Aktualności

Serdecznie zapraszamy na spotkanie doty­czące odpłat­nych staży dla stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Infor­matyki!
W spotka­niu będą uczest­niczyły Władze Dziekańskie Wydzi­ału.
Osoby, które sko­rzys­tają z pro­gramu zyskują doświad­cze­nie, rozwi­jają umiejęt­ności, pon­adto mają możli­wość zwery­fikowa­nia planów zawodowych, jak również zapoz­na­nia się ze środowiskiem branżowym.
W spotka­niu przewidziano również część kon­sul­ta­cyjną, aby wspomóc zaplanowanie real­iza­cji stażu w w najbliższych miesiącach.

Infor­ma­cje organizacyjne:

  1. Ter­min: czwartek 20.05.2021 (godz. 16:00).
  2. Plat­forma: Google Meet (link do spotka­nia zostanie przesłany na adres wskazany w for­mu­la­rzu deklaracji udzi­ału w spotkaniu)
  3. Deklaracja udzi­ału w spotka­niu (pozostaw­ie­nie adresu kon­tak­towego) – kliknij
  4. Infor­ma­cje o pro­jek­cie „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”- kliknij (w sekcji Staże dla studentów)

Serdecznie zapraszamy!
Anna Pławiak-​Mowna i Mar­cel Luzar

Tytuł pro­jektu „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”
Numer umowy POWR.03.05.0000-​Z007/​1700
Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020
Oś Pri­o­ry­te­towa III Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Dzi­ałanie 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Benefic­jent Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Licealna 9