Aktu­al­ności

Dzień Otwarty WIEA 2019 — zaprosze­nie

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze (budynek A-​2) w dniu 27 lutego 2018 r. w godz­i­nach 9.0014.00.

Pod­czas wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. W raz z nami prezen­tować się będą firmy part­ner­skie naszych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. Nasi part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­tują obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach oraz laboratoriach.

Wiz­yta będzie również okazją do zapoz­na­nia się z warunk­ami stu­diowa­nia w naszym nowoczes­nym budynku dydak­ty­cznym odd­anym do użytku w 2013 r. oraz zwiedzenia najnowszych lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych pow­stałych na Wydziale w 2015 r. za kwotę przekracza­jącą 5 mln PLN.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza rejes­tracja grup: https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​I​h​A​i​j​9​H​s​A​9​m​V​Y​Q​R​72

Zachę­camy do zamieszczenia infor­ma­cji o dniu otwartym na Państwa pro­filu Facebook

https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​2636345339738992​/​

Ori­en­ta­cyjny plan budynków UZ kam­pus A. Budynki Wydzi­ału to A-​2 i A-​9 (kolor czerwony).

Akcja ewalu­acja 2018/​19 — oceń bel­fra

Uczel­ni­ana Rada ds. Jakości Ksz­tałce­nia i Par­la­ment Stu­dencki zapraszają do udzi­ału w konkur­sie AKCJA EWALU­ACJAOCEŃ BEL­FRA. Na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim rozpoczęła się XI edy­cja ewalu­acji. Ocena prowadzą­cych zaję­cia dokony­wana jest przez stu­den­tów i dok­toran­tów po zakończe­niu zajęć. W tej edy­cji ewalu­acji anki­eta udostęp­niona jest od 21 sty­cz­nia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
Szczegółowe infor­ma­cje można oraz link do mod­ułu anki­etowego zna­j­duje się na stronie:
http://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​a​k​c​j​a​-​e​w​a​l​u​a​c​j​a​-​o​c​e​n​-​b​e​l​f​r​a
Zapraszamy do udzi­ału w ewaluacji!

Okrę­gowy etap Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim

42 uczniów z 9 szkół pon­adg­im­naz­jal­nych z 5 powiatów okręgu lubuskiego wzięło wczo­raj (8 sty­cz­nia 2019 r.) udział w II etapie 45. Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej. Jej wyniki będą znane za dwa tygod­nie i zostaną przesłane do Komitetu Głównego OWT.

Etap cen­tralny Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej odbędzie się w dn. 1416 kwiet­nia br. w Kaliszu.

Zawody okrę­gowe odbyły się na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, pod czu­jnym okiem 3 pra­cown­ików naukowych wydzi­ałów tech­nicznych UZ oraz dwóch przed­staw­icieli Lubuskiego Okrę­gowego Komitetu OWT. Uczniowie rozwiązy­wali zada­nia w dwóch gru­pach tem­aty­cznych:
- grupa mechaniczno-​budowlana – 33 uczest­ników,
- grupa elektryczno-​elektroniczna – 9 uczest­ników.

W oby­dwu gru­pach uczniowie musieli rozwiązać 2 spośród 3 zadań tem­aty­cznych (do wyboru), oraz zadanie infor­maty­czne lub opty­mal­iza­cyjne. Na wszys­tko mieli 4,5 godz. czasu.
Przed zawodami uczest­nicy tego etapu OWT, poza lab­o­ra­to­ri­ami WIEA, mieli możli­wość zwiedzenia również innych tech­nicznych wydzi­ałów uni­w­er­sytec­kich. Na Wydziale Mechan­icznym było to Lab­o­ra­to­rium Bio­ma­te­ri­ałów i Nan­otech­nologii, a na Wydziale Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska — Lab­o­ra­to­rium Insty­tutu Budown­ictwa, gdzie dla uczest­ników OWT został przeprowad­zony ekspery­ment pt. Badanie wytrzy­małości betonu na ściskanie i roz­cią­ganie (prasa wytrzy­małoś­ciowa).

Mot­tem tegorocznej edy­cji OWT jest cytat z prof. Tadeusza Kotar­bińskiego:
Kraj, któryby się tech­nicznie zanied­bał lub co gorsza pro­gramowo od tech­niki odwró­cił, dobrowol­nie skaże się na rolę służebną wobec innych nar­o­dów…

fot. K. Adam­czewski, M. Doligalski

Kalen­darz rekru­tacji na stu­dia na semestr letni 2018/​19

Infor­mu­jemy, że 1-​go lutego br. rozpoczyna się rejes­tracja elek­tron­iczna na stu­dia II stop­nia (stu­dia stacjonarne i nies­tacjonarne). Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ ofer­uje ksz­tałce­nie w try­bie stacjonarnym i nies­tacjonarnym na kierunk­ach: automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika oraz infor­matyka.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące kalen­darza rekru­tacji można znaleźć na stronie
http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​-​n​a​-​s​e​m​-​l​e​t​n​i​-​20182019​/

Infor­ma­cje na temat ksz­tałce­nia na kierunk­ach II stop­nia studiów na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zna­j­dują się na stronie
https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​o​d​u​l​e​-​p​o​s​i​t​i​o​n​s

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty!

Eras­mus+

Spotkanie infor­ma­cyjne na temat możli­wości stu­diowa­nia lub prak­tyk stu­denc­kich za granicą w ramach pro­gramu Eras­mus+ :
- dlaczego warto wyjechać?
- dokąd można wyjechać?
- jak uzyskać finan­sowanie?
- jakie obow­iązują zasady?
- jakie for­mal­ności trzeba załatwić?

Również infor­ma­cje o zagranicznych stu­di­ach zintegrowanych.

Czas: środa 09.01.2019 godz­ina 9.159.45
Miejsce: sala 115 A-​2

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (plakat_erasmus.pdf)plakat_erasmus.pdf[ ]386 kB

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11AiR-​KSA-​ND, 11E-​ND, 41EE-​SP

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11AiR-​KSA-​ND, 11E-​ND, 41EE-​SP. Szczegółowe infor­ma­cje w dziekana­cie WIEA oraz w zakładce Prace dyplo­mowe. Ter­miny dla grup 11AiR-​KSA-​ND oraz 11E-​ND: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 26.01.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej (po uprzed­nim zatwierdze­niu tem­atów) nie później niż do 17.02.2019. Ter­miny dla grupy 41EE-​SP: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 07.01.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej nie później niż do 28.01.2019.

Pro­jek­towanie sieci kom­put­erowych w prak­tyce.

Zapraszamy na kole­jny wykład w ramach IV edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, który odbędzie się 13 grud­nia 2018 r., o godzinie 17:00 w sali 115. W trak­cie wykładu zostaną przed­staw­ione pod­sta­wowe zasady i kon­cepcje pro­jek­towa­nia sieci kom­put­erowych. Prowadzący omówią różnice pomiędzy poszczegól­nymi urządzeni­ami sieciowymi.
Wszys­t­kich zain­tere­sowanych serdecznie zapraszamy do uczest­nictwa w wykładzie.

Open Day BBraun na WIEA

Dnia 21 listopada 2018 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbył się dzień otwarty firmy B. Braun/​Aesculap Chifa. Firma B. Braun jest jedną z wiodą­cych na świecie firm medy­cznych, pro­duku­jącej i dys­try­bu­u­jącej pro­dukty tech­niczne i wyroby medy­czne na skalę glob­alną, zatrud­ni­a­jącej ponad 56 000 pra­cown­ików w 64 kra­jach. B. Braun pomaga popraw­iać jakość zabiegów i pro­ce­dur pracy w szpi­ta­lach i gabi­ne­tach lekars­kich oraz zwięk­szać bez­pieczeństwo pac­jen­tów, lekarzy i per­son­elu pielęgniarskiego.

Firma B. Braun wys­taw­iła swoje stanowisko, na którym prezen­towała swoje pro­dukty. Stoisko cieszyło się dużym zain­tere­sowaniem wśród naszych stu­den­tów. Jed­nakże kluc­zowym ele­mentem dnia otwartego B. Braun był wykład zaprezen­towany przez Pana Gerda Niehage CIO firmy B. Braun w sali wykład­owej Wydzi­ału WIEA. Wykład doty­czył trans­for­ma­cji cyfrowych w prze­myśle i tech­nice, które miały miejsce na przełomie XX i XXI w. Wykład cieszył się bardzo dużym powodze­niem wśród stu­den­tów naszego Wydzi­ału, sala wykład­owa była wypełniona po brzegi. Pod­czas wykładu Pan Niehage naw­iązał inter­akcję ze stu­den­tami, którzy bardzo chęt­nie udzielali się pod­czas trwa­nia wykładu, a także zadali bardzo dużo pytań na jego koniec.

Można śmi­ało stwierdzić, że dzień otwarty B. Braun na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego był bardzo udany.

Wyzwa­nia IT: Dig­i­tal Trans­for­ma­tion

Zapraszamy na wykład otwarty z firmą BBraun/​AES­CU­LAP CHIFA

w dniu 21 listopada 2018 r o godzinie 13.30

w sali wykład­owej nr 115

ul. Prof. Z. Szafrana 2, 65246 Zielona Góra