Aktualności

Uni­w­er­sytet Zielonogórski

ogłasza konkurs na stanowisko Programisty

w Cen­trum Kom­put­erowym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego


Do zadań pra­cown­ika zatrud­nionego na tym stanowisku należy:

 • utrzy­manie i rozbu­dowa aplikacji bazo­danowych funkcjonu­ją­cych na uczelni,
 • udział w pro­jek­tach real­i­zowanych przez Cen­trum Komputerowe,
 • prowadze­nie i aktu­al­iza­cja doku­men­tacji związanej z real­i­zowanymi projektami.

Od kandy­data oczekujemy:

 • wyk­sz­tałce­nia wyższego informatycznego/​ścisłego lub bieżącego stu­diowa­nia co najm­niej na 3 roku studiów na kierunk­ach informatycznych/​ścisłych,
 • pod­sta­wowej zna­jo­mości HTML, CSS, PHP, JavaScript,
 • pod­sta­wowej zna­jo­mości SQL,
 • wiedzy z obszaru baz danych,
 • zna­jo­mość XML, JSON, jquery, angu­lar będzie dodatkowym atutem,
 • zna­jo­mość min­i­mum jed­nego z frame­worków: Lar­avel, CodeIgniter, Sym­fony będzie dodatkowym atutem,
 • zna­jo­mości języka ang­iel­skiego umożli­wia­jąca przy­na­jm­niej czy­tanie doku­men­tacji technicznej,
 • akty­wnego i odpowiedzial­nego pod­chodzenia do zle­conych zadań,
 • dużej samodziel­ności i kreaty­wności w rozwiązy­wa­niu problemów,
 • umiejęt­ności analitycznych,
 • umiejęt­ności pracy w zespole.

Ofer­u­jemy:

 • intere­su­jącą pracę w miłej i przy­jaznej atmosferze,
 • możli­wość pracy z innowa­cyjnymi technologiami,
 • możli­wość pod­noszenia kwal­i­fikacji zawodowych.

Wyma­gane dokumenty:

 1. List motywa­cyjny oraz infor­ma­cje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czer­wca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszka­nia (adres do kore­spon­dencji), wyk­sz­tałce­nie, prze­bieg doty­chcza­sowego zatrudnienia.
 2. Kopie doku­men­tów potwierdza­ją­cych wyk­sz­tałce­nie i kwal­i­fikacje zawodowe.
 3. Kopie doku­men­tów potwierdza­ją­cych prze­bieg zatrudnienia.
 4. Oświad­cze­nie o wyraże­niu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liś­cie motywa­cyjnym lub innych załąc­zonych doku­men­tach – jeśli w zakre­sie tych danych zawarte są szczególne kat­e­gorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. W przy­padku chęci uczest­nictwa w kole­jnych nab­o­rach prowad­zonych przez Uni­w­er­sytet Zielonogórski proszę o umieszcze­nie oświad­czenia o wyraże­niu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyko­rzys­ta­nia ich w kole­jnych nab­o­rach prowad­zonych przez Uni­w­er­sytet Zielonogórski przez okres najbliższych 6 miesięcy. Oświad­czenia, o których mowa w punkcie „Wyma­gane doku­menty” w pozy­cji od 4. do 5. mogą być zawarte w liś­cie motywa­cyjnym w następu­jący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyko­rzys­ta­nia ich w kole­jnych nab­o­rach prowad­zonych przez Uni­w­er­sytet Zielonogórski przez okres najbliższych 6 miesięcy

lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liś­cie motywa­cyjnym oraz załąc­zonych do niego doku­men­tach — wyma­gane jeśli przekazane dane obe­j­mują szczególne kat­e­gorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

.….….….….….….….….….….….….……

Pod­pis kandy­data do pracy

Sposób składa­nia dokumentów:

 • doku­menty z dopiskiem Cen­trum Kom­put­erowe — Pro­gramista należy składać oso­biś­cie w Dziale Osobowym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14, elek­tron­icznie na adres: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub przesłać w zamkniętej kop­er­cie na adres: Uni­w­er­sytet Zielonogórski, 65417 Zielona Góra, ul. Licealna 9,
 • ter­min składa­nia ofert do: 23 czer­wca 2021 r. do godz. 14:00. W przy­padku wysyła­nia pocztą decy­duje data stem­pla pocz­towego, a w przy­padku wysyła­nia drogą elek­tron­iczną lub oso­bis­tego dostar­czenia doku­men­tów decy­duje data wpływu do Dzi­ału Osobowego,
 • list motywa­cyjny oraz wszys­tkie składane oświad­czenia powinny być opa­tr­zone podpisem,
 • do doku­men­tów sporząd­zonych w języku obcym należy dołączyć tłu­macze­nie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozy­ty­wnie roz­pa­tr­zone, będą powiadomione o ter­minie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną roz­pa­tr­zone negaty­wnie, nie będą o tym infor­mowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszc­zone po zakończe­niu rekrutacji.


Infor­ma­cje doty­czące przetwarza­nia danych osobowych

 • Admin­is­tra­torem Państwa danych przetwarzanych w pro­ce­sie rekru­tacji jest Uni­w­er­sytet Zielonogórski, 65417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; uz​.zgora​.pl.
 • Admin­is­tra­tor wyz­naczył Inspek­tora Ochrony Danych, z którym można się skon­tak­tować
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub tele­fon­icznie tel. 603474724.
 • Państwa dane osobowe w zakre­sie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obec­nego postępowa­nia rekru­ta­cyjnego[2] , nato­mi­ast inne dane, w tym dane do kon­taktu, na pod­stawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowol­nym cza­sie. Uni­w­er­sytet Zielonogórski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kole­jnych nab­o­rach pra­cown­ików jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowol­nym cza­sie. Jeżeli w doku­men­tach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana
  w dowol­nym czasie.
 • Odbior­cami Państwa danych są upoważnieni pra­cown­icy Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazy­wane do państw trze­cich lub orga­ni­za­cji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe zgro­mad­zone w obec­nym pro­ce­sie rekru­ta­cyjnym będą prze­chowywane do zakończenia pro­cesu rekru­tacji. W przy­padku wyraże­nia przez Państwa zgody na wyko­rzys­tanie danych osobowych dla celów przyszłych rekru­tacji, państwa dane będą wyko­rzysty­wane przez okres 6 miesięcy.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
 2. spros­towa­nia (popraw­ia­nia) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarza­nia danych osobowych;
 4. usunię­cia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00193 Warszawa).

Infor­ma­cja o wymogu poda­nia danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakre­sie wynika­ją­cym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczest­niczyć w postępowa­niu rekru­ta­cyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 22 ustawy z 26 czer­wca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Roz­porządzenia Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Soc­jal­nej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pra­co­daw­ców doku­men­tacji w sprawach związanych ze sto­sunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pra­cown­ika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/​679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.