Aktu­al­ności

ERAS­MUS — rekru­tacja do 20.03.2016r.

Kończysz stu­dia? Zrekru­tuj się na prak­tyki absol­wenckie w ramach pro­gramu erasmus+.

Co należy zro­bić? Będąc stu­den­tem wziąć udział w rekru­tacji, a na prak­tyki wyjechać po ukońc­zonych stu­di­ach, np. na ostat­nim roku studiów mag­is­ter­s­kich należy wziąć udział w rekru­tacji na wyjazd w roku aka­demickim 2016/​2017 i po obronie można wyjechać na prak­tyki za granicę, z tym, że prak­tyki należy zakończyć do końca roku aka­demick­iego.
Bada­nia UE wskazują, że ponad 10% stu­den­tów na stałe zna­j­duje zatrud­nie­nie w fir­mie w której odby­wali prak­tyki w ramach pro­gramu erasmus+.

Przykład­owe oferty prak­tyk na tere­nie Lon­dynu, Wielka Bry­ta­nia. ESPA gwaran­tuje zamel­dowanie, opła­cone rachunki i zwrot za dojazdy (o ile mieszkanie nie zna­j­duje się w pobliżu firmy):

 1. 36 months Junior Front Office Consultant
 2. 12 Months Sales & Busi­ness Administration
 3. 6 months mar­ket­ing & social media
 4. 6 months infor­mat­ics and robotics
 5. 6 months mobil­ity and transportation

Wyma­gania – szczegóły w poszczegól­nej ofercie.

Wys­tawa AM Tech­nolo­gies na WIEA

Serdecznie zapraszamy w dniu 08.03.2016 do odwiedzenia stoiska fir­mowego AM Tech­nolo­gies, w holu budynku A-​2 Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, przy ul. prof. Z. Szafrana 2. W godz­i­nach 10.0015.00 zaprezen­towana zostanie m.in. poniższa aparatura pomi­arowa oraz naukowo-​badawcza:

 • Anal­iza­tor widma syg­nałów Keysight N9020B
 • Wielo­funkcyjny anal­iza­tor Keysight Field­Fox N9917A
 • Najnowsze oscy­loskopy Keysight serii 3000T, 4000X, 6000X, Seria S
 • Najnowszy mul­ti­me­try True­Volt Keysight 34461A /​34465A — 6,5 cyfry
 • Gen­er­a­tor funkcyjny/​arbitralny Keysight 33522B
 • Model mikroskopu sił ato­m­owych – mikroskopu Keysight AFM 5500
 • Piec kali­bra­cyjny Fluke 9142-​E-​P-​256
 • Cer­ty­fika­tor okablowa­nia Viavi Cer­ti­fier 40G
 • Anal­iza­tor trans­misji ETH/​IP 10GE Viavi MTS 5800
 • Urządzenia demarka­cyjne do testowa­nia SLA Acce­dian Net­works MetroNID TE

Serdecznie zapraszamy !!!

Konkurs pro­gramisty­czny REC i WIEA — pro­jekty zespołowe

Zapraszamy Stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego do uczest­nictwa w konkur­sie pro­gramisty­cznym. Najlep­sze zespoły pro­gramisty­czne mogą wygrać nagrody rzec­zowe oraz staże w fir­mie REC. Spotkanie orga­ni­za­cyjne odbędzie się w dniu 02.03.2016r., godz. 11:00, sala 115 A-​2.

Szczegóły i bieżące infor­ma­cje na stronie: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1258475720836253​/​1259606177389874​/

Serdecznie zapraszamy !!!

Dr inż. Michał Doligalski

Konkursy na stanowisko doktoranta-​stypendysty

Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych WIEA UZ infor­muje o otwar­ciu dwóch konkursów na stanowisko doktoranta-​stypendysty w pro­jek­cie Nar­o­dowego Cen­trum Nauki doty­czą­cym zagad­nień diag­nos­tyki medycznej:

Konkurs 1

Konkurs 2

Targi Pracy na UZ

Mamy ogromną przy­jem­ność zaprosić na XIV edy­cję Targów Pracy, które odbędą się 16 marca 2016 roku w godz­i­nach 10:0014:00 na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim (Cam­pus A — hol budynku A-​10). To najlep­sza okazja, żeby w jed­nym miejscu i cza­sie poz­nać aktu­alne oferty pracy, poroz­maw­iać z pra­co­daw­cami o wyma­gani­ach staw­ianych kandydatom, złożyć lub sprawdzić doku­menty aplika­cyjne, czy też otrzy­mać mate­ri­ały infor­ma­cyjne przy­go­towane przez firmy wys­taw­ia­jące się na targach.

http://​www​.bk​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​t​a​r​g​i​-​p​r​a​c​y

Spotkanie z przed­staw­icielem firmy Texas Instru­ments

W dniu 26.01.2016r. w godz­i­nach 10:0011:00 w sali 115 zna­j­du­jącej się w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ w budynku A-​2 przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 odbędzie się spotkanie z Panem dr Giuseppe Maz­zolenim region­al­nym man­agerem firmy Texas Instru­ments w Pradze.

Spotkanie poświę­cone będzie możli­wości zatrud­nienia w fir­mie Texas Instru­ments stu­den­tów i absol­wen­tów studiów inżynier­s­kich, mag­is­ter­s­kich i dok­toranc­kich. Nadarza się, więc okazja znalezienia dobrze płat­nej pracy w świa­towej kor­po­racji z branży elek­tron­icznej, dającej duże możli­wości roz­woju zawodowego nawet dla osób nieposi­ada­ją­cych prak­tyki zawodowej.

Texas Instru­ments – amerykańska firma z siedz­ibą w Dal­las w Tek­sasie, czołowy pro­du­cent półprze­wod­ników. Obec­nie pro­du­cent m.in. cyfrowych pro­ce­sorów syg­nałowych (DSP), mikrokon­trol­erów, układów elektro-​optycznych typu DLP, przetworników cyfrowo-​analogowych i analogowo-​cyfrowych, czu­jników, układów RFID i kalku­la­torów naukowych. Firma ma swoje odzi­ały w wielu kra­jach świata, jej roczny obrót wynosi powyżej 13 mil­iardów dolarów.

Dodatkowe infor­ma­cje można znaleźć na stronach: careers​.ti​.com lub ti​.com.

Spotkanie orga­nizuje dr hab. inż. Krzysztof Soza­ński, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..

Zapraszamy wszys­t­kich zainteresowanych!

Sukces Stu­den­tów WIEA!

Night of The Liv­ing Devs 2015 to już 4 edy­cja 24 godzin­nego hackathonu orga­ni­zowanego przez firmę Microsoft Pol­ska. W tym roku to prestiżowe wydarzanie miało zasięg między­nar­o­dowy, w którym udział wzięły drużyny państw z Europy Środkowo-​Wschodniej. Zadaniem uczest­ników zawodów pro­gramisty­cznych było napisanie trzech różnych aplikacji w kat­e­go­ri­ach: pro­duk­ty­wność, gra i edukacja. Na napisanie każdej z aplikacji przewidziany był czas 6 godzin. W elim­i­nac­jach Pol­s­kich wzięły udział 33 drużyny z różnych uczelni wyższych w naszym kraju. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego reprezen­towali stu­denci i absol­wenci: Kamil Feliszewski, Dawid Kuźmiński, Adam Kowal­czyk, Alicja Wol­nik, Sła­womir Krężel. Przy­go­towali i zgłosili do rywal­iza­cji w prestiżowej kat­e­gorii nar­o­dowej grę: „Too Deep”. Po prezen­tacji wszys­t­kich aplikacji w wyniku głosowa­nia na najlep­szą aplikację nar­o­dową wybrano grę przy­go­towaną przez stu­den­tów naszego wydzi­ału. Co więcej gra wygrała również w kat­e­gorii najlep­szej aplikacji międzynarodowej!

Serdecznie grat­u­lu­jemy !!!

Dyplomy czwartej edy­cji Akademii Siemens

Tegoroczna edy­cja kursu automatyki prze­mysłowej i egza­minu Akademii Siemens Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zakończyła się sukce­sem dla 14 stu­den­tów Wydzi­ału. 9 grud­nia 2015 r. odbyła się uroczys­tość wręczenia cer­ty­fikatów Akademii. Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, pod­kreślił znacze­nie prowadzenia dydak­tyki opartej na rzeczy­wistych urządzeni­ach i sys­temach spo­tykanych w rozwiąza­ni­ach prze­mysłowych, pograt­u­lował stu­den­tom sukcesu oraz zachę­cił ich do dal­szej ambit­nej pracy. Piąta edy­cja kursu rozpocznie się z początkiem semes­tru let­niego roku 2015/​16.

Serdecznie grat­u­lu­jemy !!!

Fot. K. Łata