przy­pada na semestr letni, w razie:
1) dłu­gotr­wałej choroby stu­denta, potwierd­zonej zaświad­czeni­ami lekarskimi,
2) niemożli­wości złoże­nia pracy dyplo­mowej w obow­iązu­ją­cym ter­minie z uza­sad­nionych przy­czyn nieza­leżnych od studenta”

For­mu­larz poda­nia zna­j­duje się na stronie inter­ne­towej WIEA:

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​a​t​t​a​c​h​m​e​n​t​s​/​a​r​t​i​c​l​e​/​123​/​d​r​u​k​_​o​_​p​r​z​e​s​u​n​i​e​c​i​e​_​t​e​r​m​i​n​u​_​z​l​o​z​e​n​i​a​_​p​r​a​c​y​.​p​d​f

Podanie powinno zaw­ierać szczegółowe uza­sad­nie­nie wraz z załąc­zonymi doku­men­tami potwierdza­ją­cymi zaist­ni­ałą sytu­ację (np. zaświad­cze­nie lekarskie) oraz opinię Promotora.

Pro­mo­tor w opinii załąc­zonej do wniosku powinien w szczegól­ności odnieść się do uza­sad­nienia stu­denta jeśli wnioskuje on o prze­sunię­cie ter­minu złoże­nia pracy dyplo­mowej z powodu przy­czyny określonej w para­grafie 51 pkt 2 Reg­u­laminu Studiów. Pon­adto, powinien określić pro­cent zaawan­sowa­nia pracy oraz sza­cunkowy czas potrzebny do złoże­nia pracy. Pon­adto powinien zawrzeć jed­noz­naczną infor­ma­cję „popieram/​nie popieram wniosek o prze­sunię­cie ter­minu złoże­nia pracy dyplomowej”.

Podanie wraz z załącznikami i opinią pro­mo­tora muszą być złożone w formie papierowej w Dziekana­cie WIEA. W wyjątkowych przy­pad­kach (tj. choroba, pobyt w szpi­talu, kwaran­tanna) pod­pisane i zeskanowane doku­menty mogą zostać przesłane pocztą elek­tron­iczną na adres: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript., wraz z podaniem powodu przesła­nia doku­men­tów w formie elek­tron­icznej. W takim przy­padku, ory­gi­nały doku­men­tów muszą być dostar­c­zone do Dziekanatu WIEA oso­biś­cie lub przesyłką pocz­tową niezwłocznie po usta­niu sytu­acji uniemożli­wia­jącej ich dostar­cze­nie w wer­sji papierowej.


dr hab inż. Marcin Mru­gal­ski, Prof. UZ

Dziekan Wydzi­ału

Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki