Aktualności

Drodzy Stu­denci,

w czer­wcu swoje sprawy związane z tok­iem studiów będziecie załatwiać w Biurze Obsługi Stu­denta (BOS-​ie), które zastąpi doty­chcza­sowy Dziekanat. Tam uzyska­cie wszelkie potrzebne zaświad­czenia, przedłuży­cie legi­t­y­mację, złoży­cie wszys­tkie wnioski wnika­jące z Reg­u­laminu Studiów (np. wniosek o urlop, o warunk­owe zal­icze­nie semes­tru, o przedłuże­nie ter­minu złoże­nia pracy dyplo­mowej), złoży­cie pracę dyplo­mową, odbierze­cie dyplom ukończenia studiów. Nato­mi­ast sprawy świad­czeń dla stu­den­tów (stype­n­dia, zapo­mogi, akademiki) będą real­i­zowane poza BOS-​ami — w Dziale Spraw Studenckich.

Przewidziano cztery BOS-​y, a każdy z nich będzie obsługi­wał kilka różnych wydzi­ałów. Celem tej zmi­any jest przede wszys­tkim poprawa jakości obsługi stu­den­tów i ujed­no­lice­nie zasad prowad­zonej doku­men­tacji oraz więk­sza dostęp­ność do kadry administracyjnej.

BOS-​y będą czynne dla stu­den­tów od poniedzi­ałku do czwartku oraz w soboty — dla stu­den­tów nies­tacjonarnych i uczest­ników studiów pody­plo­mowych. Obsługa stu­den­tów z Filii w Sule­chowie będzie się tam odby­wała do końca sesji poprawkowej 2020/​2021, a potem w BOS-​ie_​2.

BOS-​y to jest wielka zmi­ana w zakre­sie admin­is­tra­cyjnej obsługi stu­den­tów. Nato­mi­ast niezmi­en­nie waszym opiekunem jest Dziekan, a osobą do pier­wszego kon­taktu dzi­ała­jącą w jego imie­niu jest Prodziekan. Do niego kieru­j­cie wszelkie wnioski, pyta­nia, prob­lemy związane z Waszym pobytem na uczelni. Oprócz dyżurów na wydziale każdy Prodziekan będzie także dyżurował w gabinecie przy BOS-​ie, więc łatwo go zna­jdziecie. Oczy­wiś­cie w obec­nym cza­sie pan­demii pod­sta­wowym sposobem kon­taktu jest kore­spon­dencja e-​mailowa.

Niebawem na stronach inter­ne­towych wydzi­ałów w zakładce „Biuro Obsługi Stu­denta” pojawią się szczegółowe infor­ma­cje na temat BOS-​ów. Zanim to jed­nak nastąpi wszys­tko będzie dzi­ałać według obec­nego porządku.

Pier­wszą stu­dencką akty­wnoś­cią związaną z BOS-​ami jest konkurs na ich iden­ty­fikację wiz­ualną, zachę­cam do wzię­cia w nim udzi­ału. Na zwycięzcę oprócz satys­fakcji, że jego pro­jekt będzie naw­igował stu­den­tów po Uni­w­er­syte­cie czeka nagroda 2000zł.

Prof. dr hab. Woj­ciech Strzyżewski
Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

Lista BOS-​ów:

BOS_​1: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Human­isty­czny, Wydział Prawa i Administracji /

budynek A-​16 (Kam­pus B), kolor niebieski;

BOS_​2: Wydział Mechan­iczny, Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk Bio­log­icznych, Wydział Artysty­czny, Wydział Matem­atyki, Infor­matyki i Ekonometrii, Wydział Fizyki i Astronomii /​budynek A-​8 (Kam­pus A), kolor zielony;


BOS_​3: Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania /

budynek A-​2 (Kam­pus A), kolor fio­le­towy;

BOS_​4: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu /​budynek F (ul. Zyty), kolor pomarańczowy.