Aktualności

Drodzy Stu­denci!

Par­la­ment Stu­dencki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłasza­nia się chęt­nych studentów/​studentek do dzi­ała­nia w Stu­denck­iej Komisji Wyborczej.

Kto może się zgłosić?

  1. każda osoba posi­ada­jąca sta­tus stu­denta Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego;
  2. stu­dent, który nie jest członkiem organów Samorządu Stu­denck­iego tzn. Par­la­mentu Stu­denck­iego, Rady Mieszkańców, Stu­denck­iej Komisji Rewizyjnej.

Do najważniejszych zadań członków Stu­denck­iej Komisji Wybor­czej należy:

  1. przyj­mowanie i wery­fikacja kandy­datur do organów Samorządu Stu­denck­iego oraz do organów wybor­czych i kole­gial­nych Uczelni pod wzglę­dem formalnym;
  2. przy­go­towanie kart wybor­czych i list wyborców;
  3. przeprowadze­nie wyborów do organów wybor­czych oraz kole­gial­nych na Uczelni;
  4. czuwanie nad praw­idłowoś­cią prze­biegu wyborów;
  5. ustal­e­nie i ogłosze­nie kalen­darza wyborczego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyj­mu­jemy za pomocą poniższego for­mu­la­rza do 10 maja br. do godziny 24:00.
https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​1​K​K​X​Z​D​r​n​2​M​9​X​b​T​u​p​B​u​v​F​D​h​n​D​s​Y​8​Y​29​x​9​A​f​D​N​Y​1​k​5​h​j​k​M
Z osobami, które zgłosiły swoją chęć dzi­ała­nia w Stu­denck­iej Komisji Wybor­czej skon­tak­tu­jemy się telefonicznie.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (pismo.pdf)pismo.pdf[ ]183 kB