Aktu­al­ności

Nagrody i wyróżnienia dla stu­den­tów

W trak­cie inau­gu­racji roku aka­demick­iego 2016/​2017 Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ uhonorował nagro­dami autorów wyróż­ni­a­ją­cych się prac dyplo­mowych. W śród nagrod­zonych byli:

 • za najlep­szą pracę inżynier­ską Pan Dawid Samołyk, temat pracy „Sys­tem planowa­nia wydarzeń na plat­formie Jira”, pro­mo­tor dr inż. Łukasz Hładowski;
 • za najlep­szą pracę mag­is­ter­ską Pan Adrian Fil­ipczak, temat pracy „Anal­iza możli­wości architek­tury Uni­ver­sal Win­dows Plat­form w zakre­sie budowy sys­temów pomiarowo-​sterujących”, pro­mo­tor dr inż. Robert Szulim.

Dodatkowo trzy prace uzyskały wyróżnienia:

 • Pana Pio­tra Bocheńskego, temat pracy „Rozpros­zony sys­tem przetwarza­nia logów”, pro­mo­tor dr inż. Andrzej Marciniak;
 • Pani Syl­wii Marynowskiej, temat pracy „Wielokon­tek­stowy sys­tem sterowa­nia współ­bieżnego imple­men­towany w matrycach pro­gramowal­nych FPGA”, pro­mo­tor dr inż. Remigiusz Wiśniewski;
 • Pana Alek­san­dra Wostala, temat pracy „Inte­gracja obsługi mikropłat­ności w nowoczes­nych telewiz­o­rach Smart TV”, pro­mo­tor dr inż. Grze­gorz Bazydło.

W ramach inau­gu­racji została również wręc­zona nagroda Pol­skiego Towarzystwa Elek­trotech­niki Teo­re­ty­cznej i Stosowanej, Odd­ział w Zielonej Górze Panu Pawłowi Chulista, za wyróż­ni­a­jącą się pracę mag­is­ter­ską pt. „Wyz­nacze­nie charak­terystyk ele­men­tów układu stanowiska do bada­nia elek­troizo­la­cyjnego sprzętu ochron­nego”, której pro­mo­torem był dr. hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ.

Na uroczystym spotka­niu była również okazja do uhonorowa­nia stu­den­tów, którzy włożyli w zakońc­zonym roku aka­demickim duży wkład w rozwój i pro­mocję Wydzi­ału oraz naszego Uni­w­er­sytetu. Wyróżnienia otrzy­mali: Pan Kamil Klimkow­icz, Pan Karol Bugała, Pani Adri­anna Brosławska, Pani Oli­wia Cud­nik, Pan Bar­tosz Stępień, Pan Sebas­t­ian Sobier­a­jski, Pan Dominik Marcin­iszyn, Pan Piotr Waszczyk, Pan Daniel Brychcy, Pan Mateusz Wuj­ciów, Pan Marcin Gryc­zon, Pani Alicja Wol­nik i Pan Dawid Kuźmiński.

Pod­czas inau­gu­racji zostało również wręc­zone roczne stype­ndium ufun­dowane przez firmę ADB Panu Mateuszowi Wuj­ciów, który był jed­nym z najbardziej wyróż­ni­a­ją­cych się stu­den­tów w ramach Akademii ADB 2015/​2016.

Jeszcze raz serdecznie grat­u­lu­jemy wszys­tkim nagrod­zonym i wyróżnionym oraz dzięku­jemy za współprace i pomoc!

Inau­gu­racja Akademii ADB

12 października 2016 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ofic­jal­nie zain­au­gurowana zostanie kole­jna edy­cja Akademii ADB 2016/​2017. Wykład inau­gu­ru­jący odbędzie się 12 października o godzinie 17:00 w sali A-​2 115. W ramach pier­wszego wykładu dłu­go­letni pra­cownik ADB – Dar­iusz Cichoński – przed­stawi drogę od pomysłu do prze­mysłu na pod­stawie his­torii trans­for­maty Fouri­era i tunerów sze­rokopas­mowych aktu­al­nie wyko­rzysty­wanych w odbiornikach satelitarnych Cyfrowego Pol­satu – EVOBOX PVR, do których ADB tworzyło całość oprogramowania.

Akademia ADB jest kierowana do wszys­t­kich stu­den­tów UZ, ze szczegól­nym skierowaniem do stu­den­tów Infor­matyki, Elek­trotech­niki oraz Automatyki i Robo­t­yki. Celem Akademii jest rozsz­erze­nie wiedzy stu­den­tów i młodych pra­cown­ików firm zielonogórs­kich o infor­ma­cje przy­datne po pod­ję­ciu pracy. Akademia składa się z serii wykładów „otwartych”, czyli takich, na które zaproszeni są wszyscy chętni: stu­denci oraz młodzi pra­cown­icy chcący przyśpieszyć wdroże­nie do prze­mysłu, oraz „zamknię­tych” warsz­tatów prowad­zonych w lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych WIEA (a.k.a. ADB Lab) (A-​2 s. 502).

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Akademii ADB!

Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się na stronie WWW Akademii ADB oraz na pro­filu Face­book.

Zostań Ambasadorem firmy Atos!

Firma Atos rozpoczęła rekru­tację do kole­jnej edy­cji pro­gramu Atos Ambas­sadors. Jeśli jesteś stu­den­tem, ale już teraz myślisz poważnie o swo­jej przyszłości, masz niezmier­zone pokłady energii i głowę pełną nietuzinkowych pomysłów, a także z łat­woś­cią naw­iązu­jesz kon­takty — Nie czekaj i już dziś wyślij cv wraz z prezen­tacją zaw­ier­a­jącą odpowiedź na pytanie: Jak chci­ałbyś zbu­dować wiz­erunek Atosa jako pra­co­dawcy na swo­jej uczelni? na adres mailowy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Pro­gram „Atos Ambas­sadors” jest prestiżowym pro­gramem dla stu­den­tów, dają­cym możli­wość poz­na­nia specy­fiki pracy w branży infor­maty­cznej. Stu­denci zdoby­wają doświad­cze­nie zawodowe między innymi z obszaru employer brandingu i mar­ketingu. Wspier­ają oni dzi­ała­nia firmy Atos na swoich Uczel­ni­ach, a także we współpracy ze spec­jal­is­tami firmy Atos real­izują samodzielne pro­jekty.

Ofer­u­jemy między innymi:

 • Szansę poz­na­nia firmy Atos „od kuchni”,
 • Możli­wość rozwinię­cia swoich umiejęt­ności i doświad­czenia z zakresu orga­ni­za­cji wydarzeń, dzi­ałań pro­mo­cyjnych oraz budowa­nia wiz­erunku firmy jako pracodawcy,
 • Możli­wość real­iza­cji swoich pomysłów i rozwinię­cia skrzy­deł w obszarze employer brandingu,
 • Szkole­nia,
 • Umowę zlece­nie,
 • Stype­ndium ambasadorskie, wypła­cane w cyklu miesięcznym przez cały okres trwa­nia programu,
 • Możli­wość poz­na­nia ciekawych ludzi,
 • Elasty­czne godziny pracy,
 • Czas pełen wyzwań.

Więcej infor­ma­cji na stronie: http://​pl​.atos​.net/​p​l​-​p​l​/​h​o​m​e​/​k​a​r​i​e​r​a​/​a​m​b​a​s​a​d​o​r​z​y​-​a​t​o​s​a​.​h​t​m​l

Atos jest między­nar­o­dowym lid­erem w branży usług infor­maty­cznych. Zatrud­nia 100.000 pra­cown­ików w 72 kra­jach. W Polsce jest obecny w Byd­goszczy, Warsza­wie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Toruniu, zatrud­nia ponad 4000 osób. Wg rankingu Great Place to Work Atos zna­j­duje się w czołówce Najlep­szych Miejsc Pracy w Polsce.

Komu­nikat

Przy­pom­i­namy, że ostate­czny ter­min na załatwie­nie wszel­kich for­mal­ności związanych z obow­iązkowymi prak­tykami zawodowymi upływa 30 czer­wca 2016r. Na stronie https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​u​d​e​n​c​i​/​p​r​a​k​t​y​k​i​-​z​a​w​o​d​o​w​e w sekcji „Tablica ogłoszeń” podano ter­miny dyżurów, w cza­sie których można złożyć wyma­gane doku­menty lub ode­brać pod­pisane już przez Dziekana kopie doku­men­tów dla zakładów pracy. W sprawach pil­nych proszę kon­tak­tować się bezpośred­nio z opiekunem prak­tyk na WIEA (dr inż. Artur Gra­macki) lub za pośred­nictwem jego poczty elek­tron­icznej (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).

Anki­eta zad­owole­nia z warunków stu­diowa­nia

Szanowni Stu­denci, rusza kole­jna edy­cja „ANKI­ETY ZAD­OWOLE­NIA Z WARUNKÓW STU­DIOWA­NIA”.

Anki­etę będzie można wypeł­niać od 14.03.2016 r. do 30.09.2016 r. i jest przez­nac­zona dla stu­den­tów I, II i III stop­nia studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych, ostat­niego semes­tru.
Anki­eta do wypełnienia zna­j­duje się na stronie: https://​webapps​.uz​.zgora​.pl/​s​t​u​d​n​e​t​/ Dzięku­jemy za wypełnie­nie ankiet.

Zaję­cia stu­den­tów WIEA prowad­zone w ramach współpracy pomiędzy UZ i IHP Frank­furt nad Odrą

W dniu 22 lutego 2016 r. w Sali Sen­atu UZ pod­pisana została umowa o współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim a Insty­tutem Naukowo — Badaw­czym IHP GmbH (Inno­va­tions for High Per­for­mance) z Frank­furtu nad Odrą. Deklaracja współpracy obe­j­muje zarówno prowadze­nie wspól­nych badań naukowych jak i zajęć dydak­ty­cznych w obszarze bezprze­wodowych sieci sen­sorowych i Inter­netu rzeczy. Zada­nia badaw­cze i dydak­ty­czne są real­i­zowane na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki w Insty­tu­cie Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki (IMEI).

W maju br. dwoje pra­cown­ików naukowych Insty­tutu IHP dr inż. Anna Sojka-​Piotrowska i dr inż. Krzysztof Piotrowski rozpoczęło zaję­cia wykład­owe i lab­o­ra­to­ryjne ze stu­den­tami trze­ciego roku z kierunku Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja. Pod­czas zajęć lab­o­ra­to­ryjnych wyko­rzysty­wana jest baza sprzę­towa i pro­gramowa opra­cow­ana w IHP. W bieżą­cym roku aka­demickim zre­al­i­zowane zostaną w kole­jnych czterech tygod­ni­ach 4 dwu­godzinne wykłady i 4 dwu­godzinne zaję­cia lab­o­ra­to­ryjne. Tem­atyka zajęć wykład­owych obe­j­muje plat­formę sprzę­tową i pro­gramową bezprze­wodowych sieci sen­sorowych IHPN­ode i IHPOS. Tem­atyka zajęć lab­o­ra­to­ryjnych obe­j­muje pro­gramowanie niskopoziomowe nowej plat­form sprzę­towej IHPN­ode IHPOS, imple­men­tację pro­tokołów sieciowych dla IHPN­ode i IHPOS oraz wyko­rzys­tanie warstwy mid­dle­ware tinyDSM do stworzenia aplikacji bazu­jąc na IHPN­ode i IHPOS. Ze strony Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki opiekunem części dydak­ty­cznej jest dr inż. Piotr Powroźnik. Zaję­cia odby­wają się w Lab­o­ra­to­rium Tech­nologii Inter­ne­towych IMEI.

Należy również dodać, że w ramach pod­pisanej umowy stu­denci WIEA mają możli­wość real­iza­cji prac inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich pod wspólną opieką pra­cown­ików naukowych UZ i IHP oraz mogą w IHP odby­wać swoje prak­tyki zawodowe.

doc. dr inż. Emil Michta

Zajęcia dydaktyczne dla studentów WIEA prowadzone w ramach umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP Frankfurt nad Odrą

Zajęcia dydaktyczne dla studentów WIEA prowadzone w ramach umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP Frankfurt nad Odrą

Zajęcia dydaktyczne dla studentów WIEA prowadzone w ramach umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP Frankfurt nad Odrą

Puchar na zawodach robo­t­yki!

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, iż drużynowa reprezen­tacja Stu­denck­iego Koła Naukowego Robo­t­yki RoboCraft dzi­ała­jącego na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ zdobyła chlubne III miejsce w ogólnopol­s­kich zawodach KrakRo­bot, które odbyły się 28 maja 2016 roku w Krakowie! Jest to kole­jna edy­cja zawodów z udzi­ałem reprezen­tacji UZ, ale pier­wsza, w której drużyna naszej uczelni stanęła na podium.

Opiekunem koła jest dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ. Członkowie medalowej drużyny to: Karol Bugała, Dar­iusz Kacz­marek, Kamil Klimkow­icz. Wspar­cie: Maciej Jaroszyk i Paweł Futro (Szczegóły na: http://​www​.issi​.uz​.zgora​.pl/​f​i​l​e​s​/​K​r​a​k​R​o​b​o​t​_​2016​.​p​d​f)

KrakRo­bot to ogólnopol­ski fes­ti­wal robo­t­yki, a składają się nań zawody, warsz­taty oraz pokazy robotów. W trak­cie wydarzenia oprócz roz­gry­wek konkur­sowych, do których zawod­nicy przy­go­towywali się przez kilka ostat­nich miesięcy, odbyły się także pokazy robotów oraz warsz­taty i zawody dla widzów (walki zdal­nie sterowanych robotów).

W ramach zawodów KrakRo­bot kilku­osobowe drużyny budowały i pro­gramowały roboty przy uży­ciu zestawów LEGO Mind­storms. Zawod­nicy rozwiązy­wali skom­p­likowane zada­nia, uży­wa­jąc zaawan­sowanych algo­ryt­mów i pomysłowych kon­strukcji. Wid­zowie mogli oglą­dać roz­gry­wki toczące się równole­gle na kilku plan­szach. Więcej o zawodach na http://​krakro​bot​.pl .

Serdecznie grat­u­lu­jemy naszej drużynie i jej Opiekunowi!

krakrobot2016-dyplom

Uroczyste zakończe­nie pier­wszej edy­cji Akademii ADB.

17 maja 2016 na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim, Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odbyły się ostat­nie warsz­taty wraz z zakończe­niem pier­wszej edy­cji Akademii ADB w roku aka­demickim 2015/​2016. Poza tym, że każdemu uczest­nikowi Akademii ADB wręczyliśmy dyplom jej ukończenia, jeden z najbardziej wyróż­ni­a­ją­cych się stu­den­tów otrzy­mał roczne stype­ndium ufun­dowane przez firmę ADB. Ponad to, z trzema najbardziej zaan­gażowanymi uczest­nikami firma ADB naw­iązała współpracę w formie stażu, a z blisko dziesię­cioma w formie płat­nych prak­tyk waka­cyjnych. Akademia ADB rozpoczęła się w semes­trze zimowym 2015/​16 i adresowana była do wszys­t­kich stu­den­tów UZ, ze szczegól­nym skierowaniem do stu­den­tów z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Celem Akademii było rozsz­erze­nie wiedzy stu­den­tów i młodych pra­cown­ików firm zielonogórs­kich o infor­ma­cje przy­datne po pod­ję­ciu pracy. Zagad­nienia porus­zone na Akademii obe­j­mowały pracę w grupie, kon­trolę wer­sji kodu, jądro sys­temu Linux, pro­gramowanie mod­ułów jądra, pro­gramowanie w C/​C++ oraz pro­gramowanie równoległe.


Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­jemy za tak akty­wny udział w pier­wszej edy­cji Akademii ADB a tym najbardziej wyróż­ni­a­ją­cym się serdecznie grat­u­lu­jemy! Zachę­camy do obser­wowa­nia pro­filu ADB w medi­ach społecznoś­ciowych, by na bieżąco wiedzieć o ciekawych inic­jatywach firmy, w tym o kole­jnej edy­cji Akademii.

Face­book | LinkedIn | Pin­ter­est

Meta­Pack Sum­mer Acad­emy

Meta­Pack Sum­mer Acad­emy to bezpłatny pro­gram stażowy skierowany do stu­den­tów poszuku­ją­cych wyzwań tech­no­log­icznych. Szukamy ambit­nych, kreaty­wnych ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił w między­nar­o­dowej orga­ni­za­cji. MP Sum­mer Acad­emy odbędzie się w dni­ach 429 lipca w siedz­i­bie Meta­Pack przy ul. Kostrzyńskiej. 4 tygod­nie nauki w naszym biurze w Zielonej Górze – praca w zes­pole devel­op­er­skim z wyko­rzys­taniem metodologii SCRUM. Poz­nanie wzor­ców pro­jek­towych, sposobów tworzenia ser­wisów sieciowych, metod wyda­jnego dostępu do danych, mech­a­nizmów testowa­nia kodu jak i usług sieciowych oraz wyko­rzys­tanie sys­temu kon­troli wer­sji Team Foun­da­tion Server, do tego nieza­pom­ni­ana atmos­fera oraz możli­wości dal­szego roz­woju, to nasza propozy­cja na Twoje wakacje.

Rekru­tacja trwa do 31 maja – więcej szczegółów na http://​acad​emy​.meta​pack​.com/

Tydzień 1

 • Wysokowyda­jny dostęp do danych w SQL Server
 • Wzorzec Sin­gle­ton
 • Wzorzec Builder

Tydzień 2

 • Wzorzec Kom­pozy­cja
 • Wzorzec Proxy
 • Wzorzec Fasada
 • Wzorzec Deko­ra­tor

Tydzień 3

 • Wzorzec Obser­wa­tor
 • WPF + MVVM
 • Wzorzec Fab­ryka

Tydzień 4

 • WCF i REST
 • Testy inte­gra­cyjne z wyko­rzys­taniem SoapUI

Serdecznie zapraszamy !