Aktualności

Szanowni Państwo!

Infor­mu­jemy, że od dnia 01.04.2021 r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim weszły w życie przepisy o PPK (Pra­cown­icze Plany Kap­i­tałowe). Obe­j­mują one swoim zakre­sem staże, które są real­i­zowane w ramach pro­jektu Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”, jeżeli czas real­iza­cji stażu przekracza trzy miesiące. Stu­denci real­izu­jący staż („automaty­cznie”) po trzech miesią­cach staną się uczest­nikami PPK.

Więcej infor­ma­cji o Pra­cown­iczych Planach Kap­i­tałowych oraz wpłat­ach nal­iczanych od wyna­grodzenia można znaleźć pod adresem:

https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​r​a​c​o​w​n​i​c​z​e​-​p​l​a​n​y​-​k​a​p​i​t​a​o​w​e​-​n​a​-​u​z

Infor­mu­jemy, że każdy stu­dent ma prawo zrezyg­nować z uczest­nictwa w PPK poprzez złoże­nie rezy­gnacji (załącznik nr 1 do Komu­nikatu Kan­clerza nr 7/​2021 z dnia 01.03.2021 ).

Tytuł pro­jektu „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”
Numer umowy POWR.03.05.0000-​Z007/​1700
Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020
Oś Pri­o­ry­te­towa III Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Dzi­ałanie 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Benefic­jent Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Licealna 9

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1.pdf[ ]81 kB