Aktu­al­ności

Dzień Tech­nologii Prze­mysłowych „Prze­mysł 4.0

W dniu 30 listopada 2016 odbyła się kon­fer­encja Dzień Tech­nologii Prze­mysłowych „Prze­mysł 4.0” zor­ga­ni­zowana przez Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ oraz firmę Siemens sp. z o.o.. Kon­fer­encję otworzył Pan Dziekan dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ. Współpracę z uczel­ni­ami, w tym wielo­let­nią z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki przed­staw­iła Pani Dyrek­tor ds. Roz­woju Biz­nesu Ewa Mikos (Siemens). Kon­fer­encja miała na celu przy­bliże­nie nowoczes­nych tech­nologii z zakresu infor­matyki i automatyki w kon­tekś­cie zas­tosowań przemysłowych.

Rewolucja prze­mysłowa – z tym ter­minem spotkał się prak­ty­cznie każdy z nas. Poję­cie to jest często trak­towane w kat­e­go­ri­ach czysto his­to­rycznych. Sil­nik parowy, orga­ni­za­cja i wprowadze­nie elek­tryczności, to sym­bole pier­wszej i drugiej rewolucji prze­mysłowej. Trze­cia rewolucja to etap kom­put­erów. Wprowad­zone do prze­mysłu, wspier­ały orga­ni­za­cję pracy w prak­ty­cznie nie­zlic­zonych obszarach dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. W chwili obec­nej jesteśmy naocznymi świad­kami nowej rewolucji prze­mysłowej – prze­mysł wkracza na nowy, czwarty, poziom technologii.

W ramach kole­jnych prezen­tacji został przed­staw­ione między innymi metody planowa­nia i pro­jek­towa­nia linii prze­mysłowych oraz fab­ryk. Pan Michał Bereza z Siemens zaprezen­tował nowa­torskie pode­jś­cie i opro­gramowanie umożli­wia­jące symu­lację i anal­izę poszczegól­nych etapów pro­jek­towa­nia oraz zarządza­nia proce­sami pro­duk­cyjnymi. Prezen­tacje pokazały że nowe tech­nolo­gie dążą do wspar­cia pracy człowieka, anal­izy jego możli­wości czy opty­mal­iza­cji pracy. Możliwe jest symu­lowanie czyn­ności man­u­al­nych, opty­mal­iza­cja ergonomii stanowiska pracy czy też pro­cesu produkcyjnego.

Możli­wości prak­ty­czne sys­temów firmy Siemens zostały zaprezen­towane przez Pana Jarosława Szafrana z firmy Encon — Koester. Uczest­nicy kon­fer­encji mieli możli­wość samodziel­nego zapro­gramowa­nia rob­ota przemysłowego.

W dal­szej części kon­fer­encji zostały zaprezen­towane przez Panów dr hab. inż. Macieja Patana, prof. UZ oraz dr inż. Woj­ciecha Zająca prace stu­den­tów Automatyki i Robo­t­yki oraz koła RoboCraft jak również wyróżnione na naszym Wydziale prace dyplo­mowe z omaw­ianej dziedziny.

Kon­fer­encję zakończył quiz wiedzy o prze­myśle 4.0 – Główną nagrodą była wycieczka do nowopow­stałej fab­ryki Volkswagen.

Kon­fer­encja cieszyła się dużym zain­tere­sowaniem wśród stu­den­tów oraz kadry aka­demick­iej Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Dodatkowo w wydarze­niu uczest­niczyli uczniowie naszych zaprzy­jaźnionych szkół pon­adg­im­naz­jal­nych: Zespół Szkół Elek­tron­icznych i Samo­chodowych z Zielonej Góry oraz Cen­trum Szkole­nia Zawodowego i Ustaw­icznego z Międzyrzecza.

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Skuteczna ochrona sieci w dobie ataków APT

Zapraszamy na kole­jny wykład w ramach II edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, który odbędzie się w dniu 7 grud­nia. Opowiemy o ochronie sieci nowej gen­er­acji, szczegółowo omaw­ia­jąc ataki typu APT oraz ran­somware. Star­tu­jemy o godzinie 17 w sali 115 (budynek A-​2).

Zapraszamy wszys­t­kich zainteresowanych.

Przy­pom­i­namy że wykłady są otwarte dla wszys­t­kich słuchaczy.

Wyko­rzys­tanie aparatury pomi­arowej Tek­tronix w pro­jek­towa­niu urządzeń elek­tron­icznych w obszarze Inter­netu Rzeczy (IoT)

W dniu 2 grud­nia (piątek) 2016 r. o godzinie 10.00 w sali 115 w budynku A2 odbędzie się sem­i­nar­ium naukowo – tech­niczne orga­ni­zowane przez Pol­skie Towarzystwo Elek­trotech­niki Teo­re­ty­cznej i Stosownej (PTETiS), Odd­ział w Zielonej Górze oraz Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki WIEA.

Pod­czas sem­i­nar­ium będą wygłos­zone dwa refer­aty, połąc­zone z prezen­tacją aparatury pomi­arowej firmy Tek­tronix. Tem­aty refer­atów są zamieszc­zone w załąc­zonym poniżej zaproszeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Seminarium_PTETiS_2-12-2016.pdf)Seminarium_​PTETiS_​2-​122016.pdf[ ]72 kB

Akademia ADB — Wykład: Ker­nel – wymi­ana danych między mod­ułami a przestrzenią użytkown­ika

Serdecznie zapraszamy na wykład w ramach Akademii ADB, który odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 o godzinie 17:00 w sali 115 w budynku A2.

Drugi i ostatni wykład z tej tem­atyki poświę­cony będzie urządzeniom znakowym z sys­temie Linux oraz fun­da­men­tal­nym zagad­nieniom doty­czą­cym dzi­ała­nia oraz imple­men­tacji takich urządzeń w Ker­nelu. Pomówimy m.in. o ważnych struk­tu­rach Ker­nela, ich najważniejszych funkc­jach oraz sposobach ich imple­men­tacji. Na chęt­nych czekać będzie również propozy­cja kon­tynu­acji zma­gań, bo prze­cież to dopiero początek poz­nawa­nia sys­temu Linux.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów na temat akademii zna­j­duje się na stronie WWW.

Finał jesi­en­nej edy­cji ADB Brain Wars 2016

W dniu 26 listopada 2016 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odbył się finał ogólnopol­skiego konkursu pro­gramisty­cznego ADB Brain Wars 2016. Wśród dwudzi­estu czterech final­istów wyło­nionych z ponad 100 uczest­ników pier­wszego etapu, było sied­miu stu­den­tów naszego Wydzi­ału. Uczest­nicy przy­jechali do nas z całej Pol­ski i reprezen­towali osiem uczelni: Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Politech­nika Poz­nańska, Politech­nika Świę­tokrzyska, Akademia Gór­niczo Hut­nicza, Politech­nika Biało­s­tocka, Uni­w­er­sytet Wrocławski, Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie oraz trzy licea. Do ostat­nich minut trwała ostra rywal­iza­cja i na 15 przed końcem finału nastąpiła zmi­ana lid­era. Finał zakończył się turniejem bowlin­gowym, który miał swoich zwycięzców.

Ofic­jalne podium jesi­en­nej edy­cji ADB Brain Wars 2016:

1) Jakub Wal­en­dowski (6 liceum ogól­nok­sz­tałcące w Byd­goszczy) 122,5 punktu

2) Michał Bry­jak (LO1 Głogów) 110 punktów

3) Marcin Wierzbicki (III Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Mary­narki Wojen­nej RP w Gdyni) 100 punktów

Serdecznie grat­u­lu­jemy wszys­tkim final­is­tom i zapraszamy do następ­nej edycji!

ADB Brain Wars — The Final Round on Vimeo.

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — drugie spotkanie

Zapraszamy na drugie w tym roku aka­demickim zaję­cia w ramach Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, które odbędą się w dniu 23 listopada.

Rozpoczniemy wykła­dem o godzinie 17.00, w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ (budynek A-​2). W jego trak­cie pra­cown­icy firmy Per­cep­tus opowiedzą o ochronie sieci nowej gen­er­acji, przed­stawią wybrane ataki sieciowe 2015/​2016 oraz dokon­ają porów­na­nia: ochrona punk­towa vs. rozwiąza­nia zin­te­growane. W dal­szej części omówiony zostanie kom­plek­sowy sys­tem bez­pieczeństwa i jego możliwości.

Uczest­ników zak­wal­i­fikowanych na zaję­cia prak­ty­czne zapraszamy na warsz­taty, orga­ni­zowane tego samego dnia, po przeprowad­zonym wykładzie.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych tem­atyką bez­pieczeństwa infor­maty­cznego zapraszamy na otwarty wykład!

Dzień tech­nologii prze­mysłowych

Firma SIEMENS oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego serdecznie zapraszają Dzień Tech­nologii Prze­mysłowych.
Kon­fer­encja odbędzie się w dniu 30.11.2016 (środa). Szczegóły wydarzenia w agendzie.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Dzień Technologii Przemysłowych 4_0 Agenda(v2).pdf)Dzień Tech­nologii Prze­mysłowych — Prze­mysł 4.0 (agenda)[Dzień Tech­nologii Prze­mysłowych — Prze­mysł 4.0 (agenda)]391 kB

Kalen­darz wydzi­ałowy

Serdecznie zapraszamy no korzys­ta­nia z kalen­darza wydzi­ałowego. Dzięki niemu nie prze­gapią Państwo wydarzeń, które odby­wają się na naszym Wydziale. W celu doda­nia wydzi­ałowego kalen­darza do włas­nych kalen­darzy google, należy na stronie WWW wybrać ikonę

Kalen­darz jest również dostępny z poziomu menu Wydział → Kalen­darz.

Wybieram sieci — warsz­taty IT z Atos

Firma Atos oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego serdecznie zapraszają na cykl bezpłat­nych warsz­tatów sieciowych dla stu­den­tów UZ. Zaję­cia odbędą się w grud­niu i prowad­zone będą przez najlep­szych inżynierów Atos. Na najlep­szych uczest­ników czekają płatne staże oraz atrak­cyjne nagrody rzec­zowe. Zobacz plakat.

Ter­miny warsztatów:

I. 6 grud­nia 2016 - DCLAN | (Vir­tual) DataCenter

II. 7 grud­nia 2016 - WAN | Mul­ti­pro­to­col Label Switching

Nie czekaj i zgłoś się już dziśfor­mu­larz zgłoszeniowy prześlij na adres mailowy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.. Zapisy przyj­mu­jemy do dnia 27.11.2016.