Aktu­al­ności

Pro­jekt

W dniu 31 marca zakończył się pro­jekt „Nauka bez Granic”, której celem była pop­u­laryza­cja nauki pośród uczniów liceów. W ramach pro­jektu w lat­ach 20132015 przeprowad­zono 1400 godzin zajęć dla 200 uczniów z 5 zielonogórs­kich liceów (LO I, III, IV, V, VII) na 6 Wydzi­ałach UZ. Na koniec zajęć uczest­nicy pro­jektu wybrali najlep­sze i naj­ciekawsze zaję­cia. Najwyżej oce­niono ex-​aquo dwa pro­jekty, w tym real­i­zowany przez pra­cown­ika WEIT dr inż. Remigiusza Wiśniewskiego: „Cieka­wostki kryp­tograficzne wczo­raj i dziś”. Zaję­cia stanow­iły przys­tępne i ciekawe wprowadze­nie do kryp­tografii i kryp­toanal­izy oraz his­to­ryczny przegląd algo­ryt­mów kryp­tograficznych, a także naw­iązanie do szyfrów stosowanych obec­nie i pod­sta­wowych aspek­tów bez­pieczeństwa danych w życiu codziennym.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!

Spotkanie w siedz­i­bie firmy ASTEC sp. z o.o.

W dniu 19.03.2015 w siedz­i­bie firmy Astec sp. z o.o. odbyło się spotkanie stu­den­tów kierunku Infor­matyka Wydzi­ału Elek­trotech­niki Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ z Panem Tomaszem Łączkowskim, dyrek­torem ds. wdrożeń firmy Astec. W trak­cie spotka­nia miała miejsce prezen­tacja firmy mająca przy­bliżyć stu­den­tom pro­fil jej dzi­ałal­ności oraz możli­wości uczest­niczenia w prak­tykach zawodowych. Najważniejszym punk­tem spotka­nia był godzinny wykład pt. „SCRUM – czyli jak sobie radzić z pracą w pro­jek­cie”, w trak­cie którego prowadzący w intere­su­jący sposób wprowadził stu­den­tów w zagad­nienia inżynierii opro­gramowa­nia w uję­ciu praktycznym.

dr inż. Andrzej Marciniak

Czy­taj więcej…

ITAD Aca­d­e­mic Day 2014 na WEIT

23 października 2014r. na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji (WEIT) UZ odbyła się inau­gu­ru­jąca cyklu 30 kon­fer­encji tech­no­log­icznych IT Aca­d­e­mic Day orga­ni­zowanych na wiodą­cych uczel­ni­ach w Polsce. Patronat nad wydarze­niem zor­ga­ni­zowanym przez Koło Naukowe UZ​.NET objęli Prorek­tor ds. Stu­denc­kich prof. dr hab. Woj­ciech Strzyżewski oraz Dziekan WEIT dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, prof. UZ. Pod­czas kon­fer­encji (agenda) przed­staw­iciele firm: Microsoft, REC-​Global, Stream­soft, Meta­Pack Poland, Bank Pekao S.A, Mon­ster & Devices i pra­cown­icy WEIT zaprezen­towali najnowsze trendy i tech­nolo­gie branży IT. Wśród 460 uczest­ników kon­fer­encji znaleźli się pra­cown­icy uczelni, stu­denci, oraz uczniowie szkół pon­adg­im­naz­jal­nych (m.in. z Zespołu Szkół Elek­tron­icznych i Samo­chodowych, Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego nr 4 i Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego nr 7). Lau­re­atami konkursu IT Aca­d­e­mic Day zostali Panowie: Stanisław Białkowski (1 miejsce), Patryk Horodeński (2 miejsce), Prze­mysław Hunek (3 miejsce). Szczególne podz­iękowa­nia kieru­jemy dla spon­sorów nagród w konkur­sie – firm: Microsoft, REC-​Global, Telerik, Scirra, MobiTouch, Stream­soft, Kom­puter Świat, Meta­Pack, Bank Pekao S.A.
Part­nerzy o IT Aca­d­e­mic Day: Stream­soft — link do artykułu

Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­jemy za przy­by­cie i czynny udział w IT Aca­d­e­mic Day!

(fot.: B. Brychcy)

Anna Pławiak-​Mowna (Opiekun naukowy Koła Naukowego UZ​.NET)
Kamil Feliszewski (Prze­wod­niczący Koła Naukowego UZ​.NET)

Sukces dnia otwartego na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji

Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zor­ga­ni­zował wczo­raj (21 sty­cz­nia br.) Dzień Otwarty. Jak się okazało zain­tere­sowanie ofertą WEIiT było bardzo duże. Wydział odwiedz­iło 508 uczniów, co jest co jest liczbą nieno­towaną od kilku lat. Pod­czas wiz­yty na Wydziale można było uczest­niczyć w pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów prowad­zonymi na WEIiT. Odbyły się także prezen­tacje i wykłady przy­go­towane przez współpracu­jące z Wydzi­ałem przed­siębiorstwa, m.in.: Monster&Devices, Meta­Pack Poland, REC Global, ASTEC, Mazel M.H. Mazurkiewicz oraz LUG Light Fac­tory. Zain­tere­sowani mogli też zwiedzić Cen­trum Kom­put­erowe Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji jest jed­nym z najs­tarszych i najwięk­szych wydzi­ałów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Dzisiaj na 4 kierunk­ach ksz­tałci się prawie 1100 stu­den­tów. Wydział otrzy­mał także od Pol­skiej Komisji Akredy­ta­cyjnej pozy­ty­wną ocenę insty­tucjon­alną, co oznacza wysoką jakość ksz­tałce­nia na wszys­t­kich prowad­zonych kierunk­ach. Nie można jed­nak zapom­nieć, że kierunek infor­matyka w 2011 r. uzyskał ocenę wyróż­ni­a­jącą i znalazł się w gronie 7 najlep­szych spośród ponad 130 wydzi­ałów w Polsce, na których prowadzi się dydak­tykę z zakresu informatyki.

Uczniom dzięku­jemy za wiz­ytę i zapraszamy do stu­diowa­nia na WEIT!

Dzień Otwarty WEIT

Zapraszamy na Dzień Otwarty Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Szafrana 2 w Zielonej Górze w dniu 21 sty­cz­nia 2015 roku w godz­i­nach od 9.00 do 14.00. Pod­czas wiz­yty na WEIT będzie można uczest­niczyć w pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na WEIT. Na szczególną uwagę zasługują prezen­tacje i wykłady przy­go­towane przez współpracu­jące z WEIT przed­siębiorstwa: ASTEC, LUG Light Fac­tory, Mazel M.H. Mazurkiewicz, Meta­Pack Poland, Monster&Devices oraz REC Global. Pon­adto, będzie możli­wość zwiedzenia Cen­trum Kom­put­erowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

ASUS Repub­lic Of Gamers Day spotkanie z zawodowym e-​sportowcem

W środę 11 grud­nia 2013 r. w sali 115 budynku A-​2 Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbędzie się ASUS ROG DAY, orga­ni­zowany przez Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji oraz wor­tal Over​clock​.pl i firmę ASUS. Goś­ciem orga­ni­za­torów spotka­nia będzie Marcin „Senin” Krę­cidło – zawodowy e-​sportowiec, który w grze strate­gicznej Star­Craft II zna­j­duje się w ścisłej czołówce na are­nie naszego kraju i Europy. W ramach imprezy odbędzie się również wykład redak­tora naczel­nego wor­talu tech­no­log­icznego Over​clock​.pl – Daw­ida Samołyk, doty­czący tech­nicznych kwestii wyda­jności sprzętu kom­put­erowego w grach. Na ASUS ROG DAY nie zabraknie cieka­wostek ze świata nowych tech­nologii, konkursów z wartoś­ciowymi nagro­dami oraz możli­wości bezpośred­niego zmierzenia się w grze kom­put­erowej z zapros­zonym e-​sportowcem.

Zapraszamy wszys­t­kich zainteresowanych!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (program_ASUS_ROG_DAY.pdf)program_ASUS_ROG_DAY.pdf[ ]69 kB

Prezen­tacja Stream­soft

Stream­soft jest znanym i cenionym ogólnopol­skim pro­du­cen­tem opro­gramowa­nia. Firma tworzy przy­jazne miejsce pracy, a także środowisko, w którym każda osoba dobrze się czuje i może w pełni rozwi­jać swój potenc­jał. Już 10 grud­nia w budynku A-​0 na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim przy ulicy Podgórnej 50 będziecie mogli zapoz­nać się z ofertą firmy. Stream­soft uru­chomił pro­gram „Czas na doświad­cze­nie” w ramach którego zaprasza do pod­ję­cia pier­wszej pracy. Do wyboru jest Dział Mar­ketingu lub Tele­mar­ketingu. Pro­gram kierowany jest w szczegól­ności do absol­wen­tów uczelni wyższych i stu­den­tów 5 roku studiów. Jeśli jesteś zain­tere­sowany budową marki w branży IT, chcesz zdobyć doświad­cze­nie, dowiedzieć się jak pra­cować z klien­tem to ta oferta jest dla Ciebie! Wielu z Was pewnie już wie, że Stream­soft jest orga­ni­za­torem corocznego konkursu dla pro­gramistów — stu­den­tów szkół wyższych. Konkurs składa się z trzech etapów, w którym uczest­nicy rozwiązują określone zada­nia. Dla autorów najlep­szych rozwiązań czeka nagroda w postaci płat­nego stażu w Dziale Pro­dukcji Oprogramowania.

Chce­cie dowiedzieć się więcej? Koniecznie odwiedź stoisko Streamsoft!

Zapraszamy 10.12.2013, godz. 10.0013.00, Hol A-​0, Cam­pus A UZ

Infor­matyka — wyróż­ni­a­jąca jakość ksz­tałce­nia

Państ­wowa Komisja Akredy­ta­cyjna uch­wałą nr 294/​2011 z dnia 5 maja 2011 roku oceniła wyróż­ni­a­jąco jakość ksz­tałce­nia na kierunku Infor­matyka. Znaleźliśmy się w gronie takich Uczelni, jak Politech­nika Wrocławska, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński w Krakowie, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Uni­w­er­sytet Wrocławski, Politech­nika Poz­nańska oraz Akademia Gór­niczo – Hutnicza.