Aktu­al­ności

Sukces Stu­den­tów WIEA!

Night of The Liv­ing Devs 2015 to już 4 edy­cja 24 godzin­nego hackathonu orga­ni­zowanego przez firmę Microsoft Pol­ska. W tym roku to prestiżowe wydarzanie miało zasięg między­nar­o­dowy, w którym udział wzięły drużyny państw z Europy Środkowo-​Wschodniej. Zadaniem uczest­ników zawodów pro­gramisty­cznych było napisanie trzech różnych aplikacji w kat­e­go­ri­ach: pro­duk­ty­wność, gra i edukacja. Na napisanie każdej z aplikacji przewidziany był czas 6 godzin. W elim­i­nac­jach Pol­s­kich wzięły udział 33 drużyny z różnych uczelni wyższych w naszym kraju. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego reprezen­towali stu­denci i absol­wenci: Kamil Feliszewski, Dawid Kuźmiński, Adam Kowal­czyk, Alicja Wol­nik, Sła­womir Krężel. Przy­go­towali i zgłosili do rywal­iza­cji w prestiżowej kat­e­gorii nar­o­dowej grę: „Too Deep”. Po prezen­tacji wszys­t­kich aplikacji w wyniku głosowa­nia na najlep­szą aplikację nar­o­dową wybrano grę przy­go­towaną przez stu­den­tów naszego wydzi­ału. Co więcej gra wygrała również w kat­e­gorii najlep­szej aplikacji międzynarodowej!

Serdecznie grat­u­lu­jemy !!!

Dyplomy czwartej edy­cji Akademii Siemens

Tegoroczna edy­cja kursu automatyki prze­mysłowej i egza­minu Akademii Siemens Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zakończyła się sukce­sem dla 14 stu­den­tów Wydzi­ału. 9 grud­nia 2015 r. odbyła się uroczys­tość wręczenia cer­ty­fikatów Akademii. Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz, pod­kreślił znacze­nie prowadzenia dydak­tyki opartej na rzeczy­wistych urządzeni­ach i sys­temach spo­tykanych w rozwiąza­ni­ach prze­mysłowych, pograt­u­lował stu­den­tom sukcesu oraz zachę­cił ich do dal­szej ambit­nej pracy. Piąta edy­cja kursu rozpocznie się z początkiem semes­tru let­niego roku 2015/​16.

Serdecznie grat­u­lu­jemy !!!

Fot. K. Łata

IT Aca­d­e­mic Day

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich stu­den­tów i nauczy­cieli aka­demic­kich Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego na kon­fer­encję IT Aca­d­e­mic Day, która odbędzie się 16 grud­nia 2015r. w sali 115 A-​2, Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki od godziny 9:00 do 14:35.Tem­atyka kon­fer­encji poświę­cona jest tech­nolo­giom pro­gramisty­cznym firmy Microsoft. Prele­gen­tami będą pra­cown­icy Microsoft, WIEA UZ oraz Meta­Pack Poland sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Plakat_IT_Academic_Day.pdf)Plakat_IT_Academic_Day.pdf[ ]4513 kB

Lumel Day

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych do udzi­ału w Lumel Day. Wydarze­nie odbędzie się w dniu 2 grud­nia 2015, w godz. 13:0014:35 w sali 115 budynku A-​2 przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 (siedz­iba Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego). Od godziny 12:00 w holu przed salą 115 odbędzie się wys­tawa pro­duk­tów firmy Lumel. Pod­czas spotka­nia nastąpi rozstrzyg­nię­cie konkursu wiedzy o fir­mie Lumel. Pyta­nia konkur­sowe opub­likowane zostaną na pro­filu face­bookowym firmy Lumel w dniu 25 listopada 2015r.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Plakat_Lumel_Day.jpg)Plakat_Lumel_Day.jpg[ ]226 kB

Dzień Otwarty Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych i pier­wsze zaję­cia Akademii ADB

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Dniu Otwartym Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wydarze­nie odbędzie się w sali 502 budynku A-​2, 21 października 2015r. w godz. 14:0017:00. W cza­sie Dnia Otwartego, w cyklu godzi­nowym, odbędzie się krótki wykład oraz konkurs z nagro­dami. Każdy dostanie upominek a zwycięzcy konkursu najnowszą plat­formę Rasp­berry Pi, na której będą się odby­wać warsz­taty towarzyszące Akademii ADB.

Zapraszamy na godz­inę 14:00, 15:00 oraz 16:00.

  • Jesteś miłośnikiem nowych tech­nologii i chcesz dowiedzieć się więcej?
  • Chci­ałbyś sko­rzys­tać z bogatej wiedzy ekspertów?
  • Myślisz jak zapewnić sobie dobry start w przyszłość?

Dołącz do Akademii ADB!

Współpraca z firmą ADB, będzie real­i­zowana w roku aka­demickim 2015/​16 również w formie Akademii, tzn. wykładów i prak­ty­cznych warsz­tatów, które zostaną przeprowad­zone przez wyk­wal­i­fikowanych spec­jal­istów firmy z długim stażem i wielo­let­nim doświad­cze­niem w branży IT. Akademia ADB, rozpocznie się cyk­lem wykładów „Prze­mysłowe pode­jś­cie do pro­gramowa­nia”. Wykład „Wstęp do pracy w grupie” zostanie poprowad­zony przez przed­staw­iciela firmy mgr inż. Pawła Nowaka. Zapraszamy do sali 115 budynku A-​2 Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, 21 października 2015r. o godz. 17:00.

Szczegółowe infor­ma­cje nt. Akademii ADB (w tym elek­tron­iczny for­mu­larz zgłoszenia) zna­j­dują się tutaj

Pyta­nia proszę kierować na adres: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Zapraszamy wszys­t­kich zainteresowanych!

Inau­gu­racja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

22 października 2015 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ofic­jal­nie zain­au­gurowana zostanie pier­wsza edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. Uroczysta inau­gu­racja rozpocznie się o godz. 13.00 w bud. A-​2 w sali 115. Akademia bez­pieczeństwa danych IT to inic­jatywa mająca na celu przekazanie stu­den­tom Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz wszys­tkim zain­tere­sowanym tą tem­atyką, wiedzy oraz doświad­czenia w dziedzinie bez­pieczeństwa IT, które pra­cown­icy firmy zdobyli w trak­cie wielu lat prak­tyki zawodowej. W ramach zajęć uczest­nicy będą mieli okazję pracy w zaawan­sowanym tech­no­log­icznie Lab­o­ra­to­rium bez­pieczeństwa IT, mieszczą­cym się w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie. Infra­struk­tura ta jest wyposażona w urządzenia odpowiada­jące najnowszym stan­dar­dom z dziedziny IT secu­rity, między innymi HSM (Hard­ware Secu­rity Mod­ule – sprzę­towy szyfrator danych) oraz urządzenia Son­icWall typu UTM. Zaję­cia będą prowad­zone w formie wykładów i zajęć prak­ty­cznych. Dzięki takiej formie zajęć, możliwe będzie z jed­nej strony naby­cie pod­staw teo­re­ty­cznych, a z drugiej poz­nanie prak­ty­cznych aspek­tów omaw­ianych zagad­nień.

Zapraszamy do udzi­ału w Akademii !

Rejes­tracja: http://​akademia​.per​cep​tus​.pl/

5 mln zł dla lab­o­ra­toriów na WIEA

5 października 2015 r.

Dziś na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim pod­pisana została umowa na 4 mln 980 tys. zł przez­nac­zone na zakup nowoczes­nego wyposaże­nia dla lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Doku­ment pod­pisali — Zastępca Dyrek­tora ds. utrzy­ma­nia zasobów Ośrodka Przetwarza­nia Infor­ma­cji Łukasz Socha i Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński. Środki te pochodzą z Pro­gramu Oper­a­cyjnego Infra­struk­tura i Środowisko — Infra­struk­tura szkol­nictwa wyższego.

Pieniądze te Wydział otrzy­mał w ramach kon­tynu­acji pro­jektu, rozpoczętego w 2013 r., doty­czącego mod­ern­iza­cji siedz­iby Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Pro­jekt „Prze­bu­dowa budynku dydak­ty­cznego WEIiT UZ” zre­al­i­zowany został w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Infra­struk­tura i Środowisko — Infra­struk­tura szkol­nictwa wyższego. Wartość wydatków w pro­jek­cie w 2013 r. wyniosła prawie 25,5 mln zł.

Wspar­ciem objęte zostanie 5 laboratoriów:

  1. Lab­o­ra­to­rium automatyza­cji pro­cesów prze­mysłowych, w którym pow­stanie lab­o­ra­to­ryjny model elasty­cznej linii mon­tażowej, tzw. kom­plek­sowy Elasty­czny Sys­temy Mon­tażowy (ESP). Sys­tem ten umożliwi stu­den­tom zapoz­nanie się ze struk­turą, właś­ci­woś­ci­ami oraz tech­nicznymi możli­woś­ci­ami nowoczes­nych sys­temów automatyza­cji wyko­rzys­tu­ją­cych różnorodne urządzenia elek­tron­iczne, elek­tryczne, mechan­iczne i pneumatyczne.
  2. Lab­o­ra­to­rium robo­t­yki mobil­nej, ma stanowić fun­da­ment niezbędny do real­iza­cji badań naukowych oraz zajęć dydak­ty­cznych z zakresu nowoczes­nych algo­ryt­mów dla sze­rok­iego spek­trum typowych aplikacji związanych z nowoczesną robo­t­yką mobilną. Lab­o­ra­to­rium ma ofer­ować dużą różnorod­ność plat­form robo­t­y­cznych prezen­tu­ją­cych różne kon­cepcje loko­mocji (zarówno roboty kołowe jak i kroczące), per­cepcji (sen­so­ryka, laserowe sys­temy naw­igacji, sys­temy wiz­yjne), kog­ni­ty­wistyki i pro­gramowa­nia (sys­temy osad­zone, opro­gramowanie symu­la­cyjne i bib­lioteki numeryczne).
  3. Lab­o­ra­to­rium nowoczes­nych tech­nik mon­i­torowa­nia pro­cesów, które jest odpowiedzią na ros­nące potrzeby i oczeki­wa­nia prze­mysłu. W skład lab­o­ra­to­rium wchodzić będzie zestaw stanowisk stanow­ią­cych lab­o­ra­to­ryjny odpowied­nik ciągu pro­duk­cyjnego wraz z nowoczes­nym oprogramowaniem.
  4. Lab­o­ra­to­rium pomi­arów dokład­nych i tech­nik wspo­ma­ga­ją­cych metrologię kwan­tową, w którym inwest­y­cja poz­woli na zakup między innymi zestawu do pomi­aru i odt­warza­nia zespolonego sto­sunku napięć na bazie kasety PXI z odpowied­nimi mod­ułami oraz niezbęd­nym oprzyrządowaniem.
  5. Lab­o­ra­to­rium do badań właś­ci­wości zin­te­growanych sys­temów mag­a­zynowa­nia energii elek­trycznej, do którego zaku­pi­ony zostanie sys­tem do badań właś­ci­wości zin­te­growanych układów mag­a­zynowa­nia energii elektrycznej.

fot. Mamert Janion

Pro­jekt „Prze­bu­dowy Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ” poz­wolił na przys­tosowanie budynku pod nowoczesne pra­cownie i lab­o­ra­to­ria, pozwala­jące pow­iązać ksz­tałce­nie stu­den­tów z najnowszymi wynikami badań naukowych i najnowszymi tech­nolo­giami. Real­iza­cja pro­jektu przy­czyniła się do pod­niesienia poziomu ksz­tałce­nia inżynierów, mag­istrów inżynierów oraz dok­torów, którzy w momen­cie uzyska­nia dyplomu będą gotowi do czyn­nego i akty­wnego uczest­nictwa w real­iza­cji najnowszych tech­nologii, a nawet ich wdraża­nia ich w prze­myśle. Wspom­ni­any remont i mod­ern­iza­cja poza umożli­wie­niem utworzenia nowoczes­nego zespołu lab­o­ra­toriów i pra­cowni, zarówno służą­cych unowocześnie­niu pro­cesu ksz­tałce­nia jak i roz­wo­jowi badań naukowych w pri­o­ry­te­towych dla kraju dziedz­i­nach nauk tech­nicznych, poz­wolił na popraw­ie­nie bazy lokalowej Wydzi­ału, co niewąt­pli­wie będzie miało wpływ na utrzy­manie, a w dal­szej per­spek­ty­wie cza­sowej zwięk­sze­nie liczby stu­den­tów na wszys­t­kich kierunk­ach studiów oraz umożliwi ksz­tałce­nie tych stu­den­tów z sze­rokim zas­tosowaniem tech­nologii infor­ma­cyjnych i komu­nika­cyjnych, a to z kolei będzie skutkowało pod­niesie­niem jakości ksz­tałce­nia i wartości dyplomu uzyskanego na Wydziale oraz uru­chomie­niem w przyszłości nowoczes­nych spec­jal­ności na obec­nie ist­nieją­cych i nowo uruchami­anych kierunk­ach studiów technicznych.

W 2013 r. w ramach zakońc­zonych prac budowlanych budynek WEIiT wyposażony został w 5 dużych sal wykład­owych o powierzchni 733,6 m3 mogą­cych pomieś­cić łącznie 516 osób. Na pomieszczenia admin­is­tra­cyjne (tj. Gabi­nety Dziekana, Prodziekanów, Dyrek­torów Insty­tutów, Dziekanat, Sekre­tari­aty) przez­nac­zono łączną powierzch­nię 496,9 m2. Budynek posi­ada 4 sale kom­put­erowe o łącznej powierzchni 80 m2, przez­nac­zone dla 24 osób, 3 sale sem­i­naryjne o łącznej powierzchni 150 m2 mogące pomieś­cić 75 osób, 2 sale kon­fer­en­cyjne o łącznej powierzchni 93 m2, 6 pra­cowni spec­jal­isty­cznych o łącznej powierzchni 127,3 m2 przez­nac­zone dla 28 osób. W budynku mieści się 39 sal lab­o­ra­to­ryjnych (tj. elek­tron­iczne, kom­put­erowe, CAD, Cisco, tech­niki cyfrowej, sys­temów infor­maty­cznych, cyfrowych tech­nik satelitarnych, tech­niki mikro­pro­ce­sorowej) o powierzchni łącznej 1960 m2 z których jed­nocześnie może korzys­tać 736 użytkown­ików. W budynku zna­j­dują się również 3 pokoje informatyczno-​serwisowe o powierzchni 57,8 m2. Dla kadry dydak­ty­cznej przewidziano 75 pokoi pra­cown­iczych o powierzchni łącznej 1329,6 m2. Łączna powierzch­nia ogólna prze­bu­dowywanej infra­struk­tury wynosi 8.885,73 m2 w tym infra­struk­tura dydak­ty­czna stanowi 88,19 proc. ogółu, nato­mi­ast infra­struk­tura towarzysząca 11,81 proc. ogółu powierzchni.

Zaprosze­nie na inau­gu­rację roku aka­demick­iego 2015/​2016

Dziekan i Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić na Uroczystą Inau­gu­rację Roku Aka­demick­iego 2015/​2016. Uroczys­tość odbędzie się 2 października 2015 roku w godz. 11.0013.00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej 50.

Dziekan WIEA ze względu na Inau­gu­rację Roku Aka­demick­iego 2015/​2016 ogłasza godziny dziekańskie 2 października od 11.00 do 13.00

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Zaproszenie.pdf)Zaprosze­nie[ ]88 kB

Google I/​O Extended

Dziekan Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ wraz z Java User Group Zielona Góra oraz firmą ADB Pol­ska Sp. z o.o. zaprasza wszys­t­kich stu­den­tów i pasjonatów tech­nologii Google na orga­ni­zowany pier­wszy raz w naszym mieś­cie Google I/​O Extended. Zapowiada się super zabawa, do późnych godzin wiec­zornych, z racji tego że wspól­nie będziemy oglą­dać na żywo kon­fer­encję Google z San Francisco.


Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się na stronie:
https://​plus​.google​.com/​e​v​e​n​t​s​/​c​8​q​71​v​f​v​6​n​t​r​4​l​l​g​0​h​q​k​l​9​m​3​i​9​g

Wyma­gana jest rejes­tracja poprzez Google+ (liczba miejsc jest ograniczona).