Aktu­al­ności

Dzień Otwarty WEIT

Zapraszamy na Dzień Otwarty Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Szafrana 2 w Zielonej Górze w dniu 21 sty­cz­nia 2015 roku w godz­i­nach od 9.00 do 14.00. Pod­czas wiz­yty na WEIT będzie można uczest­niczyć w pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na WEIT. Na szczególną uwagę zasługują prezen­tacje i wykłady przy­go­towane przez współpracu­jące z WEIT przed­siębiorstwa: ASTEC, LUG Light Fac­tory, Mazel M.H. Mazurkiewicz, Meta­Pack Poland, Monster&Devices oraz REC Global. Pon­adto, będzie możli­wość zwiedzenia Cen­trum Kom­put­erowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

ASUS Repub­lic Of Gamers Day spotkanie z zawodowym e-​sportowcem

W środę 11 grud­nia 2013 r. w sali 115 budynku A-​2 Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbędzie się ASUS ROG DAY, orga­ni­zowany przez Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji oraz wor­tal Over​clock​.pl i firmę ASUS. Goś­ciem orga­ni­za­torów spotka­nia będzie Marcin „Senin” Krę­cidło – zawodowy e-​sportowiec, który w grze strate­gicznej Star­Craft II zna­j­duje się w ścisłej czołówce na are­nie naszego kraju i Europy. W ramach imprezy odbędzie się również wykład redak­tora naczel­nego wor­talu tech­no­log­icznego Over​clock​.pl – Daw­ida Samołyk, doty­czący tech­nicznych kwestii wyda­jności sprzętu kom­put­erowego w grach. Na ASUS ROG DAY nie zabraknie cieka­wostek ze świata nowych tech­nologii, konkursów z wartoś­ciowymi nagro­dami oraz możli­wości bezpośred­niego zmierzenia się w grze kom­put­erowej z zapros­zonym e-​sportowcem.

Zapraszamy wszys­t­kich zainteresowanych!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (program_ASUS_ROG_DAY.pdf)program_ASUS_ROG_DAY.pdf[ ]69 kB

Prezen­tacja Stream­soft

Stream­soft jest znanym i cenionym ogólnopol­skim pro­du­cen­tem opro­gramowa­nia. Firma tworzy przy­jazne miejsce pracy, a także środowisko, w którym każda osoba dobrze się czuje i może w pełni rozwi­jać swój potenc­jał. Już 10 grud­nia w budynku A-​0 na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim przy ulicy Podgórnej 50 będziecie mogli zapoz­nać się z ofertą firmy. Stream­soft uru­chomił pro­gram „Czas na doświad­cze­nie” w ramach którego zaprasza do pod­ję­cia pier­wszej pracy. Do wyboru jest Dział Mar­ketingu lub Tele­mar­ketingu. Pro­gram kierowany jest w szczegól­ności do absol­wen­tów uczelni wyższych i stu­den­tów 5 roku studiów. Jeśli jesteś zain­tere­sowany budową marki w branży IT, chcesz zdobyć doświad­cze­nie, dowiedzieć się jak pra­cować z klien­tem to ta oferta jest dla Ciebie! Wielu z Was pewnie już wie, że Stream­soft jest orga­ni­za­torem corocznego konkursu dla pro­gramistów — stu­den­tów szkół wyższych. Konkurs składa się z trzech etapów, w którym uczest­nicy rozwiązują określone zada­nia. Dla autorów najlep­szych rozwiązań czeka nagroda w postaci płat­nego stażu w Dziale Pro­dukcji Oprogramowania.

Chce­cie dowiedzieć się więcej? Koniecznie odwiedź stoisko Streamsoft!

Zapraszamy 10.12.2013, godz. 10.0013.00, Hol A-​0, Cam­pus A UZ

Infor­matyka — wyróż­ni­a­jąca jakość ksz­tałce­nia

Państ­wowa Komisja Akredy­ta­cyjna uch­wałą nr 294/​2011 z dnia 5 maja 2011 roku oceniła wyróż­ni­a­jąco jakość ksz­tałce­nia na kierunku Infor­matyka. Znaleźliśmy się w gronie takich Uczelni, jak Politech­nika Wrocławska, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński w Krakowie, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Uni­w­er­sytet Wrocławski, Politech­nika Poz­nańska oraz Akademia Gór­niczo – Hutnicza.

Nagroda Siemensa dla absol­wenta WEIT

Pier­wszą nagrodę konkursu Siemensa w roku 2012 na najlep­szą pracę dyplo­mową w obszarze automatyki oraz robo­t­yki w roku 2012 uzyskał absol­went Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego Zbig­niew Rotkiewicz (na zdję­ciu z pro­mo­torem pracy – drem inż. Grze­gorzem Andrze­jew­skim, WEIT, Insty­tut Infor­matyki i Elektroniki).

Nagrodę wręc­zono 26 czer­wca 2012 w Małej Auli Politech­niki Warsza­wskiej, pod­czas uroczys­tego posiedzenia Sen­atu Politech­niki Warsza­wskiej. Zbig­niew Rotkiewicz otrzy­mał również nagrodę 5 tysięcy zło­tych za najlep­szą pracę dyplo­mową w dziedzinie wyko­rzys­ta­nia automatyki Siemensa z rąk prezy­denta Zielonej Góry Janusza Kubickiego.