Aktu­al­ności

Infor­matyka — wyróż­ni­a­jąca jakość ksz­tałce­nia

Państ­wowa Komisja Akredy­ta­cyjna uch­wałą nr 294/​2011 z dnia 5 maja 2011 roku oceniła wyróż­ni­a­jąco jakość ksz­tałce­nia na kierunku Infor­matyka. Znaleźliśmy się w gronie takich Uczelni, jak Politech­nika Wrocławska, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński w Krakowie, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Uni­w­er­sytet Wrocławski, Politech­nika Poz­nańska oraz Akademia Gór­niczo – Hutnicza.

Nagroda Siemensa dla absol­wenta WEIT

Pier­wszą nagrodę konkursu Siemensa w roku 2012 na najlep­szą pracę dyplo­mową w obszarze automatyki oraz robo­t­yki w roku 2012 uzyskał absol­went Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego Zbig­niew Rotkiewicz (na zdję­ciu z pro­mo­torem pracy – drem inż. Grze­gorzem Andrze­jew­skim, WEIT, Insty­tut Infor­matyki i Elektroniki).

Nagrodę wręc­zono 26 czer­wca 2012 w Małej Auli Politech­niki Warsza­wskiej, pod­czas uroczys­tego posiedzenia Sen­atu Politech­niki Warsza­wskiej. Zbig­niew Rotkiewicz otrzy­mał również nagrodę 5 tysięcy zło­tych za najlep­szą pracę dyplo­mową w dziedzinie wyko­rzys­ta­nia automatyki Siemensa z rąk prezy­denta Zielonej Góry Janusza Kubickiego.